Nr 33/30 marca 2017

Z życia uczelni

MBA Politechniki Gdańskiej z tytułem Mistrz Biznesu 2016

Magazyn „Businessman” nagrodził firmy i instytucje wykazujące się mistrzostwem w prowadzeniu biznesu w roku 2016. W kategorii Edukacja zdobywcą tego zaszczytnego tytułu zostały studia MBA organizowane przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Program Master of Business Administration wyróżniono za sprawną współpracę ze środowiskiem biznesowym. Kapituła konkursu doceniła pozyskanie międzynarodowej akredytacji AMBA, którą mogą pochwalić się jedynie cztery spośród ponad 60 istniejących w Polsce programów MBA, jak również zaangażowanie w organizację konferencji i seminariów, takich jak Konkurencyjna Edukacja czy Ekonomia / Kultura / Wartości. Podkreślono przy tym, że w wydarzeniach organizowanych w ramach studiów biorą udział wybitni przedstawiciele nauki i biznesu, tacy jak laureat nagrody Nobla Oliver Williamson, dr Mario Raich, prof. Elżbieta Mączyńska, Lord Robert Skidelsky czy prof. Jerzy Hausner.

Firma-Idea: Realne wyzwania, niematerialne wartości

Zarządzanie kapitałem intelektualnym było przedmiotem seminarium "Firma Idea. Realne wyzwania, niematerialne wartości", zorganizowanego z inicjatywy Rady Konsultacyjnej Wydziału Zarządzania i Ekonomii. Prawnicy, ekonomiści, praktycy biznesu i naukowcy wymieniali się doświadczeniami oraz poglądami na temat nowych koncepcji zarządzania. Debacie przysłuchiwało się ponad 250 osób.

Seminarium zostało uroczyście otwarte przez prof. Julitę Wasilczuk, Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii. Wykłady i dyskusję poprzedziła uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów MBA przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii przez Rektora Politechniki Gdańskiej, prof. Jacka Namieśnika i dyrektor studiów MBA - dr Barbarę Stepnowską.

Wykład wprowadzający wygłosił prof. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Progra­mowej OEES i pomysłodawca firmy-idei. 

Wydarzenie jest częścią przygotowań do drugiej edycji międzynarodowego kongresu Ekonomii Wartości – Open Eyes Economy Summit 2017, który odbędzie się 14-15 listopada 2017 roku w ICE Kraków.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.pg.edu.pl.

 

Study in Pomorskie

Porozumienie na rzecz realizacji przedsięwzięcia strategicznego Study in Pomorskie zostało zawarte przez Samorząd Województwa Pomorskiego oraz osiem uczelni naszego regionu, w tym Politechnikę Gdańską. Celem umowy jest wspieranie działań służących umiędzynarodowieniu pomorskich ośrodków akademickich oraz poprawie konkurencyjności – uczelni i regionu.

Inicjatywa Study in Pomorskie ma przyczynić się do zwiększenia liczby studentów zagranicznych oraz osób pochodzących spoza województwa pomorskiego studiujących w naszym regionie. Ważna jest również poprawa wizerunku pomorskiego jako miejsca przyjaznego obcokrajowcom i umożliwiającego studia na wysokim poziomie – mówi rektor PG prof. Jacek Namieśnik, jeden z sygnatariuszy porozumienia.

Uczelnie stawiają także na zwiększenie powiązań sieciowych pomiędzy sobą, poprawę jakości obsługi studentów i pracowników z zagranicy oraz na aspekt wspólnej promocji uczelni – zarówno oferty dydaktycznej, jak i pozadydaktycznej. Kolejnym celem jest zatrzymanie na miejscu absolwentów pomorskich szkół średnich.

W bieżącym roku Samorząd Województwa Pomorskiego przeznaczy na realizację projektów w ramach Study in Pomorskie do 100 000 zł. Z kolei Politechnika Gdańska (podobnie jak Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Gdański) do 20 000 zł. Nasza uczelnia będzie liderem przedsięwzięcia pt. „Przygotowanie wspólnej oferty pomorskich uczelni skierowanej do szkolnej młodzieży polonijnej”.

