Nr 316/14 marca 2024

Z życia uczelni

Prof. Krzysztof Wilde rektorem Politechniki Gdańskiej w kadencji 2024–2028

Fot. Krzysztof Krzempek/PG
 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, członek korespondent PAN, został wybrany na rektora Politechniki Gdańskiej w kadencji 2024–2028. Oficjalny wynik wyborów podała Uczelniana Komisja Wyborcza, a nowa kadencja obecnie urzędującego rektora PG rozpocznie się 1.09.2024 r.

W wyborach brało udział dwoje kandydatów: prof. Anna Dołęga (Wydział Chemiczny) oraz prof. Krzysztof Wilde (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, obecny rektor PG). W ub. wtorek, tj. 5.03.2024 r. kandydaci wzięli udział w debacie, w której odpowiadali na pytania przedstawicielek i przedstawicieli Samorządu Studenckiego PG, a które związane były wyłącznie ze sprawami studenckimi. Następnie, 6.03.2024 r., zaprezentowali swoje programy wyborcze na otwartym zebraniu informacyjnym UKW, w którym uczestniczyli elektorzy i wszyscy zainteresowani pracownicy i studenci uczelni.

Do udziału w tajnym głosowaniu, które odbyło się 12.03.2024 r. uprawnione było Uczelniane Kolegium Elektorów, składające się ze 117 elektorek i elektorów wyłonionych spośród społeczności akademickiej PG we wcześniejszych głosowaniach. W głosowaniu udział wzięło 114 z nich, obecny rektor otrzymał 108 głosów poparcia, prof. Anna Dołęga 4 głosy, natomiast dwóch elektorów wstrzymało się od głosu.

W kampanii wyborczej prof. Krzysztof Wilde odnosił się do swoich deklaracji wyborczych sprzed czterech lat i wykazał ich realizację w swoim programie wyborczym. W kolejnej kadencji zamierza ukierunkować swoje działania na budowaniu Politechniki Gdańskiej jako uczelni jeszcze bardziej przyjaznej dla pracowników, doktorantów, studentów, absolwentów i osób z otoczenia społeczno-gospodarczego, a zarazem ambitnej i konkurencyjnej.

– Jestem zaszczycony i jednocześnie niezwykle wdzięczny za zaufanie, którym kolejny raz obdarzyła mnie społeczność akademicka Politechniki Gdańskiej – mówił tuż po ogłoszeniu wyborów JM Rektor prof. Krzysztof Wilde. – Moją ambicją jest, by nasza Alma Mater przez kolejne lata rozwijała się w jeszcze większym tempie niż dotychczas. Uważam, że nawet najbardziej ambitne cele będą osiągalne, jeżeli będziemy czerpać radość i satysfakcję z pracy na rzecz Politechniki. Możemy to osiągnąć wyłącznie wspólnie, wzajemnie się szanując i słuchając.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Politechnika Gdańska i Uniwersytet SWPS zacieśniają współpracę

Prof. Roman Cieślak, rektor Uniwersytetu SWPS oraz prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. Fot. Krzysztof Krzempek/PG
 

Politechnika Gdańska i Uniwersytet SWPS zawarły 5.03.2024 r. porozumienie o rozszerzeniu dotychczasowej współpracy, która trwa już od 2014 r. W dokumencie podkreślono główne wspólne cele w obszarach dydaktycznym, badawczym i organizacyjnym, w szczególności w zakresie:

 1. tworzenia i realizacji kierunków studiów uzupełniających dotychczasową ofertę dydaktyczną obu Uczelni, z uwzględnieniem zasad konkurencyjności, potrzeb społeczno-gospodarczych oraz w ramach posiadanych kompetencji i zasobów, szczególnie w obszarze następujących dyscyplin naukowych: psychologii i informatyki;
 2. tworzenia i realizacji – zgodnie z wymienionymi wyżej zasadami – oferty dydaktycznej w innych formach kształcenia, np. w postaci studiów podyplomowych, szkoleń;
 3. inicjowania i realizacji interdyscyplinarnych projektów badawczych i badawczo-rozwojowych, szczególnie o charakterze wdrożeniowym;
 4. wspierania i rozwoju aktywności studenckiej obu uczelni;
 5. organizacji wydarzeń akademickich i naukowych.

