Nr 88/20 września 2018

Z życia uczelni

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Otwarte posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej z okazji inauguracji roku akademickiego 2018/2019, które poprowadzi Jego Magnificencja prof. Jacek Namieśnik, rektor PG, odbędzie się dn. 5.10.2018 r. o godz. 11.15 w Auli w Gmachu Głównym. Uroczystość zaszczycą swoją obecnością prof. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego i przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, który wygłosi wykład inauguracyjny, oraz Piotr Müller, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

O oprawę muzyczną uroczystości zadba Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej pod dyrekcją prof. Mariusza Mroza. Transmisję z inauguracji będzie można oglądać na uczelnianym kanale na YouTube.

Dnia 5.10.2018 r. o godz. 8.30 władze Politechniki Gdańskiej złożą wieńce pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców. 

Zapraszamy całą społeczność naszej uczelni do udziału w tych wydarzeniach.

Budżet obywatelski na 2019 r.

Od 17.10.2018 r. pracownicy, doktoranci i studenci PG będą mogli zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego na 2019 r. (inwestycyjne i remontowe). Projekty, które zyskają największe poparcie w głosowaniu zostaną wpisane do budżetu PG i zrealizowane do końca 2019 r. Do rozdysponowania jest w sumie pół miliona zł (350 tys. zł budżet na realizację projektów pracowniczych, 150 tys. zł na projekty studenckie). Zasady dotyczące budżetu obywatelskiego zostały określone w jego Regulaminie.

Bliższe informacje na stronie https://pg.edu.pl/budzet_obywatelski.

Goście z Chińskiej Republiki Ludowej

W dn. 6–9.09.2018 r. na zaproszenie Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska przebywała w Polsce grupa 6 wysokich urzędników Haihe River Water Conservancy Commission (HWCC). Instytucja ta zarządza zlewnią rzeki Haihe, jedną z większych rzek chińskich. Delegacji przewodniczył Wang Wensheng – dyrektor generalny HWCC. W skład delegacji wchodzili także:

 • Zhao Likun (Director of General Office, HWCC),
 • Guo Shengli (Director of Division of Personnel, HWCC),
 • Kang Jie (Deputy Consultant-Director of Division of Science, Technology and Foreign Affairs, HWCC),
 • Lin Chao (Deputy Director of Haihe River Basin Water Resources Protection Bureau,Ma Qingjiang – General Manager of North-China Water Resources& Hydroelectric Construction Engineering Group Co. Ltd.).

Celem wizyty było nawiązanie bliższych kontaktów zawodowych z przedstawicielami polskiej gospodarki wodnej.

W dn. 6.09.2018 r. delegacja przebywała w Warszawie, gdzie odwiedziła Politechnikę Warszawską oraz odbyła spotkanie w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Natomiast w dn. 7.09.2018 r. delegacja złożyła wizytę w Politechnice Gdańskiej, gdzie została przyjęta przez prof. Janusza Cieślińskiego, prorektora ds. organizacji oraz dr hab. inż. Joannę Żukowską, prodziekan ds. kierunku transport i współpracy międzynarodowej WILiŚ. Wizyta jest efektem prowadzonej współpracy Politechniki Gdańskiej z Nankai University w Tianjin w ramach której w latach 2015–2018 realizowany był projekt polsko-chiński przedłużony decyzją komisji międzyrządowej na kolejne 3 lata (2018–2021). Z ramienia PG projektem kieruje prof. Romuald Szymkiewicz.

Ustawa 2.0 – PG uruchomiła witrynę internetową dotyczącą zmian na uczelni

Politechnika Gdańska rozpoczyna wdrażanie zmian organizacyjnych wynikających z konieczności dostosowania uczelni do przepisów związanych z wejściem w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawy 2.0). Dostępna jest już witryna internetowa w całości poświęcona tym zmianom, znajdująca się pod adresem pg.edu.pl/ustawa2.0.

W witrynie znajdują się:

 • podstawowe regulacje prawne;
 • kalendarium wdrażania przepisów ustawy na uczelni;
 • informacje dotyczące zmian.

Mapy i kierunkowskazy pomogą przemieszczać się po kampusie PG

Na terenie uczelni rozmieszczono trzynaście słupów kierunkowych i osiem planów, które ułatwią poruszanie się po kampusie Politechniki Gdańskiej. Całość tworzy system informacji wizualnej kampusu Politechniki Gdańskiej.

