Nr 6/29 września 2016

Nauka

Awans naukowy

- prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. zw. PG (WETI) – zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego PG,
- dr hab. inż. Jarosław Guziński, prof. nadzw. PG (WEiA) – zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego PG,
- dr hab. inż. Jacek Rak (WETI) – nadanie przez Radę Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych,
- dr hab. inż. Marek Galewski (WM) – nadanie przez Radę Wydziału Mechanicznego stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych.

Prof. K. Leja w Radzie Narodowego Kongresu Nauki

Prodziekan ds. nauki na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. nadzw. PG został członkiem Rady Narodowego Kongresu Nauki. Radę, w skład której wchodzi 52 przedstawicieli reprezentujących instytucje szkolnictwa wyższego i nauki z całego kraju, powołał Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się 21 września br. w Warszawie. Prof. Leja został powołany na członka Rady Narodowego Kongresu Nauki na okres od 21 września 2016 do 31 października 2017 r. Spotkania Rady będą odbywać się co miesiąc, w ramach konferencji programowych organizowanych w różnych miastach. Pierwsze konferencje będą poświęcone m.in. umiędzynarodowieniu polskiej nauki, rozwojowi humanistyki i współpracy nauki z biznesem. Przewodniczącym Rady został prof. Jarosław Górniak z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, twórca Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.

Diamentowy grant

Pani Sylwia Stefanowska z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej została laureatką piątej edycji konkursu MNiSW pod nazwą Diamentowy Grant. Na projekt pt. "Badanie procesów odpowiedzialnych za powstawanie nanostruktur w metodzie FEBID (focused electron beam induced deposition)" otrzymała 213 400 złotych. Opiekunem naukowym projektu jest dr hab. Paweł Możejko, prof. nadzw. PG z Katedry Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej.

Seed Money Baltic Sea Region – nabór wniosków

W dniach 21.09–28.10.2016 trwa I etap naboru wniosków w konkursie Seed Money Baltic Sea Region. Dofinansowanie (maks. 50 tys. euro) można otrzymać na wypracowanie koncepcji planowanego projektu głównego (dotyczącego celów i priorytetów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego). W każdym projekcie musi uczestniczyć co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw z obszaru objętego programem Interreg BSR. Więcej informacji można uzyskać podczas spotkania informacyjnego w Warszawie w dniu 10.10.2016 – http://www.interreg-baltic.eu/event-detail/event/national-info-seminar-for-poland-on-the-first-call-for-seed-money.html oraz na stronie programu http://www.interreg-baltic.eu/applying-for-funds/seed-money-calls/first-call-open.html. Instytucja nadzorująca konkurs – Joint Secretariat BSR, osoba do kontaktu – Marta Czarnecka-Gallas, Dział Projektów.

Konkursy NCN

W dniach 15.09–15.12. 2016 trwa nabór wniosków w ramach konkursów:
• OPUS 12 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Strona konkursu https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus12;
• PRELUDIUM 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Strona konkursu https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium12;
• SONATA 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień doktora. Strona konkursu: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata12;
• POLONEZ 3 – dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy. Strona konkursu: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez3.
Instytucja nadzorująca konkursy – NCN, osoby do kontaktu: Małgorzata Makowiecka, Beata Toma, Dział Projektów.

SYNChem – przedłużenie terminu naboru wniosków

Do 14.10.2016 do godz. 16.00 przedłużono termin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach I konkursu SYNChem – wspólnego przedsięwzięcia NCBiR oraz SYNTHOS SA (konkurs nr 1/4.1.1/2016/POIR), realizowanego w ramach poddziałania 4.1.1 POIR – Strategiczne programy badawcze dla gospodarki, http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14112016/aktualnosci/art,4517,i-konkurs-synchem-wydluzenie-naboru-skladania-wnioskow-konkursowych.html. Instytucja nadzorująca konkurs – NCBiR, osoba do kontaktu – Aleksandra Meksuła, Dział Projektów.

MSCA Innovative Training Networks – nabór wniosków

Do 10.01.2017 można składać wnioski w konkursie MSCA Innovative Training Networks (ITN) w ramach programu Horyzont 2020. Konkurs skierowany jest do organizacji takich jak: uczelnie wyższe, instytuty badawcze i przedsiębiorstwa. Projekty, realizowane w międzynarodowych konsorcjach, powinny stanowić kompleksowy i komplementarny program badawczo-szkoleniowy (z naciskiem na innowacyjność, przedsiębiorczość i umiejętności miękkie) skierowany do młodych naukowców. Strona konkursu https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2017.html. Instytucja nadzorująca – Komisja Europejska, osoba do kontaktu – Renata Downar-Zapolska, Dział Projektów.
UWAGA! Informacje o innych bieżących konkursach na dofinansowanie projektów zamieszczono także w biuletynie nr 2, dostępnym na stronie internetowej www.biuletyn.pg.edu.pl.