Porozumienie zostało podpisane na czas nieokreślony.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

Prof. Grzegorz Boczkaj nominowany do nagrody Pomorskie Sztormy

Fot. Martyna Niećko / Agencja Wyborcza.pl
 

Jak co roku Gazeta Wyborcza zaprasza swoich czytelników do udziału w plebiscycie Pomorskie Sztormy. Nagroda zostanie przyznana w dziewięciu kategoriach. „Sztorma Naukowego” ma szanse zdobyć prof. Grzegorz Boczkaj z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, który prowadzi badania nad oczyszczaniem ścieków przemysłowych przy zastosowaniu zjawiska kawitacji i w minionym roku znalazł się w elitarnym gronie 1% najczęściej cytowanych naukowców na świecie.

Aby wziąć udział w głosowaniu, wystarczy wejść na stronę www.pomorskiesztormy.pl lub wypełnić kupon, który publikowany jest w piątkowym „Tygodniku Trójmiasto" Gazety Wyborczej i odesłać na adres redakcji. Głosowanie potrwa do 18.03.2024 r. (poniedziałek) do godz. 23:59.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

To może być pierwszy tej skali polski odpowiednik GPT. Sukces współpracy PG i OPI w obszarze AI

Politechnika Gdańska i AI Lab z Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) – Państwowego Instytutu Badawczego opracowały polskojęzyczne generatywne neuronowe modele językowe na bazie terabajta danych tekstowych wyłącznie w języku polskim. Qra to pierwszy model generatywny wstępnie wytrenowany na tak dużym zasobie polskich tekstów, do którego uczenia użyto wielkich mocy obliczeniowych. Dla porównania modele Llama, Mistral czy GPT są w większości trenowane na danych anglojęzycznych, a jedynie ułamek procenta korpusu treningowego stanowią dane w języku polskim.

Środowisko obliczeniowe dedykowane pod budowę modeli sztucznej inteligencji powstało na Politechnice Gdańskiej w Centrum Kompetencji STOS. W procesie wykorzystano klaster 21 kart graficznych NVidia A100 80GB. Przygotowanie środowiska, utworzenie narzędzi i modeli oraz ich trenowanie (w oparciu m.in. o treści z takich obszarów jak prawo, technologia, nauki społeczne, biomedycyna, religia i sport) i testowanie zajęło zespołom około pół roku. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze CK STOS właściwy proces trenowania w przypadku najbardziej złożonego z modeli został skrócony do około miesiąca.

Modele Qra będą stanowić podstawę rozwiązań informatycznych do obsługi spraw i procesów, które wymagają lepszego zrozumienia języka polskiego.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Laboratorium sieci i usług 5G otwarte na Politechnice Gdańskiej

Politechnika Gdańska jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce otworzyła własne laboratorium sieci i usług 5G na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. To nowe możliwości dla naukowców, ale także firm, które będą tu mogły testować nowe rozwiązania.

Uruchomienie sieci 5G na PG jest efektem zakończonego projektu „Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem: PL-5G”, który realizowany był w konsorcjum i z Politechniką Warszawską (lider projektu), AGH, Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym, Politechniką Wrocławską, oraz Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Kierownikiem projektu na Politechnice Gdańskiej jest prof. Józef Woźniak z WETI.

W ramach projektu w poszczególnych jednostkach utworzono w sumie trzy wyspecjalizowane laboratoria:

 • Laboratorium sieci 5G;
 • Laboratorium symulatorów i aparatury pomiarowej 5G;
 • Laboratorium otoczenia.

Otwarcie laboratorium odbyło się podczas seminarium dotyczącego rozwoju sieci 5G i możliwości, jakie oferuje nowy sprzęt. Odbyła się prezentacja instalacji oraz wybranych usług planowanych do świadczenia w sieciach lokalnych oraz sieci międzyregionalnej.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Szkoła Doktorska – ogłoszenie list potencjalnych promotorów

Szkoła Doktorska opublikowała listy potencjalnych promotorów dla kandydatów do Szkoły w rekrutacji na rok akademicki 2024/2025:

Do list promotorów można dotrzeć również za pomocą zakładek: Dyscypliny, Kandydaci, Dla promotorów.

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji do Szkoły Doktorskiej znajdują się w zakładce Kandydaci.

Konkurs LIDER XV NCBiR

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs LIDER XV. Celem Programu LIDER jest wsparcie rozwoju kadry naukowej w szczególności przez finansowanie programów adresowanych do młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zmierzających do podnoszenia kompetencji w zakresie samodzielnego planowania, zarządzania oraz kierowania zespołem badawczym, poprzez realizację projektów badawczych (o charakterze badań aplikacyjnych i rozwojowych), których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Projekty powinny obejmować badania aplikacyjne i prace rozwojowe. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN.

Program adresowany jest do osób, które:

 1. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi albo przygotowują rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat i są zatrudnione w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 2. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia;
 3. dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER;
 4. pozyskają do współpracy Jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego;
 5. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, a ich pobyt jest zarejestrowany.

Informacje dla aplikujących:

 • wnioskodawca aplikuje do programu wraz z jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub BADANIA rozwojowe;
 • wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego LSI;
 • dodatkowe informacje i dokumentacja konkursowa;
 • nabór wniosków – 18.03–30.06.2024 r. do godz. 16.00;
 • zgłoszenia w systemie moja PG należy przesłać do weryfikacji CZP przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym złożeniem wniosku;
 • kompletny wniosek należy przedstawić do weryfikacji formalnej przynajmniej tydzień przed wysłaniem do instytucji;
 • informacji w Centrum Zarządzania Projektami udzielają: Anita Wiśniewska, Katarzyna Bisewska, Kaja Kalinowska.

Raporty roczne składane do NCN

Centrum Zarządzania Projektami przypomina o obowiązku składania raportów rocznych z realizowanych projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki do 31.03.2024 r.

Raporty należy przesłać do weryfikacji pracowników CZP do 15.03.2024 r.

Informacji w Centrum Zarządzania Projektami udzielają: Anita Wiśniewska, Katarzyna Bisewska, Kaja Kalinowska.

Weź udział w międzynarodowym stażu podoktorskim

Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej, będący częścią Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG, zachęca do aplikowania o możliwość odbycia trzyletniego, międzynarodowego stażu podoktorskiego. Projekt CECOMEC w tematyce „Spicing up Ceria for Solid Oxide Fuel Cells” realizowany jest we współpracy z instytucjami z Krakowa oraz francuskiego Grenoble.

Informacje dla aplikujących:

 • cel projektu – zbadanie wpływu współdomieszkowania związków na bazie tlenku ceru (wprowadzania minimum dwóch domieszek kationowych) na aktywność elektrochemiczną tych związków, które mogą znaleźć zastosowanie w tlenkowych ogniwach paliwowych (SOFC) i wysokotemperaturowych elektrolizerach tlenkowych (SOEC);
 • uczestnicy – naukowcy posiadający dyplom z inżynierii, chemii, fizyki lub inżynierii materiałowej;
 • czas trwania projektu – 3 lata;
 • uczestnicy otrzymają pensję w wysokości 25 680 euro brutto; sfinansowane zostaną koszty podróży do ośrodków w Polsce, a głównym miejscem pobytu w trakcie stażu będzie Grenoble we Francji;
 • termin zgłoszeń upływa 15.03.2024 r.;
 • część prac związanych ze stażem realizowanych na terenie PG nadzorować będą: dr hab. inż. Beata Bochentyn, prof. PG i dr hab. inż. Agnieszka Witkowska, prof. PG; e-mail beata.bochentyn@pg.edu.pl, agnieszka.witkowska@pg.edu.pl;
 • szczegółowe informacje nt. stażu.

Staż umocowany będzie na Uniwersytecie w Grenoble i sfinansowany ze środków Central European Research Infrastructure Consortium (CERIC). Prace będą prowadzone w wiodących, europejskich jednostkach naukowych:

 • w Europejskim Centrum Promieniowania Synchrotronowego (European Synchrotron Radiation Facility – ESRF) w Grenoble;
 • w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie oraz
 • w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej na PG.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Zapraszamy na Wydziałowe Targi Pracy TARGOiOWISKO 2024


Biuro Karier i Absolwentów oraz Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa zapraszają na TARGOiOWISKO 2024, Wydziałowe Targi Pracy, które odbędą się 14.03.2024 r. w godz. 10.00–14.00, w budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (nr 30 na mapie kampusu).

Już po raz ósmy Politechnika Gdańska otwiera swoje drzwi dla studentów, absolwentów, a także uczniów szkół średnich zainteresowanych karierą w branży morskiej. To niezwykła okazja, aby bezpośrednio nawiązać kontakt z renomowanymi pracodawcami, zapoznać się z ofertami pracy, staży zawodowych i praktyk studenckich, a także poznać ścieżki kariery i oczekiwania firm wobec przyszłych pracowników. To nie tylko szansa na znalezienie pracy i praktyk studenckich, ale także możliwość pogłębienia wiedzy o aktualnych trendach i potrzebach branżowych.

W tegorocznej edycji zaprezentują się następujące firmy:

 1. Bota Technik Sp. z o.o. Sp. K.
 2. Crist SA
 3. Damen Engineering Gdańsk Sp. z o.o.
 4. Deltamarin Sp. z o.o
 5. Expom SA
 6. Ferchau Poland Sp. z o.o.
 7. Galeon Sp. z o.o. Sp. K.
 8. Gdańska Stocznia „Remontowa” im. J. Piłsudskiego SA
 9. Kongsberg Maritime CM Sp. z o.o.
 10. Nava Engineering Gdańsk Sp. z o.o.
 11. Nyborg-Mawent S.A.
 12. PGZ Stocznia Wojenna
 13. Polska Grupa Zbrojeniowa SA
 14. Polski Rejestr Statków SA
 15. Procad SA
 16. Remontowa Marine Design & Consulting Sp. z o.o.
 17. Remontowa Shipbuilding SA
 18. Salt Ship Design Poland Sp. z o.o.
 19. Warsila Polska Sp. z o.o.

Wszystkich uczestników zapraszamy na spotkanie „Kariera zawodowa w branży morskiej”, podczas którego pracownicy zaproszonych firm, będący absolwentami Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, opowiedzą dlaczego warto studiować na Politechnice Gdańskiej oraz jak wygląda ich obecna praca w zawodzie i perspektywy dalszego rozwoju w branży morskiej. Spotkanie odbędzie się w godz. 11.00–13.00 w sali 410.

W trakcie wydarzenia będzie można skorzystać z konsultacji z doradcą zawodowym oraz doradcą ds. przedsiębiorczości Biura Karier i Absolwentów PG.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Dn. 20.03.2024 r. o godz. 12.30 w sali 919 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (budynek nr 30) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Ewy Kozłowskiej pt. „Intensyfikacja konwekcyjnej wymiany ciepła poprzez modyfikację warstwy wierzchniej wybranych materiałów za pomocą wiązki lasera”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. PG.

Z pracą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki PG przy ul. G. Narutowicza 11/12. Recenzje wraz ze streszczeniem rozprawy doktorskiej zamieszczone są na stronie WIMiO.

Umiędzynarodowienie

Oferty zagranicznych stypendiów i wydarzeń

Centrum Współpracy Międzynarodowej zachęca do zapoznania się z ofertą programów stypendialnych dla pracowników na wyjazdy zagraniczne oraz ofertą wydarzeń organizowanych na zagranicznych uczelniach dla studentów i doktorantów.

Dla studentów/doktorantów:

Dla pracowników:

Informacje o aktualnych naborach do programów stypendialnych, szkołach letnich/zimowych, kursach, webinarach itp. można znaleźć na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej (zakładki Dla pracowników oraz Dla studentów).

Politechnika Gdańska w mediach

Przełomowa Qra i wyjątkowe laboratorium 5G

W dn. 4–10.03.2024 r. w mediach, w tym m.in. na portalach, w prasie, radiu i telewizji, pojawiło się 1075 wzmianek o Politechnice Gdańskiej.
 
Poniżej przedstawiamy listę najciekawszych publikacji medialnych z ostatniego tygodnia.
 