Odeszli od nas

Dr inż. Zdzisław Kusto

Dnia 5.09.2018 r. w wieku 73 lat zmarł dr inż. Zdzisław Kusto, emerytowany, wieloletni pracownik Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG.

Prof. Wiesław Gruszkowski

Dnia 7.09.2018 r. w wieku 98 lat zmarł prof. dr inż. arch. Wiesław Gruszkowski, architekt i urbanista, jeden z pionierów odbudowy Gdańska, pracownik Wydziału Architektury PG, dziekan w latach 1985–1990.

Prof. Adam Bolt

Dnia 13.09.2018 r. w wieku 74 lat zmarł dr hab. inż. Adam Bolt, prof. nadzw. PG, wieloletni pracownik naukowy Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG, wybitny specjalista w dziedzinie geotechniki i hydrotechniki.

Nauka

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

19.09.2018 o godz. 12.15 w Sali 112, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Marty Śpibidy. Tytuł rozprawy: „Fuzyjne polimerazy DNA – otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie”. Promotor dr hab. Beata Krawczyk, prof. nadzw. PG (PG); promotor pomocniczy dr inż. Marcin Olszewski (PG).

24.09.2018 o godz. 12.15 w Sali 112, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Kamili Rząd. Tytuł rozprawy: „Enzymy o aktywności aminotransferazy kwasu L-α-aminoadypinowego z Candida albicans – właściwości i rola w metabolizmie komórki grzybowej”. Promotor prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski (PG); promotor pomocniczy dr inż. Iwona Gabriel (PG).

Międzynarodowa konferencja poświęcona nanotechnologii

13. Międzynarodowa Konferencja nt. powierzchni, powłok i materiałów nanostrukturalnych NANOSMAT 2018 oraz warsztaty NANOSMAT-SCHOOL odbyła się w dn. 11–14.09.2018 r. na Politechnice Gdańskiej. Bliższe informacje na stronie http://www.nanosmat-conference.com/

Konkurs w ramach programu HORYZONT 2020 – ERC Starting Grant

 • przedmiot i cel dofinansowania: finansowanie nowatorskich grantów badawczych dla początkujących naukowców (2–7 lat po doktoracie);
 • nabór wniosków 14.09–17.10.2018;
 • składanie wniosków w Dziale Projektów w terminie do 10.10.2018;
 • osoba do kontaktu: Renata Downar-Zapolska, Dział Projektów;
 • więcej informacji na stronie konkursu.

Konkurs w ramach programu TEAM-NET (1/4.4/2018)

 • przedmiot i cel dofinansowania: finansowanie interdyscyplinarnego programu badań naukowych z co najmniej dwóch różnych dziedzin nauki, realizowanego przez sieć współpracujących zespołów badawczych kierowanych przez wybitnych naukowców;
 • nabór wniosków 1.10–31.10.2018;
 • składanie wniosków w Dziale Projektów w terminie do 25.10.2018;
 • osoby do kontaktu: Aleksandra Meksuła, Dział Projektów;
 • więcej informacji na stronie programu.

Wyniki konkursu w ramach podziałania 4.1.1 POIR

Politechnika Gdańska otrzymała dofinansowanie ze środków EFRR do trzech projektów B+R w w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

 • „Opracowanie innowacyjnej metody wyznaczania precyzyjnej trajektorii pojazdu szynowego” (POIR.04.01.01-00-0017/17). Liderem projektu jest Politechnika Gdańska; kierownikiem projektu z ramienia PG jest dr hab. inż. Andrzej Wilk, prof. nadzw. PG (WEIA) (poddziałanie 4.1.1);
 • „Opracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych przybrzeża polskich obszarów morskich oraz jego pobrzeża” (poddziałanie 4.1.4). Liderem projektu jest Politechnika Gdańska; kierownikiem projektu z ramienia PG jest dr hab. inż. Jerzy Pyrchla, prof. nadzw. PG (WILIŚ);
 • „Opracowanie pionierskich technologii niezbędnych do wprowadzenia na rynek Mobilnego Centrum Nauki oraz przygotowanie prototypu rozwiązania” (poddziałanie 4.1.4). Liderem projektu jest MAE Multimedia Art & Education Sp. z o.o., PG pełni rolę partnera w konsorcjum; kierownikiem projektu z ramienia PG jest dr inż. Jacek Lebiedź (WETI).

