Nr 325/23 maja 2024

Z życia uczelni

Wyzwania rozwojowe Pomorza – spotkanie przedstawicieli władz, nauki i gospodarki na PG

Posłowie i senatorowie, przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych, nauki i przemysłu oraz eksperci w kluczowych dla regionu dziedzinach dyskutowali na Politechnice Gdańskiej o wyzwaniach gospodarczych województwa pomorskiego. To inaugurujące z cyklu spotkań, których celem będzie próba zdiagnozowania konkretnych inwestycji i potrzeb koniecznych dla dalszego rozwoju Pomorza.

Pierwsze z cyklu spotkań zorganizowanych przez Pracodawców Pomorza wspólnie z Politechniką Gdańską poświęcone było gospodarce regionu. Dyskusję otworzył prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, który odwołując się do współpracy Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Gdańskiego w ramach Uczelni Fahrenheita, podkreślił konieczność współdziałania na rzecz rozwoju nauki i gospodarki regionu.

Dr Zbigniew Canowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza podkreślił, że województwo ma przyjętą strategię wskazującą kierunki rozwoju m.in. na bazie inteligentnych specjalizacji Pomorza.

Z kolei dr Janusz Lewandowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, inicjator debaty publicznej dotyczącej zdefiniowania głównych zadań rozwojowych województwa pomorskiego, ponownie podkreślił konieczność określenia tych wyzwań i omówił, w jaki sposób kształtowała się gospodarka morska od PRL po czasy obecne, zwracając uwagę na potencjał zaplecza badawczo-rozwojowego Politechniki Gdańskiej.

Głos zabrał także Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, który przypomniał o realizacji strategii rozwoju województwa pomorskiego i podkreślił m.in., że Pomorze może stać się liderem transformacji energetycznej i źródłem czystej energii dla polskiej gospodarki.

Następnie wygłoszone zostały wystąpienia tematyczne, w których eksperci omówili największe problemy i wyzwania, a także przedsięwzięcia inwestycyjne w poszczególnych obszarach, jak energetyka, gospodarka portowa, przemysł stoczniowy czy transport drogowy i kolejowy.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem wojewody pomorskiej Beaty Rutkiewicz i marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Współpraca nadmorskich uczelni. PG i Dokuz Eylül Üniversitesi podpisały umowę

Umowę podpisali prof. Krzysztof Wilde, rektor PG oraz prof. dr Mahmut Ak, rektor Dokuz Eylül Üniversitesi.
 

Dn. 8.05.2024 r. rektor PG prof. Krzysztof Wilde podpisał umowę ramową o współpracy z Dokuz Eylül Üniversitesi z tureckiego Izmiru. To istotny krok w dalszym rozwoju relacji między instytucjami oraz szansa na wymianę doświadczeń naukowych i edukacyjnych. Sygnatariuszem ze strony Dokuz Eylül Üniversitesi był prof. dr. Mahmut Ak, rektor uczelni.

Podczas wydarzenia rektor Wilde przedstawił przegląd dotychczasowej współpracy obu uczelni, wyrażając przy tym otwartość na dalszą współpracę w ramach programu Erasmus+. Rektor PG zaprosił ponadto zainteresowane jednostki i kadrę do dyskusji nad przyszłymi edycjami konkursu na polsko-turecką współpracę badawczą.

Polska delegacja odwiedziła Institute of Marine Science and Technology, gdzie miała miejsce prezentacja laboratoriów naukowych oraz statku badawczego. Następnie odbyło się spotkanie z kadrą naukową instytutu oraz przedstawicielami przemysłu, podczas którego omówiono kierunki współpracy naukowej i dydaktycznej między obiema uczelniami. Obie strony wyraziły zdeterminowanie do podejmowania wspólnych działań.