Sukces współpracy PG i OPI w obszarze AI

Politechnika Gdańska i AI Lab z Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) – Państwowego Instytutu Badawczego opracowały polskojęzyczne generatywne neuronowe modele językowe na bazie terabajta danych tekstowych wyłącznie w języku polskim. Qra to pierwszy tej skali i najlepszy w modelowaniu języka polskiego odpowiednik otwartych narzędzi Mety czy Mistral AI. Qra lepiej rozumie treści w języku polskim, lepiej rozumie pytania zadawane w tym języku i lepiej sama tworzy spójne teksty.

Onet TVP Info Radio Gdańsk Forum Akademickie Forsal.pl Computer World

PG uruchomiła laboratorium 5G

Politechnika Gdańska jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce otworzyła własne laboratorium sieci i usług 5G na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. To nowe możliwości dla naukowców, ale także firm, które będą tu mogły testować nowe rozwiązania.

Trójmiasto.pl TVP Gdańsk Radio Gdańsk

Dwoje kandydatów na Rektora Politechniki Gdańskiej

O nadchodzących wyborach na Rektora Politechniki Gdańskiej informowały portale Forum Akademickie i Trójmiasto.pl.

Trójmiasto.pl Forum Akademickie

Rozpoczęły się studia podyplomowe z budowy okrętów

Budowa okrętów to nowo otwarty kierunek studiów podyplomowych na Politechnice Gdańskiej. 1 marca naukę na nim rozpoczęło ponad 30 osób.

Dziennik  Bałtycki Portal Morski

Morska Energetyka Wiatrowa na PG

Nie słabnie zainteresowanie podyplomowymi studiami na kierunku morska energetyka wiatrowa na PG. O zakończeniu i rozpoczęciu kolejnych edycji oraz istocie prowadzenia takiego kierunku piszą ogólnopolskie portale branżowe.

Gospodarka Morska Zielona Gospodarka

Zarządzenia i pisma okólne

Komunikaty

120-lecie PG – spotkanie z dr. Piotrem Abryszeńskim

Biblioteka PG oraz Stowarzyszenie Absolwentów PG zapraszają 19.03.2024 r. (wtorek) o godz. 17.00 do Akademickiego Klubu PG „Kwadratowa” na spotkanie w ramach cyklu „Wieczory Autorskie: Spotkania Historyczne”, organizowanego z okazji jubileuszu Politechniki Gdańskiej. Gościem wydarzenia będzie dr Piotr Abryszeński – autor m.in. publikacji „Politechnika Gdańska 1968–1980. Portret społeczno-polityczny”. Dyskusję poprowadzi dr Jan Hlebowicz – historyk, publicysta, pracownik IPN Oddział w Gdańsku.

Wstęp wolny.

 O autorze:

Piotr Abryszeński – historyk, politolog, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk humanistycznych, w latach 2011–2020 pracownik Europejskiego Centrum Solidarności, od 2020 r. zatrudniony w Instytucie Pamięci Narodowej. Autor i współautor kilku książek. Zastępca redaktora naczelnego portalu Histmag.org.

O książce „Politechnika Gdańska 1968–1980. Portret społeczno-polityczny”:

Autor publikacji podjął próbę odpowiedzi na pytanie o wpływ kryzysów społeczno-politycznych lat 1968, 1970 i 1976 na postawy środowiska akademickiego Politechniki Gdańskiej – kadry dydaktycznej, organizacji studenckich i młodzieżowych oraz Komitetu Uczelnianego PZPR. Ukazał także związki personalne między studentami uczelni i rodzącą się w II połowie lat 70. opozycją demokratyczną.

 

Rekrutacja do przedszkola PG

Rozpoczęła się rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola MegaMocni PG. Placówka mieści się w budynku Domu Studenckiego nr 13 (ul. Do Studzienki 34).

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełnienie przez rodzica Formularza rekrutacyjnego oraz zawarcie Umowy o świadczeniu usługi edukacyjnej z operatorem przedszkola. Dzieci przyjmowane są do przedszkola z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń.

Rekrutacja dzieci do Przedszkola MegaMocni PG jest trzyetapowa i w przypadku wolnych miejsc może mieć charakter ciągły i trwać przez cały rok przedszkolny:

 • I etap – dla dzieci pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Gdańskiej oraz wnuków pracowników PG;
 • II etap – dla społeczności Uczelni Fahrenheita;
 • III etap – rekrutacja otwarta dla wszystkich.

