Nr 320/11 kwietnia 2024

Z życia uczelni

Nowa przestrzeń do pracy dla studentów i doktorantów

Symboliczne przecięcie wstęgi na otwarciu strefy inkubatora iGTS2, od lewej: Robert Bajko, kierownik projektu Gdańsk Tech Startup School, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, Agnieszka Niekurzak z zespołu GTS2, Damian Kuźniewski, dyrektor Centrum Transferu Technologii oraz prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji PG. Fot. Krzysztof Krzempek/PG

Na Politechnice Gdańskiej powstała nowa strefa Inkubatora Gdańsk Tech Startup School (iGTS2). To miejsce do pracy koncepcyjnej, spotkań warsztatowych i networkingu dla zespołów startupowych, a także studentów i doktorantów, którzy chcą rozwijać swoje biznesowe projekty.

Strefa iGTS2 zlokalizowana jest w Domu Studenckim nr 3 przy ul. Do studzienki 32. Znajduje się w niej kilka stanowisk biurowych do pracy indywidualnej oraz 3 salki przystosowane do kameralnych spotkań warsztatowych i biznesowych, z dostępem do sieci oraz zapleczem do organizacji spotkań multimedialnych i biznesowych.

Na uroczystości otwarcia strefy iGTS2 obecny był prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, który wraz z prof. Januszem Nieznańskim, prorektorem ds. umiędzynarodowienia i innowacji PG oraz Damianem Kuźniewskim, a także zespołem GTS2: Robertem Bajko i Agnieszką Niekurzak dokonali przecięcia symbolicznej wstęgi i oficjalnie otworzyli pomieszczenia Inkubatora.

Pomieszczenia strefy iGTS2 w pierwszej kolejności udostępniane będą członkom zespołów startupowych i absolwentom programów Gdańsk Tech Startup School, będą one również do dyspozycji dla osób ze społeczności PG, realizujących projekty innego rodzaju. Dostęp udzielany będzie indywidualnie, po rozpatrzeniu wniosku złożonego drogą elektroniczną na adres startup@pg.edu.pl.

Oprócz nowo otwartej przestrzeni, w ramach Gdańsk Tech Startu School uczestnicy projektu mogą korzystać ze szkoleń, wsparcia mentoringowego oraz grantów na uruchomienie własnego biznesu. Osią tych działań są 2 programy wspierania innowacji i przedsiębiorczości finansowane z programu IDUB Molybdenum:

 • 3-miesięczny program Startup School One „Sprawdź swój pomysł” oraz
 • 6-miesięczny Startup School Two „Rozwiń skrzydła”.

Dotychczas przez 4 edycje programu pierwszego przewinęło się 120 osób, a kolejne 30 jest obecnie w trakcie realizacji kolejnej, piątej już edycji.

Dodatkowe informacje znajdują się a stronie internetowej PG w Aktualnościach.

To oni zawalczą o Czerwoną Różę

Tomasz Ciborowski z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Koło Naukowe „Materiały w Medycynie” z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa wygrali uczelniany etap i będą reprezentować Politechnikę Gdańską w finale tegorocznej edycji Konkursu o Czerwoną Różę. W tym roku etap ogólny odbędzie się w maju w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.

Inż. Tomasz Ciborowski – zwycięzca uczelnianego etapu w kategorii „najlepszy student”

Od czerwca 2022 r. pełni funkcję wiceprezesa Koła Naukowego Mechaniki Konstrukcji KOMBO, z którym organizuje szereg wydarzeń o charakterze naukowym i popularyzatorskim, konkursy konstruktorskie i dodatkowe zajęcia wspomagające dla studentów.

