Nr 46/6 lipca 2017

Z życia uczelni

Lider Bezpieczeństwa Państwa 2017. PG z pięcioma nagrodami

Politechnika Gdańska zdobyła pięć nagród w V edycji konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa. Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych promuje produkty i technologie, które mogą zostać zastosowane w systemach uzbrojenia i wyposażenia służb mundurowych oraz usprawnić funkcjonowanie systemów zarządzania kryzysowego. Honorowy patronat nad uroczystą galą wręczenia nagród objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Prof. Ryszard Katulski (WETI) odebrał nagrodę I stopnia za układ do wykrywania i przeciwdziałania atakom elektronicznym typu spoofing w satelitarnym systemie nawigacyjnym GPS. Spoofing polega na nadawaniu sygnałów imitujących te wysyłane przez satelity, ale podających zafałszowaną pozycję nawigacyjną. Urządzenie opracowane w ramach rozprawy doktorskiej zrealizowanej przez dr. inż. Jarosława Magierę z Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych, której promotorem był prof. Katulski, chroni odbiorniki GPS przed tego typu zakłóceniami.

Nagrodę Diamentową „Lider Bezpieczeństwa Państwa 2017” przyznano systemom głębinowym Głuptak i Morświn autorstwa zespołu prof. Lecha Rowińskiego (WOiO). Kolejną nagrodę otrzymał projekt bezzałogowego latającego ambulansu opracowany przez zespół dr. inż. Tadeusza Matuszka (WM).

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych uhonorowało również rektora Politechniki Gdańskiej prof. Jacka Namieśnika.

Wyróżnienie Medalem za Innowacyjność na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności potwierdza, że PG prowadzi innowacyjne prace badawcze o charakterze wdrożeniowym, istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Nagrodzone projekty są gotowe do produkcji i wykorzystania w praktyce – podkreśla rektor.

Nowy impuls w zakresie współpracy z ukraińskimi uczelniami

Podczas pobytu na Ukrainie rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik spotkał się z rektorami najważniejszych lwowskich uczelni wyższych. W rezultacie podpisana ma zostać uaktualniona umowa o współpracy z Politechniką Lwowską oraz nowe porozumienie z Lwowskim Uniwersytetem Narodowym.

 – Obie te uczelnie charakteryzuje profil działalności pokrywający się z obszarem zainteresowań naukowych i dydaktycznych zespołów z większości wydziałów PG. Zaproponowaliśmy ich przedstawicielom zorganizowanie wspólnej sesji naukowej, która byłaby okazją do przedstawienia oferty współpracy, także w zakresie przyjazdu do nas profesorów wizytujących oraz wymiany słuchaczy studium doktoranckiego i studentów. Rektorzy Politechniki Lwowskiej i Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego otrzymali również zaproszenia na inaugurację roku akademickiego 2017/2018 na naszej uczelni, która odbędzie się 6 października – mówi prof. Namieśnik.

Studenci z Ukrainy stanowią około 14% wszystkich studentów zagranicznych kształcących się na Politechnice Gdańskiej. Rok 2016 był pierwszym, w którym liczba ukraińskich studentów w całej Polsce nie wzrosła w porównaniu z poprzednimi latami.

Ukraina ma duży potencjał ludzki, a wielu jej mieszkańców rozumie język polski i przyjeżdżając do nas nie ma kłopotów z integracją. My natomiast mamy lepszą infrastrukturę naukową, w zakresie której ukraińskie uczelnie cierpią na ogromne braki. Wprowadzony niedawno ruch bezwizowy może przełożyć się na wzrost zainteresowania studiami na naszej uczelni, powinniśmy zatem dać nowy impuls do współpracy pomiędzy naszymi krajami – podsumowuje rektor.

Na początku kwietnia br. prof. Namieśnik uczestniczył w Polsko-Ukraińskich Dniach Edukacji, Nauki i Innowacji zorganizowanych w Kijowie. W ramach tego wydarzenia zorganizowano Forum Rektorów Uczelni Technicznych Polski i Ukrainy, w którym wzięli udział przedstawiciele ponad 50 politechnik. Dyskutowano o wspólnych działaniach na rzecz rozwoju zaawansowanych technologii, zwiększeniu umiędzynarodowienia, podwójnym dyplomowaniu, a także o rozwoju kontaktów w ramach programu Erasmus + i projektach unijnych z programu Horyzont 2020.

