Nr 64/25 stycznia 2018

Z życia uczelni

Nominacja do nagrody AMBA: MBA Employer and Business School Partnership

Z ponad stu zgłoszonych nominacji z całego świata Intel i studia MBA realizowane na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej znaleźli się w finałowej czwórce kandydatów do nagrody AMBA: MBA Employer and Business School Partnership (Partnerstwo Pracodawcy i Programu MBA).

MBA Employer and Business School Partnership Award to nagroda dla firm charakteryzujących się strategicznym i aktywnym podejściem do rekrutacji oraz rozwoju talentów studentów i absolwentów MBA. Jej laureaci skutecznie współpracują ze szkołami biznesu, aby wypełnić lukę pomiędzy wiedzą teoretyczną a praktyką biznesową. Wyróżnienie to oznacza także proaktywne, innowacyjne podejście do budowania atrakcyjności studiów MBA, rekrutacji, zarządzania talentami i planowania sukcesji.

Laureaci nagrody Partnerstwo Pracodawcy i Programu MBA zostaną ogłoszeni 2 lutego 2018 r. w Londynie podczas wydarzenia, w którym wezmą udział liderzy szkół biznesowych z całej globalnej sieci AMBA.

Dzień Otwarty projektu MOST Wiedzy

Podczas dnia otwartego projektu MOST Wiedzy każdy pracownik naukowy PG będzie miał możliwość wykonania profesjonalnego zdjęcia, które zostanie zamieszczone na jego profilu naukowym. Będzie to również okazja do edycji całego profilu oraz do rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za projekt. Dzień Otwarty projektu MOST Wiedzy odbędzie się w piątek 26.01.2018 r. w godz. 10.00–14.00 w holu w Gmachu Głównym.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu PG 17.01.2018 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • ustalenia udziału wynagrodzenia pracowników uczelni z tytułu korzystania przez nich z praw autorskich lub rozporządzania przez nich prawami w wynagrodzeniu z tytułu stosunku pracy oraz zmiany Regulaminu zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej na Politechnice Gdańskiej;
 • powołania przedstawicieli studentów w skład Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Komisji Dyscyplinarne ds. Nauczycieli Akademickich na okres do 31.12.2018 r.;
 • powołania przedstawicieli studentów w skład Komisji Senackich ds.: Budżetu, Internacjonalizacji, Komercjalizacji, Technologii i Współpracy z Gospodarką oraz Kształcenia na okres do 31.12.2018 r.;
 • aktualizacji efektów kształcenia na kierunku studiów Inżynieria środowiska;
 • zmiany planu rzeczowo-finansowego Politechniki Gdańskiej na rok 2017;
 • przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Politechniki Gdańskiej na rok 2018.

Prof. Janusz Smulko, prorektor ds. nauki przedstawił wyniki oceny parametrycznej jednostek, a inż. Maria Wichowska, przewodnicząca Samorządu Studentów PG poinformowała o zamierzeniach samorządu w 2018 r.

Awanse

STOPNIE NAUKOWE

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych:

dr hab. Przemysław Banasik (WZiE)

dr hab. inż. Alicja Sekuła (WZiE)

 

STANOWISKA

Stanowisko profesora nadzwyczajnego:

dr hab. inż. Marek Olesz (WEiA)

dr inż. arch. Wojciech Targowski (WA)

Nauka

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dnia 26.01.2018 o godz. 10.15 w sali 112, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Eweliny Najdy-Mocarskiej. Tytuł rozprawy: „Chiralne katalizatory tiomocznikowe w reakcji stereoselektywnego alkilowania związków heteroaromatycznych”. Promotor: dr hab. Sławomir Makowiec (PG).

Analiza cytowań w najnowszym „Piśmie PG”

W styczniowym numerze „Pisma PG” zostały opublikowane wyniki analizy dorobku aktywnych zawodowo pracowników Politechniki Gdańskiej na podstawie bazy Web of Science Core Collection.

Przy opracowaniu analizy dorobku naukowców PG pod uwagę wzięto dwa parametry bibliometryczne: wartość liczbową indeksu Hirscha oraz liczbę cytowań bez autocytowań.

Informację o parametrach bibliometrycznych pracowników Politechniki Gdańskiej według stanu zatrudnienia na dzień 30.10.2017 r. oraz dla prac opublikowanych z afiliacją Politechniki Gdańskiej można znaleźć na stronie Działu Spraw Naukowych: https://pg.edu.pl/dsn/analiza_pismopg.

Styczniowy numer „Pisma PG” dostępny jest tutaj: https://pg.edu.pl/pismo/numer-aktualny.

Nagroda Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku ogłosił kolejną edycję konkursu o nagrodę dla pracowników lub doktorantów instytucji naukowych, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku ukończyli co najwyżej 33 lata.

Wyróżnienie przyznawane jest w pięciu dziedzinach: nauk humanistycznych i społecznych, nauk biologicznych i rolniczych, nauk ścisłych i o ziemi, nauk technicznych oraz nauk medycznych. Otrzymają ją autorzy oryginalnych osiągnięć badawczych, które zostały opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31.03.2018 r. Wysokość każdej nagrody to 4 tys. złotych. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie gdansk.pan.pl/nagroda-oddzialu-dla-mlodych-naukowcow.

Konkurs ETIUDA 6

 • przedmiot i cel dofinansowania: umożliwienie zatrudnienia młodych uczonych w polskich jednostkach naukowych w roli kierowników własnych projektów badawczych;
 • beneficjenci programu: osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego, które mają już lub będą miały wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej do 30.06.2018 r.;
 • nabór wniosków – od 15.12.2017 do 15.03.2018;
 • termin złożenia wniosku w Dziale Projektów – 8.03.2018 r.;
 • osoby do kontaktu: Anita WiśniewskaBeata Toma, Dział Projektów;
 • szczegółowe informacje na stronie NCN.

