Nr 323/9 maja 2024

Z życia uczelni

Współpraca dla atomu. Politechnika Gdańska i Bechtel Polska podpisały list intencyjny

Na zdjęciu od lewej: Leszek Hołda, prezes zarządu Bechtel Polska, Ramesh Balasubramanian, światowy ekspert ds. energetyki oraz prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. Fot. Krzysztof Krzempek/PG

 

Amerykańska firma Bechtel, która razem z Westinghouse Electric Company ma zbudować w gminie Choczewo pierwszą w Polsce elektrownię jądrową, podpisała list intencyjny ws. nawiązania bliskiej współpracy z Politechniką Gdańską.

List intencyjny podpisali 6.05.2024 r. prezes zarządu Bechtel Polska Leszek Hołda oraz prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. Wydarzeniu towarzyszył wykład Ramesha Balasubramaniana, światowego eksperta energetyki, zarządzania projektami, inżynierii lądowej i budownictwa, od ponad 25 lat związanego z Bechtelem.

Na potrzeby inwestycji Bechtel zawiązał konsorcjum z dostawcą technologii AP 1000 Westinghouse, z kolei poprzez wzajemną współpracę z Politechniką Gdańską, Bechtel Polska chce osiągnąć efekt synergii między przemysłem a nauką w realizacji projektów i badań, jak również wspomóc prace inżynierskie.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że kooperacja amerykańskiej firmy i gdańskiej uczelni to ważny krok w kontekście planowanego rozwoju Polski na polu energetyki jądrowej.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Szerokie spojrzenie na AI. Za nami konferencja na PG

Konferencja „Rozwój sztucznej inteligencji w budowie metropolii wiedzy”. Fot. Krzysztof Krzempek/PG
 

W jaki sposób AI może wspierać działania samorządów? Jak kształtująca się na Pomorzu metropolia może wykorzystywać możliwości sztucznej inteligencji? To część zagadnień, jakie poruszane były podczas

Dn.  25.04.2024 r. w Centrum Kompetencji STOS PG, w rocznicę otwarcia obiektu i uruchomienia superkomputera Kraken, odbyła się konferencja „Rozwój sztucznej inteligencji w budowie metropolii wiedzy”. Uczestniczyli w niej m.in.: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, dr hab. inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor OPI-PIB, Michał Glaser, prezes zarządu OMGGS, a także przedstawiciele kolegium rektorskiego, dziekani wydziałów, naukowcy i przedstawiciele biznesu.

Celem konferencji było zacieśnienie współpracy pomiędzy nauką, biznesem i samorządami w zakresie coraz prężniej rozwijających się narzędzi opartych o sztuczną inteligencję.

Gościem specjalnym był prof. Włodzisław Duch, polski naukowiec, specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji, który wygłosił wykład zatytułowany „Jak w inteligentny sposób wykorzystać sztuczną inteligencję?”.

Prof. Włodzisław Duch wziął udział również w debacie eksperckiej, która odbyła się w kolejnej części wydarzenia. Poza naukowcem do rozmowy zaproszeni zostali: dr Marek Kozłowski, kierownik AI LAB OPI-PIB, dr hab. inż. Julian Szymański z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, Stanisław Szultka, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego, Jakub Kaszuba, prezes Think Tank Metropolia. Rozmowę poprowadził Marcin Dybuk, zastępca dyrektora Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Wypłata podwyżek dla pracowników Politechniki Gdańskiej

Dn. 29.04.2024 r. kwestura zrealizowała przelewy podwyżek na konta pracowników Politechniki Gdańskiej.

W toku ustaleń pomiędzy władzami uczelni a przedstawicielami związków zawodowych działających na Politechnice Gdańskiej wypracowano kompromis dotyczący sposobu rozdzielenia ministerialnej puli na podwyżki dla pracowników publicznych uczelni wyższych, która przypadła Politechnice Gdańskiej (ok. 91 mln zł). Ostatecznie aprobatę jednego z dwóch związków zawodowych, tj. Związku Nauczycielstwa Polskiego (bez NSZZ „Solidarność”) – a jednocześnie wobec upływu 30-dniowego okresu na wypracowanie wspólnego stanowiska obydwu związków – zyskała propozycja władz uczelni polegająca na prorozwojowym dla pracowników jak również uczelni rozwiązaniu, tj.:

 • w grupie nauczycieli akademickich (NA) wyjściową wartością było 15% podwyżki obligatoryjnej i 15% podwyżki motywacyjnej;
 • w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (NNA) wyjściową wartością było 10% podwyżki obligatoryjnej i 10% podwyżki motywacyjnej.

