Nr 267/19 stycznia 2023

Z życia uczelni

Pilotażowe wdrożenie cyfrowych wniosków na PG

W celu ułatwienia obiegu dokumentów na Politechnice Gdańskiej została pilotażowo uruchomiona platforma, która umożliwi pracownikom składanie w jednym miejscu cyfrowych wniosków skierowanych do różnych jednostek administracji centralnej uczelni. Od tej pory na stronie zgloszenia.pg.edu.pl lub za pośrednictwem zakładki „Zgłoszenia” w systemie MojaPG można składać wnioski o:

 • pomoc radców prawnych,
 • zmianę w zakresie jakości kształcenia,
 • organizację szkolenia z EZD,
 • przeprowadzenie analizy danych,
 • pomoc w sprawie dotyczącej ePUAPu,
 • włączenie usługi roamingu w związku z wyjazdem zagranicznym,

Docelowo taka forma komunikacji będzie wypierać papierowe dokumenty oraz obsługę pracowników drogą mailową lub przez telefon. Uruchomienie platformy pozwoli także m.in. na:

 • standaryzację procesu składania i obsługi dokumentów,
 • redukcję papieru,
 • ograniczenie niekompletnych lub błędnych wniosków,
 • zmniejszenie liczby osobistych wizyt w jednostkach,
 • wzrost dostępności usług dla pracowników PG, zwłaszcza nowo zatrudnionych.

Zbiór dostępnych wniosków na platformie będzie sukcesywnie rozszerzany, a docelowo zostanie utworzone „Centrum Pomocy dla Pracowników PG”, które połączy możliwość składania dokumentów z bazą wiedzy o usługach oferowanych przez jednostki administracji centralnej Politechniki Gdańskiej.

III LO w Gdyni i Technikum Informatyczne w Pucku liderami rankingu Perspektyw na Pomorzu

Na zdjęciu Wiesław Kosakowski, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni z przedstawicielami Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej. Fot. III LO w Gdyni
 

Podczas ogólnopolskiej gali Rankingu Liceów i Techników 2023, która odbyła się 12.01.2023 r. w Warszawie ogłoszono zwycięzców 25. edycji tego rankingu:

 • I miejsce wśród liceów – XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie,
 • I miejsce wśród szkół technicznych – Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie.

III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni uplasowało się na piątej pozycji, natomiast najlepsze pomorskie Technikum Informatyczne im. M. Płażyńskiego w Pucku zajęło 28 miejsce.

Wraz z rankingiem ogólnopolskim ogłaszany jest ranking najlepszych szkół średnich w poszczególnych województwach z podziałem na licea ogólnokształcące i technika.

Najlepsze pomorskie licea:

 • I miejsce – III Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni,
 • II miejsce – V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku,
 • III miejsce – Gdańskie Liceum Autonomiczne w Gdańsku.

Najlepsze pomorskie technika:

 • I miejsce – Technikum Informatyczne im. M. Płażyńskiego w Pucku,
 • II miejsce – Technikum nr 4 w Zespole Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku,
 • III miejsce – Technikum w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku.

Partnerem organizatora rankingu jest Politechnika Gdańska.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

Kosmiczna reprezentacja PG w POLSA

Szymon Krawczuk, prof. Marek Moszyński, Martyna Czudec i Marcin Jasiukowicz podczas II studenckiej konferencji kosmicznej we Wrocławiu. Fot. arch. pryw. 
 

Rada Studentów przy Prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej to twór doradczy działający w szeregach POLSA. Jest to interdyscyplinarne ciało doradcze Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej, w skład którego wchodzą studenci polskich uczelni o zainteresowaniach związanych z rozwojem sektora kosmicznego. Cele Rady to m.in. integracja polskich studentów oraz promocja sektora kosmicznego, inicjowanie przedsięwzięć skierowanych do studentów oraz zaangażowanie w rozwój tejże grupy.

Politechnikę Gdańską w III kadencji działalności Rady reprezentują cztery osoby:

 • Martyna Czudec (WFTiMS) – przewodnicząca,
 • Szymon Krawczuk (WIMIO),
 • Marcin Jasiukowicz (WIMiO) oraz
 • Bartosz Rybacki (WCh).

Studenci spotykają się na regularnych obradach w siedzibach POLSY lub przy okazji większych kosmicznych wydarzeń takich jak konkurs łazikowy ERC (European Rover Challenge) czy SKK (Studencka Konferencja Kosmiczna).