Dokuz Eylül Üniversitesi został założony w 1982 r. Uczelnia kształci ponad 63 tys. studentów z całego kraju i niemal 2 tys. studentów zagranicznych, łącznie ze 102 krajów całego świata. Została wybrana jako jedna z 20 pilotażowych uczelni przez Turkish Higher Education Council w 2018 r. celem implementacji strategii internacjonalizacji. Dokuz Eylül Üniversitesi posiada m.in. 18 wydziałów, 10 szkół podyplomowych i instytutów, 49 centrów badawczych. W uczelni zatrudnionych jest ponad 3 tys. pracowników naukowych.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Politechnika Gdańska w gronie Uczelni Przyszłości

Politechnika Gdańska przeszła pozytywnie przez rygorystyczną procedurę naboru w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) i została wybrana do grona 12 uczelni, które będą liderami zmiany w systemie kształcenia na studiach I stopnia.

Dn. 13.05.2024 r. w siedzibie NCBR w Warszawie zostało zainicjowane partnerstwo pomiędzy uczelniami, którego celem jest przygotowanie i wspólne realizowanie projektu pt. „Uczelnie Przyszłości”, zaplanowanego w ramach Działania 5.1 Innowacje społeczne, Oś V Innowacje społeczne w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS). Politechnikę Gdańską reprezentowała dr inż. Agnieszka Lendzion, kierownik Biura Młodych Naukowców.

W ramach projektu zostanie wypracowany i wdrożony innowacyjny model edukacji spersonalizowanej, alternatywny do tradycyjnego kształcenia, oparty na autorskich projektach studentów, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i rozwijający kluczowe kompetencje przyszłości. Zmieniony system kształcenia będzie testowany do końca 2028 r.

Aplikację PG przygotowało Biuro Młodych Naukowców i Biuro Projektów Strategicznych przy wsparciu pracowników innych jednostek PG.

Liderem projektu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a partnerami są:

 1. Politechnika Poznańska
 2. Politechnika Gdańska
 3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. Politechnika Śląska
 5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 6. Uniwersytet Śląski
 7. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 8. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja W Krakowie
 9. Politechnika Łódzka
 10. Politechnika Warszawska
 11. Uniwersytet Warszawski
 12. Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

120-lecie PG: wystawa stacjonarna i online

Biblioteka Politechniki Gdańskiej zaprasza studentów, pracowników PG oraz wszystkich zainteresowanych na wystawę „Księgozbiór Zabytkowy Politechniki Gdańskiej oraz Pionierzy Nauki i ich Dzieła w Zbiorach Biblioteki Politechniki Gdańskiej”. Ekspozycja jest dostępna do jutra, tj. 24.05.2024 r., w holu Gmachu Głównego, przed wejściem do Biblioteki.

Ekspozycja wpisuje się w obchody 120-lecia Politechniki Gdańskiej i jest okazją do zaprezentowania zbiorów zabytkowych, które stanowią spuściznę po dawnej uczelni, kadrze naukowej i bibliotece. Światło dzienne ujrzały książki pierwszych rektorów oraz twórców nauki, którzy tworzyli polską technikę, inżynierię oraz przemysł. Ponadto zaprezentowane zostały publikacje informacyjno-popularyzatorskie wydawane dla gdańskiej społeczności akademickiej.

Wystawę można również obejrzeć w wersji online, która jest udostępniona na stronie internetowej Biblioteki PG, ekranie multimedialnym w Wypożyczalni oraz w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.

Nauka

Prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat członkiem Zespołu doradczego przy Ministrze Nauki

fot. Magdalena Szymanowska-Poniatowska
 
Prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat na mocy Zarządzenia Ministra Nauki z 27.03.2024 r. został powołany na okres do 31.03.2029 r. w skład Zespołu doradczego ds. związanych z udziałem we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu, w tym w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej.
Do zadań zespołu należy:
 1. ocena wniosków o zmianę warunków realizacji zadania polegającego na wniesieniu wkładu krajowego na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu, w tym w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej;
 2. ocena raportów rocznych i raportów końcowych z wykorzystania środków finansowych na wniesienie wkładu krajowego na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu, w tym w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej. 

Naukowiec z PG z publikacją na wiodącej międzynarodowej konferencji o AI

Fot. arch. pryw. 
 

Dr inż. Sebastian Cygert jest współautorem publikacji pt. „Divide and not forget: ensemble of selectively trained experts in continual learning”, która została zaprezentowana na wiodącej konferencji AI, International Conference on Learning Representations (ICLR) w Wiedniu.

Dr inż. S. Cygert jest adiunktem w Katedrze Systemów Multimedialnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Pracuje także jako postdoc w IDEAS NCBR, gdzie zajmuje się algorytmami uczonymi w trybie ciągłym (ang. Continual Learning). Współpracuje również z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym prowadząc badania nad zastosowaniami AI w medycynie, m.in. nad stworzeniem narzędzi pozwalających na wczesne wykrywanie raka przy pomocy danych pochodzących z tzw. „płynnych biopsji”.

W artykule przedstawiona została nowa metoda, która pozwala na efektywne dotrenowanie wielu mniejszych modeli (ekspertów) na sekwencji zadań, z których każde posiada swój zestaw danych treningowych. Dzięki opracowanej metodzie wyboru ekspertów dla nowego zadania, udało się znacząco zminimalizować efekt tzw. katastroficznego zapominania, które jest jednym z wyzwań towarzyszącym algorytmom uczonym w trybie ciągłym. Opracowany algorytm działa w najbardziej wymagającym trybie, gdy nie ma dostępu do danych z poprzednich zadań. Otwiera to możliwości do zastosowania tych algorytmów, gdzie dostęp do danych jest często ograniczony ze względu na prywatność (np. w medycynie).

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Studenckie koła naukowe ze wsparciem na rozwój innowacji

Pięć projektów Kół Naukowych z Politechniki Gdańskiej otrzymało dofinansowanie w konkursie IV edycji programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”, organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Minister Nauki w tegorocznej edycji zakwalifikował do finansowania 153 projekty na łączną kwotę 9 155 699,38 zł. Laureaci zostali wyłonieni spośród 314 zgłoszonych do konkursu wniosków. Wśród nagrodzonych znalazły się cztery koła naukowe z Politechniki Gdańskiej, które otrzymały dofinansowanie dla pięciu projektów na łączną kwotę niemal 300 tys. zł.

Geotechniczne Koło Naukowe GeKoN

 • projekt pn. „Wyznaczanie wytrzymałości na ścinanie w warunkach bez drenażu dla stabilizowanych gruntów spoistych za pomocą ścinarki obrotowej oraz penetrometru stożkowego”;
 • przyznana kwota: 28 254,00 zł.

Koło Naukowe SimLE

 • projekt pn. „STORM – Migracja Toksyn w Stratosferze”;
 • przyznana kwota: 57 097,46 zł.

Koło Naukowe Technologii Polimerów „TECH-POL”

 • projekt pn. „Innowacyjne metody zagospodarowania produktów recyklingu tworzyw sztucznych do otrzymywania zrównoważonych materiałów poliuretanowych”;
 • przyznana kwota: 60 370,00 zł.

Koło Naukowe Mechanik

 • projekt pn. „Projekt i wykonanie wiązki elektronicznej oraz elektrycznej do bolidu klasy Formula Student”;
 • przyznana kwota: 69 693,00 zł.

Koło Naukowe Mechanik

 • projekt pn. „Projekt i wykonanie samonośnego nadwozia z włókna węglowego do bolidu klasy Formula Student wraz z badaniami i analizą paneli kompozytowych typu sandwich”;
 • przyznana kwota: 69 940,00 zł.

Granty interwencyjne 2024 NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do programu Granty interwencyjne 2024.

Celem programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

Składane wnioski muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne mechanizmy finansowania. Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikatowej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

W ramach programu można sfinansować:

 • koszty pozyskania ekspertyz, opracowań, zlecenia zadań o charakterze badawczym, analitycznym, statystycznym;
 • koszty podróży i utrzymania poniesione w związku z realizacją projektu;
 • koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu.

Możliwe jest złożenie maksymalnie 3 wniosków w danym roku kalendarzowym przez jednego Wnioskodawcę. Wnioskodawca, którego wniosek nie otrzymał finansowania, ale który uzyskał co najmniej 70 pkt, może ten wniosek poprawić i złożyć ponownie w tej samej edycji. Wnioskodawca może to zrobić jednokrotnie i nie uwzględnia się tego wniosku w limicie 3 wniosków na Wnioskodawcę.

Z uwagi na ograniczenie liczby wniosków, chęć uczestnictwa w konkursie można zgłosić poprzez zgłoszenie projektu w systemie MojaPG Projekty.

W przypadku zgłoszenia w ramach uczelni większej liczby aplikacji zostanie przeprowadzona wewnętrzna preselekcja przedstawionych pomysłów projektowych.

Informacje dla aplikujących:

 • maksymalna wartość wnioskowanych środków finansowych dla jednego projektu wynosi 300 tys. zł;
 • projekty w ramach programu mogą być realizowane przez okres od 3 do 12 miesięcy;
 • nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym, jednak nie dłużej niż do 20.12.2024 r. do godz. 15.00 lub do wyczerpania budżetu programu (5 mln zł);
 • aplikować można wyłącznie poprzez system teleinformatyczny NAWA;
 • pierwsza tura przyjmowania zgłoszeń w MojaPG trwa do 14.06.2024 r.;
 • więcej informacji znajduje się na stronie NAWA;
 • kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: Anna Wnuk, Magdalena Drywa

Konkurs EIG CONCERT-Japan

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do jedenastego konkursu w ramach programu European Interest Group (EIG) CONCERT-Japan. Jest to międzynarodowa inicjatywa wspierająca i rozwijająca współpracę w zakresie nauki, technologii i innowacji (STI) między krajami europejskimi i Japonią.

O finansowanie mogą się starać organizacje badawcze, mikro, małe, średnie i duże firmy oraz konsorcja. Konsorcjum międzynarodowe powinno być złożone przynajmniej z trzech podmiotów: jednego z Japonii i dwóch z różnych krajów europejskich.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • badania podstawowe, badanie przemysłowe, prace rozwojowe (organizacja badawcza),
 • badanie przemysłowe, prace rozwojowe (przedsiębiorca).

Dofinansowanie udziału partnera(-ów) polskiego(-ich) nie powinno przekroczyć 300 000 euro na projekt. Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzaju prac przewidzianych w projekcie.

Tematyka konkursu: „Transformacje cyfrowe i robotyka w rolnictwie zrównoważonym”.

Harmonogram konkursu:

 • 23.07.2024 r. – zakończenie naboru wniosków;
 • grudzień 2024 r. – wyniki oceny i publikacja listy rankingowej.

Informacje dla aplikujących:

 • dokumentacja konkursu (NCBiR);
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć przynamniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;
 • kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Centrum Zarządzania Projektami przynajmniej 5 dni roboczych przed upływem terminu naboru;
 • kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: czp@pg.edu.pl

Nagroda dla studentów WETI w konkursie AI Innovators

Grupa studencka z WETI PG: Marina Galanina, Anna Rekiel i Samuel Szurman zdobyła nagrodę główną w wysokości 10 000 zł w konkursie organizowanym podczas konferencji i największego hackathonu AI w Europie Środkowej AI Innovators 2024. Konferencja odbyła się 23.04.2024 r. w Warszawie.

Zrealizowany pod kierunkiem prof. Bożeny Kostek projekt zatytułowany „Mentally AI”, dotyczący wykrywania depresji na podstawie analizy mowy, został uznany za najbardziej innowacyjny spośród wszystkich zaprezentowanych prac.

Konferencja eTEE 2024: nabór do sesji wystąpień ustnych

X ogólnopolska Konferencja „e-Technologie w Kształceniu Inżynierów” 25–26.09.2024 r. organizowana jest przez Politechnikę Gdańską i Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W tym roku na jubileuszowej konferencji wykładowczynie i wykładowcy uczelni technicznych spotykają się na PG, by dzielić się doświadczeniami w łączeniu edukacji i technologii.

Informacje dla uczestników:

 • tematy przewodnie: AI, VR, no code app, edukacja zdalna, gry, kształcenie oparte na kompetencjach, soft skills;
 • w programie m.in.: wykłady otwarcia, wystąpienia, sesja plakatowa, plakaty wideo, debata, warsztaty, wydanie monografii, panel liderski, kolacja integracyjna, aplikacja konferencyjna, pokazy „poczuj technologię” (symulatory, AI);
 • 31.05.2024 r. – termin: zgłaszania abstraktów wystąpień ustnych typu power speech;
 • 6.09.2024 r. – termin zgłaszania plakatów, i plakatów wideo oraz abstraktów artykułów do monografii;
 • dodatkowe informacje o konferencji eTEE (ramowy program, rejestracja, zgłaszanie abstraktów).

W trakcie konferencji dostępne będą stoiska prezentujące wykorzystanie nowych technologii w dydaktyce (m.in. symulatory VR, iRoboty, tablice interaktywne, hologramy, warsztaty promptowania, „sofa ekspertów”) – Gmach Główny, Aula, sala 300.

Film z poprzedniej edycji na PG dostępny jest na kanale Centrum Nowoczesnej Edukacji na YouTube.

Umiędzynarodowienie

120-lecie PG: International Erasmus Staff Training Week w Bibliotece PG

Trwa organizowane przez Bibliotekę PG pięciodniowe szkolenie dla zagranicznych bibliotekarzy. W tym roku tematyka szkolenia nawiązuje do Jubileuszu PG, dlatego odbywa się ono pod hasłem International Erasmus Staff Training Week at the Gdańsk Tech Library – Celebrating the 120th anniversary of the Gdańsk University of Technology Library: Cultural heritage and future challenges of academic libraries.

Wydarzenie adresowane jest do bibliotekarzy i pracowników bibliotek akademickich z krajów będących członkami grup „Erasmus+ Program Countries” oraz „Erasmus Partner Countries”. Tematem przewodnim jest kulturalne dziedzictwo i wyzwania na przyszłość, które stoją przed bibliotekami akademickimi. W programie znajdą się następujące zagadnienia: historia i teraźniejszość Biblioteki PG; bibliotekarstwo w Gdańsku, historia nauki w Gdańsku, historia Politechniki Gdańskiej w 120. rocznicę powstania, wyzwania bibliotek w kontekście dziedzictwa kulturowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie jubileuszu 120-lecia PG.

Uczelnie Fahrenheita

Wspólne posiedzenie Rad Uczelni w ramach FarU

Fot. A. Stocki
 

Podsumowanie ostatniego roku wspólnych działań, przyjęcie apelu dotyczącego wprowadzenia przepisów konsolidacyjnych do Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz zaproszenie na 3. Piknik Nauki Fahrenheita – to główne tematy spotkania Rad Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU). Gospodarzem spotkania był Uniwersytet Gdański.

Podczas spotkania omówiono następujące kwestie:

 • działania i osiągnięcia związane z funkcjonowaniem FarU w minionym roku;
 • zaangażowanie Związku Uczelni Fahrenheita w stworzenie opinii do działań zaplanowanych w ramach Gdańskich Programów Rozwoju;
 • współpraca środowiska akademickiego z biznesem na poziomie jednostkowym i instytucjonalnym;
 • ewaluacja uczelni w kontekście wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Ponadto przyjęto propozycję Rad Związku Uczelni im. Daniela Fahrenheita (FarU) dotyczącą wprowadzenia przepisów konsolidacyjnych do Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Zrównoważony rozwój

Jedź, fotografuj i zdobywaj nagrody

Centrum Analiz Strategicznych PG ogłasza konkurs fotograficzny pt. „Zrównoważony transport w obiektywie”, którego celem jest upowszechnienie i promocja wykorzystania roweru, hulajnogi lub urządzenia transportu osobistego (uto) w codziennych dojazdach na naszą uczelnię.

Informacje dla uczestników:

 • regulamin konkursu;
 • 30.06.2024 r. – termin nadsyłania maksymalnie 4 zdjęć w formie elektronicznej na adres sdgs@pg.edu.pl z dopiskiem „konkurs fotograficzny”;
 • format zdjęcia – JPG, minimalny rozmiar – 3000 × 4000 pikseli;
 • zgłoszenie musi zawierać tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora oraz adres e-mail.