Sygnatariusze porozumienia:

 1. Samorząd Województwa Pomorskiego Akademia Morska w Gdyni,
 2. Akademia Morska w Gdyni,
 3. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku,
 4. Akademia Pomorska w Słupsku,
 5. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku,
 6. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku,
 7. Gdański Uniwersytet Medyczny,
 8. Politechnika Gdańska,
 9. Uniwersytet Gdański.

Konkurs o Nagrodę Czerwonej Róży

Od ponad 50 lat statuetka Czerwonej Róży trafia do rąk wybitnych, najbardziej wyróżniających się studentów i kół naukowych na Pomorzu. Obecnie trwa etap uczelniany konkursu – do 7.04.2017 r. studenci i koła naukowe z Politechniki Gdańskiej mogą zgłaszać swoje kandydatury.

Kandydatów do nagrody (po eliminacjach uczelnianych) zgłaszają władze z poszczególnych uczelni, wskazując po jednym kandydacie w każdej kategorii. Aby wygrać trzeba być pracowitym, mieć talent oraz zdolności. W konkursie liczy się nie tylko wysoka średnia ocen, ale także aktywność pozanaukowa oraz osiągnięcia w działalności społecznej bądź dziedzinie sportu lub sztuki. Na laureatów, poza splendorem i przepustką do kariery, którą daje statuetka Czerwonej Róży, czekają również cenne nagrody: samochód osobowy dla najlepszego studenta oraz nagroda pieniężna w wysokości 12 tys. zł dla najlepszego koła naukowego.

Student, który okaże się najlepszy w konkursie, otrzyma dodatkowo możliwość reprezentowania naszego regionu w ogólnopolskim konkursie na najlepszego studenta RP – Primus Inter Pares.

Wyboru finalistów z grona studentów i kół naukowych z Politechniki Gdańskiej dokona 12.04.2017 r. komisja złożona z prodziekanów ds. kształcenia wszystkich wydziałów pod przewodnictwem prorektora ds. kształcenia i dydaktyki dr. hab. inż. Marka Dzidy, prof. nadzw. PG.

Gala wręczenia nagród odbędzie się 21.05.2017 r. w Dworze Artusa.

Koordynatorem konkursu na naszej uczelni jest dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. nadzw. PG. (tel.: 58 347 22 20 lub e-mail: zkur@pg.gda.pl). Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie Stowarzyszenia Czerwonej Róży.

X Pomorski Kongres Obywatelski

Obrady X Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego dotyczyć będą kierunku, w jakim zmierza współczesny świat w sensie gospodarczym, kulturowym, technologicznym i politycznym oraz wynikającym z tego wyzwaniom dla Pomorza i całej Polski. Każdy może wziąć udział w dyskusji, która prowadzona będzie w sobotę, 8 kwietnia w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej.

Podczas otwarcia kongresu wystąpią jego inicjator i organizator, prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową dr Jan Szomburg oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Obrady odbywające się pod hasłem „Pomorze i Polska – razem wobec trudnego świata” zostały podzielone na trzy sesje. Pierwsza z nich, zatytułowana „Jak budować pomosty i przełamywać lody” dotyczyć będzie języka budowania wspólnoty oraz siły dojrzałej tożsamości narodowej. Sesja druga, „Dokąd zmierza świat?” poruszy kwestie związane z globalizmem i lokalizmem, światowymi trendami technologicznymi, ekonomią współdzielenia oraz zrównoważoną turystyką. Trzecia sesja, „Dojrzałość – wyzwania polskie i pomorskie” dotyczyć będzie między innymi edukacji, kultury komunikacji oraz budowania innowacyjnego Pomorza.

Kongres rozpocznie się o godzinie 11.00. Politechnika Gdańska jest jego partnerem strategicznym. Aby wziąć udział w dyskusji, należy się zarejestrować na stronie internetowej: www.kongresobywatelski.pl, gdzie można zapoznać się z pełnym programem kongresu.

Nauka

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

31.03.2017 o godz. 12.15 w sali 112 budynku Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Kupskiej pt. „Opracowanie nowych metodyk oznaczania związków bioaktywnych i zapachowych w próbkach owoców miechunki peruwiańskiej (Physalis peruviana) oraz innych „superowoców” jako narzędzi do oceny ich walorów zdrowotnych i sensorycznych”. Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik (PG), promotor pomocniczy: dr inż. Justyna Gromadzka (PG); recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Pyrzyńska (UW), dr hab. Małgorzata Majcher (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu).