Martyna Czudec i Marcin Jasiukowicz na rok 2023 planują wspólnie dwie inicjatywy:

 • odwiedzenie okolicznych liceów celem popularyzowania wiedzy o sektorze kosmicznym,
 • organizacja kosmicznego wydarzenia na PG – połączenie konferencji naukowej z targami, warsztatami oraz networkingiem „kosmicznych” studentów.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nabór promotorów do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej

Szkoła Doktorska Wdrożeniowa informuje o naborze promotorów, którzy są zainteresowani podjęciem się opieki nad doktorantami wdrożeniowymi i realizacją projektu w ramach kolejnej, VII edycji programu Doktorat Wdrożeniowy. Nabór prowadzą Rady dyscyplin/dziedzin.

Aby wziąć udział w naborze wystarczy wysłać imienne zgłoszenie ze wskazaniem obszaru badawczego, w którym mogą być realizowane doktoraty wdrożeniowe. Wymogi dotyczące promotorów określone są w §9 Regulaminu SDW.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15.02.2023 r. (formularz zgłoszeniowy). Rozpoczęcie rekrutacji przewidywane jest na drugą połowę kwietnia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Szkoły.

Nabór promotorów do Szkoły Doktorskiej – rekrutacja na rok akad. 2023/2024

Do 26.01.2023 r. (termin nieprzekraczalny) trwa nabór potencjalnych promotorów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, współprowadzonej z IMP PAN i IBW PAN. Nabór dotyczy rekrutacji na rok akademicki 2023/2024. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Szkoły (dostęp po zalogowaniu tj. do MojaPG) oraz w Biuletynie nr 266.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akad. 2023/2024

Rekrutacja na rok akad. 2023/2024 do Szkoły Doktorskiej prowadzonej wspólnie z IMP PAN i IBW PAN rozpocznie się w połowie kwietnia, a zakończy na początku maja br. (przyjmowanie dokumentów). Obejmie 14 dyscyplin, w tym po raz pierwszy inżynierię chemiczną.

W rekrutacji mogą wziąć udział absolwenci studiów II stopnia z tytułem magistra, ale także osoby kończące studia magisterskie (obecnie na ostatnim semestrze), które jeszcze nie przystąpiły do obrony. Tacy kandydaci będą jednak musieli obronić się najpóźniej do końca września i złożyć dodatkowe dokumenty określone w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

Z przebiegiem procesu rekrutacji i zasadami obowiązującymi dla naboru na rok akad. 2023/2024 można zapoznać się na stronie Szkoły Doktorskiej (zakładka Kandydaci). Szczegółowy harmonogram opublikowany zostanie w marcu br. w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

Wyniki III edycji konkursu na stypendia POLONIUM dla doktorantów

W wyniku konkursu w ramach III edycji programu stypendialnego IDUB dla doktorantów I roku kształcących się w Szkole Doktorskiej Polonium International Doctoral Fellowships przyznano łącznie 53 stypendia:

 • 47 stypendiów na 56 wniosków złożonych w I turze,
 • 6 stypendiów na 6 wniosków złożonych w II turze.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej w Aktualnościach.

Raporty roczne z realizacji projektów NCN za 2022 r.

Centrum Zarządzania Projektami informuje, że 31.03.2023 r. upływa termin składania raportów rocznych do Narodowego Centrum Nauki za rok 2022 (część merytoryczna, zawierająca opis zadań badawczych wykonywanych w projekcie i część finansowa).

Raport należy złożyć w Centrum Zarządzania Projektami w formie elektronicznej (wydruk roboczy) najpóźniej do 15.03.2022 r. Raport po sprawdzeniu zostanie w dalszej kolejności przekazany do władz uczelni – kwestora i prorektora ds. nauki, a następnie przesłany do NCN w wymaganym terminie.

Raport roczny uzupełnia się w całości w języku polskim (z wyłączeniem nazw własnych itp.). Druk raportu dostępny jest w systemie ZSUN/OSF w zakładce Raporty, dostępnej w dofinansowanym wniosku. Dane finansowe do przygotowania raportów należy pozyskać z sekcji finansowej/projektowej właściwej jednostki.

Kontakt do Centrum Zarządzania Projektami: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.

Uczelnie Fahrenheita

Uczelnie Fahrenheita z dofinansowaniem MEiN na dalsze działania konsolidacyjne

Zadanie pt. „Przygotowanie Uczelni Fahrenheita do utworzenia federacji” o akronimie „FarU2” będzie w całości finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. To rozwinięcie działań podjętych w ramach pierwszego, już zrealizowanego przez Uczelnie Fahrenheita zadania w projekcie grantowym „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni”. Kierownikiem projektu FarU2 jest prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju.