Pensje uwzględniające nową siatkę płac powinny znaleźć się na kontach pracowników do 30.04.2024 r., przy czym każdemu pracownikowi osobnym przelewem wypłacone zostało wyrównanie liczone od 1.01.2024 r.

Dokładne zasady przyznawania tegorocznych podwyżek są dostępne w Strefie Pracownika po zalogowaniu.

Politechnika Gdańska na liście Najlepszych Pracodawców „Forbesa”

Fot. Krzysztof Mystkowski/PG

Magazyn „Forbes” po raz czwarty opublikował wyniki rankingu Najlepszych Pracodawców w Polsce – Poland’s Best Employers 2024. Politechnika znalazła się na wysokim, czwartym miejscu w kategorii „szkolnictwo i badania naukowe”.

Magazyn Forbes Polska wraz z firmą badawczą Statista przeprowadził ankietę wśród 20 tys. pracowników zatrudnionych w Polsce w celu wyłonienia najlepszych pracodawców 2024.

Podstawą oceny pracodawców były odpowiedzi udzielone w kwestionariuszu przez respondentów – osoby aktualnie aktywne zawodowo w Polsce.

Ostateczna punktacja w rankingu obliczana jest podstawie licznych kryteriów. Ankietowani określali m.in. gotowość do polecania własnego pracodawcy, a także ocenili swoich pracodawców w ponad 40 indywidualnych aspektach, takich jak: warunki pracy i wyposażenie, rozwój i perspektywy, relacje między pracownikami i zarządzanie, obciążenie pracą, płaca, zrównoważony rozwój czy wizerunek i wzrost gospodarczy.

Kwestionariusz, dostępny za pośrednictwem internetowych paneli badawczych oraz strony forbes.pl, pozwolił zebrać oceny od ponad 20 000 pracowników w Polsce. Badanie prowadzone było od 20.10.2023 r. do 30.11.2023 r. W ostatecznym zestawieniu wyróżnionych zostało 300 firm, w 25 kategoriach.

PG i OPEC zacieśniają współpracę

List intencyjny podpisali: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG (z prawej) oraz Wojciech Folejewski, prezes OPEC
 

Politechnika Gdańska i gdyńskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (OPEC) zacieśniają współpracę w obszarze zielonej transformacji technologii energetycznych. Zawarta umowa przewiduje m.in. możliwość organizacji studenckich praktyk i staży, zatrudnianie absolwentów, wspólne przedsięwzięcia oraz projekty badawcze.

List intencyjny dotyczący współpracy w siedzibie firmy podpisali 26.04.2024 prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej oraz Wojciech Folejewski, prezes zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gdyni. W wydarzeniu uczestniczył także prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju PG.

Możliwość realizacji współpracy pomiędzy uczelnią a OPEC przewidziano m.in. w następujących obszarach:

 • praktyki i staże,
 • udostępnianie danych do prac dyplomowych związanych z energetyką,
 • zatrudnianie absolwentów,
 • wspólne przedsięwzięcia oraz projekty badawcze.

Nauka

AI bez tajemnic. Zobacz wykład prof. Włodzisława Ducha

Fot. Krzysztof Krzempek/PG

 

Dn. 25.04.2024 r. Politechnika Gdańska była gospodarzem konferencji „Rozwój sztucznej inteligencji w budowie metropolii wiedzy”. Wśród gości wydarzenia znalazł się m.in. prof. Włodzisław Duch, który wziął udział w debacie ekspertów, a także wygłosił wykład pt. „Jak w inteligentny sposób wykorzystać sztuczną inteligencję?". Wystąpienie zostało zarejestrowane i dostępne jest do obejrzenia oraz wysłuchania na kanale Politechniki Gdańskiej na YouTube.

Prof. Włodzisław Duch z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu specjalizuje się w sztucznej inteligencji, informatyce stosowanej, neuroinformatyce, uczeniu maszynowym, kognitywistyce i neurokognitywnych technologiach. Obecnie kieruje Laboratorium Neurokognitywnym w Interdycyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Konkurs Szwajcarsko-Polski Program Współpracy CALL 2024

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie SPPW CALL 2024. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Badania Naukowe i Innowacje, Badania Stosowane mają na celu osiągnięcie zrównoważonego rozwoju i długoterminowego wzrostu gospodarczego poprzez rozwój wiedzy oparty na badaniach.

