Nr 49/28 września 2017

Z życia uczelni

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Centralna uroczystość rozpoczynająca rok akademicki 2017/2018 na Politechnice Gdańskiej odbędzie się 6.10.2017 r. o godz. 10.15 w Auli w Gmachu Głównym. Ceremonię zaszczyci swoją obecnością Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który wygłosi wystąpienie dotyczące założeń reformy nauki i szkolnictwa wyższego.

Po wystąpieniach Rektora PG prof. Jacka Namieśnika oraz Premiera Jarosława Gowina nastąpi wręczenie przyznanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej medali i odznaczeń. JM Rektor PG prof. Jacek Namieśnik odbierze Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej oraz za popularyzowanie nauki w Polsce i na świecie. Wręczone zostaną także medale za długoletnią służbę dla pracowników naszej uczelni za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Kolejnym punktem uroczystości  będzie immatrykulacja studentów i doktorantów. Po immatrykulacji wręczone zostaną nagrody: im. prof. Romualda Szczęsnego za najlepszą pracę dyplomową oraz nagroda dla najlepszego studenta naszej Uczelni. Wydarzenie uświetni Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej.

Transmisję z inauguracji będzie można oglądać na uczelnianym kanale na Youtube.

Terminy inauguracji wydziałowych:

 • Wydział Architektury, 4.10.2017, godz. 10.30, Aula, Gmach Główny PG;
 • Wydział Chemiczny, 29.09.2017, godz. 14.15, Aula, Gmach Główny PG;
 • Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 29.09.2017, godz. 10.15, Auditorium nr 1, Nowe ETI;
 • Wydział Elektrotechniki i Automatyki, 29.09.2017, godz. 9.00, Auditorium Novum;
 • Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, 28.09.2017, godz. 10.15, Aula, Gmach Główny PG;
 • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 29.09.2017, godz. 10.00, Aula, Gmach Główny PG;
 • Wydział Mechaniczny, 29.09.2017, godz. 13.30, Auditorium Novum;
 • Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, 2.10.2017, godz. 8.30, Aula, Gmach Główny PG;
 • Wydział Zarządzania i Ekonomii, 2.10.2017, godz. 12.00, Aula, Gmach Główny PG.

Msza święta w intencji studentów i pracowników uczelni wyższych Trójmiasta odprawiona zostanie w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie 2.10.2017 r. o godz. 8.00. Po mszy świętej władze naszej uczelni złożą wieńce pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców. 

Nabożeństwo prawosławne w intencji studentów i pracowników Politechniki Gdańskiej odprawione  zostanie w Prawosławnej Katedralnej Parafii Św. Mikołaja przy ul. Traugutta w Gdańsku Wrzeszczu 5.10.2017 r. o godz. 8.00.

Zapraszamy całą społeczność naszej uczelni do udziału w tych wydarzeniach. 

Opublikowano projekt Ustawy 2.0

Podczas odbywającego się w Krakowie w dniach 19–20.09.2017 r. Narodowego Kongresu Nauki Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin przedstawił projekt nowej ustawy, mającej stać się konstytucją dla polskiej nauki na najbliższe lata.

Zapowiadane zmiany to m.in.: wzmocnienie autonomii uczelni, zmiana klasyfikacji dyscyplin naukowych w oparciu o model OECD, nowe zasady ewaluacji, zmiana modelu kształcenia doktorantów oraz rozpoczęcie procesu wyłaniania uczelni badawczych. Wprowadzanie tych reform zostanie rozłożone na kilka lat.

Nowy akt prawny obejmie całość problematyki związanej z nauką, obecnie regulowanej przez cztery ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o stopniach i tytule naukowym, ustawę o zasadach finansowania nauki oraz ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich.

Z projektem można się zapoznać na stronie internetowej konstytucjadlanauki.gov.pl/o-reformie.

Polsko-ukraińskie seminarium naukowe na Politechnice Gdańskiej

Naukowcy z Politechniki Lwowskiej oraz Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki wzięli udział w polsko-ukraińskim seminarium naukowym, które odbyło się na Politechnice Gdańskiej w dn. 25 i 26.09.2017 r. Jego uczestnikiem był Konsul Generalny Ukrainy w Gdańsku, pan Lew Zacharczyszyn. Podczas spotkania podpisano nowe umowy o współpracy pomiędzy PG a ukraińskimi uczelniami. Organizacja seminarium była wspólną inicjatywą Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego.