W maju 2023 r. otrzymał stypendium ACTINIUM dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia. W listopadzie 2023 r. uzyskał Indywidualne Studia Badawcze, a miesiąc później projekt badawczy w ramach konkursu RADIUM pod nazwą „Metamateriały mechaniczne wytwarzane w technologii druku 3D”. Od stycznia 2023 r. pełni funkcję ambasadora firmy Pekabex na Politechnice Gdańskiej. W marcu tego roku wstąpił w poczet członków Oddziału Gdańskiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

KN „Materiały w Medycynie” zwycięzca uczelnianego etapu w kategorii „najlepsze koło naukowe”

Działalność koła obejmuje:

 • wykłady;
 • pokazy laboratoryjne podczas m.in.: Science.com, NaukoweLove Nocą, Ogólnopolskiego Dnia Inżynierii Materiałowej, Politechnika Open, Forum Organizacji i Kół Akademickich, Pikniku Nauki Fahrenheita, Pomorskiej Nocy Naukowców;
 • konferencje – koło jest m.in. współorganizatorem Konferencji IMPLANTY;
 • szkolenia i wycieczki;
 • projekty studenckie – współpraca z naukowcami w projektach dotyczących biomateriałów.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na PG

W związku z Zarządzeniem Rektora PG nr 19/2024 w sprawie: ogłoszenia rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej i składów komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2024/2025 publikujemy informację na temat rozpoczynającego się wkrótce naboru do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, prowadzonej wspólnie z dwoma instytutami Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku – Instytutem Maszyn Przepływowych oraz Instytutem Budownictwa Wodnego, który będzie prowadzony w oparciu o Zasady rekrutacji przyjęte uchwałą Senatu nr 413/2023/XXV z dn. 22.11.2023 r.

Rekrutacja standardowa rozpocznie się 22.04.2024 r. (poniedziałek).

Po raz pierwszy kandydaci będą mogli skorzystać z nowego elektronicznego systemu rekrutacyjnego, który został stworzony przez pracowników Centrum Usług Informatycznych PG we współpracy z biurem Szkoły Doktorskiej.

Zachęcamy wszystkich pracowników do podzielenia się tą informacją ze studentami ostatniego roku studiów magisterskich.

Więcej informacji podano na stronie Szkoły Doktorskiej: PL / EN

Prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat członkiem Komitetu Sterującego NCBR

Fot. Magdalena Szymanowska-Poniatowska
 
Prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat został członkiem Komitetu Sterującego ds. badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Do zadań Komitetu Sterującego należy m.in.:
 • przygotowywanie i przedstawianie ministrowi do zatwierdzenia projektów strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, w ramach których są realizowane badania naukowe lub prace rozwojowe, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dn. 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwane dalej „badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi";
 • określanie zakresów tematycznych badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
 • koordynowanie realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych lub innych zadań Centrum;
 • wyrażanie opinii w sprawach okresowych sprawozdań i końcowego sprawozdania z realizacji strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych, w ramach którego są realizowane badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
 • przygotowywanie propozycji podziału środków finansowych, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dn. 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki;
 • ogłaszanie konkursów na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Czwarty konkurs w ramach Programu INNOGLOBO

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze pt. „Program INNOGLOBO”.

O finansowanie mogą wnioskować po stronie polskiej:

 • organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę;
 • mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwa;
 • grupy podmiotów.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych. W ramach konkursu wnioskodawcy mają możliwość uzyskania finansowania na realizację projektów międzynarodowych o zróżnicowanych budżetach, dotyczących różnorodnych obszarów tematycznych, także zupełnie niszowych. Wymogami stawianymi aplikacjom konkursowym jest uczestnictwo w projekcie przynajmniej jednego partnera zagranicznego oraz wpisywanie się zakresu tematycznego projektu w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 15 mln zł.

Kurs do przeliczeń: 1 EUR = 4,2938 PLN (wg EBC z 2.04.2024).

Harmonogram konkursu:

 • 2.04.2024 – rozpoczęcie naboru wniosków;
 • 30.09.2024 – zakończenie naboru wniosków;
 • II kwartał 2025 r. – wyniki oceny i publikacja listy rankingowej.

Zgłoszenia projektów do finansowania w systemie MojaPG należy składać przynajmniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami. Kontakt dot. konkursu w Centrum Zarządzania Projektami: pm.czp@pg.edu.pl

Obrony prac doktorskich na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

Dn. 13.05.2024 r. o godz. 10.00 w sali E-28 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Sebastiana Giziewskiego pt. „Przekształtnik z tranzystorami z węglika krzemu w napędzie z wysokoobrotowym silnikiem indukcyjnym". Promotorem pracy jest dr hab. inż. Marek Adamowicz, prof. PG.