W dniach 2–3.07.2017 r. przebywał we Lwowie prorektor ds. organizacji prof. Janusz T. Cieśliński, który wziął udział w uroczystościach uczczenia pamięci profesorów lwowskich rozstrzelanych 4 lipca 1941 r. na Wzgórzach Wuleckich w pierwszych dniach niemieckiej okupacji Lwowa. Podczas wizyty omówiono organizację pobytu profesorów Politechniki Lwowskiej i Lwowskiego Uniwersytetu im. Iwana Franki – naukowcy odwiedzą Politechnikę Gdańską w dn. 25–26.09.2017 r. celem nawiązania bezpośrednich kontaktów naukowych.

Porozumienie o współpracy na rzecz Programu Zagospodarowania Dolnej Wisły

Obrady Konwentu PG poświęcone były Narodowemu Programowi Zagospodarowania Dolnej Wisły. Otwierając dyskusję dr Zbigniew Canowiecki, przewodniczący Konwentu, przypomniał zmieniające się na przestrzeni lat plany zabudowy dolnej Wisły. Podczas posiedzenia Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk zawarły porozumienie o współpracy na rzecz Programu Zagospodarowania Dolnej Wisły. Dokument podpisali rektorzy prof. Jacek Namieśnik i prof. Jerzy Gwizdała oraz prof. Waldemar Świdziński, dyrektor Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk. Sygnatariusze deklarują m.in. włączenie kadry naukowej do realizacji programu.

W porozumieniu napisano, że „realizacja programu zabudowy dolnej Wisły kaskadą stopni wodnych umożliwi: włączenie Wisły w europejski system dróg wodnych E 40 i E 70, rozwój wielkogabarytowego i turystycznego transportu śródlądowego, wykorzystanie potencjału hydroenergetycznego, zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej, zaopatrzenie w wodę regionów nadwiślańskich oraz rozwój gospodarczy Polski”.

Rektorzy zadeklarowali na rzecz realizacji Programu Zagospodarowania Dolnej Wisły udostępnienie dotychczasowych badań, opracowań i analiz na ten temat oraz włączenie kadr naukowo-badawczych i projektowych wraz z zapleczem techniczno-organizacyjnym.

Pełnomocnikiem do współpracy w zakresie porozumienia z ramienia PG został prof. Romuald Szymkiewicz z Katedry Hydrotechniki WILiŚ. Koordynatorem prac podejmowanych w ramach porozumienia będzie przedstawiciel naszej uczelni. Porozumienie ma charakter otwarty i z pewnością dołączą do niego też inne jednostki naukowo-badawcze.

Podsumowując spotkanie Zbigniew Canowiecki zaznaczył, że konieczne jest podjęcie systemowych i skoordynowanych działań zmierzających do realizacji Narodowego Programu Zagospodarowania Dolnej Wisły. W posiedzeniu Konwentu PG uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Rozwoju, Marszałek Województwa Pomorskiego, wiceprezydent Gdańska, prezydent Tczewa oraz liczni samorządowcy, parlamentarzyści, posłowie oraz przedstawiciele biznesu i mediów.

Nauka

W laboratorium LINTE^2 powstaje Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya

W laboratorium Politechniki Gdańskiej – LINTE^2  niebawem rozpocznie działalność Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya. Jednostka, która będzie ściśle współpracować z naszą uczelnią, znajduje się w strukturach grupy Energa.

Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya (CBRF) będzie głównym narzędziem realizacji Strategii Innowacji przyjętej przez Energę na lata 2017–2020 z perspektywą 2025+. Lokalizacja CBRF nie jest przypadkowa, bowiem LINTE^2  jest najnowocześniejszym laboratorium elektroenergetycznym w kraju.

