Nr 99/20 grudnia 2018

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

Najserdeczniejsze życzenia wesołych, szczęśliwych i udanych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w spełnianiu wszelkich planów zawodowych i osobistych w 2019 roku składa

prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej

Z życia uczelni

Świąteczne spotkanie władz PG z pracownikami administracji

Laureaci nagród rektora dla pracowników administracji centralnej odebrali pamiątkowe dyplomy w trakcie świątecznego spotkania z władzami uczelni w Auli Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej.

Autorami sukcesów naszej uczelni są nie tylko naukowcy i dydaktycy, lecz także liczna grupa mniej znanych, ale tak samo ważnych pracowników administracyjnych, bez których nie byłoby możliwe żadne wielkie osiągnięcie – podkreślił prof. Jacek Namieśnik, rektor PG, zwracając się do zgromadzonych.

W dalszej części swojego wystąpienia rektor wymienił aktualne wyzwania, jakie stoją przed Politechniką Gdańską w związku z dostosowywaniem uczelni do przepisów nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zapewnił przy tym, że do końca kadencji nie są przewidywane istotniejsze zmiany w zakresie struktury organizacyjnej administracji centralnej, służb technicznych i obsługi, a podjęte działania nie pociągną za sobą żadnych zwolnień ani redukcji zatrudnienia.

Nagrody rektora Politechniki Gdańskiej za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w 2017 r. uzyskało w sumie 285 pracowników administracji centralnej.

"Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości" dla prof. Wojciecha Bartoszka

Dnia 11.11.2018 r. w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, podczas uroczystości w Konkatedralnej Bazylice Mariackiej w Gdańsku pracownik Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG prof. dr hab. inż. Wojciech Bartoszek został uhonorowany "Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości", nadanym przez premiera RP. 

Budżet obywatelski 2019 – lista projektów do realizacji

Ogłoszona została lista rankingowa projektów studenckich i pracowniczych przeznaczonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej 2019:

Wśród projektów studenckich największą liczbę głosów oddano na poniższe projekty:

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://pg.edu.pl/budzet_obywatelski.

Gratulacje dla stypendystów i twórców systemu kolejkowego

Autorzy projektu systemu kolejkowego do dziekanatu i Wydziałowej Komisji Stypendialnej na wydziałach Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Mechanicznym otrzymali podziękowania, a laureaci stypendiów dla najzdolniejszych studentów pierwszego roku gratulacje od prof. Jacka Namieśnika, rektora PG podczas spotkania z władzami uczelni w Sali Senatu PG.

– Mam nadzieję, że dzięki systemowi studenci przestaną doświadczać uciążliwego stania w długich kolejkach i liczę, że pomysł ten zostanie wdrożony na wszystkich wydziałach naszej uczelni – stwierdził prof. Jacek Namieśnik gratulując pomysłodawcom projektu i ich opiekunowi, dr. inż. Krzysztofowi Nowickiemu, docentowi w Katedrze Teleinformatyki na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Stypendia dla najzdolniejszych studentów pierwszego roku otrzymują osoby mogące pochwalić się wybitnymi wynikami w nauce, sukcesami twórczymi czy osiągnięciami sportowymi. Przyznawane są one z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Gdańskiej na dziesięć miesięcy, a ich wartość wynosi 5000 zł. W tym roku wręczono ich szesnaście.

Poznaliśmy laureatów Złotych Lwiątek

Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej po raz piąty wręczył Złote Lwiątka, nagradzając najbardziej aktywne koła naukowe, wydziałowe rady studentów, organizacje oraz wybitne osobowości działające na naszej uczelni. Gościem specjalnym gali rozdania nagród był Piotr Müller, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który wręczył nagrodę w kategorii Projekt naukowy.

Nagrodę specjalną za współpracę z samorządem otrzymał prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej. Dodatkowymi wyróżnieniami nagrodzeni zostali prof. Marek Dzida, prorektor PG ds. kształcenia i dydaktyki, dr Barbara Wikieł, dyrektor Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość i przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia Senatu Politechniki Gdańskiej, oraz mgr inż. Zenon Filipiak, dyrektor administracyjny Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

– Mogę z całym przekonaniem powiedzieć, że współpraca na linii władze uczelni – samorząd układa się bardzo dobrze. Doceniam aktywność SSPG i różnych jego agend. Dziękuję za to, co zostało zrobione i proszę o jeszcze – powiedział podczas gali prof. Jacek Namieśnik.

SSPG wyróżnił także te działy, które pomagają studentom w realizacji ich projektów, tj. Dział Spraw Studenckich, Dział Ochrony Mienia i Dział Gospodarczy. Nagrody dla przyjaciół i partnerów Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej trafiły do Michała Krzyżowskiego, byłego działacza SSPG i przewodniczącego Forum Uczelni Technicznych kadencji 2011/2012.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Samorząd Studentów PG z dwoma nagrodami Pro Juvenes

Projekt Kulturalne Środy oraz zajęcia z cyklu WRS ETI pomaga zdobyły nagrody środowiska akademickiego Pro Juvenes przyznawane przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach

Nowe władze Samorządu Studentów PG

Parlament Studentów Politechniki Gdańskiej wybrał Zarząd SSPG na kadencję 2019. Nowym przewodniczącym samorządu został Jakub Brzoska, dotychczasowy zastępca przewodniczącego ds. finansowo-gospodarczych, który będzie reprezentować naszą uczelnię także w Prezydium Forum Uczelni Technicznych.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej 12.12.2018 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • wyboru przedstawicieli Samorządu Doktorantów PG w skład: Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów oraz Senackiej Komisji ds. Kształcenia;
 • powołania prof. dr. hab. inż. Waldemara Kamrata, prof. zw. PG (WEiA) w skład Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów na kadencję do 2020 r.;
 • nadania tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej prof. dr. hab. inż. Januszowi Mroczce;
 • uzupełnienia Uchwały Senatu PG nr 237/2014/XXIII w sprawie zniesienia kierunku studiów pierwszego stopnia – Europeistyka prowadzonego na Wydziale Zarządzania i Ekonomii;
 • ustalenia programu dla studiów MBA – Zarządzanie Strategiczne Programami i Projektami prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej;
 • dostosowania Uchwały Senatu PG nr 181/2018/XXIV z 23 maja 2018 r. „Warunki, tryb oraz  termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020” do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • dostosowania Uchwały Senatu PG nr 182/2018/XXIV z 23 maja 2018 r. „Warunki, tryb oraz  termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020” do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów od roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Gdańskiej;
 • przyjęcia wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej;
 • wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez rektora PG prof. dr. hab. inż. Jacka Namieśnika, prof. zw. PG;
 • zmiany planu rzeczowo-finansowego Politechniki Gdańskiej na rok 2018.

Prof. Janusz Cieśliński, prorektor ds. organizacji przedstawił wyniki budżetu obywatelskiego PG 2019 oraz zaprezentował projekt "Politechnika Wielu Pokoleń" realizowany w ramach Programu POWER 3.1. Trzecia Misja Uczelni.

Prof. Jacek Namieśnik, rektor PG przedstawił informacje o stanie prac związanych z wdrożeniem Ustawy 2.0 na Politechnice Gdańskiej.

Ustawa 2.0

Wybrane dyscypliny naukowe wg stanu na dzień 3.12.2018 r.

Wg stanu na 3.12.2018 r. deklaracje o prowadzonej działalności badawczej złożyło łącznie 1102 pracowników PG, z których 1056 zadeklarowało przypisanie do 12 wytypowanych na PG do ewaluacji dyscyplin. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ustawa 2.0.  

Forum dyskusyjne

Przypominamy, że za pośrednictwem witryny Ustawa 2.0 po zalogowaniu każdy członek społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej może wyrazić swoją opinię na forum dyskusyjnym oraz zadawać pytania. 

Nauka

Awanse

STOPNIE NAUKOWE

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

dr hab. inż. Marcin Kulawiak (WETI)

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk fizycznych

dr hab. Jan Franz (WFTiMS)

STANOWISKA

Stanowisko profesora zwyczajnego

prof. dr hab. Anna Perelomova (WFTiMS)

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

dr hab. inż. Kamila Żelechowska (WFTiMS)

Kształcenie i dydaktyka

Nagroda za pracę dyplomową z zakresu tworzyw sztucznych

Praca dyplomowa mgr inż. Agnieszki Sulowskiej, której promotorem była dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka z Katedry Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej zajęła I miejsce w konkursie Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych na najlepszą pracę dyplomową z zakresu tworzyw sztucznych.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Trwają zapisy na IV edycję Szkoły Giełdowej

Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych oraz Politechnika Gdańska zapraszają do udziału w kursie „Podstawy inwestowania na giełdzie”, który odbędzie się w dn. 18–20.01.2019 r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG.

W ramach 14-godzinnego kursu weekendowego słuchacze zdobędą informacje dot. dostępnych instrumentów finansowych, kryteriów wyboru rachunków inwestycyjnych, oceny fundamentalnej i technicznej spółek oraz kwantyfikacji ryzyka inwestycyjnego.

Zajęcia prowadzone będą przez doradców inwestycyjnych, maklerów giełdowych oraz pracowników uczelni. Każdy uczestnik uzyska certyfikat ukończenia kursu sygnowany przez GPW.

Szczegółowe informacje o kursach podano na stronie http://zie.pg.edu.pl/szkola-gieldowa.

Komunikaty

Politechnika Gdańska w grze Monopoly Gdańsk

PG jako jedyna uczelnia w mieście została umieszczona na planszy drugiego wydania gdańskiej edycji gry Monopoly. Tym razem oprócz Politechniki Gdańskiej gracze mogą stać się właścicielami między innymi Bramy Żuraw, Ratusza Głównego Miasta, Europejskiego Centrum Solidarności czy Muzeum II Wojny Światowej. Można też kupować stacje kolejowe czy całe gdańskie dzielnice, a wyciągając kartę "Kasa społeczna" otrzymać stypendium rektora PG.

Oferta Santander Universidades dla pracowników PG

Na stronie internetowej uczelni w zakładce Pracownicy – Oferty dla pracowników zamieszczono specjalną ofertę Santander Universidades dla pracowników Politechniki Gdańskiej.

Placówka Santander Universidades mieści się w Gmachu B (parter), jest czynna od pon.–pt. w godz. 9.00–17.00.

Kalendarium

16 stycznia 11.15–13.30

Posiedzenie Senatu PG

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
23 stycznia 13.15–15.15

Nadanie tytułu i godności doktora honoris causa PG

Światowej sławy specjalista w zakresie elektroniki i metrologii oraz charyzmatyczny mówca, prof. Janusz Mroczka, zostanie 41. doktorem honoris causa Politechniki Gdańskiej.