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres katarzyna.pankowska@pg.edu.pl do 10.05.2024 r.

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się pod adresem https://eia.pg.edu.pl/nauka/postepowania-o-nadanie-stopnia-doktora oraz w Czytelni Biblioteki PG.

 

Dn. 14.05.2024 r. o godz. 12.00 w sali E-28 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Gustawa Rzymana pt. „Zastosowanie metod uczenia maszynowego w procesie rehabilitacji kończyny górnej". Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Grzegorz Redlarski.

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres katarzyna.pankowska@pg.edu.pl do 10.05.2024 r.

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się pod adresem https://eia.pg.edu.pl/nauka/postepowania-o-nadanie-stopnia-doktora oraz w Czytelni Biblioteki PG.

Kształcenie i dydaktyka

Kreatywne projekty dla uczniów szkół średnich dzięki programowi Uranium

W programie Uranium Supporting Cooperation with High School 11 projektów promujących Politechnikę Gdańską wśród młodzieży ze szkół ponadpodstawowych otrzymało finansowanie na łączną wartość 320,5 tys. zł. Realizacja projektów umożliwi rozwój współpracy ze szkołami średnimi, zwłaszcza spoza Trójmiasta, zachęcając uczniów do podjęcia studiów na PG.

W zakończonym naborze złożono 24 wnioski, z których finansowanie otrzymały następujące projekty:

 1. Plastikowy paradoks: jak bakterie zmieniają grę! – kierownik projektu: dr inż. Martyna Mroczyńska-Szeląg, przyznane środki: 25 104 zł; współpraca z Zespołem Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lub. i Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie;
 2. Nowoczesne modelowanie w technice na Politechnice: od mikroskali do makroskali – kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Wałachowska, przyznane środki: 29 931zł; współpraca z Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego w Człuchowie;
 3. Podstawy matematyki wyższej i zjawisk fizycznych w modelowaniu problemów dnia codziennego z wykorzystaniem zestawów robotycznych; kierownik projektu: mgr inż. Sebastian Dziedziewicz, przyznane środki: 29 844 zł; współpraca z V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie;
 4. Z Elbląga na Politechnikę Gdańską – ekologiczne źródła energii i nie tylko – kierownik projektu: dr hab. inż. Michał Szociński, przyznane środki: 29 955 zł; współpraca z II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka;
 5. Wspólny Kurs – kierownik projektu: dr hab. inż. Małgorzata Śmiałek-Telega, przyznane środki: 30 000 zł; współpraca z I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kartuzach;
 6. Warsztaty z programowania analiz i wizualizacji danych w językach R oraz Python – kierownik projektu: dr inż. Karol Flisikowski, przyznane środki: 26 091 zł; współpraca z I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kartuzach;
 7. Techniki inżynierii powierzchni i metody badań biomateriałów – kierownik projektu: dr inż. Beata Majkowska-Marzec, przyznane środki: 29 975 zł; współpraca z I Liceum Ogólnokształcącym w Bytowie i Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim;
 8. Wybrane aspekty druku 3d oraz pomiarów metrologicznych w technologii maszyn – kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Laska, przyznane środki: 29 975 zł; współpraca z Centrum Nauk Technicznych Technikum nr 1 w Chojnicach;
 9. Nowoczesna chemia praktyczna dla uczniów liceum – kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Laskowski, przyznane środki: 29 920 zł; współpraca z Uniwersyteckim Katolickim Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Królowej Jadwigi w Tczewie;
 10. Kosiarze Umysłów – kierownik projektu: mgr Rafał Kasprów, przyznane środki: 29 986 zł; współpraca z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Wyspiańskiego w Kwidzynie;
 11. „Od teorii do praktyki” doskonalenie kompetencji cyfrowych 4K w programowaniu i rozbudowa „mostu współpracy” – kierownik projektu: mgr Anna Domagalska, przyznane środki: 29 767 zł; współpraca  z Zespołem Szkół nr 1 w Działdowie

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Umiędzynarodowienie

PG gospodarzem konferencji na temat międzynarodowej promocji uczelni wyższych

W dn. 6–7.06.2024 r. w Centrum Kompetencji STOS PG odbędzie się konferencja poświęcona międzynarodowej promocji uczelni wyższych z udziałem krajowych i zagranicznych specjalistów. Centrum Współpracy Międzynarodowej, organizator wydarzenia, zaprasza pracowników do rejestracji i udziału w spotkaniu. Patronat nad konferencją objął rektor PG prof. Krzysztof Wilde.