Działania badawczo-rozwojowe prowadzone w CBRF będą dotyczyć m.in.: inteligentnych sieci, magazynowania energii i stabilizacji sieci, usług systemowych dla operatorów sieciowych, zwiększenia elastyczności i efektywności wytwarzania energii oraz rozwoju systemów diagnostycznych. CBRF ma ponadto inicjować projekty w obszarze B+R+I i pozyskiwać pieniądze na działalność badawczo-rozwojową od podmiotów zewnętrznych. Centrum będzie działać w modelu otwartych innowacji wykorzystując potencjał partnerstw z podmiotami zewnętrznymi: start-upami, uniwersytetami, jednostkami badawczymi, etc. CBRF ma być więc miejscem współpracy i wymiany wiedzy pomiędzy środowiskami naukowymi a przemysłem.

Prezes Zarządu Energa SA Daniel Obajtek przekonuje, że współpraca w ramach CBRF przyniesie nie tylko innowacyjne rozwiązania z zakresu elektroenergetyki, ale także niezwykle ważny dla rozwoju grupy kapitał ludzki w postaci uzdolnionych studentów i doktorantów – potencjalnych przyszłych pracowników Energi.

Mamy dwa Diamentowe Granty

MNiSW przyznało 16 mln zł na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

W tegorocznej edycji dwie osoby z Politechniki Gdańskiej dołączyły do grona Diamentów:

  • Karolina Górnicka (WFTiMS) otrzymała 219 350 zł na projekt pt. „Nadprzewodnictwo i magnetyzm w nowych związkach podwójnych R-Rh i R-Ir (R-ziemia rzadka)”; opiekunem naukowym projektu jest dr hab. inż. Tomasz Klimczuk;
  • Arkadiusz Kwasigroch (WEiA) otrzymał 218 548 zł na projekt pt. „Opracowanie nowych struktur głębokich sieci neuronowych do analizy obrazów 2d dla celów wspomagania decyzji”; opiekunem naukowym projektu jest dr inż. Michał Grochowski.

Szczegółowe informacje na temat tegorocznej edycji konkursu Diamentowy Grant oraz lista wszystkich laureatów znajdują się pod adresem http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/juz-ponad-500-laureatow-diamentowego-grantu.html.

Wzrost liczby cytowań artykułów z Polish Maritime Research

Według aktualnego Journal Citation Report (JCR) Polish Maritime Research – kwartalnik wydawany na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa, uzyskał najwyższy w historii Impact Factor (IF)=0,776. Polish Maritime Research jest obecnie jedynym politechnicznym czasopismem indeksowanym w Web of Science oraz znajdującym się na liście A MNiSW.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dnia 10.07.2017 o godz. 13.30 w sali 112 budynku Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Anny Strzelczyk. Tytuł rozprawy: „Modyfikacja i optymalizacja konstrukcji elektrochemicznych czujników gazów toksycznych”. Promotor: dr hab. inż. Bogdan Chachulski (PG); recenzenci: dr hab. inż. Elżbieta Luboch, prof. nadzw. PG, prof. dr hab. inż. Helena Teterycz (Politechnika Wrocławska).

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dnia 10.07.2017 o godz. 11.15 w sali 112 budynku Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Michała Banasika. Tytuł rozprawy: „Zastosowanie immobilizowanego białka MutS do wychwytywania fragmentów DNA zawierających niesparowane zasady”. Promotor: dr hab. inż. Paweł Sachadyn (PG); recenzenci: dr hab. Iwona Mruk (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Janusz Rak (Uniwersytet Gdański).

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale ETI

Dnia 7.07.2017 o godz. 11.00 w sali 140 NE – Sali Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Pawła Gadki. Tytuł rozprawy: „Badanie i analiza dokładności radiolokalizowania terminali ruchomych w środowisku miejskim w systemie LTE”. Promotor: dr hab. inż. Jacek Stefański (PG); promotor pomocniczy: dr inż. Jarosław Sadowski (PG); recenzenci: dr hab. inż. Maciej Walkowiak (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), dr hab. inż. Ryszard Zieliński (Politechnika Wrocławska).

Innowacje

Polska Grupa Zbrojeniowa zawarła umowę z PG

Politechnika Gdańska wraz z siedmioma innymi uczelniami wyższymi zawarła porozumienie o współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową. Umowę dotyczącą prac nad nowymi technologiami przeznaczonymi do wykorzystania w produkcji wojskowej oraz cywilnej w imieniu naszej uczelni podpisał prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji prof. Piotr Dominiak. W spotkaniu uczestniczył także dyrektor Centrum Morskich Technologii Militarnych PG mgr inż. Andrzej Ogonowski.

