Nr 41/1 czerwca 2017

Z życia uczelni

PG dołączyła do Polskiego Centrum Nauki i Technologii Morskiej

Politechnika Gdańska przystąpiła do konsorcjum „Polskie Centrum Nauki i Technologii Morskiej (PolMar)”. Umowę podpisał 24.05.2017 r. prof. Jacek Namieśnik, rektor PG. Podpisanie dokumentu odbyło się w Sopocie w siedzibie Instytutu Oceanologii PAN.

Konsorcjum PolMar, do którego dołączyła właśnie nasza uczelnia powstało pięć lat temu. Należą do niego: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Morski Instytut Rybacki, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Geologiczny oraz Instytut Morski. Celem konsorcjantów jest szeroko rozumiana konsolidacja i wzmocnienie potencjału badawczego i naukowego. Instytucje wchodzące w skład PolMar zamierzają bowiem realizować wspólne, duże projekty w obszarze badań morza, eksploracji i eksploatacji zasobów morza, ochrony i zrównoważonego rozwoju środowiska morskiego oraz popularyzacji wiedzy o morzu – ze szczególnym uwzględnieniem Morza Bałtyckiego. Wspólnie prowadzone działania pomogą w szybszym osiągnięciu światowego poziomu w tych obszarach działalności.

Przystąpienie Politechniki Gdańskiej do konsorcjum „Polskie Centrum Nauki i Technologii Morskiej (PolMar)” może zaowocować nowymi grantami o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze składanymi zarówno w imieniu całego konsorcjum, jak i w innych układach. Przełoży sie to z pewnością na innowacyjne rozwiązania i oryginalne publikacje w renomowanych czasopismach – podsumowuje rektor PG prof. Jacek Namieśnik.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Delegacja Politechniki Gdańskiej w Royal Institute of Technology

W dniach 10–12 maja 2017 r. z inicjatywy Ambasady RP w Sztokholmie odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli polskich uczelni technicznych na Politechnice Sztokholmskiej – Royal Institute of Technology (KTH). Udział w niej wzięli reprezentanci Politechniki Warszawskiej, Wrocławskiej, Łódzkiej, Śląskiej, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Centrum Badawczego „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” Polskiej Akademii Nauk oraz Politechniki Gdańskiej.

Delegacja naszej uczelni była najliczniejsza spośród zaproszonych. Politechnikę Gdańską reprezentowali przedstawiciele pięciu wydziałów: Chemicznego, Elektrotechniki i Automatyki, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Mechanicznego i Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Tematem przewodnim wizyty była współpraca i innowacyjność, a w szczególności: współpraca między uczelniami a sektorem biznesu, wsparcie dla innowacyjnych pomysłów, inkubatory przedsiębiorczości, parki nauki oraz komercjalizacja. Ważnym tematem rozmów była także aktywizacja wymiany studentów w ramach Programu Erasmus. W trakcie wizyty przedstawiciele polskich uczelni mieli okazję spotkać się z przedstawicielami Biura Współpracy z Biznesem Politechniki Sztokholmskiej (KTH Business Liaison), Biura ds. innowacji (KTH Innovation) oraz Biura Promocji i Wymiany Akademickiej. Jednocześnie odbyli indywidualne spotkania w zakresie m.in. transportu, logistyki, źródeł energii oraz mechaniki. Grupa odwiedziła również nowo otwarty park nauki Politechniki Sztokholmskiej w Södertälje.

Budżet obywatelski PG. Pierwsze projekty gotowe!

Trwa realizacja projektów infrastrukturalnych w ramach uczelnianego budżetu obywatelskiego. Gotowa jest już sauna w Centrum Sportu Akademickiego i miejsca postojowe dla samochodów między budynkami Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Jest to część projektu „Nowoczesny parking dla samochodów i rowerów ze strefą relaksu na terenie kampusu B”. W toku są prace dotyczące systemów kolejkowych w dziekanatach oraz szafek depozytowych w szatniach wydziałowych.

