Nr 48/31 sierpnia 2017

Z życia uczelni

Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla prof. Jacka Namieśnika

Wybitny dorobek naukowy prof. Jacka Namieśnika został uhonorowany Nagrodą Prezesa Rady Ministrów w roku 2017. Doceniono jego wkład w nowe rozwiązania metodyczne i aparaturowe w zakresie analityki środowiskowej, żywności i medycznej.

Profesor Jacek Namieśnik został nagrodzony jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych na świecie polskich chemików, współtwórca polskiej szkoły analitycznej zaliczanej do międzynarodowej czołówki. Dorobek prof. Jacka Namieśnika znalazł uznanie międzynarodowej społeczności naukowej, o czym świadczą zarówno parametry bibliometryczne (7755 niezależnych cytowań, indeks Hirscha h=46 wg Web of Science na dzień 24.07.2017), jak i współpraca z wiodącymi ośrodkami uniwersyteckimi. Wniosek o przyznanie profesorowi Nagrody Prezesa Rady Ministrów został złożony przez Radę Wydziału Chemicznego PG w ubiegłym roku.

Nagroda Prezesa Rady Ministrów jest bardzo cennym dowodem uznania dla pracy wykonywanej przeze mnie i mój zespół naukowy. To wyróżnienie potwierdza ogromny potencjał badawczy całej Politechniki Gdańskiej – uważa prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej.

Profesor Jacek Namieśnik wypromował dotychczas 64 doktorów, w tym 14 jako współpromotor. Jest również promotorem lub współpromotorem w 9 otwartych przewodach doktorskich i opiekunem 3 słuchaczy studium doktoranckiego oraz współautorem 10 przyznanych patentów, w tym 1 patentu europejskiego i 4 zgłoszeń patentowych. W latach 1990–1996 był prodziekanem Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, w latach 1996–2002 i 2005–2012 pełnił funkcję dziekana, a od 1995 roku jest kierownikiem Katedry Chemii Analitycznej. 

Politechnika Gdańska otrzymała europejskie logo HR Excellence in Research

Komisja Europejska przyznała naszej uczelni prawo do posługiwania się prestiżowym logo HR Excellence in Research. Logo jest znakiem jakości potwierdzającym stosowanie najwyższych standardów w badaniach naukowych i zatrudnianiu prowadzącej je kadry. Otrzymanie go przekłada się także na dodatkowe punkty przyznawane przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przy ocenie parametrycznej jednostek naukowych. Poza tym Uczelnia zyskuje możliwość publikowania ogłoszeń na europejskiej platformie rekrutacji naukowców Euraxess, na której logo HR Excellence in Research widoczne będzie obok nazwy.

Wyróżnienie to zawdzięczamy wdrażaniu zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Ich założenia pokrywają się ze strategią rozwoju Politechniki, zmierzającą do podniesienia jej innowacyjności i atrakcyjności dla wszystkich zatrudnionych. Pragniemy, aby nasza uczelnia była dogodnym miejscem pracy dla naukowców, pozwalającym im swobodnie funkcjonować w Europejskim Obszarze Badań – podkreśla rektor prof. Jacek Namieśnik. – Bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w działania związane z uzyskaniem tego prestiżowego logoJednocześnie zdaję sobie sprawę, że proces doskonalenia w tym zakresie nie jest jeszcze zakończony – mówi prof. Namieśnik.

Pełna lista instytucji naukowych mogących posługiwać się logo HR Excellence in Research jest dostępna na stronie internetowej EURAXESS.

Dyrektor Biblioteki PG członkiem IATUL Board of Directors

Dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej dr Anna Wałek, została powołana na trzyletnią kadencję na członka Board of Directors International Association of University Libraries (IATUL). Dr A. Wałek będzie reprezentować Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią.

International Association of University Libraries to istniejące od 1955 r. międzynarodowe, pozarządowe stowarzyszenie, zrzeszające biblioteki uczelniane. Celem stowarzyszenia, do którego należy 242 członków, jest inicjowanie i wspomaganie efektywnej współpracy. IATUL organizuje coroczne konferencje, warsztaty i projekty rozwojowe, wspiera rozwój standardów bibliotecznych, publikuje rekomendacje dla instytucji prawodawczych, organizuje kursy dokształcające, informuje członków o prognozowanych trendach w bibliotekach uniwersyteckich. Biblioteka Politechniki Gdańskiej jest członkiem IATUL od marca 2017 r.

