Nr 47/13 lipca 2017

Z życia uczelni

Rektor PG o szansach i wyzwaniach związanych z reformą nauki i szkolnictwa wyższego

Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym ma stać się konstytucją dla polskiej nauki na najbliższe lata. Ministerialny projekt ustawy, która miałaby wejść w życie od 1 października 2018 r., zostanie zaprezentowany podczas odbywającego się we wrześniu tego roku w Krakowie Narodowego Kongresu Nauki.

O szansach i wyzwaniach stojących przed naszą uczelnią w kontekście nadchodzących zmian rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik mówi w wywiadzie, który przeprowadził dziennikarz Piotr Świąc. Rozmowę można obejrzeć na profilu Uczelni na portalu You Tube: www.youtube.com/user/politechnikagdanska

Senat Politechniki Gdańskiej

Najważniejsze ustalenia podjęte podczas posiedzenia Senatu PG 5.07.2017 r.:

 • zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Politechniki Gdańskiej za rok 2016;
 • akceptacja zmiany w Uchwale Senatu PG nr 65/2017/XXIV z 19.04.2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia III stopnia (doktoranckie) na rok akademicki 2017/2018;
 • przyjęcie anglojęzycznej wersji Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej;
 • podjęcie uchwał w sprawie aktualizacji efektów kształcenia dla kierunków: architektura, automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria biomedyczna, budownictwo, inżynieria środowiska, transport oraz technologie kosmiczne i satelitarne.

Dyrektor CI TASK prof. Henryk Krawczyk przedstawił informację o działalności Centrum Informatycznego TASK. Prof. Krzysztof Leja zaprezentował stan przygotowań do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Ustawa 2.0). Kolegium rektorskie przedstawiło wstępne założenia do zmian w strukturze organizacyjnej PG.

Nowy pełnomocnik rektora

Rektor prof. Jacek Namieśnik powołał na pełnomocnika ds. artystycznych w kadencji 2016–2020 prof. sztuki Jana Buczkowskiego (WA). Prof. J. Buczkowski pełnił tę funkcję również w kadencji 2012–2016.

Budżet obywatelski Politechniki Gdańskiej na 2018 r.

Nowy konkurs zostanie otwarty 17.10.2017 r.  Projekty inwestycyjne i remontowe będą mogli zgłaszać pracownicy, doktoranci oraz studenci. Zasady dotyczące budżetu obywatelskiego określa regulamin.

Szczegółowe informacje na temat budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej na rok 2018 znajdują na stronie internetowej: pg.edu.pl/budzet_obywatelski.

Umowa o wspólnym organizowaniu staży w ramach programu PO WER

Rektorzy Politechniki Gdańskiej i Politechniki Śląskiej prof. Jacek Namieśnik i prof. Arkadiusz Mężyk podpisali umowę dotyczącą organizacji staży dla pracowników akademickich i doktorantów.

Celem staży będzie realizacja zadań dydaktycznych oraz poszerzenie wiedzy pracowników uczelni niezbędnej w procesie kształcenia, a także interdyscyplinarnym podejściu do pracy naukowo-dydaktycznej.

Jestem przekonany, że umowa pomiędzy Politechniką Gdańską i Politechniką Śląską stworzy szersze możliwości współpracy, nie tylko w ramach programu PO WER, ale także na zasadzie wymiany pracowników. Będziemy również intensywnie poszukiwać dodatkowych sposobów finansowania takiej współpracy – zapewnia prof. Namieśnik.