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale FTiMS

Dziekan i Rada Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG zawiadamiają, że 7.04.2017 r. o godz. 12.30 w sali 2/07 Centrum Nanotechnologii A odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Marcina Nowakowskiego pt. „On symmetric extendibility of quantum states and its applications". Promotorem pracy jest prof. dr hab. Paweł Horodecki.

Programy stypendialne rządu francuskiego

Wnioski o przyznanie stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy (BGF Pobyt badawczy) można nadsyłać do 16 maja 2017 r.

Program stypendialny finansuje i ułatwia zrealizowanie pobytu wybitnym polskim naukowcom, którzy nie ukończyli jeszcze 45 lat (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji. Wnioski można przesyłać w ramach 24 dziedzin.

Stypendium przyznawane w wysokości 1375 € pozwala polskim naukowcom na sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dofinansowania do zakwaterowania. Programy od blisko 55 lat stypendialne przyczyniają się do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską.

Szczegóły oferty podano na stronie http://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy.

NCN – nabór wniosków

Od 15.03 do 16.06.2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programów:

Dokumenty do podpisu należy złożyć w Dziale Projektów do 9.06.2017 r. Osoby do kontaktu: Anna Frej, Marta Czarnecka-Gallas, Beata Toma, Dział Projektów.

Webinarium dla wnioskodawców w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) – FNP

Webinarium dotyczące procesu składania wniosków do programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) odbędzie się dnia 31.03.2017 w godz. 10.00–13.30. Udział w webinarium odbywa się poprzez platformę Zoom, której aplikację należy uprzednio zainstalować na swoim komputerze. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wcześniejszą rejestrację oraz zainstalowanie aplikacji Zoom http://www.fnp.org.pl/webinarium-dla-wnioskodawcow-w-programie-mab. Szkolenie prowadzone będzie w j. angielskim. Celem programu MAB jest umożliwienie utworzenia w Polsce nowych jednostek badawczych (struktur organizacyjno-prawnych) kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata, w których zespoły złożone z naukowców zagranicznych i polskich reprezentujących różne specjalizacje naukowe będą realizować badania naukowe i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie. Instytucją nadzorującą program jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Osoba do kontaktu – Aleksandra Meksuła, Dział Projektów.

Dostęp testowy do bazy SciTech Premium firmy ProQuest

Zapraszamy do korzystania z dostępu testowego do bazy SciTech Premium firmy Proquest.

The SciTech Premium Collection składa się ze zbiorów Natural Science Collection i Technology Collection; zawiera pełnotekstowe tytuły z całego świata, w tym czasopisma naukowe, branżowe, periodyki, raporty techniczne, dokumenty z konferencji, publikacje rządowe itd. Zbiór ułatwia precyzyjne prowadzenie poszukiwań dzięki dostępowi do obszernych zasobów pełnotekstowej literatury, które obejmują zarówno badania teoretyczne, jak i nauki praktyczne oraz literaturę inżynieryjną.

Wejście do bazy: http://search.proquest.com/scitechpremium/advanced?_ga=1.222327512.2138460448.1490275330&accountid=48555. Obszary tematyczne:

 • nowoczesne technologie,
 • lotnictwo i astronautyka,
 • agrotechnika,
 • nauka o wodach,
 • nauka o atmosferze,
 • nauki biologiczne,
 • informatyka,
 • nauka o ziemi,
 • ekologia,
 • inżynieria,
 • materiałoznawstwo,
 • polimeroznawstwo.

Dostęp testowy potrwa od 21 marca do 20 kwietnia 2017 r. Uwagi i zapytania prosimy kierować do Sekcji Informacji Naukowo-Technicznej na adres bazybg@pg.gda.pl.

Komunikaty

Darmowy skaner samoobsługowy w Bibliotece PG

Zapraszamy do testowania nowego samoobsługowego skanera wolnostojącego. Urządzenie jest znakomitą alternatywą dla tradycyjnego skanera płaskiego lub kserokopiarki. Możliwości techniczne:

 • skanowanie dokumentów do formatu A3,
 • skanowanie do rozdzielczości 600 dpi,
 • skanowanie powierzchni książek jako dwóch oddzielnych kolumn tekstu,
 • automatyczna korekcja obszaru skanowania,
 • automatyczna korekcja krzywizny zaciemnionych brzegów,
 • kadrowanie skanowanej powierzchni przed jej zapisem,
 • wielojęzyczność,
 • zapis na dysku zewnętrznym/napędzie USB.