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Centralna uroczystość rozpoczynająca rok akademicki 2017/2018 na Politechnice Gdańskiej odbędzie się 6 października o godz. 10.15 w Auli w Gmachu Głównym. Ceremonię zaszczyci swoją obecnością Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który wygłosi wystąpienie dotyczące założeń reformy nauki i szkolnictwa wyższego.

Po wystąpieniach Rektora PG prof. Jacka Namieśnika oraz Premiera Jarosława Gowina nastąpi wręczenie przyznanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej medali i odznaczeń. JM Rektor PG prof. Jacek Namieśnik odbierze Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej oraz za popularyzowanie nauki w Polsce i na świecie. Wręczone zostaną także medale za długoletnią służbę dla pracowników naszej uczelni za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Kolejnym punktem uroczystości  będzie immatrykulacja studentów i doktorantów. Po immatrykulacji wręczone zostaną nagrody: im. prof. Romualda Szczęsnego za najlepszą pracę dyplomową oraz nagroda dla najlepszego studenta naszej Uczelni. Wydarzenie uświetni Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej.

Transmisję z inauguracji będzie można oglądać na uczelnianym kanale na Youtube.

Główną uroczystość poprzedzą inauguracje wydziałowe:

 • Wydział Architektury, 4.10.2017, godz. 10.30, Aula, Gmach Główny PG
 • Wydział Chemiczny, 29.09.2017, godz. 14.15, Aula, Gmach Główny PG
 • Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 29.09.2017, godz. 10.15, Auditorium nr 1, Nowe ETI
 • Wydział Elektrotechniki i Automatyki, 29.09.2017, godz. 9.00, Auditorium Novum
 • Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, 28.09.2017, godz. 10.15, Aula, Gmach Główny PG
 • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 29.09.2017, godz. 10.00, Aula, Gmach Główny PG
 • Wydział Mechaniczny, 29.09.2017, godz. 13.30, Auditorium Novum
 • Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, 2.10.2017, godz. 8.30, Aula, Gmach Główny PG
 • Wydział Zarządzania i Ekonomii, 2.10.2017, godz. 12.00, Aula, Gmach Główny PG

Msza Święta w intencji studentów i pracowników uczelni wyższych Trójmiasta odprawiona zostanie w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie 2 października o godz. 8.00.

Po Mszy Świętej władze naszej uczelni złożą wieńce pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców.

Nabożeństwo prawosławne w intencji studentów i pracowników Politechniki Gdańskiej odprawione  zostanie w Prawosławnej Katedralnej Parafii Św. Mikołaja przy ul. Traugutta w Gdańsku Wrzeszczu 5 października o godz. 8.00.

Zapraszamy całą społeczność naszej uczelni do udziału w tych wydarzeniach. 

Uruchomienie portalu MOST Wiedzy

Centrum Usług Informatycznych PG udostępni 31.08.2017 r. portal MOST Wiedzy. Jest to platforma internetowa, której zadaniem jest integrowanie informacji pochodzących z różnych źródeł na temat naukowych i edukacyjnych zasobów Uczelni. Pracownicy naukowi mogą na portalu MOST Wiedzy zaprezentować swój dorobek w atrakcyjnej i nowoczesnej formie (Profil naukowy).

Portal dostępny jest pod adresem https://mostwiedzy.pl.

Współpraca Morskiego Oddziału Straży Granicznej z Politechniką Gdańską

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej kmdr SG dr Piotr Patla spotkał się 13.07.2017 r. z rektorem prof. Jackiem Namieśnikiem, któremu towarzyszył prorektor ds. nauki prof. Janusz Smulko oraz kierownik Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych WETI prof. Ryszard Katulski. Rozmowy dotyczyły współpracy pomiędzy Morskim Oddziałem Straży Granicznej i Politechniką Gdańską. 

Budżet obywatelski Politechniki Gdańskiej na 2018 r.

