Nr 34/6 kwietnia 2017

Z życia uczelni

Odznaczenia, awanse naukowe i nagrody

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował prof. Karla Potthasta Złotym Krzyżem Zasługi za wybitny wkład w rozwój współpracy akademickiej między Politechniką Gdańską a Hochschule Bremen. Odznaczenie zostało wręczone przez Wojewodę Pomorskiego Dariusza Drelicha podczas Uroczystego Posiedzenia Senatu Politechniki Gdańskiej w dniu 29.03.2017 r. To prof. Karl Potthast zainicjował trwającą już ponad 35 lat owocną i intensywną współpracę pomiędzy z Hochschule Bremen a Politechniką Gdańską. Wojewoda udekorował również 24 pracowników PG Medalem za Długoletnią Służbę. Podczas Uroczystego Senatu Politechniki Gdańskiej awanse naukowe odebrało 10 osób z tytułem naukowym profesora, 31 doktorów habilitowanych i 87 doktorów, a 11 studentów otrzymało nagrody Dyplom Roku 2016.

Rektor PG prof. Jacek Namieśnik w swoim przemówieniu pogratulował wszystkim odznaczeń, nagród, a także awansów naukowych oraz podkreślił, jak ważne są osiągnięcia pracowników naukowych dla uzyskania wysokich wyników parametryzacji jednostek naukowych. Pełną treść wystąpienia można przeczytać w Piśmie PG 3/2017.

Lista promowanych pracowników naukowych i nagrodzonych studentów znajduje się na stronie internetowej uczelni: www.pg.edu.pl w artykule: Awanse naukowe i nagrody dla zasłużonych.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

dr inż. Tadeusz Bocheński
dr hab. inż. Adam Boryczko, prof. nadzw. PG
Maria Giedyk
prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk, prof. zw. PG
Stanisław Kaczmarski
mgr inż. Marek Kamiński
mgr inż. Tadeusz Kolenda
inż. Jacek Kozaka
dr hab. inż. Henryk Lasota
dr inż. Rajmund Rytlewski
prof. dr hab. inż. Bogdan Zygmunt

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

Iwona Armatowska
dr hab. inż. Zbigniew Czaja
dr Stanisław Domachowski
mgr Dorota Horowska
dr hab. inż. Stefan Krakowiak
mgr Anna Kucharska-Raczunas
dr Iwona Mokwa-Tarnowska
dr inż. Artur Olszewski
mgr inż. Elżbieta Szyc
dr inż. Ryszard Woźniak

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

dr inż. Artur Cichowski
dr inż. Adam Młyński
dr inż. Jarosław Sadowski

Nauka

M-ERA.NET nabór wniosków

Do 13.06.2017 r. można składać wnioski wstępne w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej (M-ERA.NET). Konkurs obejmuje następujące tematy:

 • Integrated computational materials engineering (ICME),
 • Innovative surfaces, coatings and interfaces,
 • High performance composites,
 • Multifunctional materials,
 • New strategies for advanced material-based technologies in health applications,
 • Materials for additive manufacturing.

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie. https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-03-16-nowy-konkurs-sieci-m-era-net Osoby do kontaktu: Magdalena Urbanowicz, Małgorzata Romanowska, Dział Projektów.

Nabór wniosków – Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Do 31.05.2017 r. trwa przedłużony przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) nabór wniosków na konkurs w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Wniosek z załącznikami do podpisu prorektora należy składać w Dziale Projektów najpóźniej w terminie 7 dni roboczych przed datą złożenia wniosku konkursowego, tj. do dnia 22.05.2017 r.

Osoba do kontaktu – Anna Frej, Dział Projektów.

Nabór wniosków WFOŚiGW

Do 30.11.2017 r. trwa nabór ogólny ciągły wniosków projektowych z zakresu działań priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (https://wfos.gdansk.pl/fundusze-krajowe/nabor-ogolny#e1). Osoba do kontaktu – Anna Frej, Dział Projektów.

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

Od 12.04.2017 r. rozpocznie się nabór ciągły wniosków na działania bilateralne w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej. Dofinansowanie działań może być przeznaczone na pokrycie kosztów:

 • wizyty przedstawicieli polskiego podmiotu w Norwegii;
 • wizyty przedstawicieli podmiotu/podmiotów z Norwegii w Polsce.

Działanie powinno służyć: zaplanowaniu przedsięwzięć, wspólnych propozycji wniosków składanych do programu Horyzont 2020 i innych programów międzynarodowych i/lub wymianie doświadczeń w zakresie administrowania projektami lub prowadzenia przedsięwzięć związanych z transferem technologii (biura obsługi projektów, biura transferu technologii).

Dofinansowanie udzielane jest do wyczerpania budżetu. O pierwszeństwie decyduje kolejność wpływu formularzy. Szczegółowe informacje podano na stronie http://www.ncbr.gov.pl/polsko-norweska-wspolpraca-badawcza/aktualnosci/art,5046,polsko-norweska-wspolpraca-badawcza-nabor-na-dofinansowanie-dzialan-bilateralnych-w-ramach-funduszu-wspolpracy-dwustronnej.html.