O finansowanie mogą wnioskować konsorcja składające się z co najmniej jednego podmiotu polskiego i jednego podmiotu szwajcarskiego. W konsorcjum musi znaleźć się co najmniej jedno przedsiębiorstwo z siedzibą w Polsce lub Szwajcarii.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • badania przemysłowe, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 85 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
 • eksperymentalne prace rozwojowe, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 86 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Konkurs SPPW CALL 2024 nie jest ograniczony tematycznie. Badania planowane w ramach projektu muszą koncentrować się wyłącznie na zastosowaniach cywilnych.

Minimalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 2 242 400 PLN (dwa miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące czterysta PLN) / 500 000 CHF (pięćset tysięcy CHF);

Maksymalna kwota wynosi 4 484 800 PLN (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset PLN) / 1 000 000 CHF (jeden milion CHF).

Harmonogram konkursu:

 • rozpoczęcie naboru wniosków: 22.04.2024 r.;
 • zakończenie naboru wniosków pełnych: 1.07.2024 r., godz.16.00 CEST;
 • wyniki konkursu: IV kw. 2024 r.;
 • publikacja listy rankingowej: IV kw. 2024 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie NCBiR.

Zgłoszenia projektów do finansowania w systemie MojaPG należy składać przynajmniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Kontakt dot. konkursu w Centrum Zarządzania Projektami: pm.czp@pg.edu.pl.

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dn. 24.05.2024 r. o godz. 10.00 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Siedzielnik pt. „Reakcje imin, pochodnych o-waniliny z solami niklu(II) i kobaltu(II): badania strukturalne i spektroskopowe produktów”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Anna Dołęga.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronie w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 17.05.2024.

 

Dn. 28.05.2024 r. o godz. 11.15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr inż. Anny Grzegórskiej pt. „Projektowanie, synteza i charakterystyka fotokatalizatorów nowej generacji na bazie związku Ti3C2Tx do usuwania aktywnych substancji farmaceutycznych”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronie w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 21.05.2024.

 

Dn. 26.06.2024 r. o godz. 12.00 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Jakuba Jurasza pt. „Właściwości molekularne białka transportowego – EmrE – badania poprzez symulację dynamiki molekularnej”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński; promotorem pomocniczym jest dr inż. Miłosz Wieczór.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronie w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 19.06.2024.

Innowacje i przedsiębiorczość

Absolwentka Gdańsk Tech Startup School rozwija projekt startupowy w Mediolanie

Dr inż. Magdalena Fabjanowicz, absolwentka Wydziału Chemicznego PG i programu Gdańsk Tech Startup School na PG zakwalifikowała się z projektem Re-Candy do programu inkubacyjnego B4i na Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie.

Zespół startupowy Re-Candy, który oprócz pomysłodawczyni tworzą: dr inż. Natalia Jatkowska (Wydział Chemiczny PG) oraz Jan Krakowski, pracuje nad nowym rodzajem żywności na bazie wytłoków z winogron, która ma służyć zarówno jako słodka, jak i zdrowa przekąska.  

Program B4i Bocconi for Innovation stanowi naturalną kontynuację pracy w programie Startup School One realizowanym przez GTS2. Realizowany jest w kraju o łatwym dostępie do surowca, który jest bazą dla produktu rozwijanego przez zespół Re-Candy, jak również oferuje bezpośredni dostęp do szerokiej sieci mentorów branżowych, znających tamtejszy rynek.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Gdańsk Tech Startup School w Aktualnościach.

III Wydziałowe Targi pracy za nami

Biuro Karier Politechniki Gdańskiej we współpracy z Wydziałem Architektury oraz Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska zorganizowało III Wydziałowe Targi Pracy. Część oficjalną otwierał  prodziekan ds. kształcenia dr inż. Rafał Ossowski.