Nowy konkurs zostanie otwarty 17.10.2017 r.  Projekty inwestycyjne i remontowe będą mogli zgłaszać pracownicy, doktoranci oraz studenci. Zasady dotyczące budżetu obywatelskiego określa regulamin.

Szczegółowe informacje na temat budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej na rok 2018 znajdują na stronie internetowej: pg.edu.pl/budzet_obywatelski.

Nauka

Rekordowe dofinansowanie na interdyscyplinarne studia doktoranckie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało Politechnice Gdańskiej dofinansowanie na rozwój interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich w ramach działania 3.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Głównym celem projektu jest uzyskanie wysokiej jakości kompetencji przez przynajmniej 46 absolwentów interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich prowadzonych przez trzy wydziały Politechniki Gdańskiej. Udział w nim weźmie w sumie 75 doktorantów Wydziału Chemicznego, Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Inżynierii Lądowej i Środowiska, a także uczestnicy programu INTERCHEM prowadzonego wspólnie przez Wydział Chemiczny PG i Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Całkowita wartość projektu wynosi 9 980 960 zł, z czego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapewni dokładnie 9 681 530 zł. Projekt opracowywał zespół pod opieką prorektora ds. nauki prof. Janusza Smulko, złożony z prof. Macieja Bagińskiego (WCh), prof. Michała Mrozowskiego (WETI) i prof. Roberta Jankowskiego (WILiŚ). Nad redakcją wniosku czuwała dr Monika Bizewska z Działu Projektów.

Nabór do projektu odbędzie się we wrześniu tego roku, a szczegóły jego realizacji zostaną wkrótce dopracowane. Proszę wszystkich zainteresowanych, aby w okresie wakacyjnym regularnie sprawdzali swoje skrzynki pocztowe, śledzili informacje i przygotowywali się do rekrutacji – zaleca prof. M. Bagiński.

Wszyscy zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się do rekrutacji na poszczególnych wydziałach, z zaznaczeniem, że chcą brać udział w projekcie z programu PO WER. Szczegółowe informacje podane zostaną podczas spotkań, które odbędą się 5.09 i 11.09 w godzinach 15.00–17.00 w sali 112–113 na I piętrze budynku Chemii A. Pytania można kierować także do kierownika projektu, prof. Macieja Bagińskiego, e-mail chemmbag@pg.gda.pl.

Pomorskie projekty badawczo-rozwojowe naszych naukowców

Sześć projektów, nad którymi pracują badacze z Politechniki Gdańskiej otrzymało dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji konkursu „Pomorskie projekty badawczo-rozwojowe”. Pieniądze na badania przyznał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Projekty Politechniki Gdańskiej wpisują się w „Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska Ekoefektywne Pomorze 2020”.

 • Stanowisko do badania generatorów wolnoobrotowych przeznaczonych do współpracy z turbinami wiatrowymi o pionowej osi obrotu, kierownik projektu: dr inż. Grzegorz Kostro, WEiA;
 • Dwuwirnikowa elektrownia wiatrowa z generatorem o ruchomych magneśnicy i tworniku, kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Blecharz, WEiA;
 • Modelowa gospodarka osadowa w oczyszczalni ścieków zorientowana na zwiększenie produkcji energii odnawialnej i odzysk związków biogennych, kierownik projektu: dr inż. Ewa Zaborowska, WILIŚ;
 • Ekoinnowacyjna technologia dezintegracji niskotemperaturowej zwiększająca efektywność technologiczną i energetyczną procesu przeróbki osadów ściekowych, kierownik projektu: dr inż. Sylwia Fudala-Książek, WILIŚ;
 • Efektywne usuwanie mikrozanieczyszczeń ze ścieków przy użyciu elektrochemicznego utleniania na nanokrystalicznych anodach diamentowych (DIAOPS), kierownik projektu: dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, WETI;
 • Wdrożenie do praktyki matryc czujnikowych jako narzędzi wskaźnikowych do monitoringu jakości powietrza na terenie aglomeracji trójmiejskiej, kierownik projektu: dr hab. inż. Jacek Gębicki, WCh.

Naukowcy PG otrzymali dofinansowanie w wysokości od 239 do 350 tys. zł w zależności od projektu. Pełna lista projektów zakwalifikowanych do finansowania znajduje się na stronie WFOŚiGW w Gdańsku.