Warto podkreślić, że w ramach budżetu obywatelskiego swoje pomysły mogą realizować również studenci. Jeden z nich, tj. system kolejkowy na Wydziale Mechanicznym oraz Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki jest realizowany przy ich bezpośrednim zaangażowaniu. Projekty (zgłoszono dwa) zostały połączone w jedno wspólne przedsięwzięcie. System kolejkowy ma m.in. pozwalać na pobranie numeru i ustalać limity przyjęć na dany dzień. Będzie kompatybilny z urządzeniami mobilnymi. Studenci WM projektują automaty wydające bileciki (koncepcja zostanie przekazana wykonawcy), z kolei grupa z WETI zajmuje się informatyczno-elektroniczną stroną systemu.

Informacje na temat budżetu obywatelskiego na PG znajdują się http://pg.edu.pl/budzet_obywatelski. Planowane jest ogłoszenie kolejnej edycji budżetu obywatelskiego.

Spotkania absolwentów Politechniki Gdańskiej

Dnia 26.05.2017 r. odbyło się spotkanie absolwentów WILiŚ, którzy studiowali w latach 1952–1957. Rektor PG prof. Jacek Namieśnik wręczył zgromadzonym dyplomy i medale pamiątkowe. 27.05.2017 r. zorganizowano Dzień Absolwenta ETI, a kolejny zjazd, przeznaczony dla absolwentów Wydziału Chemicznego, odbędzie się 3.06.2017 r.

Podczas Dnia Absolwenta WETI, będącego częścią obchodów 65-lecia wydziału, odbył się turniej brydżowy i wspólny piknik, ogłoszone zostały także wyniki konkursów o nagrody dziekana. Specjalna kapituła postanowiła przedstawić sylwetki osób, które ukończyły studia na wydziale w formie prezentacji zatytułowanej „ONI są od nas”. Plakaty z notką biograficzną oraz historią kariery czy sukcesu własnej firmy będzie można oglądać do końca roku.

Absolwenci Wydziału Chemicznego, którzy studiowali w latach 1967–1972 spotkają się w sobotę 3.06.2017 r. Prof. J. Namieśnik, rektor PG który sam jest absolwentem tego rocznika, również weźmie udział w spotkaniu. Wykład okolicznościowy wygłosi prof. Janusz Rachoń. 

Nauka

Nowoczesne technologie materiałowe – dwa nowe projekty naukowców PG

Wśród wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMATSTRATEG” znalazły się dwa projekty naukowców Politechniki Gdańskiej. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu 26.05.2017 r.

„Bezpieczna, proekologiczna poroelastyczna nawierzchnia drogowa” to tytuł projektu pod kierownictwem prof. Jerzego Ejsmonta z Wydziału Mechanicznego. PG jest liderem w tym projekcie, partnerami są: Politechnika Białostocka oraz Firma Budowlano-Drogowa MTM SA.

Z kolei dr hab. inż. Robert Bogdanowicz z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki pokieruje projektem „DIAMSEC – ultraczuła platforma sensoryczna do szybkiej detekcji zagrożeń epidemiologicznych i pandemicznych”. Główną rolę w projekcie pełni PG, zaś partnerami są: Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska oraz firma ETON sp. z o.o.

Doktorat z wyróżnieniem pracownika CNMiKnO

Dnia 26.05.2017 r. na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr Hanny Guze, zatrudnionej w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość, nt. „Bifurkacje z łamaniem symetrii w zagadnieniu różniczkowo-funkcyjnym opisującym nieliniowe deformacje biologicznego klastra: metody wariacyjne”.

Promotorem doktoratu jest dr hab. Joanna Janczewska, prof. nadzw. PG, z Katedry Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Recenzenci doktoratu prof. dr hab. Grzegorz Łukaszewicz z Uniwersytetu Warszawskiego i dr hab. Aleksandra Orpel z Uniwersytetu Łódzkiego zwrócili uwagę na wysoki poziom matematyczny prezentowanej pracy i interesujące wyniki dobrze wpisujące się w nurt badań dotyczących problematyki bifurkacji z łamaniem symetrii.

IV nabór w Programie Interreg Południowy Bałtyk (Interreg South Baltic)

W okresie od 22.05 do 30.06.2017 (do godz. 16.00) trwa nabór aplikacji projektowych w IV naborze do Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014–2020. 