Konkurs „Młodzi naukowcy 2017”

 • przedmiot i cel dofinansowania: badania naukowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu „Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców”;
 • nabór wniosków – od 14.12.2017 do 6.02.2018;
 • składanie wniosków do Działu Projektów do 30.01.2018 r.;
 • osoby do kontaktu: Anita WiśniewskaBeata Toma, Dział Projektów;
 • szczegółowe informacje na stronie NCBR.

Konkurs POWER 3.1 na studia dualne

 • przedmiot i cel dofinansowania: opracowanie i realizacja studiów dualnych, czyli kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy, uwzględniających realizację wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia określonego kierunku studiów o profilu praktycznym;
 • nabór wniosków od 18.01.2018 do 2.03.2018;
 • termin złożenia wniosku w Dziale Projektów – 21.02.2018 r.;
 • osoba do kontaktu Monika Bizewska, Dział Projektów;
 • szczegółowe informacje na stronie NCN.

Konkurs SONATINA 2

 • przedmiot i cel dofinansowania: staż w zagranicznych zespołach realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych;
 • beneficjenci programu: osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany maksymalnie 3 lata przed rokiem złożenia wniosku lub przed 30.06.2018 r.;
 • nabór wniosków – 15.12.2017 do 15.03.2018;
 • termin złożenia wniosku do Działu Projektów – 8.03.2018 r.;
 • osoby do kontaktu: Anita WiśniewskaBeata Toma, Dział Projektów;
 • szczegółowe informacje na stronie NCN.

Konkurs UWERTURA 2

 • przedmiot i cel dofinansowania: staż w zagranicznych zespołach realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych;
 • nabór wniosków – od 15.12.2017 do 15.03.2018
 • termin składania wniosków w Dziale Projektów – 8.03.2018 r.;
 • osoby do kontaktu: Anita WiśniewskaBeata Toma, Dział Projektów;
 • szczegółowe informacje na stronie NCN.

Konkurs w ramach programu CORNET

 • przedmiot i cel dofinansowania: badania na potrzeby konkretnych branż przemysłowych, w szczególności sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Badania inicjowane są przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego;
 • nabór wniosków międzynarodowych – do 28.03.2018 r., godz. 12.00;
 • szczegółowe informacje na stronie NCBR;
 • osoba do kontaktu: Aleksandra Dubiella-Jackowska, Dział Projektów.

Konkurs agencji luksemburskiej Fonds National de la Recherche

 • przedmiot i cel dofinansowania: rozwój współpracy badawczej między Polską a Luksemburgiem w zakresie: projektowania usług dla biznesu, rozwoju i działania systemów finansowych, bezpieczeństwa informacji, działania sieci telekomunikacyjnych i multimediów;
 • nabór wniosków międzynarodowych do 18.04.2018 r., godz. 14.00;
 • szczegółowe informacje na stronie NCBR;
 • osoba do kontaktu: Magdalena Urbanowicz, Dział Projektów.

Internacjonalizacja

Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego 2018 r.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ organizuje w Warszawie dwa spotkania dotyczące wnioskowania o projekty typu Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego w konkursie wniosków 2018. Polska będzie dysponować kwotą ok. 3,9 mln euro na realizację tego typu projektów. 

Liczba miejsc jest ograniczona. Rejestracja jest obowiązkowa i będzie dostępna do wyczerpania limitu miejsc lub do 30.01.2018 r.

Politechnika Otwarta - wydarzenia

Wykład „O sztuce modelowania i twórczej roli intuicji”

Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej w ramach Politechniki Otwartej zapraszają na gościnny wykład prof. Krzysztofa Kluszczyńskiego pt. „O sztuce modelowania i twórczej roli intuicji”, który odbędzie się 30.01.2018 r. o godz. 15.30 w Auli w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej. Wstęp wolny.

Więcej informacji w Aktualnościach.

Komunikaty

Elektroniczny wniosek zmiany w zakresie jakości kształcenia

Zgłaszanie potrzeby wprowadzenia zmiany w zakresie jakości kształcenia od roku akademickiego 2016/2017 może być realizowane w formie elektronicznej. Każdy złożony wniosek zostanie rozpatrzony przez Uczelnianą Komisję ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.

W latach 2012–2016 zgłoszono 127 wniosków. Zmiany w zakresie jakości kształcenia wdrożone w wyniku przedstawionych propozycji dotyczyły m.in.:

 • dodania możliwości przeprowadzania ankietyzacji przedmiotów w MojaPG;
 • uruchomienia Centrum Rozwoju Kompetencji przy WZIE;
 • rozszerzenia protokołów z języków obcych o nazwę języka i poziom grupy językowej.

Zachęcamy do przesyłania propozycji zmian. Formularz jest dostępny pod linkiem.

Kalendarium

21 lutego 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
30 stycznia 15.30–16.30
https://pg.edu.pl/otwarta

Wykład prof. Krzysztofa Kluszczyńskiego

Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej w ramach Politechniki Otwartej zapraszają na wykład prof. Krzysztofa Kluszczyńskiego zatytułowany „O sztuce modelowania i twórczej roli intuicji”.
12 kwietnia–13 kwietnia
https://pg.edu.pl/gambit

XII Międzynarodowa Konferencja GAMBIT 2018

Konferencja GAMBIT jest poświęcona problematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tematem przewodnim tegorocznej, dwunastej edycji jest rozwój innowacji drogowych na rzecz bezpieczeństwa.
27 stycznia 20.00–23.59
https://pg.edu.pl/sapg/bal-pg

Bal Politechniki Gdańskiej

.
2 lutego 20.00–23.59

Bal Sportowca Politechniki Gdańskiej

.