Doktorant Wydziału Chemicznego w gronie laureatów konkursu ETIUDA

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło V edycję konkursu ETIUDA. Jednym z laureatów jest mgr inż. Mateusz Daśko z Wydziału Chemicznego PG.

ETIUDA to konkurs na stypendia doktorskie skierowany do osób przygotowujących rozprawę doktorską.

Tematem pracy doktorskiej mgr. inż. Mateusza Daśko, którą przygotowuje pod kierunkiem prof. Janusza Rachonia z Katedry Chemii Organicznej, jest "Projektowanie, synteza oraz badanie aktywności biologicznej nowych amidosiarczanowych inhibitorów sulfatazy steroidowej, zawierających w swojej konstytucji ugrupowania fosforowe lub wiązania C–F". Na realizację prac (w tym staż) Mateusz Daśko otrzymał dofinansowanie w wysokości 110,7 tys. zł. Laureat odbędzie staż na Uniwersytecie CEU San Pablo w Hiszpanii.

Nagroda główna w konkursie POIIB dla absolwentów WEiA

Absolwenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, mgr inż. Marcin Skibowski i mgr inż. Robert Przystalski, zdobyli główną nagrodę w III edycji konkursu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (POIIB) na najlepszą pracę dyplomową.

 Nagroda została przyznana w dziedzinie instalacje elektryczne i telekomunikacja za pracę magisterską pt. „Projekt i budowa mobilnego, podwodnego robota inspekcyjnego”. Jej autorzy zaprojektowali i skonstruowali prototyp w pełni mobilnego, zdalnie sterowanego robota podwodnego z funkcją transmisji obrazu wideo z zainstalowanej w pojeździe kamery.

Nagrodzona praca dyplomowa została przygotowana pod opieką prof. Jarosława Guzińskiego z Katedry Automatyki Napędu Elektrycznego.

Nabór wniosków do programów i konkursów

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

 • przedmiot i cel dofinansowania: zaplanowanie przedsięwzięć, wspólnych propozycji wniosków składanych do programu Horyzont 2020 i innych programów międzynarodowych i/lub wymiana doświadczeń w zakresie administrowania projektami lub prowadzenia przedsięwzięć związanych z transferem technologii;
 • nabór ciągły od 12.04.2017 r.;
 • osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Magdalena Urbanowicz

RPO WP 1.1.1

 • realizacja projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach skutecznej współpracy z przedsiębiorstwami;
 • termin złożenia dokumentów w Dziale Projektów – 20.09.2017 r.;
 • osoba do kontaktu: Aleksandra Szafran

GOSPOSTRATEG

 • cele programu: wdrożenie polityk, strategii, dokumentów operacyjnych i konkretnych rozwiązań opracowanych w ramach programu; wdrożenie rozwiązań opracowanych w ramach programu, wzmacniających kapitał społeczny niezbędny do realizacji krajowych i regionalnych polityk rozwojowych;
 • termin złożenia dokumentów w Dziale Projektów – 22.09.2017 r.;
 • osoba do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska

Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri

 • cel programu: utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri (zwanych dalej Centrami Dioscuri) w Środkowej i Wschodniej Europie; program umożliwi wybitnym naukowcom prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie w jednostkach naukowych zlokalizowanych w tej części Europy;
 • termin złożenia dokumentów w Dziale Projektów – 25.09.2017 r.;
 • osoby do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska

Inicjatywa EUREKA

 • cel konkursu: wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju; zakres konkursu: bez ograniczeń tematycznych, projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel;
 • termin złożenia dokumentów w Dziale Projektów – 2.10.2017 r.
 • osoba do kontaktu: Aleksandra Dubiella-Jackowska

POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17 (programy studiów doktoranckich)

 • termin złożenia dokumentów w Dziale Projektów – 11.10.2017 r.;
 • osoba do kontaktu: Monika Bizewska

Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego

Międzynarodowe Agendy Badawcze

 • cel konkursu: powstanie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej ośrodków naukowych, stosujących najlepsze międzynarodowe praktyki w zakresie identyfikacji problemów badawczych, zarządzania badaniami, polityki personalnej i komercjalizacji wiedzy. Wnioskodawcami w programie MAB mogą być wybitni uczeni z Polski lub z zagranicy, którzy chcą podjąć się kierowania projektem i zarządzania całą jednostką w pierwszym okresie jej istnienia. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku i zrealizowania projektu MAB jest współpraca z renomowanym w danej dziedzinie ośrodkiem badawczym z zagranicy;
 • termin złożenia pierwszej części wniosku – 23.10.2017 r.,
 • osoba do kontaktu: Aleksandra Meksuła, Dział Projektów

Synthesis

 • konkurs organizowany w ramach programu BONUS-185, którego misją jest przyczynienie się do stworzenia gospodarczo i ekologicznie prosperującego regionu Morza Bałtyckiego o zrównoważonym wykorzystaniu zasobów i dóbr, zarządzanego w oparciu o wiedzę będącą rezultatem interdyscyplinarnych wysiłków badawczych społeczności międzynarodowej. Uczestnikami Programu są wszystkie kraje leżące nad Bałtykiem;
 • termin złożenia dokumentów w Dziale Projektów – 2.11.2017 r.;
 • osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska.

Internacjonalizacja

PG rozpoczęła współpracę z Shenzhen Polytechnic

Profesor Zhao Jizheng, dyrektor biura współpracy międzynarodowej Shenzhen Polytechnic, oraz rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik podpisali umowę o współpracy pomiędzy naszymi uczelniami. W spotkaniu z delegacją z Chin, która przybyła na PG 11.07.2017 r., wziął udział także prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji prof. Piotr Dominiak oraz dr Magdalena Popowska – pełnomocnikiem rektora ds. współpracy akademickiej z Chińską Republiką Ludową.

Miasto Shenzhen graniczy bezpośrednio z Hongkongiem i jest uznawane za prawdziwe zagłębie nowych technologii. To tam swoją siedzibę ma producent urządzeń i rozwiązań telekomunikacyjnych Huawei. Shenzhen Polytechnic jest jedną z dziesięciu najbardziej innowacyjnych politechnik w Chinach. Wymianę akademicką pomiędzy naszymi uczelniami ułatwić może udział w programie Erasmus+, który od zeszłego roku obejmuje także państwa spoza Unii Europejskiej.

Prof. J. Namieśnik został przez prof. Zhao Jizhenga zaproszony jako gość honorowy na międzynarodową konferencję poświęconą tematyce kształcenia zawodowego „Belt and Road International Summit for Vocational Education”, która odbędzie się na Shenzhen Polytechnic we wrześniu br. Jest ona częścią inicjatywy „One Belt One Road”, czyli planów utworzenia nowej wersji Jedwabnego Szlaku. 

Południowokoreański gubernator z wizytą na PG

Przedstawiciele południowokoreańskiej prowincji Gyeongsangnam-do z gubernatorem Ryu Soonhyun spotkali się z prorektorem ds. internacjonalizacji i innowacji prof. Piotrem Dominiakiem, który wyraził nadzieję, że wizyta zapoczątkuje nie tylko współpracę międzyuczelnianą, lecz także kooperację Politechniki Gdańskiej z południowokoreańskimi przedsiębiorstwami.

Samorządowcy z Gyeongsangnam-do chcą zacieśnić współpracę kulturalną, naukową, gospodarczą i turystyczną z naszym regionem, którą zapoczątkowano już dwadzieścia lat temu. Są również zainteresowani wymianą studentów i naukowców.

Sport

Wioślarze PG wicemistrzami Europy

Podopieczni trenera Piotra Bulińskiego (CSA PG) zdobyli srebrny medal w Akademickich Mistrzostwach Europy w Wioślarstwie, w konkurencji LM4x. Zawody odbyły się w dn. 14–16.07.2017 r. w serbskiej Suboticy na jeziorze Palić.

Drużyna Politechniki Gdańskiej w składzie: Patryk Butyński (WOiO), Rafał Gawędzki, Szymon Chiliński oraz Daniel Dwojakowski (WM) w konkurencji LM4x zajęła drugie miejsce, ustępując jedynie zawodnikom Reading University z Wielkiej Brytanii.