Skaner dostępny jest w Bibliotece PG (Wypożyczalnia/Informatorium) w Gmachu Głównym PG do 14 kwietnia 2017 r.

Elektroniczna książka adresowa

Centrum Usług Informatycznych udostępniło elektroniczną książkę adresową. Nowa aplikacja do wyszukiwania danych kontaktowych osób zatrudnionych na Politechnice Gdańskiej jest dostępna pod adresem https://moja.pg.gda.pl/app/addressBook/.

Nowa aplikacja została zasilona danymi ze starego systemu INFOS, jednak każdy z pracowników może samodzielnie aktualizować dane kontaktowe poprzez portal Moja PG. Zachęcamy do dbania o ich aktualność, gdyż są one prezentowane zarówno w książce adresowej, jak i na wizytówkach w portalu pg.edu.pl.

Jak zaktualizować dane kontaktowe? Po zalogowaniu do portalu Moja PG należy z Menu wybrać aplikację Moje Konto, następnie na zakładce Moja Dane należy odszukać sekcję Dane kontaktowe (Widoczne na stronach internetowych PG) i tam dokonać ewentualnej edycji.

Wyłączenie starego systemu INFOS planowane jest na 20.04.2017 r.

Wolontariusze Pól Nadziei poszukiwani

Wielka Żonkilowa Sztafeta potrzebuje wolontariuszy! 2.04.2017 r. odbędzie się szósta edycja akcji Pola Nadziei na Pomorzu, podczas której hospicja z Gdańska, Gdyni, Sopotu i Pucka będą zbierać fundusze na rzecz swoich podopiecznych.

Tego dnia nadmorskie miasta połączy sztafeta nadziei. O 9.30 z Pucka wyjadą motocykliści, godzinę później w Gdyni wystartują biegacze, a w południe w Sopocie zastąpią ich rolkarze jadący aż do gdańskiego Brzeźna, skąd wyruszy parada żonkilowych samochodów. Przez cały ten czas na ulicach można będzie spotkać wolontariuszy w żółtych koszulkach, wręczających żonkile w zamian za datki na rzecz hospicjów.

W akcję można się zaangażować na wiele sposobów. Organizatorzy zapraszają do udziału w sztafecie, poszukują również osób chcących wziąć udział w zbieraniu datków lub pomóc w kwestiach organizacyjnych. W zamian oferują możliwość zdobycia doświadczenia w organizacji dużych eventów oraz rozwinięcia umiejętności pracy w zespole. Wolontariuszami Pól Nadziei zostali już aktorka Dorota Kolak, piłkarz Jarosław Bieniuk oraz tancerz Maciej „Gleba” Florek.

Aby zostać wolontariuszem wystarczy skontaktować się z koordynatorami:

Szczegóły akcji można znaleźć na stronie http://www.polanadzieinapomorzu.pl/.

Kalendarium

19 kwietnia–21 kwietnia
http://wilis.pg.edu.pl/wykombinuj-most

KONKURS wyKOMBinuj mOst

KOMBOferencja – Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana i konkurs na najbardziej wytrzymałe przęsło mostowe o rozpiętości 100 cm zbudowane wyłącznie z papieru przy użyciu jedynie kleju, wystawa papierowych mostów.
19 kwietnia 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
26 kwietnia–27 kwietnia
http://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/debata-o-przyszlosci-szkolnictwa

Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki

Temat: "Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian".
24 maja–28 maja
http://festiwal.pg.edu.pl/bfn/

Bałtycki Festiwal Nauki

Zapraszamy na warsztaty, pokazy, eksperymenty, konkursy i prelekcje.
4 kwietnia 16.30–18.30

Koszykarska Pomorska Liga Akademicka – runda wiosenna

Koszykówka mężczyzn: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu – Politechnika Gdańska
31 marca–2 kwietnia

AMP w Tenisie Stołowym

Finał Akademickich Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowym
31 marca–2 kwietnia

AMP Ergometr Wioślarski

Akademickie Mistrzostwa Polski w Ergometrze Wioślarskim
30 marca–2 kwietnia

AMP w Piłce Siatkowej Mężczyzn

Półfinał A Akademickich Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Mężczyzn