Nr 315/7 marca 2024

Z życia uczelni

Nowi profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy. Za nami uroczyste promocje akademickie

Uroczyste posiedzenie Senatu PG z okazji promocji akademickich. Na zdjęciu od lewej. prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju, prof. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji, prof. Mariusz Kaczmarek, prorektor ds. kształcenia. Fot. Krzysztof Krzempek/PG
 

Dn. 28.02.2024 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu PG z okazji promocji akademickich. Podczas wydarzenia rektor uczelni prof. Krzysztof Wilde przyjął w poczet profesorów Politechniki Gdańskiej naukowców i naukowczynie uczelni, a także uroczyście wręczył promocje na stopnie doktora habilitowanego i doktora oraz nagrody „Dyplom Roku”.

Promocje akademickie otrzymało łącznie ponad 100 osób, które swój tytuł lub stopień uzyskały w 2023 roku.

Tytuł profesora tytularnego otrzymali:

Rektor Politechniki Gdańskiej uroczyście wręczył również promocje na stopnie doktora habilitowanego i doktora. W ramach wydarzenia wręczona została także nagroda „Dyplom Roku”. To wyróżnienie Rektora PG dla autorów najlepszych prac dyplomowych magisterskich, obronionych na każdym z wydziałów w 2023 r.

Pełna lista osób uhonorowanych znajduje się na stronie internetowej PG w Aktualnościach

Dwoje kandydatów w wyborach rektorskich na Politechnice Gdańskiej

Uczelniana Komisja Wyborcza PG opublikowała komunikat o ostatecznym zatwierdzeniu kandydatur na stanowisko rektora Politechniki Gdańskiej w kadencji 2024–2028.

Wybory, głosami wybranych wcześniej przez społeczność akademicką 117 elektorów, rozstrzygną się 12.03.2024 r. pomiędzy dwojgiem kandydatów:

 • prof. Anną Dołęgą, kierowniczką Katedry Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemicznym PG.
 • prof. Krzysztofem Wildem, czł. koresp. PAN, który pełni funkcję rektora PG od 2019 r. i wywodzi się z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG.

Informację o zatwierdzeniu obydwu kandydatur podała Uczelniana Komisja Wyborcza w specjalnym komunikacie.

Z sylwetkami kandydatów na funkcję Rektora w kadencji 2024–2028 można zapoznać się na stronach:

Kandydaci przedstawili również swoje programy wyborcze:

Kandydaci na stanowisko rektora PG przedstawili swoje programy wyborcze na otwartym zebraniu informacyjnym 6.03.2024 r. Dzień wcześniej, 5.03.2024 r. w Akademickim Klubie Politechniki Gdańskiej „Kwadratowa” odbyła się debata, w której kandydaci odpowiadali na pytania przedstawicielek i przedstawicieli Samorządu Studenckiego PG.

Wszystkie informacje i aktualne komunikaty dotyczące wyborów rektorskich na Politechnice Gdańskiej na kadencję 2024–2028 r. znajdują się na stronie https://pg.edu.pl/uczelnia/wybory.

Ponad 130 uczestników projektu ENHANCE+ spotkało się w Berlinie

W dn. 22–23.02.2024 r. ponad 130 przedstawicieli dziesięciu uczelni partnerskich Sojuszu ENHANCE spotkało się w Berlinie, aby oficjalnie zainaugurować projekt ENHANCE+. Dla Politechniki Gdańskiej jego realizacja jest jednym z priorytetów w obszarze umiędzynarodowienia.

W listopadzie 2022 r. Politechnika Gdańska dołączyła do Sojuszu ENHANCE – konsorcjum uniwersytetów technicznych z Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Szwajcarii, Szwecji, Norwegii, Holandii i Polski. W lipcu 2023 r. Sojusz ENHANCE otrzymał 14,4 mln euro z funduszy europejskich na realizację projektu o nazwie ENHANCE+ na lata 2023–2027.