Podczas mistrzostw osadą PG opiekowali się Kazimierz Rozwadowski, zastępca dyrektora Centrum Sportu Akademickiego ds. dydaktycznych oraz Rafał Kasprów, instruktor CSA.

Student WILiŚ Dariusz Konopelski czwartym zawodnikiem na świecie

Drugi Uniwersytecki Puchar Świata w Trójboju Siłowym Klasycznym odbył się w lipcu 2017 r. w Potchefstroom w RPA.

Politechnikę Gdańską reprezentował Dariusz Konopelski, który startował w kategorii do 83 kg. Nasz zawodnik zajął czwarte miejsce z wynikiem 622,5 kg (przysiad – 237,5 kg, wyciskanie leżąc – 145 kg, martwy ciąg – 240 kg).

Wynik w przysiadzie był drugim rezultatem w całej rywalizacji. Za ten sukces Dariusz Konopelski otrzymał mały srebrny medal. Uczelnianym trenerem Dariusza Konopelskiego jest mgr Marek Marchlewski. 

Student architektury Jakub Surowiec mistrzem Polski katamaranów A-class

Jakub Surowiec, student Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, ukończył Otwarte Mistrzostwa Polski Katamaranów A-class zajmując I miejsce w grupie juniorów i II w klasyfikacji generalnej.

Otwarte Mistrzostwa Polski zakończyły się 17.08.2017 r. w Sopocie.

Rafał Kasprów powołany na trenera kadry narodowej

Trener Rafał Kasprów z Centrum Sportu Akademickiego PG poprowadzi młodzieżową reprezentację Polski badmintonistów.

Nowy trener reprezentacji Polski prowadzi sekcję badmintona CSA PG oraz drużynę Sportowa Politechnika. W 2016 r. brała ona udział w rozgrywkach I ligi, po czym awansowała do ekstraklasy, w której zajęła VIII miejsce.

Student nanotechnologii Mateusz Grudzień w kadrze bobsleistów

Zawodnik sekcji lekkiej atletyki PG Mateusz Grudzień zakwalifikował się do kadry B bobsleistów przygotowującej się do najbliższych Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu w 2018 r. Trenerem sekcji lekkiej atletyki PG jest mgr Janusz Markowski.

Kalendarium

13 września 11.15–13.30

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
6 października 10.15–12.15

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018
4 września–7 września
http://ksups17.mif.pg.gda.pl/

XII Krajowe Sympozjum KSUPS'17

KSUPS jest odbywającą się co dwa lata krajową konferencją poświęconą przeglądowi aktualnych osiągnięć naukowych, technologicznych oraz trendów rozwojowych z zakresu badań wykorzystujących promieniowanie synchrotronowe.
4 września 11.15–15.30
https://www.rpkgdansk.pl/szkolenia/warsztaty-abc-przygotowania-indywidualnego-wniosku,712

Warsztaty HORYZONT 2020

Temat: ABC przygotowania indywidualnego wniosku projektowego w programie ramowym UE HORYZONT 2020. Porady eksperta Komisji Europejskiej. Program szkolenia i rejestracja do dnia 31.08.2017 r. na stronie RPK.
5 września–12 września
http://eti.pg.edu.pl/katedra-algorytmow-i-modelowania-systemow/summer-school-2017

Szkoła letnia na WETI

Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów WETI organizuje szkołę letnią pt.: "Gdansk Summer School of Advanced Science on Algorithms for Discrete Optimization" dla osób zainteresowanych algorytmiką i teorią grafów.
6 września–8 września
http://pg.edu.pl/biomillenium-2017

Konferencja BioMillenium 2017

Tematem głównym konferencji będą trendy i rozwiązania w biotechnologii i mikrobiologii.
11 września–13 września
https://infobazy.gda.pl/

Konferencja INFOBAZY 2017

Konferencja jest kontynuacją konferencji po raz pierwszy zorganizowanej w roku 1997 – INFOBAZY’97.
2 października–4 października

Seminarium HYPACK

HYPACK to oprogramowanie służące do gromadzenia i przetwarzania danych hydrograficznych. Zgłoszenia uczestników przyjmuje p. Daria Grońska, e-mail d.gronska@marinetechnology.pl. Zajęcia będą prowadzone w j. angielskim.