W trakcie konferencji zaproszeni goście będą dyskutować m.in. na temat:

 • przykładów skutecznych kampanii promocyjnych uniwersytetów;
 • budowaniu rozpoznawalności polskich uczelni wyższych na rynku międzynarodowym;
 • roli polskich uniwersytetów w międzynarodowych sieciach współpracy;
 • kluczowych elementach kształtujących silną markę uczelni wyższych za granicą.

W roli specjalistów wystąpią przedstawiciele:

 • uczelni wyższych (Lancaster University, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny);
 • platform edukacyjnych (Study.eu, Keystone Education Group);
 • stowarzyszeń i fundacji działających w obszarze szkolnictwa wyższego (EAIE, PRom, Fundacja Edukacyjna Perspektywy);
 • związków uczelni wyższych (EUNICE, ENHANCE Alliance, CESAER);
 • agencji rządowych (NAWA, Study in Poland) i innych.

Poza udziałem w konferencji pracownicy PG będą mieć również okazję do uczestniczenia w warsztatach poświęconych tworzeniu strategii promocji międzynarodowej, które poprowadzą zagraniczni eksperci.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Oferty zagranicznych stypendiów i szkoleń

Centrum Współpracy Międzynarodowej zachęca pracowników i studentów do zapoznania się z nowymi ofertami zagranicznych stypendiów oraz wydarzeń organizowanych we współpracy z zagranicznymi partnerami.

Dla pracowników:

Dla studentów:

 • ENHANCE BioHackathon i ENHANCE Smart City Challenge – do 21.04.2024 r. studenci mogą zgłaszać udział w jednym z dwóch hackathonów organizowanych przez Politechnikę Warszawską w ramach Sojuszu ENHANCE; wo wygrania są 2 000 euro.

Centrum Współpracy Międzynarodowej przypomina również, że aktualne ofert zagranicznych stypendiów i szkoleń można znaleźć na stronie Centrum na podstronach: dla pracowników i dla studentów. 

Kultura

120-lecie PG – spotkanie autorskie z Wojciechem Polasikiem i zespołem 111 Blues

Biblioteka PG i Stowarzyszenie Absolwentów PG zapraszają na muzyczno-poetyckie spotkanie z Wojciechem Polasikiem – autorem zbioru piosenek i wierszy „Kołysz mnie wiatrem ulico”, członkiem zespołu 111 Blues związanego z Politechniką Gdańską.

Spotkanie odbędzie się 16.04.2024 r. (wtorek) o godz. 1800 w klubie Kwadratowa.

Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu "Wieczory Autorskie – Spotkania Historyczne", wpisujące się w kalendarz obchodów 120-lecia Politechniki Gdańskiej.

Dyskusję poprowadzi Jarosław „Struś” Struczyński. Oprawa muzyczna: Wojciech Polasik, Jarosław "Struś" Struczyński oraz Adam Kamrowski.

Dochód ze sprzedaży egzemplarzy tomiku zasili Skarbonkę Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci.

Wstęp wolny.

Noty biograficzne:

Wojtek Polasik urodził się 14.07.1962 r. w Bydgoszczy i w tym mieście z 7-letnią przerwą na studia i krótką pracę w Gdańsku mieszka do dzisiaj. Swoje pierwsze teksty do piosenek i bluesów napisał na początku lat 80. Równolegle do tej twórczości podjął pierwsze próby poetyckie. W Gdańsku w 1984 r. w DS-10 Politechniki wspólnie z Markiem Stachowiakiem, Jarkiem „Strusiem” Struczyńskim i Darkiem „Kosmą” Chrościelewskim zawiązał zespół 111 Blues, który nazwę przyjął od numeru pokoju Wojtka. Więcej o autorze na stronie Biblioteki PG.