Wydarzenie było okazją dla zainteresowanych specyfiką pracy w branży architektonicznej i budowlanej oraz szansą na poznanie najnowszych trendów i potrzeb rynku pracy. Spotkania z przedstawicielami firm były okazją do bezpośredniego kontaktu i rozmów na temat procesów rekrutacyjnych, ścieżek rozwoju zawodowego, a także możliwości poszerzenia swoich zawodowych kompetencji. Ponadto była to możliwość zapoznania się z ofertami praktyk, staży oraz pracy, przygotowanymi przez renomowane firmy:

 • Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o.,
 • Aurea Porta Konserwacja Zabytków,
 • Baskervill,
 • Biuro Rozwoju Gdańska,
 • DORACO,
 • Ekoinbud Sp. z o.o.,
 • Fine Tech Construction Sp. z o.o.,
 • GOLDBECK CEE North Sp. z o.o.,
 • Industria Project Sp. z o.o.,
 • JAREX Sp. z o.o.,
 • PROCAD SA,
 • STRABAG,
 • ULMA Construction Polska SA,
 • ZIMAR Ryszard Ziegert.

W ramach Targów branż architektonicznej i budowlanej odbyła się równolegle Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana KOMBOferencja 2024.  

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Architektura & Biznes oraz Builder Polska.

Nabór Partnerów do realizacji zadania „Inkubator Rozwoju”, w ramach S4B (FENG)

Minister Nauki ogłasza otwarty nabór Partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji zadania nr 1 „Inkubator Rozwoju”. Jest to jedno z zadań projektu „Science4Business – Nauka dla Biznesu”, realizowanego w ramach działania 2.5 programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Celem partnerstwa jest zwiększenie efektywności organizacji badawczych w zakresie współpracy z biznesem i komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Partnerem Wiodącym w zadaniu jest Minister Nauki pełniący rolę koordynującą (monitoruje i nadzoruje prawidłowość działań), a pozostałymi Partnerami są organizacje badawcze zajmujące się transferem technologii z nauki do gospodarki i wchodzące w skład systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Przedmiotem zadania jest prowadzenie przez Partnerów badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, identyfikacja rozwiązań o potencjale komercjalizacyjnym i ich dalszy rozwój, poszerzanie wiedzy o roli transferu technologii w nauce i gospodarce w macierzystych organizacjach badawczych oraz nawiązywanie współpracy z otoczeniem gospodarczym poprzez transfer know-how z sektora szkolnictwa wyższego do gospodarki.

Zakres działań objętych wsparciem w ramach zadania:

 • mapowanie potencjału organizacji badawczych,
 • marketing oferty technologicznej i badawczej,
 • prowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w odniesieniu do wyników badań o zidentyfikowanym potencjale komercyjnym,
 • dostęp do wiedzy i rozwój narzędzi dla zespołów zaangażowanych w transfer technologii.

W przypadku realizacji zadania w ramach konsorcjum przewidziana jest dodatkowa premia za współpracę polegająca na tym, że podmiot otrzymuje dodatkowe 0,2 mln zł za każdego członka konsorcjum, nie licząc lidera konsorcjum.

Informacje dla aplikujących:

 • kwota dofinansowania działań w zadaniu wynosi maksymalnie 3 mln zł dla jednego Partnera;
 • dofinansowanie stanowi 100% środków kwalifikowalnych;
 • nabór wniosków o nadanie statusu Partnera do realizacji zadania trwa do 24.05.2024 r.;
 • szczegółowe informacje na temat konkursu oraz dokumentacja znajdują się na stronie konkursu;
 • osoby do kontaktu z Centrum Zarządzania Projektami: Anna Frej, Aleksandra Meksuła

Nowa edycja konkursu Jaskółki Przedsiębiorczości

Dn. 14.05.2024 r. rozpocznie się nabór wniosków do konkursu Jaskółki Przedsiębiorczości organizowanego przez Gdańsk Tech Startup School (GTS2) na Politechnice Gdańskiej.

Szczegółowe informacje nt. zasad konkursu oraz edukacyjnej gry terenowej, która jest elementem składowym konkursu, będzie można uzyskać na stoisku promocyjnym przed Gmachem Głównym PG.

Udział w konkursie mogą wziąć studenci oraz doktoranci PG, jak również uczniowie szkół ponadpodstawowych, współpracujących z PG.

Gra terenowa na terenie kampusu PG potrwa w dn. 14.05–3.06.2024 r. Daje ona szansę zapoznania się z możliwościami zastosowania sztucznej inteligencji w procesie tworzenia innowacji oraz projektów o charakterze przedsiębiorczym, a jednocześnie zdobycia wiedzy przydatnej do udziału w konkursie. Gra będzie również formą rywalizacji międzywydziałowej o tytuł „Jaskółki PG”.

Uczestnicy gry zdobywają dodatkowe punkty do oceny projektów zgłoszonych w etapie I konkursu.

