Nr 45/29 czerwca 2017

Z życia uczelni

Medal za Zasługi dla prof. Jolanty Lewandowskiej

Podczas posiedzenia Senatu PG 21.06.2017 r. Medal za Zasługi otrzymała prof. Jolanta Lewandowska z Uniwersytetu w Montpellier we Francji. W ten sposób doceniony został wkład absolwentki naszej uczelni w budowanie relacji pomiędzy PG a francuskimi uniwersytetami.

W nawiązaną przez prof. Lewandowską współpracę pomiędzy uniwersytetami we Francji a PG zaangażowane są Wydziały Inżynierii Lądowej i Środowiska, Chemiczny oraz Mechaniczny. Odznaczona Medalem za Zasługi podziękowała także swojej macierzystej uczelni za odebrane szerokie wykształcenie techniczne, rozwój w studentach autonomii oraz za zaszczepienie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Więcej informacji podano na stronie głównej PG w zakładce Aktualności.

Medal Pamiątkowy dla profesora Jürgena Schnella

Profesor Jürgen Schnell z Uniwersytetu Technicznego w Kaiserslautern odebrał Medal Pamiątkowy Politechniki Gdańskiej z rąk rektora prof. Jacka Namieśnika. Wyróżnienie wręczono podczas inauguracji 5. Polsko-Niemieckiego Sympozjum Doktorantów.

Spotkania słuchaczy studiów doktoranckich i ich opiekunów, w którym uczestniczą przedstawiciele WILiŚ PG oraz Uniwersytetu Technicznego w Kaiserslautern, odbywają się regularnie od 2005 r. Co trzy lata sympozjum organizowane jest na przemian na PG oraz w niemieckiej uczelni. Dyskusja poświęcona jest tematom związanym z konstrukcjami betonowymi i stalowymi oraz statyką i dynamiką budowli. Sympozjum towarzyszy wydanie monografii.

Profesor Jürgen Schnell jest jednym z kierowników Katedry Budownictwa Betonowego i Ogólnego Technische Universität Kaiserslautern. Działa on również w Międzynarodowej Federacji Betonu Konstrukcyjnego (fib) z siedzibą w Lozannie, organizacji zajmującej się problemami konstrukcji betonowych na całym świecie.

I i III miejsce w międzynarodowym konkursie Arturbain.fr 2017

Dwa zespoły z Wydziału Architektury PG stanęły na podium tegorocznego międzynarodowego konkursu Arturbain.fr:

  • I miejsce – zespół w składzie: inż. arch. Zuzanna Szczepaniak, inż. arch. Aneta Rzeczkowska; projekt „Odkryć zapomniany Potok Królewski” powstał pod kierunkiem dr inż. arch. Izabeli Burdy (w ramach zajęć prowadzonych przez prof. Lucynę Nykę, dr inż. arch. Magdalenę Podwojewską oraz dr inż. arch. Izabelę Burdę w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych);
  • III miejsce oraz wyróżnienie za najlepsze rozwiązanie problemów ochrony środowiska – zespół w składzie: inż. arch. Małgorzata Szczurkowska, inż. arch. Martyna Sprengel oraz inż. arch. Marek Zalewski; projekt powstał pod kierunkiem mgr. inż. arch. Janusza Gujskiego z Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego.

Regulamin konkursu, organizowanego przez Seminaire Robert Auzelle, przewiduje udział ekip złożonych z 3–4 osób – prowadzącego oraz studentów. Dzięki zaangażowaniu mgr. inż. arch. Janusza Gujskiego – architekta Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej od ponad 10 lat w konkursie uczestniczą nie tylko studenci PG, ale także ekipy z wydziałów architektury z całej Polski.

Wręczenie nagród odbyło się na początku czerwca w siedzibie Ministerstwa Mieszkalnictwa w paryskim La Defense. 

Nagroda Siemensa dla studentów WETI

Studenci WETI: inż. Karolina Drobotowicz i inż. Wiktor Szulfer otrzymali nagrodę III stopnia za pracę inżynierską z zakresu automatyki i robotyki pod tytułem: Gra kulka w labiryncie sterowana myślami w Konkursie o nagrodę Siemensa. Opiekunem pracy jest dr inż. Stanisław Raczyński z Katedry Systemów Automatyki. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 27.06.2017 r. na Politechnice Warszawskiej.

Międzynarodowe zawody Field Robot Event

Studenci z koła naukowego SKALP wzięli udział w międzynarodowych zawodach Field Robot Event, które odbyły się 13–16.06.2017 r. na Uniwersytecie Harpera Adamsa w Wielkiej Brytanii. Studenci zbudowali prototyp w pełni autonomicznego robota o nazwie Żukbot do wspomagania pracy rolników.

Podczas zawodów rozegrano kilka konkurencji. Ostatecznie w konkurencji precyzyjnego oprysku chwastów zespół zajął I miejsce, natomiast w klasyfikacji generalnej – V miejsce na 14 startujących zespołów. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/zukbot/.