Prace projektowe będą realizowane do 30.06.2023 r. przez grupy ekspertów:

 • Zespół ds. działalności naukowej i ewaluacji dyscyplin naukowych (lider zespołu – dr hab. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki GUMed, koordynatorzy: prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki PG, prof. dr hab. Wiesław Laskowski, prorektor ds. badań naukowych UG);
 • Zespół ds. współpracy z otoczeniem gospodarczym i wdrożenia usługi „jedno okno kontaktowe FarU” (lider zespołu – mgr. inż. Damian Kuźniewski (dyrektor CTT PG), koordynatorzy: dr Katarzyna Waligóra-Borek (CTT GUMed), mgr Katarzyna Gronowska (CTT UG);
 • Zespół ds. bibliotecznych (lider zespołu – mgr Roman Tabisz (dyrektor Biblioteki UG), koordynatorka – dr Anna Dąbrowska (Biblioteka PG), mgr Katarzyna Falow (Biblioteka GUMed)).

Opiekę legislacyjną nad pracami projektowymi będzie sprawował zespół mecenasów, prowadzony przez dr. hab. Mariusza Bogusza, prof. UG.

Budżet projektu wynosi 3 478 108,12 zł. Dofinansowanie będzie realizowane na mocy umowy grantowej nr MEiN/2022/DIR/3438, podpisanej przez Politechnikę Gdańską – lidera projektu realizowanego z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytetem Gdańskim. 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Współpraca

Stypendia Santander – letnie wyjazdy do Wielkiej Brytanii

Po dłuższej przerwie wracają wyjazdowe programy rozwojowe dla studentów i doktorantów od Santander Universidades:

Stypendium Santander | English Summer Experience 2023 – 100 miejsc na wyjazdowy kurs języka angielskiego na poziomach od B1 do C1 dla osób w wieku 18–30 lat. Uczestnicy spędzą 3 tygodnie na takich uczelniach jak: Coventry University, University of East England i University of Sheffield. Stypendium pokrywa koszty czesnego, lotów oraz zakwaterowania. Zgłoszenia przyjmowane są do 30.01.2023 r.

Więcej informacji o Stypendiach Santander można znaleźć na platformie santander-grants.com/pl oraz profilu na Facebooku. Pytania należy kierować na adres santander.universidades@santander.pl.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Stypendia Energa-Operator dla studentów WEiA

Dn. 22.12.2022 r. w siedzibie Energa-Operator w Gdańsku odbyła się uroczystość podpisania umów stypendialnych Energa-Operator dla studentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. W XII edycji konkursu Komisja Stypendialna Energa-Operator SA wyróżniła przede wszystkich osoby, które poza wysoką średnią wykazały się zaangażowaniem w opracowanie wybranego tematu wystąpienia. Komisja w ramach programu Energ(i)a do Nauki przyznała łącznie 9 stypendiów, w tym 4 dla studentów WEiA:

 • Wojciech Fedan,
 • Remigiusz Izbaner,
 • Jakub Labudda,
 • Julia Omilianowicz.

Komunikaty

Szkolenie „Zagadnienia finansowe w projektach Horyzontu Europa” (30.01.2023)

Centrum Zarządzania Projektami wraz z Horyzontalnym Punktem Kontaktowym Programów Ramowych Unii Europejskiej zapraszają na szkolenie Zagadnienia finansowe w projektach Horyzontu Europa”, które odbędzie się 30.01.2023 r. w godz. 9.30–11.30.

Szkolenie adresowane jest do:

 • osób zamierzających złożyć wniosek w programie Horyzont Europa,
 • osób realizujących projekty w programie Horyzont Europa,
 • zespołów finansowo-księgowych,
 • pracowników administracyjnych, którzy zajmują się zarządzaniem i rozliczaniem projektów w programie Horyzont Europa.

Prowadzący szkolenie: dr inż. Aleksandra Dubiella-Jackowska z Centrum Zarządzania Projektami PG oraz mgr Renata Downar-Zapolska (Horyzontalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej).

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie FORMULARZA. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane będą do dnia 25.01.2023 r., do godz. 15.00. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kalendarium

20 stycznia 09.00–12.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Szkolenie „Neurodydaktyka: podstawy procesu uczenia się”

Szkolenie certyfikowane CNE dla nauczycieli akademickich PG (warsztaty). Sala 205, gmach główny. Prowadzenie: Joanna Mytnik (CNE).
24 stycznia 09.00–15.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Szkolenie „Neurodydaktyka: podstawy procesu uczenia się”

Szkolenie certyfikowane CNE dla nauczycieli akademickich PG (warsztaty). Sala 205, gmach główny. Prowadzenie: Joanna Mytnik (CNE). Zapisy: https://forms.pg.edu.pl/01GC29HYKA2CQPJVZXMJVXHMXZ
25 stycznia 09.00–15.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Szkolenie „Narzędzia TIK w edukacji”

Szkolenie certyfikowane CNE dla nauczycieli akademickich PG (warsztaty, przegląd 30 aplikacji, praca na 5 wybranych, wymagany laptop). Sala 205, gmach główny. Prowadzenie: Joanna Mytnik (CNE).
15 lutego 11.15–13.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej