Nr 317/21 marca 2024

Z życia uczelni

Rektor PG prof. Krzysztof Wilde gościem „Forum Panoramy”

Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztof Wilde był w środę gościem programu „Forum Panoramy” w TVP Gdańsk.

W programie red. Tomasza Sieliwończyka rektor Politechniki Gdańskiej opowiedział m.in. o ordynacji wyborczej obowiązującej na uczelni i kampanii wyborczej, a także podsumował swoją pierwszą kadencję. Wśród największych sukcesów uczelni wymienił m.in. uzyskanie przez PG statusu uczelni badawczej, który przełożył się na zwiększenie subwencji budżetowej uczelni i wyższą efektywność badań naukowych oraz publikacji.

Opowiadał również o perspektywach zawodowych studentek i studentów PG podkreślając, że dyplom uczelni w praktyce gwarantuje zatrudnienie w zawodzie i szerokie możliwości rozwoju. Zaznaczył przy tym rolę Uczelni Fahrenheita w budowaniu międzynarodowego wizerunku Gdańska jako silnego i zjednoczonego ośrodka akademickiego.

W ostatniej części rozmowy red. T. Sieliwończyk pytał jeszcze o tegoroczne obchody 120-lecia Politechniki Gdańskiej, w ramach których przedstawiciele uczelni zaplanowali kilkadziesiąt wydarzeń towarzyszących jubileuszowi. Z pełnym programem obchodów można zapoznać się na dedykowanej stronie jubileusz.pg.edu.pl.

MIT, Oxford, Cambridge… czy Politechnika Gdańska dogania światową czołówkę?

Pracownicy Centrum Analiz Strategicznych postawili sobie pytanie: Czy Politechnika Gdańska dogania światową czołówkę uczelni? Aby to zweryfikować, została przygotowana analiza porównawcza, w której wzięto pod uwagę TOP5 uczelni na świecie z ostatniej edycji rankingu QS World University Rankings 2024.

Do analizy wykorzystano wskaźniki bibliometryczne dostępne w systemie SciVal, bazującym na danych znajdujących się w bazie Scopus (QS World University Rankings wykorzystuje to samo źródło danych).

Pod uwagę wzięto :

 1. Procentowy udział publikacji w TOP10% percentylu cytowań (Output in Top 10% Citation Percentiles %)
 2. Procentowy udział publikacji w TOP10% najlepszych czasopism według CiteScore (Publications in Top 10% Journal Percentiles by CiteScore Percentile %)
 3. Znormalizowany wskaźnik cytowań (Field-Weighted Citation Impact – FWCI)
 4. Procentowy udział współpracy międzynarodowej (International Collaboration %)
 5. Liczba wyświetleń per publikacja (Views per Publication)

Jak na tle największych światowych uczelni wypada Politechnika w takim zestawieniu? Zapraszamy do zapoznania się z wynikami analizy na stronie CAS.

Stypendium Talentów Politechniki Gdańskiej – uczelnia ogłasza konkurs dla uczniów i absolwentów szkół średnich z całej Polski

Indeks na jednej z najlepszych uczelni w kraju, indywidualny tryb studiów, opieka mentora naukowego i wsparcie finansowe w wysokości 2 tys. zł miesięcznie przez cały okres studiów? Takie możliwości daje Stypendium Talentów – I edycja konkursu, który właśnie ogłosiła Politechnika Gdańska z myślą o kandydatach na studia posiadających wybitne wyniki w nauce i osiągnięcia twórcze. Zgłoszenia przyjmowane są do 15.04.2024 r.