Otrzymanie dofinansowania na realizację projektu oznacza, że przez kolejne cztery lata Politechnika Gdańska wspólnie z uniwersytetami partnerskimi może prowadzić szeroko zakrojone działania związane m.in. z tworzeniem nowych ścieżek edukacyjnych, nauczaniem umiejętności przyszłości, rozwojem przedsiębiorczości w duchu zrównoważonego rozwoju, podnoszeniem kompetencji zawodowych pracowników oraz promocją różnorodności, inkluzywności i równości. Lutowe spotkanie w Berlinie było okazją do oficjalnej inauguracji projektu.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Powitaj wiosnę na Politechnice Gdańskiej

W czwartek 21.03.2024 r. w godz. 9.00–15.00 odbędzie się na Politechnice Gdańskiej Ogólnopolski Dzień Otwarty, podczas którego będzie można odwiedzić nasz kampus i zapoznać się z ofertą studiów. W programie znalazły się m.in. angażujące wykłady, pokazy, eksperymenty i wycieczki po zakamarkach kampusu.

Program wydarzenia obejmuje m.in.:

 • godz. 9.00–15.00 (plac przed Gmachem Głównym) – Miasteczko PG – strefa stoisk wydziałów i jednostek (Centrum Rekrutacji, Centrum Sportu Akademickiego, Centrum Języków Obcych, Centrum Nowoczesnej Edukacji, Centrum Matematyki oraz Centrum Współpracy Międzynarodowej);
 • godz. 11.00 i 13.00 (wejście do Gmachu Głównego) – wycieczki historyczne po kampusie PG;
 • godz. 9.00–15.00 – rozproszone Muzeum PG (wystawy w Gmachu Głównym, Centrum Nanotechnologii A i na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki);
 • godz. 9.00–15.00 – Forum Organizacji i Kół Akademickich (FOKA), strefa wystawiennicza ponad 40 studenckich kół naukowych, które zaprezentują swoją działalność; organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Studentów BEST Gdańsk (Gmach Główny – Dziedziniec im. J. Heweliusza i D.G. Fahrenheita);
 • godz. 9.00–15.00 – gra terenowa (Miasteczko przed Gmachem Głównym, stoisko Samorządu Studentów PG);
 • wykłady w formule hybrydowej – krótkie, inspirujące wykłady prezentujące zagadnienia charakterystyczne dla danego wydziału; ponadto prezentacje przedstawią: Centrum Rekrutacji, Centrum Współpracy Międzynarodowej i Centrum Transferu Technologii (Aula i kanał YouTube uczelni, prelekcje będą tłumaczone na język migowy);
 • oferta dla nauczycieli.

Szczegółowe informacje o Ogólnopolskim Dniu Otwartym PG znajdują się na stronie:

Wiosną wszystko budzi się do życia. Pełen życia i pozytywnej energii będzie również Ogólnopolski Dzień Otwarty PG, przygotowany z myślą o tegorocznych maturzystach i uczniach szkół średnich.

otwarta.pg.edu.pl

Na tej stronie znalazły się również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące procesu rekrutacji i samych studiów. Warto do nich zajrzeć, a w przypadku dalszych wątpliwości – napisać maila na adres rekrutacja@pg.edu.pl.

Ogólnopolskiemu Dniu Otwartemu towarzyszyć będzie wojewódzka gala Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024 – dorocznego zestawienia najlepszych liceów i techników w naszym regionie. Wydarzenie odbędzie się w Centrum Kompetencji STOS PG i transmitowane będzie na uczelnianym kanale na YouTube. Po uroczystości przedstawiciele najlepszych szkół zasadzą kolejne już Drzewo Talentów na kampusie dedykowane ich szkole.

Nauka

Nabór wniosków do programu Titanium (do 24.03.2024 r.)

Centrum Transferu Technologii zaprasza pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów PG do składania wniosków o dofinansowanie z Programu Titanium kosztów działań zmierzających do uzyskania lub rozszerzenia międzynarodowej ochrony prawnej wynalazku.

Głównym celem Programu Titanium jest wsparcie projektów wynalazczych, które powstały na Politechnice Gdańskiej i mają wysokie prawdopodobieństwo wdrożenia na rynkach międzynarodowych. Do Programu można zgłaszać projekty wynalazcze, co do których Uczelnia posiada w całości lub w części prawa majątkowe oraz nie ma ograniczeń w zakresie ich komercyjnego zastosowania.