Podpisane porozumienie stwarza możliwość komercjalizacji wypracowanych rozwiązań, wspólnego ubiegania się o dofinansowanie projektów badawczych i rozwojowych, a także promowania wyników prac w środowiskach naukowym i biznesowym. Na jego mocy Polska Grupa Zbrojeniowa będzie organizować konferencje eksperckie, specjalistyczne seminaria oraz warsztaty i szkolenia z uczelniami wyższymi. Umowa dotyczy również wspólnej organizacji staży i praktyk zawodowych w spółkach wchodzących w skład PGZ, umożliwiając przy tym tworzenie nowych specjalności i kierunków studiów.

Polska Grupa Zbrojeniowa jest jednym z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia ponad 60 spółek z branż obronnej, stoczniowej i nowych technologii, osiągając roczne przychody na poziomie 5 mld zł. W najbliższych latach grupa będzie rozwijać technologie kosmiczne i satelitarne oraz cybertechnologie. Oprócz Politechniki Gdańskiej sygnatariuszami umowy są Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Akademia Sztuki Wojennej, Politechnika Lubelska, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Chitozan naturalny Sun – kosmetyk na podstawie technologii opracowanej na PG

Na Wydziale Chemicznym opracowano technologię przetwarzania chitozanu. Technologia została nagrodzona m.in. złotymi medalami międzynarodowych salonów wynalazków Archimedes oraz IENA. Na bazie hydrożelu chitozanu wyprodukowano kosmetyk łagodzący oparzenia słoneczne oraz inne podrażnienia skóry.

Chitozan naturalny Sun to żel w sprayu o właściwościach kojąco-nawilżających i regeneracyjnych. Kosmetyk jest produkowany i dystrybuowany jest przez firmę AG medica założoną przez absolwenta Politechniki Gdańskiej dr. Grzegorza Gorczycę.

Chitozan pozyskiwany jest z pancerzy skorupiaków, głównie kryla i krewetek. Jest w 100 proc. biodegradowalny, a z uwagi na swój skład chemiczny jest całkowicie kompatybilny ze skórą człowieka. Jest to polimer nierozpuszczalny w wodzie. 

Technologia została opracowana przez zespół w składzie: dr inż. Grzegorz Gorczyca, dr inż. Robert Tylingo, dr inż. Piotr Szweda pod opieką prof. Sławomira Milewskiego oraz prof. Marii Sadowskiej z WCh.

W 2014 r. Fundacja na rzecz nauki Polskiej oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju udzieliły wsparcia na badania nad zwiększeniem skali wytwarzania hydrożelu chitozanu. W efekcie, już w roku 2016 r. Chitozan naturalny Sun trafił do klientów.

Więcej informacji na temat nowego produktu znajduje się na stronie: chitozannaturalny.pl oraz na facebooku

Kształcenie i dydaktyka

Politechnika Gdańska wsparła „Zdolnych z Pomorza”

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego od 2010 r. realizuje projekt „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, który dla celów promocyjnych nosi nazwę „Zdolni z Pomorza”.

W programie umożliwiającym udział w spotkaniach akademickich, kółkach olimpijskich i kursach e-learningowych wzięło już udział 1246 utalentowanych uczniów z całego województwa. Podczas gali podsumowującej tegoroczną edycję tego przedsięwzięcia gościli przedstawiciele Politechniki Gdańskiej jako jednej z siedmiu szkół wyższych zaangażowanych w projekt. Uroczystość odbyła się w siedzibie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

W swoim wystąpieniu prof. Marek Dzida, prorektor ds. kształcenia PG, podkreślił innowacyjność programu „Zdolni z Pomorza” i zaoferował ze strony uczelni jak największe zaangażowanie w jego realizację oraz opiekę nad uczniami, którzy zakończyli udział w projekcie. Jedną z takich form wsparcia są przyznawane z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Gdańskiej stypendia naukowe dla studentów pierwszego roku. Podczas gali naszą uczelnię reprezentowały również pełniąca rolę opiekuna naukowego i kierownika projektu „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska” doc. Barbara Wikieł oraz dr Magdalena Musielak z Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość.