Uczestnikiem konkursu może być osoba, która:

 • zdała egzamin maturalny lub jego zagraniczny odpowiednik nie dawniej niż 3 lata przed ogłoszeniem konkursu lub w momencie ogłoszenia konkursu jest uczniem ostatniej klasy szkoły kończącej się złożeniem egzaminu maturalnego lub jego zagranicznego odpowiednika;
 • w roku akademickim następującym po dacie ogłoszenia konkursu podejmuje studia po raz pierwszy;
 • posiada wybitne wyniki w nauce i osiągnięcia twórcze

Laureaci Stypendium Talentów w ramach nagrody otrzymają:

 • indeks na wybranym przez siebie kierunku studiów stacjonarnych I stopnia na Politechnice Gdańskiej;
 • stypendium w wysokości 2 tys. zł przez cały okres studiów;
 • gwarancję miejsce w jednoosobowym pokoju w domu studenckim dla stypendysty spoza Trójmiasta;
 • opiekę naukową nauczyciela akademickiego;
 • możliwość indywidualnego toku studiów.

Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz rekrutacyjny wraz z dołączonymi materiałami stanowiącymi autoprezentację – wyników w nauce, dotychczasowych osiągnięć, zainteresowań i planowanej ścieżki rozwoju w związku z wybranym kierunkiem studiów.

Szczegółowe informacje można znaleźć na podstronie poświęconej Stypendium Talentów.

Dr inż. Anita Richert-Kaźmierska kształtuje politykę senioralną w województwie i w Polsce

Dr. inż. Anita Richert-Kaźmierska i Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska. Fot. mat. PUW

Dr inż. Anita Richert-Kaźmierska z Wydziału Zarządzania i Ekonomii została powołana przez Beatę Rutkiewicz, wojewodę pomorską na stanowisko pełnomocnika ds. rodziny i polityki społecznej.

Pełniąc tę funkcję będzie ona inicjowała i koordynowała współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego województwa pomorskiego w zakresie spraw społecznych. Ponadto do kompetencji nowej pełnomocnik będą należeć inicjatywy na rzecz integracji międzypokoleniowej i aktywizacji seniorów, walki z dyskryminacją i wykluczeniem osób z niepełnosprawnościami oraz wspieranie organizacji pozarządowych i rozwoju usług społecznych.

Dr inż. Anita Richert-Kaźmierska od lutego 2024 r. jest także stałym doradcą Komisji Sejmowej Polityki Senioralnej Sejmu X kadencji.

Ponadto 1.03.2024 r. Minister Polityki Senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz powołała dr inż. Anitę Richert-Kaźmierską do Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Polityki Senioralnej na dwuletnią kadencję 2024–2026. Dr inż. Anita Richert-Kaźmierska jest również zastępcą przewodniczącego Wojewódzkiej Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, a także członkinią Rady Pomocy Społecznej przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Naukowczyni jest członkinią Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

W swojej pracy naukowej dr inż. Anita Richert-Kaźmierska skupia się na zagadnieniach polityki społecznej, w tym deinstytucjonalizacji usług społecznych, systemach wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, starzeniu się społeczeństwa i dyskryminacji osób starszych na rynku pracy.

Odeszli od nas

Odszedł prof. Andrzej Stepnowski, prorektor PG w l. 2002–2005

W wieku 84 lat odszedł prof. Andrzej Stepnowski, prorektor ds. nauki w l. 2002–2005, Profesor Emeritus uczelni, wybitny naukowiec, specjalista z zakresu geoinformatyki, hydroakustyki i technologii satelitarnych, autor licznych patentów, wdrożeń i publikacji.

Prof. Andrzej Stepnowski z Politechniką Gdańską związany był już od czasów studenckich. W 1964 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera elektronika na Wydziale Elektroniki PG. Po studiach podjął pracę na uczelni. W 1974 r. z wyróżnieniem obronił doktorat, a w 1992 r. uzyskał habilitację. Na stanowisko profesora nadzwyczajnego został powołany w 1994 r., a na stanowisko profesora zwyczajnego w 2004 r.

Wiedzę i doświadczenie zdobywał zarówno na Politechnice Gdańskiej, jak i podczas staży w renomowanych ośrodkach badawczych: Massachusetts Institute of Technology MIT w USA czy Instytucie Badawczym IRPeM Włoskiej Akademii Nauk CNR w Ankonie.

W l. 1983–1985 pełnił funkcję kierownika Zakładu Hydroakustyki. Od 1994 r. do 1999 r. był kierownikiem Zakładu Akustyki Środowiska, a następnie do roku 2011 – kierownikiem Katedry Systemów Telemonitoringu oraz Katedry Systemów Geoinformatycznych. Jednocześnie pomiędzy 2005 a 2008 rokiem pracował na stanowisku dyrektora Laboratorium Niezawodności Infrastruktur Krytycznych – CIDLab.

W l. 1996–1999 piastował stanowisko prodziekana ds. nauki Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, a od 2002 do 2005 roku prorektora ds. nauki Politechniki Gdańskiej.

Naukowe zainteresowania prof. A. Stepnowskiego obejmowały m.in. geoinformatykę czy hydroakustykę. Jego dorobek naukowy obejmuje dwie monografie, ponad 250 publikacji, a także osiem patentów i ponad 30 projektów badawczych i wdrożeniowych. Stworzył szkołę naukową morskich systemów informacyjnych i geoinformatyki, co przełożyło się m.in. na wypromowanie siedmiu doktorów nauk technicznych oraz trzech doktorów habilitowanych.

Prof. A. Stepnowski był członkiem Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk, ekspertem Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, redaktorem w czasopiśmie naukowym „Acta Acustica”, a także europejskim wiceprezydentem Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego, największej zawodowej organizacji inżynierów elektryków i elektroników IEEE. Był również profesorem wizytującym na czterech zagranicznych uniwersytetach – w USA, Kanadzie, Turcji i Indonezji.

Współpracował z otoczeniem gospodarczym. Był między innymi założycielem, a następnie przewodniczącym rady nadzorczej C-Map Poland – krajowego pioniera w sektorze geoinformatycznym – od roku 2007 funkcjonującej jako firma Jeppesen Poland, będącej częścią korporacji Boeing, jednej z największych z sektora IT na Pomorzu.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Oficerskim OOP, medalem „Za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej”, a także Medalem Pamiątkowym Politechniki Gdańskiej. Otrzymał również honorowy tytuł Mistrza Techniki Polskiej.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się we wtorek 19 marca 2024 r. Mszę św. żałobną odprawiono w Archikatedrze Oliwskiej, pogrzeb odbył się na cmentarzu Łostowickim.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

Nabór wniosków do programu Titanium (do 24.03.2024 r.)

Program Titanium

Centrum Transferu Technologii zaprasza pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów PG do składania wniosków o dofinansowanie z Programu Titanium kosztów działań zmierzających do uzyskania lub rozszerzenia międzynarodowej ochrony prawnej wynalazku.

Głównym celem Programu Titanium jest wsparcie projektów wynalazczych, które powstały na PG i mają wysokie prawdopodobieństwo wdrożenia na rynkach międzynarodowych. Do Programu można zgłaszać projekty wynalazcze, co do których Uczelnia posiada w całości lub w części prawa majątkowe oraz nie ma ograniczeń w zakresie ich komercyjnego zastosowania.

Koszty kwalifikowane projektu:

 • badania patentowe (analizy stanu techniki);
 • opracowanie dokumentacji zgłoszenia wynalazków w procedurze międzynarodowej PCT, w procedurze europejskiej oraz procedurze krajowej;
 • tłumaczenia dokumentacji zgłoszeniowej;
 • opłaty urzędowe za zgłoszenie.

Informacje dla aplikujących:

Doktoraty wdrożeniowe na Wydziale Chemicznym we współpracy z ORLEN SA

 

W Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej na Wydziale Chemicznym PG w ramach II edycji programu „Doktorat Wdrożeniowy” zostały zrealizowane dwa doktoraty wdrożeniowe. Obydwa przygotowywane były we współpracy z firmą ORLEN:

 • „Wykorzystanie algorytmów optymalizacyjnych w estymacji agresywności korozyjnej ropy naftowej” – autor: Tomasz Olczak, dyrektor Biura Technologii i Efektywności ORLEN; promotor: dr hab. inż. Artur Zieliński, prof. PG;
 • „Diagnostyka i monitorowanie zagrożenia korozyjnego wywołanego wodorem w instalacji Krakingu Katalitycznego” – autor: Radosław Gospoś, ekspert w Biurze Badań i Rozwoju Petrochemii i Rafinerii Przyszłości; promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki.

Procesy opracowane w tych badaniach są wdrażane na instalacjach w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN w Płocku, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa procesowego, wydłużenia żywotności instalacji przemysłowych oraz zmniejszenia częstotliwości potencjalnych awarii.

Obecnie na Wydziale Chemicznym realizowanych jest jeszcze 10 doktoratów wdrożeniowych we współpracy z ORLEN SA.

WILiŚ zaangażowany w projektowanie infrastruktury transportu tramwajowego

Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło rekomendację nowych wytycznych do projektowania torów tramwajowych WR-D-43-3.

Skład zespołu ekspertów, który stworzył zeszyt nowoczesnych rozwiązań to pracownicy takich instytucji jak: Politechnika GdańskaPolitechnika WrocławskaHighway sp. z o.o.Transprojekt GdańskiTramwaje Warszawskie i MPK Wrocław. Kierownikiem tej grupy projektowej był dr inż. Jacek Szmagliński z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG.

Ostatnie ogólnopolskie wytyczne tramwajowe powstały w 1983 r. Po 41 latach od tej daty został przekazany projektantom, wykonawcom i zarządcom infrastruktury zbiór nowoczesnych rozwiązań niezbędnych przy budowie i modernizacji tras tramwajowych.

Dokument można pobrać ze strony Ministerstwa Infrastruktury.

Kształcenie i dydaktyka

Wyniki studenckiej ankiety oceny nauczyciela w semestrze zimowym 2023/2024

Dnia 5 03.2024 r. zakończyła się studencka ankieta oceny nauczyciela. Zachęcamy wszystkich nauczycieli do zapoznania się z jej wynikami na swoich indywidualnych kontach, a studentom dziękujemy za tak liczny udział w ankietyzacji.

Ogólne wyniki studenckiej ankiety oceny nauczyciela można znaleźć na stronie Centrum Analiz Strategicznych.

Innowacje i przedsiębiorczość

Demo Day programu Startup School One

Gdańsk Tech Startup School (GTS2zaprasza na prezentację projektów zespołów startupowych, które ukończyły czwartą edycję programu Startup School One pn. „Sprawdź swój pomysł”.

Wydarzenie rozpocznie się 21.03.2024 r. o godz. 16:00 w Auditorium Novum PG; osoby, które nie mogą być obecne z nami stacjonarnie zachęcamy do uczestnictwa w transmisji poprzez MS Teams.

Uczestników Demo Day obowiązuje rejestracja.

Zachęcamy do zapoznania się z profilami zespołów 4. edycji programu jeszcze przed wydarzeniem.

Jury i nagroda publiczności

Zespoły prezentujące się podczas Demo Day będą po raz pierwszy oceniane przez Jury w składzie:

powalczą one również o nagrodę publiczności, sponsorowaną przez Politechniczny Klub Biznesu PKB+.

Strefa matchmakingowa

Podczas wydarzenia po raz pierwszy będzie można skorzystać z możliwości nawiązania współpracy z zespołami kolejnej edycji programu Startup School One. Do rozmów zapraszają zespoły startupowe poszukujące partnerów do rozwoju swoich projektów. Rozmowy z zespołami będą możliwe podczas przerwy oraz części networkingowej.

Politechnika Gdańska w mediach

Prof. Krzysztof Wilde rektorem PG i sukces współpracy PG i OPI w obszarze AI

W dn. 11–17.03 w mediach, w tym m.in. na portalach, w prasie, radiu i telewizji, pojawiło się 626 wzmianek o Politechnice Gdańskiej.

Poniżej przedstawiamy listę najciekawszych publikacji medialnych z ostatniego tygodnia.

Prof. Krzysztof Wilde rektorem Politechniki Gdańskiej

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, członek korespondent PAN, został wybrany na rektora Politechniki Gdańskiej w kadencji 2024-2028. Wybory odbyły się we wtorek 12 marca, a o ich wyniku informowały m.in.:

Nauka w Polsce Trójmiasto.pl Radio Gdańsk Dziennik Bałtycki Forum Akademickie Perspektywy Zawsze Pomorze Gospodarka Morska 

Rektor Wilde był gościem „Forum Panoramy” w TVP Gdańsk.

Rozmowa z prof. Krzysztofem Wilde, rektorem PG

Qra – polskojęzyczne, generatywne modele językowe

Krajowe media w dalszym ciągu informowały o sukcesie Politechniki Gdańskiej i AI Lab z Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) – Państwowego Instytutu Badawczego, które opracowały polskojęzyczne generatywne neuronowe modele językowe. Qra to pierwszy tej skali i najlepszy w modelowaniu języka polskiego odpowiednik otwartych narzędzi Mety czy Mistral AI. Materiały na ten temat ukazały się m.in. na portalu Onet, w TVP Info, Radiu Gdańsk czy Forum Akademickim. W ubiegłym tygodniu o nowych modelach językowych informowały:

Eska.pl Focus Trójmiasto.pl Perspektywy Gazeta.pl Polish Science

Laboratorium sieci i usług 5G powstało na PG

O nowopowstałym laboratorium wcześniej informowały już m.in. Trójmiasto.pl, Radio Gdańsk czy TVP Gdańsk.

Nadmorski 24 Polish Science

Pięć odcinków z naukowcami PG w hitowym kanale popularnonaukowym na YouTube

Na zdjęciu Karolina Głowacka, twórczyni Radia Naukowego i prof. Robert Bogdanowicz z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.

Politechnika Gdańska nawiązała bliską współpracę z Radiem Naukowym – najpopularniejszą stacją radiową na YouTube specjalizującą się wyłącznie w popularyzowaniu nauki. Kanał Radia Naukowego ma obecnie 175 tys. subskrypcji, a jego twórczyni, red. Karolina Głowacka, przygotowała w kooperacji z PG pięć odcinków.

Twórczynią kanału jest Karolina Głowacka, od kilkunastu lat jedna z najlepszych i najpopularniejszych dziennikarek naukowych w Polsce, znana przede wszystkim z licznych audycji, wywiadów i podcastów w radiu TOK FM. Równolegle, od nieco ponad trzech lat, rozwija swój autorski projekt, czyli właśnie Radio Naukowe.

Efektem współpracy PG z kanałem jest nagranie na kampusie uczelni pięciu niezależnych odcinków, prezentujących zainteresowania badawcze naukowców PG oraz istotę ich badań w odniesieniu do potrzeb społecznych i wyzwań cywilizacyjnych.

Odcinki, w których rozmówcami są naukowczynie i naukowcy PG, będą emitowane co dwa tygodnie. Premiera odcinka inaugurującego cykl miała miejsce 14.03.2024 r., a jego bohaterem jest prof. Robert Bogdanowicz, z-ca kierownika Katedry Metrologii i Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. Naukowiec kieruje jedynym w Polsce zespołem, który prowadzi badania nad półprzewodnikowymi diamentami i możliwościami ich wykorzystania, m.in. w diagnostyce medycznej nowej generacji i utylizacji problematycznych związków w oczyszczalniach ścieków.

Rozmowy posłuchać można na stronie internetowej oraz kanale YouTube Radia Naukowego. Podcast dostępny jest także m.in. na Spotify, Apple Podcasts czy Google Podcasts.

YouTube Spotify Google Podcasts Apple Podcasts

Warsztaty i szkolenia

Warsztaty online „Agile Project Management”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników PG na warsztaty „Agile Project Management”, które odbędą się 29.03.2024 r. w godz. 9.00–14.00, online na platformie Teams.

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację otrzymają link do spotkania drogą mailową.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Warsztaty online „Zarządzanie ryzykiem w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników PG na warsztaty „Zarządzanie ryzykiem w projektach”, które odbędą się 28.03.2024 r. w godz. 9.00–14.00, online na platformie Teams.