Dodatkowe informacje:

Umiędzynarodowienie

Współpraca polsko-norweska w ramach projektu ENHANCE+

Dn. 17.04.2024 r. przedstawiciele Politechniki Gdańskiej spotkali się z członkami Forskerforbundet – największego związku zawodowego w Norwegii. Celem spotkania było włączenie lokalnego oddziału związku funkcjonującego na Norwegian University of Science and Technology (NTNU) do działań PG związanych z rozwojem pracowników w ramach projektu ENHANCE+.

Członkowie Forskerforbundet byli szczególnie zainteresowani działaniami PG w projekcie ENHANCE+, w którym uczelnia jest liderem zadania związanego z rozwojem nauczycieli akademickich i pracowników administracji (tzw. Work Package 2: Human Dimension, w który zaangażowane są Centrum HR, Centrum Współpracy Międzynarodowej oraz Centrum Nowoczesnej Edukacji).

Relację ze spotkania można znaleźć na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Politechnika Gdańska na targach edukacyjnych w Uzbekistanie

W dn. 16–19.04.2024 r. przedstawiciele Politechniki Gdańskiej reprezentowali uczelnię na targach edukacyjnych w Taszkiencie (Uzbekistan). PG była obecna na stoisku zorganizowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. 

Politechnikę Gdańską na targach w Taszkiencie reprezentowali prof. Christian Jungnickel, pełnomocnik rektora ds. współpracy z azjatyckimi instytucjami edukacyjnymi oraz Rui Wang-Kwiecińska z Centrum Współpracy Międzynarodowej. 

Na targach pracownicy PG spotkali się z kandydatami na studia, którzy najbardziej zainteresowani byli takimi kierunkami studiów, jak informatyka, zarządzanie, ekonomia oraz architektura. Prof. Christian Jungnickel i Rui Wang-Kwiecińska odpowiadali na pytania dotyczące rekrutacji kandydatów zagranicznych. 

Poza rozmowami z kandydatami na studia prof. Christian Jungnickel i Rui Wang-Kwiecińska spotkali się również z władzami uzbeckich uczelni wyższych, w tym Profi University, z którą PG podpisała w Uzbekistanie umowę o współpracy w zakresie wymiany studentów. 

Relacja z wydarzenia jest dostępna na stronie internetowej CWM.

Zrównoważony rozwój

Rowerem na Uczelnię – kwietniowe losowanie nagród

Odbyło się pierwsze losowanie nagród wśród uczestników, którzy najszybciej zarejestrowali 10 przejazdów w kwietniu w ramach kampanii Rowerem na Uczelnię. Wśród upominków od Nordei w ekotorbach znajdują się m.in. lunchboxy, termosy, kominy i ekonotatniki.

Więcej informacji o kampanii Rowerem na Uczelnię i kwietniowym losowaniu znajduje się na stronie Zrównoważonego Rozwoju PG.

Zrównoważony rozwój okiem studentów

Zapraszamy do przeczytania artykułu „Matematyka oraz zrównoważony rozwój” autorstwa Justyny Papiernik oraz Michał Krawczyszyna, studentów kierunku Matematyka WFTiMS PG.

Autorzy przybliżają pojęcie zrównoważonego rozwoju oraz konkretne zastosowania matematyki w kontekście wspierania celów zrównoważonego rozwoju. Ich intencją jest pobudzenie zaangażowania młodych umysłów w budowanie lepszego jutra, tj. bliższego koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Kultura

120-lecie PG – spotkanie z prof. Markiem Biziukiem

Biblioteka PG oraz Stowarzyszenie Absolwentów PG zapraszają 21.05.2024 r. (wtorek) o godz. 17.00 do Akademickiego Klubu PG „Kwadratowa” na spotkanie w ramach cyklu „Wieczory Autorskie: Spotkania Historyczne”, organizowanego z okazji jubileuszu Politechniki Gdańskiej. Gościem wydarzenia będzie prof. Marek Biziuk – redaktor publikacji Życie studenckie na Politechnice Gdańskiej. Dyskusję poprowadzi prof. Marek Skowronek.

Wstęp wolny.

O autorze:
Marek Biziuk – Profesor Emeritus Politechniki Gdańskiej. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Profesor Politechniki Gdańskiej, pracownik nauki, nauczyciel akademicki, specjalizujący się w chemii analitycznej oraz analizie zanieczyszczeń środowiska. Więcej o autorze: Złota Księga PG.