Stypendia MNiSW dla doktorantów

Informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia. Zaopiniowany przez Radę Wydziału wniosek o stypendium wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia należy złożyć w prorektoracie ds. nauki w terminie do 7.10.2016. Szczegółowe informacje na temat stypendiów znajdują się na stronie Działu Spraw Naukowych http://pg.edu.pl/dsn/stypendia-ministra-na-rok-2016/2017.

Stypendium START dla młodych naukowców na rok 2017

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłasza nabór wniosków do typendium „START” dla młodych naukowców na rok 2017. Wysokość rocznego stypendium wynosi obecnie 28 000 zł.
Aplikacja online do naboru wniosków w ramach nowego konkursu START będzie dostępna w dniach 23.09–31.10.2016. Wypełniony wniosek należy wydrukować i dostarczyć do 25.10.2016 (wtorek) do Działu Spraw Naukowych do p. Małgorzaty Ciurkot (pok. 602, gmach B, tel. 58 347 19 47, e-mail mciur@pg.gda.pl).
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie FNP http://www.fnp.org.pl/oferta/start oraz na stronie Działu Spraw Naukowych w zakładce Aktualności.

Nowa platforma poszukiwania partnerów

W związku z planowanym na I połowę 2017 r. naborem w Programie Polska-Rosja 2014–2020 została uruchomiona platforma poszukiwania partnerów, na której potencjalni aplikanci mogą zamieszczać informacje o swoich instytucjach i propozycjach projektów lub znaleźć odpowiednich partnerów do przyszłych projektów, zarówno z Polski, jak i z Rosji.
Platformę można znaleźć na stronie: http://www.lt-pl-ru.eu/partners.php?lang=en.

Nowe studia doktoranckie na Politechnice Gdańskiej

W roku akademickim 2016/2017 Politechnika Gdańska uruchamia nowe studia doktoranckie w trybie stacjonarnym:
• studia doktoranckie w dyscyplinie architektura i urbanistyka na Wydziale Architektury,
• interdyscyplinarne studia doktoranckie "Chemistry for Health and the Environment" (INTERCHEM) prowadzone wspólnie przez Wydział Chemiczny PG i Wydział Chemiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Program na WCh PG realizowany będzie w języku angielskim w 3 dyscyplinach: biotechnologia, chemia i technologia chemiczna.
Więcej informacji na stronie Działu Spraw Naukowych http://pg.edu.pl/dsn w zakładce Aktualności.

Komunikaty

Szkolenia/ seminaria w Centrum Informatycznym TASK

W Centrum Informatycznym TASK pod koniec bieżącego roku planowane są seminaria/szkolenia dotyczące wykorzystania pakietów oprogramowań:
• HyperWorks – środowisko dostarczające narzędzi m.in. do tworzenia i edycji modeli MES, analizy wytrzymałościowej i optymalizacji modeli, opracowania i prezentacji wyników, a także do analiz nieliniowych, jak np. crash testy;
• MSC.Software – pakiet oprogramowań do wspomagania prac inżynierskich, np.: Adams, Marc, Mentat, MSC Nastran, Patran.
Podczas wydarzeń przewiduje się także możliwość prezentacji własnych badań i projektów. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby podzielić się doświadczeniem związanym z wykorzystaniem pakietów HyperWorks oraz/lub MSC.Software, prosimy o kontakt – e-mail kdm@task.gda.pl.

Udostępnione prace doktorskie

W Czytelni Czasopism Biblioteki PG udostępniono prace doktorskie:
• Paweł Wawrzyniak, Wpływ wybranych parametrów procesu rozdmuchiwania z jednoczesnym rozciąganiem na właściwości wytwarzanych pojemników PET, promotor dr hab. inż. Waldemar Karaszewski, WM, termin obrony 5.10.2016;
• Krzysztof Samson, Wpływ warunków spawania na właściwości złączy różnoimiennych stali odpornych na korozję, promotor dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, WM, termin obrony – 12.10.2016;
• Marcin Pazio, Wydobywanie informacji tekstowych z obrazów scen naturalnych, promotor prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki, WETI, termin obrony 25.10.2016.

Dostęp testowy do bazy One Belt One Road Reference

Biblioteka PG zaprasza do korzystania z dostępu testowego do bazy One Belt One Road Reference Source. Baza zawiera dane na temat krajów zrzeszonych w chińskim projekcie Nowy Jedwabny Szlak. Koncepcja lądowego i morskiego Nowego Jedwabnego Szlaku zakłada utworzenie sieci korytarzy transportowych, które połączyłyby Chiny z krajami Unii Europejskiej. Baza One Belt One Road Reference Source zawiera informacje, które pozwolą na dogłębne zapoznanie się z tą koncepcją. Więcej informacji i dostęp do bazy na stronie www.pg.edu.pl/biblioteka-pg/dostepy-testowe. Dostęp potrwa do 12.11.2016.