Wyniki konkursu opublikowane są na stronie NCBR.

Komunikaty

Koleżeńska Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Koleżeńska Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa (KKZP) dzialajaca juz od 1949 r. udziela  swoim członkom pożyczek bez oprocentowania. Pierwszą pożyczkę można otrzymać po czterech miesiącach przynależności do KKZP. Maksymalna wysokość pożyczki równa jest trzykrotności wysokości zgromadzonych wkładów. Comiesięczne wkłady mogą stanowić od 1,5% do 5% wynagrodzenia i są potrącane automatycznie.

Deklaracje przynależności do KKZP dostępne są w biurze Kasy – gmach B, pok. 6, tel. 58 347 29 77.

Szkolenia w ramach POWER 3.4

Biblioteka PG w ramach projektu „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej” prowadzi cykl szkoleń. Uczestnikami szkoleń mogą być osoby zatrudnione na PG, które na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie nie ukończyły 35. roku życia i jednocześnie posiadają stopień naukowy doktora lub odbywają studia III stopnia.

Tematyka i terminy szkoleń na stronie https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/szkolenia-power-3.4.

Szkolenia z języka angielskiego w ramach projektu POWER 3.4

Trwają zapisy na szkolenia z języka angielskiego w ramach projektu "Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej" (POWER 3.4.)

 • Advanced Academic English,
 • język angielski zaawansowany – prezentacje i wystąpienia publiczne.

Zapisów można dokonywać klikając następujący link.

Szkolenia z języka angielskiego w ramach projektu POWER 3.5

W ramach projektu POWER 3.5 „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” organizowane będą od 1.10.2018 r. do 31.12.2018 r. specjalistyczne zajęcia z języka angielskiego i indywidualne konsultacje z native speakerami dla doktorantów PG. Zapisy na obydwie formy wsparcia trwają od 10 do 24.09.2018 r.

Więcej informacji na temat obydwu form wsparcia na stronie projektu https://pg.edu.pl/power-zip w zakładce Aktualności.

Zapisy na kurs języka angielskiego technicznego

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa PG organizuje interdyscyplinarny kurs języka angielskiego technicznego dla studentów, doktorantów i pracowników „TEE: Technical English for Engineers”.

Zajęcia poprowadzi dr inż. Marek Skowronek, doc. PG (WILiŚ). Informacje o terminach i koszcie zajęć podano na stronie Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa w zakładce Aktualności.

Zapisy na zajęcia przyjmowane są do 9.10.2018 r. w dziekanacie Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa – p. Anna Kwiatkowska, pok. 204 lub mailem na adres: anna.kwiatkowska@pg.edu.pl. 

Kalendarium

5 października 11.15–13.15

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019.
21 września–23 września
https://orconf.org/

Konferencja ORConf 2018

ORConf to konferencja na temat projektowania układów cyfrowych oraz systemów wbudowanych typu "open source", obejmująca obszary elektroniki od poziomu tranzystora po system Linux i nie tylko.
21 września 12.00–15.00
https://eti.pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/JdgpoEBGWbx4/content/seminarium-popularno-naukowe-na-weti

Seminarium popularnonaukowe na WETI

WETI zaprasza na seminarium popularnonaukowe adresowane do uczniów szkół licealnych Trójmiasta i Pomorza. Więcej informacji na stronie WETI.
22 września 00.00–23.59
https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/mCms/articles.aspx?id=65

II Pomorska Konferencja Naukowa

"Wszechświat. Pomiędzy mikro- a makrokosmosem w nauce oraz sztuce” to temat II Pomorskiej Konferencji Naukowej, która odbędzie się na Politechnice Gdańskiej w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”.
25 września 09.00–17.00
https://www.knowledge.services/events/2018-gdansk/

Focus on Open Science Chapter VII: Gdansk

Międzynarodowe warsztaty Focus on Open Science – Chapter VII: Gdańsk. Organizatorzy: Scientific Knowledge Services, Politechnika Gdańska.
25 września 17.05–19.00

Forum Electronicum

Spotkanie organizowane przez władze wydziału i Koło Absolwentów WETI.
26 września–27 września
https://pg.edu.pl/pkos/

Pomorska Konferencja Open Science. Kierunek – Otwarta Nauka

Konferencja dotycząca m.in. otwartych repozytoriów, publikowania Open Access, otwartych danych badawczych, Open Access w programach grantowych i politykach krajowych.