Politechnika Gdańska w mediach

Rozmowy z naukowcami, sukcesy młodych architektów i wpływ hałasu na zdrowie

W dn. 22.04–5.05 2024 r. na portalach, w prasie, radiu i telewizji, pojawiło się łącznie 1262 wzmianek o Politechnice Gdańskiej.

Poniżej przedstawiamy listę najciekawszych publikacji medialnych z ostatnich dwóch tygodni.

Konferencja o AI na PG

25.04.2024 w Centrum Kompetencji STOS PG odbyła się konferencja „Rozwój sztucznej inteligencji w budowie metropolii wiedzy”. Celem wydarzenia było zacieśnienie współpracy pomiędzy nauką, biznesem i samorządami w zakresie coraz prężniej rozwijających się narzędzi opartych o sztuczną inteligencję.

TVP Gdańsk Pomorskie.eu Pomorski Urząd Wojewódzki

Rozmowa z prof. Janem Kreftem

Na łamach miesięcznika Bank.pl ukazał w się wywiad z prof. Janem Kreftem z Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG. Rozmowa dotyczy sztucznej inteligencji. Możliwości wykorzystywania AI, szans jakie nam daje oraz zagrożeń, jakie stwarza.

Bank.pl

Hałas szkodzi zdrowiu

O złym wpływie hałasu na stan naszego zdrowia mogliśmy przeczytać w minionym tygodniu na stronie Dziennika Bałtyckiego oraz portalach regionalnych należących do grupy Polska Press. W artykule wzmiankowane jest badanie, które przeprowadzili naukowcy z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Politechniki Gdańskiej.

Dziennik Bałtycki

20 lat w UE – największe inwestycje na uczelniach

W „Panoramie” w TVP3 Gdańsk przedstawiono największe i najważniejsze inwestycje dofinansowane ze środków unijnych na trójmiejskich uczelniach, w tym Centrum Kompetencji STOS Politechniki Gdańskiej, siedzibę superkomputera Kraken.

TVP3 Gdańsk [Panorama, 29.04, od ok. 18.27 min.]

Osoby neuroróżnorodne na rynku pracy

Dr Michał Tomczak z Wydziału Zarządzania i Ekonomii w rozmowie z redaktor Alicją Samolewicz-Jeglicką na antenie Radia Gdańsk mówił o sytuacji osób neuroróżnorodnych na rynku pracy i wynikach pierwszych tak dużych badań w tym obszarze w Polsce, które zostały przeprowadzone na Politechnice Gdańskiej.

Radio Gdańsk

Co wpływa na kondycję budżetów samorządów?

Dr hab. inż. Alicja Sekuła, prof. PG w Wydziału Zarządzania i Ekonomii udzieliła wypowiedzi eksperckiej nt. trudności dotyczących finansów, z którymi muszą mierzyć się samorządy.

Rzeczpospolita

Ambisonia i inne tajniki nagrywania dźwięku

O wielkim chórze, który… wcale nie musi spotkać się na próbach w sali koncertowej i tajnikach nagrywania dźwięku opowiadał dr inż. Bartłomiej Mróz, z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w rozmowie z redaktorem Arturem Wolskim w audycji „Eureka” w „Jedynce” Polskiego Radia.

Audycja została wyemitowana w PR 30.04.2024.

Absolwent PG na liście najbardziej obiecujących architektów Europy

Karol Domachowski, absolwent PG znalazł się gronie najbardziej obiecujących europejskich architektów poniżej 40 roku życia. Jest jednym z zaledwie dwóch Polaków, których nazwiska znalazły się na liście przygotowanej przez European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies oraz Chicago Athenaeum.

Rzeczpospolita Label Magazine

Studencka nagroda za system oświetlenia dla transportu publicznego

Kacper Bernat, Oliwia Kłos oraz Mateusz Fuks — studenci Wydziału Architektury zdobyli wyróżnienie w konkursie „Oprawa oświetleniowa do przestrzeni publicznych i komercyjnych”, którego organizatorem jest Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego. 

Architekturaibiznes.pl

O Krakenie i superkomputerach w Radiu Naukowym

Na zdjęciu od lewej: dr inż. Piotr Orzechowski z CI TASK, Karolina Głowacka, twórczyni Radia Naukowego, mgr inż. Monika Pacek oraz mgr Bogusław Śmiech z CI TASK.
 