Osoby do kontaktu: Magdalena Urbanowicz, Małgorzata Romanowska, Dział Projektów.

Posiedzenie założycielskie Komisji Nauk Kosmicznych

Dnia 30.03.2017 r. w Oddziale Gdańskim PAN odbyło się posiedzenie założycielskie Komisji Nauk Kosmicznych, któremu przewodniczył prof. Piotr Kowalik – wiceprzewodniczący Oddziału. Powołanie Komisji jest odpowiedzią na zainteresowanie środowiska naukowego zagadnieniami kosmicznymi i satelitarnymi. Komisja – ze względu na swój wielodyscyplinarny charakter – została podzielona na trzy sekcje:

 • technologii kosmicznych i satelitarnych,
 • zarządzania przestrzenią kosmiczną,
 • prawa kosmicznego.

Szczególnie bliska pracownikom Politechniki jest sekcja technologii kosmicznych i satelitarnych, która będzie się koncentrować na sprawach robotyki, inżynierii materiałowej, mikrofal i analizy informacji, telekomunikacji, ekologii, nawigacji oraz bezpieczeństwa morskiego, zarówno cywilnego, jak i militarnego.

Na przewodniczącego Komisji powołany został prof. Edmund Wittbrodt (Wydział Mechaniczny), a na przewodniczącego sekcji technologii kosmicznych i satelitarnych – prof. Andrzej Stepnowski (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki). Decyzje o powołaniu Komisji i wyborze przewodniczących podjęte zostały jednomyślnie.

W tym kontekście warto przypomnieć, że w semestrze letnim uruchomiony został na Politechnice Gdańskiej międzyuczelniany kierunek studiów II stopnia Technologie Kosmiczne i Satelitarne, we współpracy z Akademią Morską w Gdyni i Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni. Na studia przyjętych zostało prawie 70 osób.

Programy stypendialne rządu francuskiego

Wnioski o przyznanie stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy (BGF Pobyt badawczy) można nadsyłać do 16 maja 2017 r.

Program stypendialny finansuje i ułatwia zrealizowanie pobytu wybitnym polskim naukowcom, którzy nie ukończyli jeszcze 45 lat (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji. Wnioski można przesyłać w ramach 24 dziedzin.

Stypendium przyznawane w wysokości 1375 € pozwala polskim naukowcom na sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dofinansowania do zakwaterowania. Programy od blisko 55 lat stypendialne przyczyniają się do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską.

Szczegóły oferty podano na stronie http://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy.

Dostęp testowy do bazy Wiley Spectra Lab

Wiley Spectra Lab to narzędzia do identyfikacji w nowoczesnym laboratorium. Pomagają w identyfikacji nieznanych związków za pomocą technik: GC-MS, FT-IR, Ramana ATR-IR, UV-Vis i C-NMR, H-NMR, X-NMR, przydatnych w naukach o materiałach, farmaceutykach, kryminalistyce, farbach, pigmentach, barwnikach etc. Platforma oferuje m.in.: dostęp do 2,3 mln widm (MS, NMR, IR); 7 unikalnych sposobów wyszukiwania; 4 aktualizacje rocznie; 33 formaty plików. Dostęp testowy potrwa do 2.05.2017 r. Więcej informacji oraz wejście do bazy można znaleźć na stronie domowej Biblioteki PG.

Dostęp testowy do bazy Taylor and Francis eBooks

Zachęcamy do korzystania z dostępu testowego do platformy e-książek Wydawnictwa Taylor&Francis. Platforma T&F eBooks zapewnia dostęp do ponad 60 tys. tytułów z szerokiego zakresu dziedzin, m.in. nauk humanistycznych, społecznych, behawioralnych, prawa, budownictwa i projektowania, nauk przyrodniczych, technologii, medycyny, inżynierii, informatyki.

Wejście do bazy: http://www.tandfebooks.com.taylor-francis-ebooks.han.bg.pg.edu.pl/; dostęp w sieci i spoza sieci PG dla zarejestrowanych użytkowników.

Dostęp testowy potrwa do 10 maja 2017 r. Uwagi i zapytania prosimy kierować do Sekcji Informacji Naukowo-Technicznej Biblioteki PG na adres bazybg@pg.gda.pl

Komunikaty

Komunikat OW Czarlina dotyczący rezerwacji poza sezonem w 2017 r.

Ośrodek Wypoczynkowy Czarlina informuje, że z powodu prac modernizacyjnych związanych z remontem drogi wewnętrznej, Ośrodek pozostaje zamknięty do rozpoczęcia wczasów, tj. do 15.06.2017 r.

Rezerwacji na terminy jesienne po sezonie (19.09–31.10.2017 r.) będzie można dokonywać od 10.04.2017 r. w Sekcji Socjalnej Działu Osobowego, Gmach B, pok. 108.

Nowa edycja voucherów dla piszących do czasopism RSC w 2017 r.