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację otrzymają link do spotkania drogą mailową.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Szkolenie online „Podstawy zarządzania projektami”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników PG na dwudniowe szkolenie pn. „Podstawy zarządzania projektami” organizowane w dn. 21–22.03.2024 r. w godz. 9.00–14.00, online na platformie Teams.

Szkolenie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na szkolenie obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację otrzymają link do spotkania drogą mailową.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Zarządzenia i pisma okólne

Zarządzenia i pisma okólne

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 14/2024 z 11.03.2024 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu programu NITROGENIUM SUPPORTING EXCELLENCE IN PUBLISHING

Komunikaty

I Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Rektora na 120-lecie PG

Serdecznie zapraszamy absolwentów, pracowników i studentów PG do udziału w I Międzynarodowym Turnieju Szachowym o Puchar Rektora na 120-lecie PG, który odbędzie się 6 kwietnia br. w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej.

Wszystkich chętnych zapraszamy do rejestracji na stronie portalu szachowego lub zgłoszenie udziału poprzez wysłanie e-maila na adres:

turniej.szachowy@pg.edu.pl. Kwalifikacja do udziału w Turnieju będzie odbywać się na podstawie kolejności zgłoszeń (termin upływa 4.04.24 r.) oraz opłacenia wpisowego. 

Aktualna lista zapisanych uczestników.                                           

Organizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej oraz Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG.

Dodatkowych informacji udziela: Tomasz Klajbor, tel. 694 487 332, tomasz.klajbor@innokrea.pl.

Więcej informacji znajduje się na stronie wydarzenia.

Obchody Irańskiego (Perskiego) Nowego Roku (21.03.2024)

Centrum Współpracy Międzynarodowej zaprasza pracowników, doktorantów i studentów do udziału w obchodach Nouruz – Irańskiego (Perskiego) Nowego Roku, które odbędą się 21.03.2024 r. (czwartek) w godz. 11.00–13.00 w Sali Kreatywnej w budynku Hydromechaniki (nr 11 na mapie kampusu).

Wydarzenie będzie okazją do poznania bogatej kultury irańskiej/perskiej. Udział mogą wziąć wszyscy zainteresowani, którzy tego dnia odwiedzą kampus PG w ramach Dnia Otwartego. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Kalendarium

21 marca 09.00–15.00
https://tiny.pl/dmqkk

Ogólnopolski Dzień Otwarty PG

Ogólnopolski Dzień Otwarty na Politechnice Gdańskiej skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół średnich. Jego celem jest prezentacja oferty studiów na PG.
21 marca 16.00–19.00
https://pg.edu.pl/startup/demoday

Demo Day Startup School One

Podczas Demo Day swoje projekty zaprezentują zespoły startupowe 4. edycji programu Startup School One „Sprawdź swój pomysł” prowadzonego na PG.
25 marca 09.00–15.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Szkolenie: Nagrywanie wykładów wideo i podkastów, cz. 1

Zapraszamy do udziału w certyfikowanym szkoleniu „Nagrywanie wykładów wideo i podkastów, cz. 1” (8.04.2024 (poniedziałek) – cz. 2) Prowadzący: Maciej Worwa
26 marca 13.00–15.00
https://chr.pg.edu.pl/komunikaty/712-26-marca-porozmawiamy-o-marce-naukowca-czy-warto-jej-poswiecac-czas-uwage-i-byc-moze-pieniadze

Spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o…, porozmawiajmy z…

Centrum HR we współpracy z Biurem Młodych Naukowców serdecznie zapraszają pracowników i doktorantów PG na spotkanie „Porozmawiajmy o marce naukowca – czy warto jej poświęcać czas, uwagę i (być może) pieniądze?”
6 kwietnia 00.00–23.59
https://www.chessarbiter.com/turnieje/2024/ti_315/file1.pdf

I Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Rektora PG

Serdecznie zapraszamy absolwentów, pracowników i studentów PG do udziału w I Międzynarodowym Turnieju Szachowym o Puchar Rektora na 120-lecie PG, który odbędzie się 6 kwietnia br. w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej.