Nr 69/1 marca 2018

Z życia uczelni

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu PG 23.02.2018 r. podjęto uchwały w sprawie:

  • wyrażenia przez Senat PG zgody na powierzenie prof. Jackowi Namieśnikowi przygotowania recenzji w postępowaniu o nadanie prof. Mieczysławowi Jarońcowi tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej;
  • wprowadzenia zmian w regulaminie przyznawania nagród rektora dla nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne oraz za całokształt dorobku;
  • nadania ulicy w Gdańsku nazwy prof. Mariana Osińskiego;
  • ustanowienia Święta Politechniki Gdańskiej;
  • przyjęcia limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2018/2019;
  • aktualizacji efektów kształcenia na kierunku studiów automatyka i robotyka;
  • określenia warunków i trybu rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia III stopnia (doktoranckie) na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2018/2019.

Prof. Jacek Kropiwnicki, przewodniczący Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, zaprezentował raport samooceny dla potrzeb uzyskania akredytacji EUA, a prof. Janusz Cieśliński, prorektor ds. organizacji przedstawił realizację studenckiego Budżetu Obywatelskiego PG w 2017 r.

Awanse

STOPNIE NAUKOWE
Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych:
dr hab. inż. Rafał Bray (WILiŚ)
Stopień naukowy doktora habilitowanego sztuk muzycznych:
dr hab. Mariusz Mróz (DSS) 
 
STANOWISKA
Stanowisko profesora zwyczajnego:
prof. dr hab. inż. Robert Jankowski (WILiŚ)
prof. dr hab. inż. Grażyna Grelowska (WOiO)
Stanowisko profesora nadzwyczajnego:
dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung (WA)
dr hab. Ewa Augustin (WCh)
dr hab. inż. Dariusz Karkosiński (WEiA)
dr hab. inż. Damian Bocheński (WOiO)
dr Tomasz Janowski (WZiE)

Spotkanie ws. Ustawy 2.0

Parlamentarzyści z województwa pomorskiego na zaproszenie rektora PG spotkali się na Politechnice Gdańskiej z przedstawicielami Rady Rektorów Województwa Pomorskiego, aby podyskutować o Ustawie 2.0. Wprowadzenia do dyskusji dokonał prof. Jarosław Górniak, były przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Konsekwencje wynikające z planowanych zmian w zakresie szkolnictwa wyższego oraz ich wpływ na funkcjonowanie pomorskich uczelni były jednymi z głównych tematów obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, mających miejsce na Politechnice Gdańskiej 22.02.2018 r. W spotkaniu uczestniczyli wojewoda pomorski Dariusz Drelich, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik i rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Gwizdała, a także przedstawiciele innych pomorskich uczelni, Związku Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ „Solidarność” i służby zdrowia.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Nauka

Obrona pracy doktorskiej na WETI

Dnia 27.02.2018 r. odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Pawła Kalinowskiego. Tytuł rozprawy: „Zastosowanie metod eksploracji danych do analizy odpowiedzi czujników gazu". Promotor: dr hab. inż. Piotr Jasiński, prof. nadzw. PG, promotor pomocniczy: dr inż. Grzegorz Jasiński (PG).

ORCID ID jako identyfikator autora

Jednym z narzędzi, które mogą pomóc w bardziej precyzyjnej ocenie dorobku autorów, jest identyfikator ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Jest to międzynarodowy system identyfikacji autorów prac naukowych, polegający na przydzieleniu każdemu autorowi unikatowego numeru, który jest niezależny od różnych wydawców przydzielających podobne identyfikatory we własnym zakresie. W Piśmie PG 2/2018 ukazał się artykuł opisujący przydatność tego narzędzia. 

Identyfikator ORCID ma likwidować problem dublujących się nazwisk autorów działających na tym samym polu badawczym, eliminować problem różnych wersji zapisu imienia i nazwiska, precyzować tożsamość osób, które zmieniły nazwisko lub swoją afiliację. Profil naukowca zawiera listę jego publikacji, ale także dane o wykształceniu, przebiegu zatrudnienia i realizowanych grantach badawczych. Istnieje możliwość wyboru formy prezentowania swojego profilu: publiczne (widoczne dla wszystkich), ograniczone (tylko dla zatwierdzonego grona odbiorców) oraz widoczne jedynie dla samego naukowca.

Informacje o sposobie uzyskania identyfikatora ORCID umieszczono na stronie https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/orcid-id

Dyskusja o pozyskiwaniu unijnych grantów

Na Politechnice Gdańskiej odbyło się spotkanie informacyjne „Polskie uczelnie – Strategia na Horyzont 2020” poświęcone budowaniu strategii umiędzynarodowienia jednostek naukowych z wykorzystaniem działań finansowych z programów ramowych badań i innowacji UE (w kontekście projektu Ustawy 2.0 oraz kolejnej oceny parametrycznej). Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz uczelni wyższych, kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych oraz dyrektorzy instytutów badawczych z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Laury dla naszych doktorantów w konkursie „Student-Wynalazca”

Zuzanna Bielan z Wydziału Chemicznego znalazła się w pięcioosobowym gronie osób wyróżnionych w Ogólnopolskim konkursie „Student-Wynalazca”, który od 2010 r. organizuje Politechnika Świętokrzyska. W tym samym konkursie Adam Dąbrowski z Wydziału Mechanicznego otrzymał Nagrodę Rektora Politechniki Świętokrzyskiej.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Narzędzie do porównywania związków chemicznych w bazie Knovel

Biblioteka PG zaprasza do korzystania z nowego narzędzia Data Analytics, które jest dostępne w bazie Knovel.

Wydawnictwo Elsevier udostępniło wszystkim instytucjom, które mają wykupioną subskrypcję do pakietu Chemistry & Chemical Engineering (Knovel), nową bazę NIST Standard Reference Database Thermodynamics Pure Compounds wraz z nowym narzędziem Knovel Data Analytics w wersji Beta.

Więcej informacji podano na stronie Biblioteki PG.

Internacjonalizacja

Nawiązanie współpracy z Amirkabir University of Technology z Iranu

Perspektywom współpracy międzyuczelnianej poświęcone było spotkanie władz Politechniki Gdańskiej i Amirkabir University of Technology, które odbyło się 22.02.2018 r. Teherańska uczelnia uważana jest za jeden z najbardziej prestiżowych irańskich uniwersytetów.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Kultura

7 Gdański Międzynarodowy Festiwal Chóralny

Muzyczne święto gromadzące znakomite chóry z Litwy, Łotwy, Estonii, Szwecji, Niemiec, Czech, Rosji i Polski odbędzie się w dniach 9–11.03.2018 r. w Gdańsku. Miłośnicy muzyki chóralnej będą mogli wysłuchać zmagań konkursowych, koncertów w gdańskich kościołach i Ratuszu Staromiejskim oraz finałowego koncertu galowego.

7 Gdański Międzynarodowy Festiwal Chóralny składa się z występów przed publicznością oraz części konkursowej, podzielonej na pięć kategorii. Zespoły oceni międzynarodowe jury, któremu przewodniczyć będzie światowej sławy kompozytor muzyki chóralnej Rihards Dubra z Łotwy. 

Koncertów towarzyszących festiwalowi można będzie wysłuchać w różnych miejscach Gdańska: w Ratuszu Staromiejskim, Kościele św. Katarzyny, Kościele pw. bł. Urszuli Ledóchowskiej i Kościele pw. św. Mikołaja. Na kulminacyjne wydarzenie festiwalu, czyli koncert galowy wraz z wręczeniem nagród, zapraszamy do Auli Gmachu Głównego PG 11.03.2018 r. o godz. 16.00. Koncert rozpocznie występ Akademickiego Chóru PG.

Festiwal, nad którym patronat honorowy objął rektor PG prof. Jacek Namieśnik, odbywać się będzie w ramach Politechniki Otwartej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie www.pg.edu.pl/otwarta

Sport

Komunikaty

Politechnika OPEN w pierwszy dzień wiosny

Dzień otwarty odbędzie się 21.03.2018 r. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej uczelni, a także m.in. zwiedzić laboratoria wydziałowe i uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania związane ze studiami i procesem rekrutacji.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Szkolenia dla pracowników PG – projekt PO WER 3.4 POWER

W marcu 2018 r. zostanie uruchomiony projekt pt. „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, realizowany przez Bibliotekę PG, CUI, CNMiKnO oraz CJO. Projekt adresowany jest do kadry dydaktycznej i dydaktyczno-naukowej.

Aktualnie odbywają się zapisy na następujące szkolenia:

  • marzec 2018 – język angielski zaawansowany (Advanced Academic English);
  • 22–23.03.2018 – wyszukiwanie, przetwarzanie i analiza informacji naukowej w specjalistycznych bazach danych i ich wykorzystanie w procesie dydaktycznym (cz. I i II);
  • marzec 2018 – wyszukiwanie aktualnej informacji normalizacyjnej w źródłach elektronicznych.

Bliższe informacje nt. projektu, kalendarium szkoleń i warunków uczestnictwa podano na stronie Biblioteki PG w zakładce Projekty

Kalendarium

14 marca 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu PG

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
21 marca 11.15–13.15

Uroczyste posiedzenie Senatu PG

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
12 marca 09.00–13.30
https://pg.edu.pl/marzec68

Konferencja naukowa „Marzec 1968 w Gdańsku”

W marcu 1968 r. w Trójmieście miały miejsce manifestacje i protesty polityczne kilkunastu tysięcy studentów i obywateli Gdańska, które zmieniły ich postrzeganie komunistycznego reżimu.
21 marca 08.30–15.00

Politechnika OPEN

Dzień otwarty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – więcej informacji na stronie https://pg.edu.pl/.
12 kwietnia–13 kwietnia
https://pg.edu.pl/gambit

XII Międzynarodowa Konferencja GAMBIT 2018

Konferencja GAMBIT jest poświęcona problematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tematem przewodnim tegorocznej, dwunastej edycji jest rozwój innowacji drogowych na rzecz bezpieczeństwa.
9 maja–10 maja

Dni Narodowego Centrum Nauki

Dni Narodowego Centrum Nauki na Politechnice Gdańskiej
10 marca–11 marca
http://www.gdanskfestival.pl/indexpl.html

7 Gdański Międzynarodowy Festiwal Chóralny

Rektor i Politechnika Otwarta zapraszają na 7 Gdański Międzynarodowy Festiwal Chóralny 10.03.2018 r. (sobota), godz. 11.00 – przesłuchania 11.03.2018 r. (niedziela), godz. 16.00 – koncert galowy
22 marca 19.00–22.00
https://www.facebook.com/events/174032309861337/

Koncert O.Torvald

W ramach europejskiej trasy koncertowej wystąpi jeden z najważniejszych zespołów rockowych na Ukrainie – O.Torvald.