Biblioteka PG informuje o nowej edycji voucherów niwelujących opłatę APC, umożliwiającej bezpłatną publikację w modelu Open Access dla pracowników Politechniki Gdańskiej piszących do czasopism RSC w roku 2017. Politechnika Gdańska otrzymała 12 voucherów na rok 2017. Więcej informacji: http://www.rsc.org/journals-books-databases/librarians-information/products-prices/rsc-gold/. Osoba do kontaktu – Paulina Lipka-Flizikowska, e-mail pflizik@pg.gda.pl, tel. 58 347 11 99.

Uwaga: od 2017 r. z listy wyłączone jest czasopismo RSC Advances.

Nowa usługa VPN dostępna przez przeglądarkę internetową

Centrum Usług Informatycznych uruchomiło dla pracowników nową usługę VPN (SSL-VPN) pozwalającej na bezpieczny dostęp do informatycznych systemów wewnętrznych PG, które zazwyczaj nie są dostępne (lub są dostępne w ograniczonym zakresie) z lokalizacji poza siecią PG (np. z domu). Do skorzystania z usługi potrzebna jest przeglądarka internetowa oraz aktywne konto centralne (do systemu Moja PG). Nie ma zatem potrzeby instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania np. OpenVPN, aby skorzystać w domu z repozytorium lub modułów Moja PG dostępnych jedynie z sieci wewnętrznej PG.

Usługa dostępna jest pod adresem https://vpn.pg.edu.pl. Szczegółowe informacje dot. usługi dostępne w pomocy CUI pod adresem https://pomoc.pg.gda.pl/vpn.

Kalendarium

19 kwietnia 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
26 kwietnia–27 kwietnia
http://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/debata-o-przyszlosci-szkolnictwa

Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki

Temat: "Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian".
11 kwietnia 12.00–13.30
http://pg.edu.pl/biblioteka-pg/home

Szkolenie z menadżera bibliografii

Program Mendeley umożliwia uporządkowanie dokumentów wykorzystywanych w warsztacie badawczym, proste dodawanie przypisów w określonym stylu cytowań oraz bibliografii załącznikowej, wspomaga kontakty między autorami.
19 kwietnia–21 kwietnia
http://wilis.pg.edu.pl/wykombinuj-most

KONKURS wyKOMBinuj mOst

KOMBOferencja – Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana i konkurs na najbardziej wytrzymałe przęsło mostowe o rozpiętości 100 cm zbudowane wyłącznie z papieru przy użyciu jedynie kleju, wystawa papierowych mostów.
21 kwietnia 10.00–11.30
http://academyofkidspoland.wixsite.com/polskaakademiadzieci

Wykłady w ramach Polskiej Akademii Dzieci

Projekt Polska Akademia Dzieci to pierwszy na skalę międzynarodową uniwersytet prowadzony przez dzieci. Młodzi naukowcy w wieku od 6 do 12 lat prowadzą wykłady i warsztaty dla swoich rówieśników.
24 kwietnia 13.00–14.30
http://pg.edu.pl/biblioteka-pg/home

Szkolenie z menadżera bibliografii

Program Mendeley umożliwia uporządkowanie dokumentów wykorzystywanych w warsztacie badawczym, proste dodawanie przypisów w określonym stylu cytowań oraz bibliografii załącznikowej, wspomaga kontakty między autorami.
5 maja 10.00–11.30
http://academyofkidspoland.wixsite.com/polskaakademiadzieci

Wykłady w ramach Polskiej Akademii Dzieci

Projekt Polska Akademia Dzieci to pierwszy na skalę międzynarodową uniwersytet prowadzony przez dzieci. "Młodzi naukowcy" w wieku od 6 do 12 lat prowadzą wykłady i warsztaty dla swoich rówieśników.
24 maja–28 maja
http://festiwal.pg.edu.pl/bfn/

Bałtycki Festiwal Nauki

Zapraszamy na warsztaty, pokazy, eksperymenty, konkursy i prelekcje.
1 czerwca 00.00–23.59
http://academyofkidspoland.wixsite.com/polskaakademiadzieci

Dzień Młodego Naukowca

Międzynarodowa Konferencja Naukowa dla Dzieci "Dzień Młodego Naukowca"
21 kwietnia 17.00–18.30

Koncert dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Koncert dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Wstęp wolny.
16 maja 18.00–19.15

Koncert z cyklu Akademia Muzyczna na PG

Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej i Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w ramach Politechniki Otwartej zapraszają na koncert z cyklu Akademia Muzyczna w Politechnice.
6 kwietnia–9 kwietnia

AMP w Piłce Siatkowej Kobiet

Półfinał A Akademickich Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Kobiet
6 kwietnia–9 kwietnia

AMP we Wspinaczce Sportowej

Akademickie Mistrzostwa Polski we Wspinaczce Sportowej
7 kwietnia–9 kwietnia

AMP Judo

Akademickie Mistrzostwa Polski w Judo
8 kwietnia 11.00–15.00

Akademickie Mistrzostwa Pomorza w Aerobiku Sportowym

Akademickie Mistrzostwa Pomorza w Aerobiku Sportowym
11 kwietnia 20.00–22.00

Koszykarska Pomorska Liga Akademicka – runda wiosenna

Koszykówka mężczyzn: Politechnika Gdańska – Akademia Morska