Koszty kwalifikowane projektu:

 • badania patentowe (analizy stanu techniki);
 • opracowanie dokumentacji zgłoszenia wynalazków w procedurze międzynarodowej PCT, w procedurze europejskiej oraz procedurze krajowej;
 • tłumaczenia dokumentacji zgłoszeniowej;
 • opłaty urzędowe za zgłoszenie.

Informacje dla aplikujących:

Nabór wniosków w konkursie Actinium Supporting Most Talented Candidates

Celem programu jest zwiększenie efektywności Politechniki Gdańskiej w konkurowaniu o najzdolniejszych kandydatów na studia na kierunkach odpowiadających tematyce Centrów POB. 

Stypendium w programie ACTINIUM wynosi miesięcznie 1 000 zł i przyznawane jest na okres 10 miesięcy. Konkurs skierowany jest do studentów studiów stacjonarnych II stopnia przyjętych na pierwszy rok studiów na PG od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024.

Jak aplikować?

 • nabór wniosków potrwa do 3.04.2024 r.;
 • wnioski wraz dokumentacją należy składać przez system MojaPG w Module Granty;
 • wszystkie osiągnięcia muszą być potwierdzone;
 • w przypadku studentów, którzy studia I stopnia ukończyli na PG nie ma konieczności dokumentowania oceny z pracy dyplomowej, oceny z egzaminu dyplomowego oraz średniej ważonej ocen;
 • wśród osiągnięć nie należy wymieniać obowiązkowych praktyk studenckich, które zostały odbyte zgodnie z programem studiów.

Dodatkowe informacje i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Actinium Supporting Most Talented Candidates.

Ankieta Times Higher Education dotycząca badań interdyscyplinarnych

Times Higher Education (THE), organizator międzynarodowych rankingów szkół wyższych, zaprasza pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych Politechniki Gdańskiej do wypełnienia ankiety na temat badań interdyscyplinarnych. Uczestnicy badania są pytani o własne badania, wsparcie naszej Uczelni dla badań interdyscyplinarnych oraz o wyrażenie opinii nt. najlepszych instytucji zajmujących się tego typu badaniami.

Zachęcamy wszystkich pracowników aktywnych naukowo do udziału w ankiecie i podzielenia się swoimi doświadczeniami. Jak zapewnia THE, wypełnienie ankiety zajmie około 5 minut.

Lista najczęściej zadawanych pytań

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Centrum Analiz Strategicznych.

Konkurs SONATINA 8 NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs SONATINA 8 na projekty badawcze. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2023 r.) lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30.06.2024 r.

Dla kierownika projektu badawczego obowiązkowe jest zaplanowanie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu i innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień doktora. Kierownik projektu zobowiązany jest do zaplanowania i odbycia stażu zagranicznego trwającego od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym.

Informacje dla aplikujących:

Konkurs o Nagrodę Prof. Wiesława Gruszkowskiego

Gdański Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Wydział Architektury PG ogłaszają I edycję konkursu o Nagrodę im. Profesora Wiesława Gruszkowskiego. Nagroda dedykowana będzie wybitnym osiągnięciom w dziedzinie urbanistyki w północnej Polsce.

Nagroda ma na celu uhonorowanie wyjątkowych osiągnięć w dziedzinie nauki, twórczości, działalności organizacyjnej i popularyzacji urbanistyki, przyczyniających się do podnoszenia jakości polskiej przestrzeni i rozwoju urbanistyki.

Warunki konkursu:

II konkurs JTC 2024

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z Transforming Health and Care Systems (THCS) ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze pt. „Innovate to Prevent: Personalised Prevention in Health and Care Services”.

