Nr 85/28 czerwca 2018

Z życia uczelni

Program MBA na Politechnice Gdańskiej wśród 10 najlepszych programów w kraju

International MBA in Strategy, Programme and Project Management (IMBA) realizowany na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej znalazł się w pierwszej dziesiątce najlepszych programów w kraju według Rankingu MBA Perspektywy 2018. Jest to, według rankingu, najlepszy program MBA w północnej Polsce. Program MBA PG sklasyfikowano także na drugim miejscu wśród najlepiej ocenianych przez studentów programów MBA w kraju oraz na ósmym miejscu pod względem rangi i prestiżu.

Więcej informacji o programie MBA na Politechnice Gdańskiej można znaleźć na stronie https://mba.pg.edu.pl/.

Sprawozdanie z działalności PG za rok 2017 przyjęte przez senat uczelni

Senat PG na posiedzeniu 20.06.2018 r. zatwierdził Sprawozdanie z działalności Politechniki Gdańskiej za rok 2017. W ubiegłym roku PG zdobyła wiele krajowych i międzynarodowych wyróżnień, aktywnie włączyła się w dyskusję nad projektem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i zamknęła rok zyskiem netto w kwocie 26 mln zł.

W rankingu MNiSW Politechnika Gdańska znalazła się na pierwszym miejscu wśród najczęściej wybieranych uczelni w kraju. Utworzono sześć nowych kierunków studiów, wśród nich międzyuczelniany i międzywydziałowy kierunek technologie kosmiczne i satelitarne. Pięciu kierunkom przyznano certyfikaty drugiej edycji programu „Studia z Przyszłością”, a studia MBA organizowane przez Wydział Zarządzania i Ekonomii otrzymały wyróżnienie Mistrz Biznesu za sprawną współpracę ze środowiskiem biznesowym.

W rankingu szkół wyższych Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Politechnika Gdańska uzyskała 10. lokatę, awansując aż o pięć pozycji w stosunku do roku 2016 i zdobywając dyplom „Awans 2017”. Wśród uczelni technicznych PG była na 4. pozycji, a najwyżej oceniono ją we wskaźniku Innowacyjność.

Wyniki kategoryzacji uczelni za lata 2014–2017 były dla Politechniki Gdańskiej bardzo pomyślne. Po raz pierwszy w historii dwa wydziały uzyskały kategorię A+ (WCh i WETI), pięć – kategorię A (WILiŚ, WM, WA, WEiA, WZiE), a tylko dwa (WFTiMS oraz WOiO) kategorię B. Ten wynik daje najwyższą w Polsce średnią kategorię wydziałów – podkreśla prof. Jacek Namieśnik, rektor PG.

W 2017 r. nastąpił ponad 23% wzrost liczby obcokrajowców odbywających pełen cykl kształcenia na Politechnice Gdańskiej oraz przyjeżdżających do Polski na co najmniej dwa semestry studiów.

W ubiegłym roku, po wymagającym procesie aplikacyjnym, Komisja Europejska przyznała naszej uczelni prawo do posługiwania się prestiżowym logo HR Excellence in Research. PG została w ten sposób uznana za instytucję stwarzającą jedne z najlepszych warunków pracy i rozwoju dla badaczy w Europie – zaznacza prof. Jacek Namieśnik.

Pełna treść sprawozdania dostępna jest w repozytorium (po zalogowaniu).

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej 20.06.2018 r. podjęto uchwały w sprawie:

  1. wyrażenia przez Senat PG zgody na powierzenie prof. Stanisławowi Szczepańskiemu przygotowania recenzji w postępowaniu o nadanie prof. Januszowi Mroczce tytułu i godności doktora honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej;
  2. przyjęcia zasad ustalania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych i obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad i trybu powierzania nauczycielowi akademickiemu za jego zgodą ponadwymiarowych zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019;
  3. zasad podziału dotacji podstawowej w roku 2018;
  4. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Politechniki Gdańskiej za rok 2017;
  5. zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Politechniki Gdańskiej za rok 2017.

Stud. Maria Wichowska, przewodnicząca Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej, przedstawiła informacje o przebiegu Juwenaliów.

Nauka

Awanse

TYTUŁ PROFESORA

prof. dr hab. inż. Dariusz Witt (WCh) 

STOPNIE NAUKOWE

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych:

dr hab. inż. Sebastian Demkowicz (WCh) 

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych:

dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek (WCh) 

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk fizycznych:

dr hab. Tomasz Wąsowicz (WFTiMS) 

STANOWISKA

Stanowisko profesora zwyczajnego:

prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński (WCh)

Stanowisko profesora nadzwyczajnego:

dr hab. inż. Juliusz Orlikowski (WCh)

dr hab. inż. Jacek Klucznik (WEiA)

Nowy kierownik studiów doktoranckich WFTiMS

W związku z rezygnacją prof. dr. hab. inż. Jarosława Rybickiego, prof. zw. PG funkcję kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej z dn. 11.06.2018 r. objął prof. dr hab. Józef Sienkiewicz, prof. zw. PG. Pełny skład osobowy kierownictwa studiów doktoranckich oraz sekretariatów obsługujących studia, wraz z danymi kontaktowymi, można znaleźć na stronie Działu Spraw Naukowych w zakładce Doktoranci Kontakty.