Projekt „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska” ma być realizowany do 2021 r. Na początku jego funkcjonowania uczniowie otrzymywali wsparcie z matematyki, fizyki i informatyki. W przyszłym roku akademickim program zostanie rozszerzony o chemię i biologię.

Komunikaty

Trwa rejestracja uczestników na Narodowy Kongres Nauki (19–20.09.2017)

W dniach 19–20.09.2017 r. w Centrum Kongresowym w Krakowie odbędzie się Narodowy Kongres Nauki – zwieńczenie dziewięciu konferencji programowych NKN, które od października 2016 r. odbywały się w całej Polsce oraz wielu innych debat i konsultacji ze wszystkimi ciałami przedstawicielskimi działającymi w obrębie nauki i szkolnictwa wyższego. Organizatorami Kongresu są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i krakowskie środowisko akademickie.

19.09.2017 r. wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zaprezentuje projekt Ustawy 2.0. Projekt ten będzie dogłębnie dyskutowany przez półtora tysiąca ludzi nauki z całej Polski. Ustawa 2.0 obejmie całość problematyki, którą obecnie regulują cztery ustawy:

  • prawo o szkolnictwie wyższym;
  • ustawa o stopniach i tytule naukowym;
  • ustawa o zasadach finansowania nauki;
  • ustawa o kredytach i pożyczkach studenckich.

Podczas kongresu odbędą się też debaty o stanie polskiej nauki i perspektywach na przyszłość.

Formularz rejestracyjny i program ramowy znajduje się na stronie MNiSW http://www.nauka.gov.pl/narodowy-kongres-nauki/.

Kurs przygotowawczy z matematyki do studiów

Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość organizuje kolejną edycję zajęć z matematyki przeznaczonych przede wszystkim dla studentów pierwszego roku.

Tematykę zajęć opracowano na bazie podstaw programowych poszczególnych wydziałów PG. W zajęciach mogą również wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy chcą zapoznać się z wymaganiami uczelni w tym zakresie. Kurs znakomicie przygotowuje do studiów na uczelni technicznej, pomagając w organizacji samodzielnej nauki oraz wyrównując różnice programowe.

Więcej informacji znajduje się na stronie http://pg.edu.pl/kursyzmatematyki.

Szkolenia na patent żeglarza jachtowego

Jak co roku Sekcja Żeglarska organizuje obozy szkoleniowe na patent żeglarza jachtowego. Studenci i pracownicy PG oraz pasjonaci spoza naszej uczelni otrzymają możliwość zdobycia pierwszych szlifów na jeziorze Jeziorak.

W ośrodku w Iławie znajduje się profesjonalny sprzęt do zajęć teoretycznych oraz cztery jachty. Szkolenia prowadzą doskonale przygotowani instruktorzy. Koszt uczestnictwa w obozie szkoleniowym wynosi odpowiednio:

  • 699 zł dla studentów naszej uczelni;
  • 649 zł dla członków AZS PG;
  • 950 zł dla członków AZS Środowisko Gdańsk spoza PG;
  • 1199 zł dla pozostałych osób.

Zapisy i więcej informacji na stronie internetowej Sekcji Żeglarskiej Politechniki Gdańskiej.

Kalendarium

4 września–7 września
http://ksups17.mif.pg.gda.pl/

XII Krajowe Sympozjum KSUPS'17

KSUPS jest odbywającą się co dwa lata krajową konferencją poświęconą przeglądowi aktualnych osiągnięć naukowych, technologicznych oraz trendów rozwojowych z zakresu badań wykorzystujących promieniowanie synchrotronowe.
5 września–12 września
http://eti.pg.edu.pl/katedra-algorytmow-i-modelowania-systemow/summer-school-2017

Szkoła letnia na WETI

Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów WETI organizuje szkołę letnią pt.: "Gdansk Summer School of Advanced Science on Algorithms for Discrete Optimization" dla osób zainteresowanych algorytmiką i teorią grafów.
6 października 10.15–12.15

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018