Warunki konkursu:

 • finansowanie mogą wnioskować po stronie polskiej: organizacje badawcze, mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwa oraz grupy podmiotów;
 • w konkursie mogą wziąć udział organizacje z dwudziestu dwóch krajów: Austria, Belgia, Dania, Estonia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Litwa, Łotwa, Malta, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szkocja, Szwajcaria, Szwecja, Włochy;
 • przedmiot dofinansowania stanowią koszty realizacji zadań międzynarodowego projektu wykonywanych przez stronę Polską;
 • zakres dofinansowania obejmuje badania przemysłowe i rozwojowe; kwalifikowane są m.in. koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, zakupu aparatury naukowo-badawczej, koszty budynków i gruntów, koszty operacyjne oraz koszty pośrednie.

Celem konkursu jest dofinansowanie najlepszych pomysłów i rozwiązań w celu poprawy funkcjonowania systemów ochrony zdrowia i dostosowania ich do potrzeb pacjentów.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 450 000 euro.

Kurs do przeliczeń: 1 euro = 4,3118 zł (wg EBC z 23.02.2024).

Harmonogram konkursu:

 • ogłoszenie konkursu: 23.02.2024 r.;
 • termin składania deklaracji wstępnych (Intent to Apply): 16.04.2024 r.;
 • zakończenie naboru wniosków konkursowych (Proposal): 14.05.2024 r. (uwaga – do złożenia wniosku konkursowego konieczne jest wcześniejsze złożenie deklaracji wstępnej);
 • panel ekspertów: wrzesień 2024 r.;
 • wyniki konkursu i publikacja listy rankingowej: październik 2024 r.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć przynajmniej 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami.

Kontakt dot. konkursu w Centrum Zarządzania Projektami: pm.czp@pg.edu.pl.

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dn. 22.03.2024 r. o godz. 14.15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie stacjonarnym obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Piotra Wiśniewskiego pt. „Zastosowanie cieczy jonowych do rozdziału i usuwania zanieczyszczeń z petrochemicznych strumieni procesowych”.

Promotorem pracy jest dr hab. inż. Justyna Łuczak, prof. PG.

Kształcenie i dydaktyka

Ponad 400 studentów studiów magisterskich weźmie udział w projektach badawczych

Studenci wybranych kierunków II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa oraz Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej będą prowadzić projekty badawcze w ramach obowiązkowych zajęć na I i II semestrze.

– W nowym roku akademickim z nowym przedmiotem zmierzą się studenci na kierunkach: transport (WILiŚ), okręty i konstrukcje morskie (WIMiO) oraz matematyka (WFTiMS) – wyjaśnia prof. Mariusz Kaczmarek, prorektor ds. kształcenia. – Będzie to przedmiot obowiązkowy, którego zaliczenie da studentowi w sumie 6 punktów ECTS. Ale przede wszystkim będzie to dla młodych ludzi okazja do poznania kulis i możliwości rozwoju, jakie może dać im w przyszłości naukowa ścieżka zawodowa. Realizacja projektu będzie wspomagana warsztatami prowadzonymi przez specjalistów zarówno z PG, jak i z współpracujących z PG firm. W ich trakcie poruszane zostaną zagadnienia m.in. z zakresu zarządzania zespołem, organizacji procesu R&D w firmie, czy tworzenia dokumentacji technicznej.

Na uczelni został stworzony specjalny system do zarządzania projektami. Dzięki temu studenci mają dostęp do listy tematów, mogą dobierać się w zespoły badawcze i znaleźć opiekuna projektu. Zgłoszeń dokonują przede wszystkim wykładowcy, ale także firmy zewnętrzne, które chcą współpracować z Politechniką Gdańską.

Studenci, rozpoczynając realizację, tworzą harmonogram prac, wyznaczają najważniejsze etapy, określają kamienie milowe i sukcesywnie raportują postępy.

Politechnika Gdańska zaprasza firmy, które byłyby zainteresowane współpracą przy projektach badawczych do kontaktu. Koordynatorzy i prodziekani ds. kształcenia na poszczególnych wydziałach są otwarci na wszelkie pomysły i pomogą sformułować tematy, tak by mogły być one realizowane przez studentów, przynosząc obopólną korzyść. Dzięki takiej współpracy firmy mogą uzyskać potrzebne im rozwiązania czy aplikacje, a w perspektywie również pracowników, studenci natomiast poszerzać swoje doświadczenie.