Senat Politechniki Gdańskiej

Senat PG na posiedzeniu 21.06.2017 r. zaakceptował strategię internacjonalizacji oraz zatwierdził plan rzeczowo-finansowy Uczelni na 2017 r.

Pozostałe ustalenia:

  • przyjęcie zasad ustalania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych i obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad i trybu powierzania nauczycielowi akademickiemu ponadwymiarowych zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018;
  • akceptacja wzorów dyplomu doktora i doktora habilitowanego oraz zasad ustalania wzorów dyplomów wydawanych wspólnie;
  • przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu oceny nauczycieli akademickich PG;
  • przyjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, warunków i trybu zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów oraz wzorów umów o warunkach ich pobierania;
  • przyjęcie uchwały w sprawie aktualizacji efektów kształcenia dla kierunków: automatyka i robotyka, elektrotechnika, analityka gospodarcza, ekonomia, zarządzanie, fizyka techniczna, matematyka, nanotechnologia, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria mechaniczno-medyczna oraz inżynieria materiałowa.

Prorektor ds. organizacji, prof. Janusz T. Cieśliński przedstawił informację na temat przygotowywania wniosków w ramach programu POWER.

Nauka

Awans

Stanowiska

profesor zwyczajny
prof. sztuki Jan Buczkowski, prof. zw. PG (WA)
prof. dr hab. inż. Andrzej Kulowski, prof. zw. PG (WA)
prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, prof. zw. PG (WA)
prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, prof. zw. PG (WA)
prof. dr hab. inż. Jarosław Przewłócki, prof. zw. PG (WA)
prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz, prof. zw. PG (WA)
prof. dr hab. inż. Piotr Chrzan, prof. zw. PG (WEiA)

profesor nadzwyczajny

dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, prof. nadzw. PG (WA)
dr hab. sztuki Dominika Krechowicz, prof. nadzw. PG (WA)
dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. nadzw. PG (WA)
dr hab. inż. arch. Daniel Załuski, prof. nadzw. PG (WA)
dr hab. inż. Marcin Morawiec, prof. nadzw. PG (WEiA)
dr hab. Beata Basińska, prof. nadzw. PG (WZiE)

 

PG współpracuje ze światowej sławy naukowcami

Wybitni zagraniczni specjaliści z ośrodków naukowych znajdujących się poza Polską coraz częściej wybierają Politechnikę Gdańską na miejsce prowadzenia swoich badań. Naukowcy, tacy jak prof. Laszlo Bela Kish z Texas A&M University w USA oraz prof. Shela Gorinstein z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, współpracują z pracownikami naukowymi PG i przygotowują wykłady dla naszych studentów.

O swoich projektach, zainteresowaniach i pracy na naszej uczelni prof. Laszlo Bela Kish i prof. Shela Gorinstein opowiedzieli przed kamerą. Krótkie filmy w języku angielskim poświęcone tym znakomitym badaczom można znaleźć na profilu Politechniki Gdańskiej na kanale You Tube: www.youtube.com/politechnikagdanska.

Kalendarium

25 czerwca–30 czerwca
http://www.pg.gda.pl/chem/sudomie/

XII Szkoła Letnia: Zjawiska Międzyfazowe w Teorii i Praktyce

Organizatorem XII Szkoły Letniej jest Katedra Technologii Chemicznej WCh. Celem szkoły jest poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w obszarze fizykochemii powierzchni oraz zjawisk międzyfazowych.
30 czerwca–2 lipca
http://www.bazuna.org.pl/

BAZUNA

Część konkursowa odbędzie się 30.06.2017 r. (piątek). Punktem kulminacyjnym imprezy będzie przegląd piosenki turystycznej oraz koncert laureatów.
3 lipca 11.15–15.30
https://www.rpkgdansk.pl/szkolenia/warsztaty-jak-przygotowac-wniosek-na-indywidualny-,706

Warsztaty HORYZONT 2020

Jak przygotować wniosek na indywidualny projekt badawczy w programie ramowym UE HORYZONT 2020? – porady eksperta Komisji Europejskiej
5 lipca 11.15–13.15

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
4 września–7 września
http://ksups17.mif.pg.gda.pl/

XII Krajowe Sympozjum KSUPS'17

KSUPS jest odbywającą się co dwa lata krajową konferencją poświęconą przeglądowi aktualnych osiągnięć naukowych, technologicznych oraz trendów rozwojowych z zakresu badań wykorzystujących promieniowanie synchrotronowe.
5 września–12 września
http://eti.pg.edu.pl/katedra-algorytmow-i-modelowania-systemow/summer-school-2017

Szkoła letnia na WETI

Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów WETI organizuje szkołę letnią pt.: "Gdansk Summer School of Advanced Science on Algorithms for Discrete Optimization" dla osób zainteresowanych algorytmiką i teorią grafów.
6 października 10.15–12.15

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018