Zarówno Politechnikę Lwowską, jak i Lwowski Uniwersytet Narodowy charakteryzuje profil działalności pokrywający się z obszarem zainteresowań naukowych i dydaktycznych zespołów z większości wydziałów naszej uczelni. Seminarium jest okazją do zacieśnienia współpracy, także w zakresie przyjazdu do nas profesorów wizytujących oraz wymiany słuchaczy studium doktoranckiego i studentów – powiedział prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej.

Rektor PG członkiem Rady Naukowej Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski powołał profesora Jacka Namieśnika na członka Rady Naukowej Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie na lata 2017–2021. Będzie to już trzecia kadencja obecnego rektora Politechniki Gdańskiej na tym stanowisku.

Do zadań Rady Naukowej Instytutu należy między innymi powoływanie i opiniowanie kandydatów na dyrektorów i kierowników zakładów oraz zatwierdzanie planów i regulaminów. Jej uprawnienia można porównać do tych, jakie posiada rada wydziału na uczelni – tłumaczy prof. Namieśnik.

"Studia z przyszłością" – trwa nabór do konkursu

Do 1.12.2017 r. trwają zgłoszenia do III edycji programu akredytacyjnego „Studia z Przyszłością". Certyfikat uzyskują kierunki studiów, które w opinii ekspertów należą do grona akademickiej elity. W ubiegłym roku certyfikat „Studia z Przyszłością” przyznano aż pięciu kierunkom realizowanym na PG. Żadna inna uczelnia na Pomorzu nie może się pochwalić tak dużą liczbą wyróżnień.

Każda uczelnia (wydział lub inna jednostka) może zgłosić do programu nieograniczoną liczbę kierunków. Szczegółowe informacje na temat warunków konkursu wraz z formularzem zgłoszeń znajdują się na stronie konkursu. Organizatorem merytorycznym programu „Studia z Przyszłością" jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Profesor Ryszard Katulski otrzymał tytuł Lidera Polskiej Teleinformatyki

Profesor Ryszard Katulski, kierownik Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych WETI PG, został uhonorowany przez Kapitułę Złotego Cyborga tytułem Lidera Polskiej Teleinformatyki oraz statuetką Złotego Cyborga za innowacyjne prace w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej i kompatybilności elektromagnetycznej w sieciach radiokomunikacyjnych oraz bezprzewodowego monitoringu zagrożeń.

VIII edycja programu Lider – dwóch zwycięzców z Politechniki Gdańskiej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło VIII edycję programu Lider. W gronie 34 projektów zakwalifikowanych do dofinansowania znalazły się dwa projekty naukowców z Politechniki Gdańskiej: dr. inż. Krzysztofa Formeli (WCh) i dr. inż. Piotra Patrosza (WM).

Celem pierwszego projektu jest opracowanie niskoemisyjnej technologii wytwarzania modyfikowanych regeneratów gumowych jako proekologicznej metody recyklingu zużytych opon samochodowych; drugi projekt zakłada skonstruowanie hydrauliczno-mechanicznej automatycznej skrzyni biegów dla pojazdów rolniczych i maszyn roboczych.

Na realizację projektów młodzi badacze otrzymają po blisko 1,2 mln zł.

W tym roku NCBR na dofinansowanie projektów przeznaczy ponad 39 mln zł. Z listą projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach Programu LIDER VIII można zapoznać się na stronie NCBR.

Konkurs MINIATURA – małe granty dla trzech naukowców z PG

Trzech naukowców z Politechniki Gdańskiej zdobyło tzw. małe granty na realizację badań podstawowych w nowym konkursie Narodowego Centrum Nauki – MINIATURA:

 • dr inż. Błażej Kudłak (WCh), wysokość dofinansowania – 49,94 tys. zł, temat badań – wyznaczenie wpływu bisfenolu A (i jego analogów) na toksyczność (potencjał endokrynny);
 • dr inż. Konrad Trzciński (WCh), wysokość dofinansowania – 49,50 tys. zł, temat badań – właściwości fotoelektrochemicznych warstw wanadanu bizmutu modyfikowanych kobaltowymi pochodnymi heksacyjanometalanami metali;
 • dr inż. Paweł Syty (WFTMS), wysokość dofinansowania – 32,89 tys. zł, temat badań – zastosowanie wielokonfiguracyjnej metody Diraca-Focka do oszacowania wpływu elektronów swobodnych na elektryczne momenty dipolowe wybranych atomów diamagnetycznych.

Na wsparcie naukowców w konkursie MINIATURA Rada NCN przeznaczyła 20 mln złotych. Nabór wniosków w konkursie jest ciągły i potrwa do 31.12.2017 r. z możliwością kontynuacji w 2018 r.

Politechnika Gdańska liderem międzynarodowego projektu edukacyjnego INTRAS

Politechnika Gdańska została po raz kolejny liderem międzynarodowego konsorcjum projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ Capacity Building in Higher Education. Projekt pt. „Intelligent Transport Systems: New ICT-based Master’s Curricula for Uzbekistan (INTRAS)” przygotowany pod kierownictwem dr hab. inż. Joanny Żukowskiej, prof. PG w Katedrze Inżynierii Drogowej i Transportowej WILiŚ został pozytywnie zaopiniowany przez Europejską Agencję EACEA i uzyskał finansowanie w wys. 815 000 EUR. Projekt będzie realizowany w konsorcjum z austriackim Alpen-Adria University of Klagenfurt i słowackim Zilina University oraz uczelni i instytucji z Uzbekistanu. Jego celem jest przygotowanie, uzyskanie akredytacji i wdrożenie programu kształcenia w zakresie Inteligentnych Systemów Transportowych na trzech uzbeckich uczelniach technicznych.

Grant dla pracownika Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych WETI

Mgr inż. Paweł Tomasz Kosz otrzymał grant naukowy na przeprowadzenie badań pt. „Simulations of the radio channel in off-body communications in a passenger ferry environment” w Instituto Superior Tecnico University of Lisbon. Grant finansowany jest z międzynarodowego projektu COST Action CA15104 IRACON (Inclusive Radio Communication Networks for 5G and Beyond).

Nagroda dla Jędrzeja Hajduczeni

Mgr inż. Jędrzej Hajduczenia, doktorant i pracownik Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych WETI PG otrzymał I Nagrodę w Konkursie Młodych Naukowców za referat "Pomiar odpowiedzi impulsowej kanału radiowego na obszarze morskimi przybrzeżnym" na tegorocznym Krajowym Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2017, odbywającego się w dniach 13–15.09.2017 r. w Warszawie.

Nagrodę ufundował Komitet Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych.

Powołano Centrum Absolwenta Politechniki Gdańskiej

Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej Ryszard Trykosko oraz rektor prof. Jacek Namieśnik podpisali porozumienie dotyczące powołania Centrum Absolwenta PG.

Centrum ma stać się przestrzenią, gdzie absolwenci będą mogli kontynuować współpracę ze swoją Alma Mater, jak również nawiązywać kontakty z przedstawicielami nauki i administracji oraz przedsiębiorcami i politykami. Planowane jest ono jako miejsce spotkań biznesu z nauką, prezentacji osiągnięć pracowników i firm absolwenckich, jak również wystaw, odczytów, prelekcji i konferencji. Prof. J. Namieśnik oznajmił, że realizacja tej inwestycji rozpocznie się już wkrótce.

Senat Politechniki Gdańskiej

Senat PG na posiedzeniu 13.09.2017 r. określił tematy wiodące oraz terminy posiedzeń Senatu PG w roku akademickim 2017/2018. Najważniejsze ustalenia:

 • wprowadzenie zmian w Statucie PG;
 • prof. Zdzisław Kowalczuk (WETI) został kandydatem PG w wyborach do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2018–2021;
 • przyjęcie wzoru dyplomu doktora z wyróżnieniem.

Rektor prof. Jacek Namieśnik przedstawił propozycje zmian strukturalnych wydziałów, a kanclerz mgr inż. Marek Tłok zaprezentował stan zaawansowania prac w CSR Eureka.

Awans

STANOWISKA

profesor zwyczajny

prof. dr hab. inż. Helena Janik, prof. zw. PG (WCh)

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG (WILiŚ)

prof. dr hab. inż. Dionizy Czekaj, prof. zw. PG (WM)

 

profesor nadzwyczajny

dr hab. inż. arch. Grzegorz Bukal, prof. nadzw. PG (WA)

dr hab. sztuki Janusz Tkaczuk, prof. nadzw. PG (WA)

dr hab. inż. Adam Kloskowski, prof. nadzw. PG (WCh)

dr hab. inż. Zbigniew Czaja, prof. nadzw. PG (WETI)

dr hab. inż. Paweł Czarnul, prof. nadzw. PG (WETI)

dr hab. inż. Dariusz Dereniowski, prof. nadzw. PG (WETI)

dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, prof. nadzw. PG (WETI)

dr hab. inż. Grzegorz Lentka, prof. nadzw. PG (WETI)

dr hab. inż. Zbigniew Łubniewski, prof. nadzw. PG (WETI)

dr hab. inż. Michał Małafiejski, prof. nadzw. PG (WETI)

dr hab. inż. Michał Meller, prof. nadzw. PG (WETI)

dr hab. inż. Bogdan Pankiewicz, prof. nadzw. PG (WETI)

dr hab. Victor A. Eremeev, prof. nadzw. PG (WILiŚ)

dr hab. inż. Krzysztof Zięba, prof. nadzw. PG (WZiE)

Projekt studentów i pracowników PG w budżecie obywatelskim Gdańska

Wśród propozycji do Budżetu Obywatelskiego Gdańska na rok 2018 znalazł się projekt opracowany przez studentów i pracowników Wydziałów Architektury oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa. To Velodrom Gdańsk – obiekt przeznaczony dla miłośników sportu i rekreacji na kółkach, na którego lokalizację wybrano teren dzielnicy Brzeźno.

Na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gdańska można głosować do 2.10.2017 r. Głos można oddać na stronie internetowej gdansk.budzet-obywatelski.org. Velodrom Gdańsk zajmuje 5. miejsce na liście projektów ogólnomiejskich.

Polsko-holenderskie warsztaty w Rotterdamie

Climate City Scan and City adaptation to climate changes

W dniach 18–22.09.2017 r. grupa studentów z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG oraz Rotterdam University of Applied Sciences prowadziła badania nad efektywnością wybranych metod monitorowania czynników klimatycznych oraz wpływu zmian klimatycznych na miasto. Badania prowadzone były na zlecenie Urzędu Miasta Rotterdam, rozwijającego system monitoringu miejskiego.

W dniach 16–18.10.2017 r. studenci polscy i holenderscy będą kontynuować warsztaty w Gdańsku. Uczestnicy zapoznają się z wybranymi problemami Gdańska jako miasta rozwijającego się w delcie Wisły i wrażliwego na zmiany klimatyczne.

Seminarium dla szkół ponadgimnazjalnych na WETI

Dnia 22.09.2017 r. na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki odbyło się seminarium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „65 lat WETI – Od słabych prądów do technologii kosmicznych”. Więcej informacji podano na Aktualnościach na stronie wydziałowej.

Nauka

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dnia 28.09.2017 r. o godz. 12.00 w Minicentrum Konferencyjnym Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Anny Dettlaff. Tytuł rozprawy: „Badania nad nanokompozytami bazującymi na polimerach przewodzących oraz materiałach węglowych w celu zastosowania ich w superkondensatorach”. Promotor: prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska (PG), promotor pomocniczy: dr inż. Monika Wilamowska (PG).

Bezpłatny dostęp do infrastruktury badawczej CERIC-ERIC

Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej – Central European Research Infrastructure Consortium (CERIC-ERIC) zaprasza do bezpłatnego korzystania ze swojej infrastruktury badawczej. W ramach naboru można ubiegać się o dostęp do następujących ośrodków: Synchrotron Elettra (Włochy); Budapesztańskie Centrum Neutronowe (Węgry); Akceleratory Jonów – Instytut Ruđera Boškovicia (Chorwacja); Uniwersytet Techniczny w Grazu, Instytut Chemii Nieorganicznej (Austria); Laboratorium Fizyki Powierzchni, Uniwersytet Karola (Czechy); Laboratorium Struktur Atomowych i Wad Materiałów Zaawansowanych, Narodowy Instytut Fizyki Materiałów (Rumunia); Słoweńskie Centrum Magnetycznego Rezonansu Jądrowego, Narodowy Instytut Chemii (Słowenia).

Oferta skierowana jest do naukowców z takich dziedzin jak: biologia, medycyna, farmakologia, biotechnologia, chemia, fizyka, elektronika, nanotechnologia, geologia, ochrona środowiska i inżynieria materiałowa. Oprócz bezpłatnego dostępu do aparatury, CERIC-ERIC pokrywa również koszty podróży i zakwaterowania dwóch naukowców przeprowadzających eksperyment oraz publikacji wyników.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków o dostęp do aparatury znajdują się w serwisie internetowym CERIC-ERIC: www.ceric-eric-eu. Dodatkowe pytania można kierować na adres useroffice@ceric-eric.eu. Wnioski należy składać do 2.10.2017 r.

CITAVI – program do zarządzania bibliografią

Biblioteka PG zaprasza do testowania programu CITAVI – narzędzia do zarządzania bibliografią i procesem tworzenia publikacji naukowych.

Osoby rejestrujące się na stronie wydawcy z uczelnianego konta mogą do końca września 2018 r. bezpłatnie korzystać z pełnej wersji CITAVI, obejmującej funkcje niedostępne w wersji darmowej. 

Pytania i opinie dotyczące CITAVI należy kierowac na adres: inflibr@pg.edu.pl. Na stronie domowej Biblioteki PG znajdują się informatory, przewodniki i instrukcja do rejestracji.