Szkoła Doktorska na Politechnice Gdańskiej członkiem PRIDE Network oraz EUA-CDE

Szkoła Doktorska została członkiem dwóch znanych międzynarodowych sieci łączących szkoły doktorskie:

Obie sieci zrzeszające szkoły doktorskie łączą wspólne cele:

 • dążenie do stworzenia miejsca pozyskiwania i wymiany informacji przydatnych dla rozwoju procesu kształcenia doktorantów i zaangażowanych w ten proces profesjonalistów;
 • promowanie jakości w edukacji, opiece promotorskiej oraz procesach wspierających kształcenie.

Obecność w organizacjach sprzyja nawiązywaniu nowych kontaktów poprzez szeroko rozumiany networking.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej.

Politechnika Gdańska partnerem europejskiego projektu DigiWind

Wydarzenie inaugurujące prace w ramach projektu DigiWind. Na zdjęciu: Carsten Orth Gaarn-Larsen, DTU Senior Vice President. Fot. mat. DTU

 

W dn. 25–26.01.2024 r. w duńskim Roskilde odbyło się wydarzenie inaugurujące prace w ramach projektu DigiWind – Digital Masters of Wind and Energy Systems. Partnerem inicjatywy w ramach międzynarodowego konsorcjum jest Politechnika Gdańska. DigiWind to pionierskie przedsięwzięcie, które ma na nowo zdefiniować krajobraz edukacji w zakresie energii odnawialnej.

DigiWind realizować będzie interdyscyplinarne specjalistyczne programy edukacyjne w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki w systemach wiatrowych i energetycznych. Beneficjenci projektu będą mogli zdobyć zaawansowane umiejętności z zakresu m.in. High Performance Computing, AI czy cyberbezpieczeństwa.

Projekt kierowany jest przez Technical University of Denmark Wind and Energy Systems. Partnerzy projektu:

 • uczelnie: Politechnika Gdańska, Delft University of Technology, University of Oslo, Technological University of the Shannon z Irlandii, Norwegian University of Science and Technology;
 • firmy z sektora energetyki wiatrowej: Cadpeople z Danii, londyńska F6S, Whiffle z Holandii i Irish Manufacturing Research.

Politechnikę Gdańską reprezentował prof. Mariusz Kaczmarek, prorektor ds. kształcenia, prof. Marcin Łuczak, dyrektor Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej PG oraz Małgorzata Lipska z CMEW.

Celem konsorcjum DigiWind jest wykształcenie i certyfikacja ponad 900 studentów studiów magisterskich oraz 10 tys. specjalistów z branży w ciągu czteroletniego cyklu projektowego. Elementem wyróżniającym projekt jest modułowy system trzech głównych ścieżek edukacyjnych:

 • mikrocertyfikowane moduły/kursy uczenia się przez całe życie,
 • studia magisterskie realizowane w tempie dogodnym dla kursanta, 4-semestralne w języku angielskim,
 • studia podyplomowe.

Program DigiWind współfinansowany jest z budżetu Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Cyfryzacji, będącej organem Komisji Europejskiej oraz z programu Unii Europejskiej „Cyfrowa Europa” w ramach umowy o dotację nr 101122836. Wartość projektu wynosi niemal 20 mln euro, z czego dofinansowanie wynosi 10 mln euro. Projekt potrwać ma do końca 2027 r.

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej „Cyfrowa Europa” w ramach umowy o dotację nr 101122836.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach

Konkurs Czerwonej Róży. Do 18 marca kandydatury najlepszych studentów i kół naukowych

Rozpoczęła się kolejna edycja Konkursu Czerwonej Róży, gdzie nagradzani są najlepsi studenci i koła naukowe z uczelni województwa pomorskiego.
Głównymi nagrodami w konkursie są:
 • w kategorii „najlepszy student” – samochód osobowy,
 • w kategorii „najlepsze koło naukowe” – nagroda pieniężna w kwocie 15 tys. zł.

Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się w dwóch etapach: uczelnianym i ogólnym. W tym roku etap ogólny będzie miał miejsce w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.