Dokumentacja konkursowa dot. IV naboru w programie Interreg Południowy Bałtyk opublikowana jest na stronie internetowej https://southbaltic.eu/call-for-proposals.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w naborze mogą również zapisywać się na indywidualne konsultacje organizowane przez Wspólny Sekretariat Programu w Gdańsku w dniach 7–8.06.2017 r.

Przypominamy, że wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Dziale Projektów najpóźniej 7 dni roboczych przed terminem złożenia wniosku, tj. do 22.06.2017 r. Osoba do kontaktu: Aleksandra Meksuła, Dział Projektów.

Konkurs 4.1.2 POIR – Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze

W okresie 12.06–12.09.2017 planowany jest nabór w ramach konkursu nr 1/4.1.2/2017/POIR Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze. Konkurs podzielony będzie na 3 etapy: 6–11.07, 12.07–10.08, 11.08–12.09.

Dokumentacja konkursowa opublikowana jest na stronie NCBR. Osoba do kontaktu: Aleksandra Meksuła, Dział Projektów.

Konkurs MINIATURA 1 – przypominamy o naborze

W dniach 4.05–31.12.2017 r. trwa nabór ciągły w konkursie MINIATURA 1 na pojedyncze działania naukowe. Konkurs skierowany jest do osób, które:

  1. uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed datą złożenia wniosku;
  2. nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże podoktorskie, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
  3. w dniu złożenia wniosku są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Więcej informacji podano na stronie https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1.

Osoby do kontaktu: Anna Frej, Beata Toma, Dział Projektów.

Konkursy Narodowego Centrum Nauki – przedłużenie naboru wniosków

Od 15.03 do 22.06.2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programów: OPUS 13 i PRELUDIUM 13. Dokumenty do podpisu należy złożyć w Dziale Projektów do 14.06.2017 r. Osoby do kontaktu: Anna Frej, Beata Toma, Dział Projektów.

V konkurs polsko-izraelski

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu (Israel Innovation Authority – ISERD) ogłosiły V polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe. Konsorcjum projektu musi składać się z przynajmniej jednego partnera przemysłowego z Polski i jednego z Izraela. W projekcie mogą brać również udział jednostki naukowe oraz pełnić rolę lidera konsorcjum krajowego. Całkowita wartość projektu nie powinna przekraczać 1 mln zł, a wartość projektu dla polskiego konsorcjum nie powinna przekraczać 0,5 mln zł.

Więcej informacji podano na stronie NCBiR. Dokumenty należy złożyć w Dziale Projektów w terminie do 31.07.2017 r. Osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, Dział Projektów.

V konkurs polsko-tajwański

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Ministry of Science and Technology (MOST) z Tajwanu ogłosiły V polsko-tajwański konkurs na projekty bilateralne.

Szczegółowe informacje o konkursie podano na stronie NCBiR. Dokumenty należy złożyć w Dziale Projektów w terminie do 24.07.2017 r. Osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, Dział Projektów.

Zapraszamy do udziału w konferencji APE'17

Katedra Elektroenergetyki Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG zaprasza do udziału w XVIII Konferencji Naukowej „Aktualne problemy w elektroenergetyce – APE'­17”, która odbędzie się w dniach 7–9 czerwca 2017 r. w Jastrzębiej Górze.

Sponsorem strategicznym konferencji jest Grupa ENERGA. Pozostali sponsorzy: IASE sp. z o.o., PSE S.A. i PGE GiEK SA; patronat medialny: Acta Energetica.

Formularze rejestracyjne oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej APE'17.

Politechnika Otwarta - wydarzenia

Międzynarodowa Konferencja Naukowa dla Dzieci

Stowarzyszenie Polska Akademia Dzieci i Politechnika Otwarta po raz ósmy organizują Międzynarodową Konferencję Naukową dla Dzieci. Uroczyste otwarcie konferencji odbędzie się 1.06.2017 r. o godz. 10.30 w Auditorium Novum na Politechnice Gdańskiej. Organizatorzy spodziewają się pół tysiąca gości.

Gościem specjalnym tegorocznej konferencji będzie Andre Stern ­– pochodzący z Francji muzyk, kompozytor, lutnik, dziennikarz i pisarz, który będzie przekonywał, że zabawa jest najlepszym sposobem nauki.