Jarosław „Struś” Struczyński – gitarzysta i kompozytor, współzałożyciel grupy 111 Blues. Urodził się w Gniewie. Obecnie kasztelan gniewski, dowódca chorągwi husarskiej marszałka województwa pomorskiego, organizator inscenizacji bitwy grunwaldzkiej i odtwórca w niej (od samego początku) roli Wielkiego Mistrza.

Adam Kamrowski – harmonijkarz ustny. Urodził się w Gniewie. Fotograf, podróżnik, wielokrotny uczestnik wypraw archeologicznych do Afryki.

Promocja książki prof. Aleksandra Kołodziejczyka i dr hab. Aleksandry Kołodziejczyk

Biblioteka PG oraz rektor PG prof. Krzysztof Wilde zapraszają na wyjątkowe spotkanie – promocję książki autorstwa prof. Aleksandra Kołodziejczyka i dr hab. Aleksandry Kołodziejczyk: „Substancje groźne, niebezpieczne i pożyteczne – tom 2. Związki organiczne”.

Spotkanie odbędzie się 23.04.2024 r., o godz. 1600 w Auli w Gmachu Głównym PG.

W ramach spotkania zostaną odczytane fragmenty publikacji przez jej współautorkę, a także przez osoby z najbliższego otoczenia naukowego autora – rektora Politechniki Gdańskiej w l. 1996–2002 r., wieloletniego pracownika Wydziału Chemicznego PG.

Spotkanie poprowadzi dziekan Wydziału Chemicznego prof. Agata Kot-Wasik. Spotkaniu towarzyszyć będzie recital fortepianowy dr Dominiki Glapiak i dr. Mikołaja Sikały oraz występ Chóru Akademickiego Politechniki Gdańskiej pod dyrekcją prof. Mariusza Mroza.

Po spotkaniu będzie możliwość nabycia egzemplarzy publikacji. Książkę można również zakupić w e-sklepie PG.

Politechnika Gdańska w mediach

Rektor o budynkach odpornych na trzęsienie ziemi w TVN24, naukowcy o neuroróżnorodności

W dn. 1–7.04.2024 r. w mediach tradycyjnych i społecznościowych ukazały się 574 wzmianki na temat Politechniki Gdańskiej.
Poniżej zamieszczamy wybrane materiały związane z Politechniką Gdańską, które ukazały się w mediach w minionym tygodniu.

Rektor PG o odpornych sejsmicznie konstrukcjach

Prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej w TVN24 – w związku z trzęsieniem ziemi na Tajwanie – mówił o tym, jakie metody stosuje się w budownictwie, aby uchronić budynki przed zawaleniem. Wypowiedź rektora została wyemitowana w serwisach informacyjnych TVN24.

O neuroróżnorodoności w kontekście rynku pracy

Czym jest neuroróżnorodność? Jak wygląda sytuacja osób neuroróżnorodych na rynku pracy? W Światowym Miesiącu Świadomości Autyzmu o wynikach badań w tym obszarze dr Joanna Szulc i dr Michał Tomczak z Wydziału Zarządzania i Ekonomii mówili m.in. w TVN24, TOK FM, Radiu Eska i Radiu Nowy Świat.

Radio Nowy Świat TVN24

Czy spółki komunalne mogą przynosić zysk?

Prof. Alicja Sekuła z Wydziału Zarządzania i Ekonomii tłumaczyła w TVN24, na czym polega działalność spółek komunalnych w kontekście budżetów samorządów. Wypowiedź profesor została wyemitowana w serwisach informacyjnych TVN24.

Kierunek, który przygotuje na wyzwania przyszłości

O uruchamianym na Politechnice Gdańskiej od nowego roku akademickiego międzywydziałowym, interdyscyplinarnym kierunku studiów – Technologie Przemysłu 5.0 w minionym tygodniu informowały liczne portale, w tym m.in.:

Naukawpolsce.pl Polskie Radio Radio Gdańsk

O współpracy Uczelni Fahrenheita i kształceniu kadr dla energetyki jądrowej

Prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor Związku Uczelni Fahrenheita w programie Raport Gospodarczy w TVP3 Gdańsk mówiła m.in. o różnych obszarach współpracy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego, a także o kierunkach rozwoju energetyki w regionie i o roli uczelni w przygotowaniu kadr dla polskiej energetyki jądrowej.