ERC Starting Grant, Program Ramowy UE HORYZONT 2020

 • przedmiot i cel dofinansowania: finansowanie wybitnych projektów badawczych realizowanych przez zespół powołany przez Głównego Badacza; adresatami grantu są młodzi naukowcy (2–7 lat po obronie doktoratu). We wniosku należy wykazać, że proponowane badania pomogą w uzyskaniu samodzielności badawczej i pozycji lidera zespołu;
 • nabór potrwa do 17.10.2017 r.;
 • osoba do kontaktu: Renata Downar-Zapolska, e-mail rdzap@pg.edu.pl, Dział Projektów.

HERA Public Spaces: Culture and Integration in Europe

 • przedmiot i cel dofinansowania: projekty z obszaru nauk humanistycznych obejmujące badania interdyscyplinarne, których celem jest zrozumienie relacji między przestrzenią publiczną, kulturą a zagadnieniami takimi jak: integracja europejska, procesy migracyjne, globalizacja, cyfryzacja itp.;
 • osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, e-mail romana@pg.edu.pl, Dział Projektów.

Sport

Jakub Surowiec – student PG, Mistrzem Świata Juniorów w regatach katamaranów A-Class!

W dniach 16–26.2017 r. odbyły się w Sopocie regaty katamaranów A-Class, podczas których student Wydziału Architektury PG Jakub Surowiec wywalczył Mistrzostwo Świata Juniorów, a w klasyfikacji generalnej zdobył brązowy medal.

W zawodach uczestniczyło 125 żeglarzy z 18 krajów. Wyniki klasyfikacji generalnej:

 • I miejsce i tytuł mistrza świata – Steven Brewin (Australia);
 • II miejsce – Tymoteusz Bendyk (Polska, UKS Navigo);
 • III miejsce – aktualny mistrz Polski Jakub Surowiec (Polska, UKS Navigo).

Całościowe wyniki dostępne są na stronie SailingNet.pl

Komunikaty

Bezpieczny dostęp do systemów Uczelni spoza terenu kampusu PG

Centrum Usług Informatycznych przypomina, że od marca 2017 możliwy jest prosty i bezpieczny zdalny dostęp do systemów informatycznych PG. Do skorzystania z usługi potrzebna jest przeglądarka internetowa oraz aktywne konto centralne (do systemu Moja PG). Nie ma zatem potrzeby instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania OpenVPN, aby np. w domu skorzystać z repozytorium lub modułów Moja PG dostępnych jedynie z sieci wewnętrznej PG.

Usługa dostępna jest pod adresem https://vpn.pg.edu.pl. Szczegółowe informacje dot. usługi dostępne są w pomocy CUI pod adresem https://pomoc.pg.edu.pl/vpn.

Kalendarium

3 października 12.00–14.00

Inauguracja roku akademickiego dla studentów zagranicznych

W trakcie uroczystości będzie miało miejsce oficjalne powitanie studentów zagranicznych rozpoczynających naukę na PG.
7 października 11.00–14.00

Spotkanie i spacer po kampusie z autorami albumu

Spotkanie i spacer po kampusie z autorami albumu KAMPUS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Szczegóły: https://pg.edu.pl/pg-otwarta/
9 października 10.00–12.00

Polska Akademia Dzieci - uroczysta inauguracja roku

Uroczysta inauguracja roku akademickiego Polskiej Akademii Dzieci.
18 października–20 października
http://www.ppp.zie.pg.gda.pl/

Konferencja PROJEKTY, PROCESY, PROGRAMY

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem i realizacją projektów i procesów oraz programów i dotyczy różnych branż działalności gospodarczej i publicznej.
18 października 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
2 października–4 października

Seminarium HYPACK

HYPACK to oprogramowanie służące do gromadzenia i przetwarzania danych hydrograficznych. Zgłoszenia uczestników przyjmuje p. Daria Grońska, e-mail d.gronska@marinetechnology.pl. Zajęcia będą prowadzone w j. angielskim.
23 października–24 października

Pomorska Konferencja Open Science

Konferencja dotyczy szeroko pojętych zagadnień Open Access oraz działalności uczelni w organizowaniu otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych.
17 października 18.00–19.00

Koncert duetu fortepianowego: Anna Liszewska i Anna Mikolon

Koncert z cyklu „Akademia Muzyczna w Politechnice”: duet fortepianowy Anna Liszewska i Anna Mikolon. W programie 6 Polonezów op. 42 i 6 Mazurów op. 38 Zygmunta Noskowskiego.