Oferta edukacji przedszkolnej dzieci obejmuje różnorodne zajęcia m.in. kodowanie na dywanie z robotyką, Trening Umiejętności Społecznych (TUS), eksperymenty, gimnastykę ogólnorozwojową i paluszkową, dziecięcą matematykę, sensoplastykę i dogoterapię.

W placówce stosowane są zasady Pozytywnej Dyscypliny oraz nowatorskiego podejścia Proces ponad produkt. Horyzonty maluchów poszerzają liczne zajęcia tematyczne prowadzone m.in. przez studentów ze studenckich Kół Naukowych PG.

Budynek, w którym mieści się przedszkole, w 2023 roku przeszedł całkowitą modernizację.

Dodatkowe informacje dotyczące Przedszkola MegaMocni PG oraz rekrutacji:

Podsumowanie zmian w systemach informatycznych PG (luty 2024)

Podsumowanie zmian wprowadzonych przez Centrum Usług Informatycznych w lutym 2024 r. w systemach informatycznych PG:

 • moduł MojaPG – Rekrutacja – wprowadzono elektroniczny proces odwołań od decyzji rekrutacyjnych zgodny z wymogami KPA;
 • system eRekrutacja – zakończono pierwszy etap prac implementacyjnych oraz przekazano do testów dedykowany systemem rekrutacyjny dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej oraz Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej;
 • system biblioteczny Alma – przeprowadzono synchronizację kont studenckich i pracowniczych, umożliwiając logowanie się do nowego systemu bibliotecznego za pośrednictwem jednego konta uczelnianego;
 • moduł MojaPG – Granty – wprowadzono udoskonalenia pozwalające na sprawniejsze procesowanie wniosków;
 • moduł MojaPG – Zespołowe projekty badawcze – udostępniono kolejne elementy systemu pozwalające na publikacje oraz wyszukiwanie projektów badawczych;
 • moduł MojaPG – Stypendia – dodano możliwość włączenia automatycznych tytułów przelewu w listach do wypłaty i usprawniono wymianę danych z Kwesturą.

Kompletna lista nowych funkcji i poprawek została opublikowana na stronie CUI.

W przypadku pytań lub problemów z usługami IT należy kontaktować się z Helpdeskiem CUI poprzez system zgłoszeń lub telefonicznie (58 348 63 37).

Kalendarium

14 marca 09.00–15.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Szkolenie: Praca ze studentem w kryzysie

Zapraszamy do udziału w certyfikowanym szkoleniu „Praca ze studentem w kryzysie”; prowadząca: Grażyna Knitter
15 marca 13.15–15.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/dydaktyczne-piatki

Dydaktyczne Piątki: Jak studiować po japońsku...

Prowadzący: dr inż. Bartłomiej Cieślik, PG Nagrania z poprzednich spotkań online znajdziesz na kanale YouTube CNE PG.
18 marca 09.00–15.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Szkolenie: Platforma eNauczanie PG dla średniozaawansowanych

Zapraszamy do udziału w certyfikowanym szkoleniu „Platforma eNauczanie PG dla średniozaawansowanych” poniedziałek 9.00-15.00 Prowadzi: Natalia Gietka
20 marca 09.00–12.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Szkolenie: Modele językowe w edukacji – ChatGPT

Zapraszamy do udziału w certyfikowanym szkoleniu „Modele językowe w edukacji – ChatGPT”; prowadzący: Piotr Szczuko
20 marca 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
21 marca 09.00–15.00
https://tiny.pl/dmqkk

Ogólnopolski Dzień Otwarty PG

Ogólnopolski Dzień Otwarty na Politechnice Gdańskiej skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół średnich. Jego celem jest prezentacja oferty studiów na PG.
21 marca 16.00–19.00
https://pg.edu.pl/startup/demoday

Demo Day Startup School One

Podczas Demo Day swoje projekty zaprezentują zespoły startupowe 4. edycji programu Startup School One „Sprawdź swój pomysł” prowadzonego na PG.