Czym są superkomputery? Jakie są ich zastosowania i komu mogą służyć? Jak działa Kraken – superkomputer Politechniki Gdańskiej? O tym w najnowszym odcinku podcastu Radio Naukowe, realizowanego przy współpracy z naszą uczelnią.

Gośćmi Karoliny Głowackiej z Radia Naukowego są pracownicy Centrum Informatycznego TASK: dr inż. Piotr Orzechowski, mgr inż. Monika Pacek oraz mgr Bogusław Śmiech.

W audycji usłyszymy m.in. o tym skonstruowane są superkomputery i czym różnią się od standardowych jednostek, czym są flopsy i jak wiele ma ich Kraken, kto i w jaki sposób może skorzystać z superkomputera PG, a także o tym w jaki sposób serwisuje i zabezpiecza się tego typu maszyny.

Rozmowy posłuchać można na stronie internetowej oraz kanale YouTube Radia Naukowego. Podcast dostępny jest także m.in. na Spotify, Apple Podcasts czy Google Podcasts.

YouTube Spotify Apple Podcasts Google Podcasts

Radio Naukowe to najpopularniejsza stacja radiowa na YouTube, specjalizująca się wyłącznie w tematach naukowych. Kanał ma obecnie przeszło 175 tys. subskrypcji.

Politechnika Gdańska podjęła bliższą współpracę ze stacją. Między marcem a majem ukaże się łącznie 5 odcinków prezentujących szeroki wachlarz zainteresowań badawczych naukowców uczelni oraz istotę ich badań w odniesieniu do potrzeb społecznych i wyzwań cywilizacyjnych. Odcinki będą się ukazywać co dwa tygodnie.

Zarządzenia i pisma okólne

Zarządzenia i pisma okólne

PISMO OKÓLNE KANCLERZA PG nr 3/2024 z 24.04.2024 r. w sprawie: zmian lokalowych w budynku Gmachu Głównego (budynek nr 1) Politechniki Gdańskiej

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 22/2024 z 25.04.2024 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora PG nr 27/2023 z 12 czerwca 2023 r. w sprawie zasad, kryteriów oceny i trybu przyznawania nagród Rektora Politechniki Gdańskiej dla nauczycieli akademickich

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 19/2024 z 26.04.2024 r. w sprawie: ustalenia wytycznych dotyczących równowagi płci na stanowiskach kierowniczych, w ciałach decyzyjnych oraz w strukturach zarządczych Politechniki Gdańskiej

Komunikaty

120. rocznica urodzin prof. Kazimierza Kopeckiego

Dn. 26.04.2024 r. w 120-lecie urodzin prof. Kazimierza Kopeckiego – rektora PG w l. 1954 i 1960–1966 i pierwszego dziekana Wydziału Elektrycznego PG przedstawiciele Wydziału Elektrotechniki i Automatyki złożyli kwiaty na jego grobie. W skład delegacji weszli: dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn, prof. PG – dziekan WEiA, dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski, prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Gdańsk dr inż. Stanisław Wojtas, dyrektor Biura Oddziału Marek Behnke oraz wnuk prof. K. Kopeckiego Tomasz Marcinkowski.

Rok 2024 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, na wniosek dziekana, Rada Wydziału ustanowiła Rokiem Jubileuszowym prof. Kazimierza Kopeckiego. W tym roku wspólnie świętujemy jubileusz 120-lecia istnienia Politechniki Gdańskiej i gdańskich tradycji akademickich.

Kalendarium

22 maja 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
23 maja–26 maja
https://festiwal.pg.edu.pl/

Bałtycki Festiwal Nauki 2024

W maju Politechnika Gdańska otwiera swoje laboratoria dla odwiedzających. Wszystko w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki, jednego z największych wydarzeń promujących naukę w Polsce.
6 czerwca–7 czerwca
https://event.mostwiedzy.pl/event/60/

Strategie międzynarodowej promocji uniwersytetów

Konferencja poświęcona międzynarodowej promocji uczelni wyższych z udziałem krajowych i zagranicznych specjalistów. Trwa rejestracja.
7 czerwca–8 czerwca
https://event.mostwiedzy.pl/event/51/page/336-zapraszamy

Konferencja Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium”

Centrum Nowoczesnej Edukacji zaprasza na konferencję „Ideatorium” (opłata przez osobę prywatną albo wydział/jednostkę PG – prosimy o wiadomość na ideatorium.cne@pg.edu.pl).