Wykłady pracowników WILiŚ PG na uniwersytetach w Jordanii i Libanie

Na przełomie czerwca i lipca br. pracownicy Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej WILiŚ będą prowadzić w Jordanii i Libanie wykłady i ćwiczenia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tzw. Letnia Szkoła realizowana jest w ramach projektu MENASAFE, którego celem jest zaprojektowanie, opracowanie, przyjęcie i wdrożenie nowego programu studiów magisterskich w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego we współpracy europejskich uniwersytetów (PG, Universitat Politècnica de València, Linkoping University) z uniwersytetami w Jordanii, Libanie i Egipcie.

Projekt MENASAFE jest realizowany w ramach programu ERASMUS+. Kierownikiem jest dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. nadzw. PG z Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej WILiŚ. Szczegółowe informacje podano na stronie www.menasafe.eu.

Sport

Intelligent Autonomous Vehicles Cup 2018 na Politechnice Gdańskiej

Pierwsza edycja zawodów bezzałogowych, autonomicznych pojazdów latających i jeżdżących odbędzie się 6.07.2018 r. w godz. 9.00–15.00 na terenie Centrum Sportu Akademickiego PG.

Zawody Intelligent Autonomous Vehicles Cup 2018 organizowane są przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydział Elektrotechniki i Automatyki oraz Koło Naukowe SafeIDEA. Wydarzenie poprzedza konferencję IAV 2019, poświęconą inteligentnym, autonomicznym pojazdom.

Udział w zawodach wezmą zarówno pojazdy autonomiczne, jak i zdalnie sterowane. Rozegrane zostaną trzy konkurencje:

  • wyścigi dronów (Drone Race);
  • poszukiwanie znaczników (Marker Search);
  • Freestyle.

Osoby zainteresowane zmaganiami pilotów i konstruktorów mogą przyjść w roli obserwatora. Posiadacze własnych konstrukcji, którzy pragną spróbować swych sił w rywalizacji powinni zarejestrować się za pomocą formularza dostępnego na stronie eti.pg.edu.pl/safeidea/rejestracja w terminie do 30.06.2018 r.; udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Więcej informacji i aktualności można znaleźć na stronie eti.pg.edu.pl/safeidea/iav-cup-2018 oraz w wydarzeniu na facebooku. Pytania należy kierować na adres iavcup@pg.edu.pl.

Kalendarium

28 czerwca 09.00–13.00

Dzień Jakości PG

VI Ogólnouczelniane Seminarium "Dzień Jakości Politechniki Gdańskiej". Sala 264 w Gmachu Głównym.
28 czerwca 10.00–12.00
https://www.rpkgdansk.pl/kategoria/szkolenia

Jak skutecznie złożyć wniosek w programie HORYZONT 2020

Celem warsztatów komputerowych jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej poszukiwania informacji niezbędnych do przygotowania wniosku w programie H2020. Organizator – RPK Programów Ramowych UE przy PG.
4 lipca 11.15–13.30

Posiedzenie Senatu PG

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
5 lipca–12 lipca

Szkoła Letnia na WETI – algorytmy i struktury danych

Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów WETI PG organizuje 2. edycję Międzynarodowej Szkoły Letniej na temat algorytmów i struktur danych dla problemów optymalizacji dyskretnej.
6 lipca 09.00–15.00

Intelligent Autonomous Vehicles Cup 2018

Pierwsza edycja zawodów bezzałogowych, autonomicznych pojazdów latających i jeżdżących.
3 września–7 września
http://techem9.pg.edu.pl/

IX Kongres Technologii Chemicznej TECHEM 2018

Podczas Kongresu zaprezentowane będą osiągnięcia naukowe i wdrożenia. Zaplanowano pięć sekcji: pozyskiwanie surowców, wytwarzanie produktów podstawowych i specjalistycznych, nowe technologie, biotechnologia przemysłowa.
11 września–14 września
http://www.nanosmat-conference.com

Międzynarodowa konferencja NANOSMAT

Konferencja NANOSMAT jest poświęcona inżynierii materiałowej (Nanoscience, Engineering and Nanotechnology and Beyond NANO); www.nanosmat-conference.com