Dzieci wystąpią zarówno w roli słuchaczy, jak i prelegentów. Opowiedzą o swoich naukowych fascynacjach i podzielą się z innymi swoimi odkryciami. Podczas wykładów będzie można dowiedzieć się np. jak powstaje kamień polny albo czy dzieci powinny grać w szachy.

Sport

Ekipa PG wygrała International Waterbike Regatta

W International Waterbike Regatta (IWR) rywalizowało blisko 40 drużyn z Polski, Austrii, Chorwacji, Holandii, Niemiec, Rosji i Turcji. Najlepiej spisali się studenci Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej i ich jednostka „REKTOR”.

IWR to regaty jednostek napędzanych siłą ludzkich mięśni. Uczestniczyło w nich ponad 300 osób – studentów i ich naukowych opiekunów. Rywalizacja miała miejsce na jeziorze Jeziorak przy śródlądowym porcie w Iławie w dniach 25–27.05.2017 r.

Głównym organizatorem IWR był Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa PG. W przygotowanie regat zaangażowała się także spółka celowa Politechniki Gdańskiej Excento.

Piłkarki ręczne w finale Akademickich Mistrzostw Polski!

Szczypiornistki Politechniki Gdańskiej – podopieczne trenera Krzysztofa Kaszuby awansowały do Finału Akademickich Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Kobiet, który odbędzie się w Warszawie w dniach 9–12.06.2017 r. 

Komunikaty

Akcja Lato 2017

Politechnika Gdańska oferuje od lipca do września pokoje do wynajęcia w domach studenckich. Wszelkie informacje dostępne są na stronie http://pg.edu.pl/osiedle-studenckie.

Migracja systemu pocztowego PG na domenę pg.edu.pl

Centrum Usług Informatycznych informuje, że uruchomione zostały nowe serwery pocztowe w domenie pg.edu.pl. Tym samym możliwa jest już migracja użytkowników w ramach usługi pocztowej na domenę edu. Użytkownicy klientów pocztowych muszą dokonać migracji samodzielnie do 30.09.2017 r., natomiast użytkownicy korzystający z usługi webmail zostaną przeniesieni automatycznie po 2.06.2017 r. Jednocześnie zachęcamy do korzystania z nowego klienta webowego zintegrowanego z kalendarzami elektronicznymi i dyskiem w chmurze (usługa drive) dostępnym pod adresem https://webmail.pg.edu.pl.

Szczegółowa instrukcja migracji dostępna jest na stronie CUI pod adresem https://pomoc.pg.edu.pl/poczta/. Pomocą służy również helpdesk CUI – tel. 58 348 63 37, e-mail helpdesk@pg.gda.pl.

Kalendarium

21 czerwca 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
5 lipca 11.15–13.15

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
6 czerwca 12.00–13.30
http://pg.edu.pl/biblioteka-pg/home

Szkolenie z menadżera bibliografii – program MENDELEY

Mendeley jest programem służącym do zarządzania bibliografią, umożliwia udział w akademickiej sieci społecznościowej. Więcej informacji o szkoleniu i link do rejestracji podano na stronie internetowej Biblioteki.
7 czerwca–9 czerwca
http://eia.pg.edu.pl/ape/strona-glowna

Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE 2017

Tematyka konferencji obejmuje problemy automatyki w energetyce oraz szeroko pojęte zagadnienia elektroenergetyki.
14 czerwca–15 czerwca
https://www.hanseaticcitychallenge.com

The Hanseatic City Challenge

See more at www.hanseaticcitychallenge.com
22 czerwca–25 czerwca
http://www.bgc.geomatyka.eu/2017/

2017 Baltic Geodetic Congress

The intended purpose of the Baltic Geodetic Congress is to integrate geodetic bevy and exchange of experiences and achievements in the fields.
5 września–12 września
http://eti.pg.edu.pl/katedra-algorytmow-i-modelowania-systemow/summer-school-2017

Szkoła letnia na WETI

Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów WETI organizuje szkołę letnią pt.: "Gdansk Summer School of Advanced Science on Algorithms for Discrete Optimization" dla osób zainteresowanych algorytmiką i teorią grafów.
6 października 10.15–12.15

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018