TVP3 [odc. z 27.03.2024, rozmowa od min. ok. 7 min.]

Najsłynniejszy polski iluzjonista studiował na PG

Jest najsłynniejszym polskim iluzjonistą i zarabia miliony, studiował matematykę stosowaną na Politechnice Gdańskiej.

Forbes

Absolwentka PG o tym, jak ożywić zabudowania młyńskie w Lęborku

Absolwentka Wydziału Architektury ma pomysł na ożywienie zabudowań młyńskich w Lęborku. Inż. arch. Magdalena Peplińska temu zagadnieniu poświęciła pracę dyplomową.

Dziennik Bałtycki

Zarządzenia i pisma okólne

Zarządzenia i pisma okólne

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 19/2024 z 4.04.2024 r. w sprawie: ogłoszenia rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej i składów komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2024/2025

Kalendarium

11 kwietnia 09.30–16.00

XV Konferencja Qualitas

Katedra Inżynierii Zarządzania i Jakości Wydziału Zarządzania i Ekonomii oraz Naukowe Koło Jakości i Produktywności WZiE serdecznie zapraszają do udziału w XV Konferencji Qualitas.
11 kwietnia 09.30–18.00
https://event.mostwiedzy.pl/event/50/page/437-program

II Ogólnopolska Konferencja „Grywalizacja w edukacji”

Konferencja odbędzie się na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej w budynku Hydromechaniki (nr 11 na mapie kampusu) w sali konferencyjnej na I piętrze. Więcej informacji znajdziesz na stronie CNE PG.
13 kwietnia 10.00–16.00
https://pg.edu.pl/wydarzenia/18711-i-turniej-brydza-sportowego-o-puchar-rektora-pg

I Turniej Brydża Sportowego o Puchar Rektora PG

Serdecznie zapraszamy na I Turniej Brydża Sportowego o Puchar Rektora PG z okazji 120-lecia Politechniki Gdańskiej, który odbędzie się Gmachu Głównym PG.
13 kwietnia 10.00–16.00
https://forms.pg.edu.pl/01HPM2Z987RTAR3TWQMD33M6SS

II Akademicki Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Rektora PG

Serdecznie zapraszamy na II Akademicki Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Rektora na 120-lecie PG, który odbędzie się w Hali Sportowej MRKS Gdańsk (ul. Meissnera 1). Zapisy do 11.04.2024.
17 kwietnia 09.00–15.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

FRIS w dydaktyce – rozpoznawanie stylów myślenia i działania

Zapraszamy do udziału w certyfikowanym szkoleniu „FRIS w dydaktyce - rozpoznawanie stylów myślenia i działania” (17.04.2024, środa) Prowadzi: Joanna Czerska
17 kwietnia 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
18 kwietnia 09.00–15.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Zapraszamy do udziału w certyfikowanym szkoleniu „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”, prowadzi: Grażyna Knitter
19 kwietnia 11.00–13.00
https://forms.pg.edu.pl/01HS8QHT90G3PWGCY9GRA56XWH

Uczelniany Turniej Scrabble

Turniej organizowany w ramach 40-lecia powstania Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.
22 kwietnia–13 maja
https://rekrutacja.pg.edu.pl/

Przyjmowanie aplikacji do Szkoły Doktorskiej

W dn. 22.04–13.05.2024 do godz. 11.00 Szkoła Doktorska będzie przyjmować aplikacje wraz z kompletem dokumentów – aplikacje należy składać elektronicznie w systemie rekrutacyjnym.
6 czerwca–7 czerwca
https://pg.edu.pl/centrum-wspolpracy-miedzynarodowej/2024-04/politechnika-gdanska-bedzie-gospodarzem-konferencji-na-temat-miedzynarodowej-promocji-uczelni-wyzszych

Strategie międzynarodowej promocji uniwersytetów

Konferencja poświęcona międzynarodowej promocji uczelni wyższych z udziałem krajowych i zagranicznych specjalistów. Trwa rejestracja.