Nadesłane zdjęcia będą oceniane według następujących kryteriów:

 • staranność i pomysłowość (0–3 pkt);
 • ukazanie miejsc charakterystycznych i rozpoznawalnych na terenie kampusu PG (0–2 pkt);
 • zaprezentowanie społeczności akademickiej (1 pkt);
 • prezentacja flory lub fauny obecnej na terenie kampusu PG (1 pkt).

Na autorów najwyżej ocenionych zdjęć czekają nagrody: udział w profesjonalnych warsztatach fotograficznych oraz gadżety PG. Nagrody zostaną przyznane podczas finału 3. edycji kampanii Rowerem na Uczelnię w ramach Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju PG, który odbędzie się w dn. 14–18.10.2024 r.

Serwis rowerowy dla uczestników kampanii

We wtorek 14.05.2024 r. na parkingu przy budynku Nanotechnologii A odbył się przegląd stanu technicznego rowerów dla uczestników rywalizacji „Rowerem na Uczelnię” na PG. Przegląd przeprowadził trójmiejski serwis rowerowy.

Więcej na ten temat przeczytać można na stronie Zrównoważonego Rozwoju PG.

Politechnika Gdańska w mediach

O wyzwaniach gospodarczych regionu i osiągnięciach studentów

W dn. 13–19.05.2024 r. w mediach ukazało się 698 wzmianek na temat Politechniki Gdańskiej.

Poniżej prezentujemy wybrane materiały dotyczące PG, jakie ukazały się w telewizji, radiu i na portalach w minionym tygodniu.

O wyzwaniach rozwojowych Pomorza

O spotkaniu poświęconym gospodarczym wyzwaniom województwa pomorskiego, jakie odbyło się na Politechnice Gdańskiej, informowało m.in. Zawsze Pomorze

Budowa elektrowni jądrowej

O współpracy Politechniki Gdańskiej z amerykańską firmą Bechtel w kontekście budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej informowały w minionym tygodniu kolejne tytuły:

Portalmorski.pl Gospodarkamorska.pl

Zwycięski projekt studentek Wydziału Architektury

Projekt „Memory gardens” studentek autorstwa Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej zwyciężył w konkursie na zaprojektowanie powiązań przestrzennych pomiędzy Starym Miastem a terenem Gazowni w Gdańsku.

Architekturaibiznes.pl

Studenci PG zwyciężyli w Odysei Umysłów

Drużyna studentów z Politechniki Gdańskiej zwyciężyła w konkursie Odyseja Umysłów w Polsce w kategorii problemu „Struktura z Kosmosu”.

Trojmiasto.pl

Młodzi chemicy badają wody Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

Studenci Naukowego Koła Chemików PG prowadzili badania wód powierzchniowych położonych na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.

Naszemiasto.pl

Warsztaty i szkolenia

Warsztaty „Zarządzanie ryzykiem w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników PG na warsztaty online „Zarządzanie ryzykiem w projektach”, które odbędą się 5.06.2024 r. w godz. 9.00–14.00 na platformie Teams.

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację otrzymają link do spotkania drogą mailową.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl

Warsztaty „Zarządzanie zespołem projektowym”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników PG na warsztaty online „Zarządzanie zespołem projektowym”, które odbędą się 12.06.2024 r. w godz. 9.00–14.00 na platformie Teams.

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację otrzymają link do spotkania drogą mailową.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl

Zarządzenia i pisma okólne

Komunikaty

Przerwa świąteczna

Informujemy, że ze względu na przerwę związaną z dniem wolnym od pracy w dn. 30.05.2024, kolejne wydanie Biuletynu Informacyjnego PG ukaże się 6.06.2024 r.