Nauka

Awans

Stanowiska

profesor zwyczajny
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek, prof. zw. PG (WA)
prof. dr hab. inż. arch. Maria J. Sołtysik, prof. zw. PG (WA)
prof. dr hab. inż. Maria J. Milewska, prof. zw. PG (WCh)
prof. dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka, prof. zw. PG (WCh)

profesor nadzwyczajny
dr hab. inż. Jacek Czub, prof. nadzw. PG (WCh)
dr hab. inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska, prof. nadzw. PG (WETI)
dr hab. inż. Jerzy Pluciński, prof. nadzw. PG (WETI)
dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, prof. nadzw. PG (WETI)
dr hab. inż. Grzegorz Blakiewicz, prof. nadzw. PG (WETI)
dr hab. inż. Wojciech Toczek, prof. nadzw. PG (WETI)
dr hab. inż. Marek Galewski, prof. nadzw. PG (WM)
dr hab. inż. Marian Piwowarski, prof. nadzw. PG (WM)
dr hab. inż. Krzysztof Tesch, prof. nadzw. PG (WM)

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

W dniach 14.06–15.09.2017 trwa nabór wniosków w ramach programów:

 • MAESTRO 9 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe; https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro9;
 • HARMONIA 9 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej; https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia9;
 • SONATA 13 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, posiadające stopień naukowy doktora uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem; https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata13;
 • SONATA BIS 7 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem; https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis7.

Dokumenty należy złożyć w Dziale Projektów w terminie do 7.09.2017 r.; osoba do kontaktu: Beata Toma, Dział Projektów.

Międzynarodowa Szkoła Letnia na WETI

W dniach 5–12.09.2017 r. na Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów na WETI PG organizuje międzynarodową szkołę letnią na temat algorytmów i struktur danych dla problemów optymalizacji dyskretnej. Szkoła organizowana jest z myślą o studentach i doktorantach zainteresowanych algorytmiką i teorią grafów, ale mogą w niej wziąć udział także inne osoby interesujące się tą tematyką.

Na program szkoły składa się pięć 6-godzinnych minikursów poświęconych aktualnym zagadnieniom algorytmicznym, które będą prowadzone przez ekspertów międzynarodowych. Ostatni dzień zostanie poświęcony szerszemu przeglądowi wybranych zagadnień optymalizacji dyskretnej, w ramach którego będzie można wysłuchać sześciu godzinnych wykładów na temat aktualnych zagadnień teorii algorytmów i teorii grafów.

Komunikaty

Szkolenia na patent żeglarza jachtowego

Jak co roku Sekcja Żeglarska organizuje obozy szkoleniowe na patent żeglarza jachtowego. Studenci i pracownicy PG oraz pasjonaci spoza naszej uczelni otrzymają możliwość zdobycia pierwszych szlifów na jeziorze Jeziorak.

W ośrodku w Iławie znajduje się profesjonalny sprzęt do zajęć teoretycznych oraz cztery jachty. Szkolenia prowadzą doskonale przygotowani instruktorzy. Koszt uczestnictwa w obozie szkoleniowym wynosi odpowiednio:

 • 699 zł dla studentów naszej uczelni;
 • 649 zł dla członków AZS PG;
 • 950 zł dla członków AZS Środowisko Gdańsk spoza PG;
 • 1199 zł dla pozostałych osób.

Zapisy i więcej informacji na stronie internetowej Sekcji Żeglarskiej Politechniki Gdańskiej.

Wydania Biuletynu podczas przerwy wakacyjnej

Uprzejmie informujemy, że następne wydania Biuletynu Informacyjnego PG ukażą się w następujących terminach:

 • nr 48 – 31.08.2017,
 • nr 49 – 28.09.2017.

Zapraszamy do przekazywania informacji do Biuletynu za pośrednictwem korespondentów.

Redakcja Biuletynu Informacyjnego PG

Kalendarium

4 września–7 września
http://ksups17.mif.pg.gda.pl/

XII Krajowe Sympozjum KSUPS'17

KSUPS jest odbywającą się co dwa lata krajową konferencją poświęconą przeglądowi aktualnych osiągnięć naukowych, technologicznych oraz trendów rozwojowych z zakresu badań wykorzystujących promieniowanie synchrotronowe.
5 września–12 września
http://eti.pg.edu.pl/katedra-algorytmow-i-modelowania-systemow/summer-school-2017

Szkoła letnia na WETI

Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów WETI organizuje szkołę letnią pt.: "Gdansk Summer School of Advanced Science on Algorithms for Discrete Optimization" dla osób zainteresowanych algorytmiką i teorią grafów.
6 października 10.15–12.15

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018