Kalendarium

22 maja–14 lipca
https://link.pg.edu.pl/9V8Jv

Rekrutacja na studia na Politechnikę Gdańską

Politechnika Gdańska rozpoczęła rekrutację na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2024/2025. Aplikować można od 22 maja do 14 lipca.
23 maja–24 maja
https://zie.pg.edu.pl/en/tig2024

Konferencja Technology, Innovation and Growth 2024

W dn. 23–24.05.2024 r. na Politechnice Gdańskiej odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa TIG2024 (Technology, Innovation and Growth 2024 organizowana przez Wydział Zarządzania i Ekonomii PG.
23 maja–26 maja
https://festiwal.pg.edu.pl/

Bałtycki Festiwal Nauki 2024

W maju Politechnika Gdańska otwiera swoje laboratoria dla odwiedzających. Wszystko w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki, jednego z największych wydarzeń promujących naukę w Polsce.
23 maja 10.00–14.00
https://pg.edu.pl/biuro-karier/2024-05/spotkanie-w-plenerze-z-firma-nfm-poland

Spotkanie w plenerze z firmą NFM Poland

Organizatorzy cyklu "Kariera w Plenerze", Biuro Karier i Absolwentów oraz Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa zapraszają 23 maja br. na plenerowe spotkanie z firmą NFM Poland.
26 maja 11.00–16.00
https://faru.edu.pl/pl/piknik-faru-2024

3. Piknik Nauki Fahrenheita

Uczelnie Fahrenheita zapraszają na wyjątkowe wydarzenie, które łączy edukację z rozrywką, czyli 3. Piknik Nauki Fahrenheita na Górze Gradowej. To będzie dzień pełen zabawy, nauki i niezapomnianych wrażeń!
26 maja 23.59–23.59

Konkurs Innowacji Dydaktycznych 2024

Trwa nabór wniosków do IV edycji KONKURSU INNOWACJI DYDAKTYCZNYCH. Wystarczy przed 26.05.2024 wejść na stronę https://kid.pg.edu.pl/ i wypełnić formularz online.
2 czerwca 00.00–23.59
https://cne.pg.edu.pl/doceniamy/edushare

II edycja programu eduSHARE

Startujemy z II edycją programu eduSHARE
5 czerwca 09.00–15.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

FRIS w dydaktyce – rozpoznawanie stylów myślenia i działania

Poznaj własny styl myślenia i działania (przed warsztatem uczestnicy wykonują badanie FRIS®)
6 czerwca–7 czerwca
https://event.mostwiedzy.pl/event/60/

Strategie międzynarodowej promocji uniwersytetów

Konferencja poświęcona międzynarodowej promocji uczelni wyższych z udziałem krajowych i zagranicznych specjalistów. Trwa rejestracja.
7 czerwca–8 czerwca
https://event.mostwiedzy.pl/event/51/page/336-zapraszamy

Konferencja Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium”

Centrum Nowoczesnej Edukacji zaprasza na konferencję „Ideatorium” (opłata przez osobę prywatną albo wydział/jednostkę PG – prosimy o wiadomość na ideatorium.cne@pg.edu.pl).
12 czerwca 09.00–15.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Szkolenie „Budowanie relacji w grupie”

Centrum Nowoczesnej Edukacji zaprasza 12.06.2024 r. na szkolenie pt. „Budowanie relacji w grupie”.
19 czerwca 09.00–13.30
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Kurs „Tutoring akademicki”

Kurs „Tutoring akademicki” to warsztaty skierowane do nauczycieli akademickich i doktorantów obejmujące 24 h, które odbędą się w dniach: 19, 20, 21, 24.06.2024 w godz. 9.00–13.30.
19 czerwca 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
20 czerwca–22 czerwca
https://jubileusz.pg.edu.pl/swieto-uczelni-2024

Święto Uczelni

Centralne obchody Jubileuszu 120-lecia Politechniki Gdańskiej
28 czerwca–30 czerwca
https://app.evenea.pl/event/gamestorm2

2. edycja GameStorm czyli maratonu tworzenia gier bez prądu

GameStorm to unikalne wydarzenie dla entuzjastów i entuzjastek gier planszowych, którzy zawsze chcieli stworzyć swoją własną planszówkę. Trwa sprzedaż biletów.