W konkursie może wziąć udział:

 • każda osoba studiująca na II stopniu kształcenia w PG, która uzyskała wysoką średnią ocen za wyniki w nauce, ma osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, jest aktywna społecznie oraz potrafi zaprezentować się przed komisją konkursową;
 • każde aktywnie działające koło naukowe.

Informacje organizacyjne:

Kultura

Wystawa obrazów z mikroskopu elektronowego oraz rzeźby nim inspirowanej

W Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku odbędzie się wystawa prac, które – jak mówią twórcy – są ubocznym efektem dwuletniej pracy naukowej. Odwiedzający będą mogli obejrzeć 40 dzieł wybranych z blisko 30 tys. obrazów stworzonych mikroskopem elektronowym. 

Obrazy powstały w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Gdańskiej, natomiast w ramach współpracy międzyuczelnianej artyści z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku wykonali szereg dzieł wchodzących w dziedziny rzeźby i VJ-art oraz VR. 

Wernisaż wystawy odbył się 3.03.2024 r. w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej, przy ul. Targ Rakowy 11. Wystawa będzie dostępna przez cały marzec, a następnie przeniesie się na teren Politechniki Gdańskiej.

Politechnika Gdańska w mediach

Obrazy malowane elektronami i naukowiec z nominacją

W dn. 26.02–3.03.2024 r. w mediach, w tym m.in. na portalach, w prasie, radiu i telewizji, pojawiło się 580 wzmianek o Politechnice Gdańskiej.

Poniżej przedstawiamy listę najciekawszych publikacji medialnych z ostatniego tygodnia.

Pomorskie Sztormy

Politechnika Gdańska z kolejną nominacją do Pomorskich Sztormów. W tegorocznej edycji plebiscytu o statuetkę w kategorii nauka powalczy prof. Grzegorz Boczkaj z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. Głosowanie potrwa do północy w poniedziałek 18.03.2024 r. Głosy można oddawać internetowo na stronie internetowej plebiscytu lub listownie, wysyłając do redakcji Gazety Wyborczej kupon publikowany w piątkowym „Tygodniku Trójmiasto".

Gazeta Wyborcza Trójmiasto

Obrazy wykonane wiązką elektronów

W Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku odbył się wernisaż wystawy prac stworzonych mikroskopem elektronowym. Ekspozycja to efekt współpracy Instytutu Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Gdańskiej z Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Odwiedzający będą mogli obejrzeć 40 dzieł wybranych z blisko 30 tys. obrazów. Wystawę oglądać można do 31 marca, a o jej otwarciu informowały media lokalne i ogólnopolskie:

TVP Gdańsk materiał rozpoczyna się ok. 15 min. 12 sek. PAP RMF 24

Politechnika okiem historyka

Z okazji jubileuszu naszej uczelni kilkoma ciekawostkami z dziejów PG podzielił się znany gdański historyk i badacz – Jan Daniluk. W popularnonaukowym wpisie na portalu Facebook porusza kwestie związane działalnością uczelni, jej powstaniem, ale także z podjęciem decyzji o jej utworzeniu.

Jan Daniluk – Historyk [Facebook]

Zanieczyszczenie światłem sztucznym

Portal Onet opublikował artykuł poświęcony zanieczyszczeniu sztucznym światłem. W artykule znajdziemy m.in. „pięć zasad bezpiecznego oświetlenia”, którymi dzieli się dr inż. arch. Karolina Zielińska-Dąbkowska z Wydziału Architektury PG.

Onet

„Zielony atrament”

Za nami premiera filmu „Zielony atrament” – fabularyzowanej biografii docent Marianny Sienkiewicz. O produkcji pisze portal Trójmiasto.pl.

Trójmiasto.pl

Warsztaty i szkolenia

Szkolenie „Nauki o życiu w grantach Europejskiej Rady ds. badań Naukowych (ERC)”

Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Południowo-Wschodnia organizuje spotkanie informacyjne, na temat możliwości realizacji pionierskich badań z dziedziny nauk o życiu w programie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciel Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) i laureaci grantów ERC z naszego regionu, którzy zaprezentują swoje projekty oraz podzielą się z uczestnikami doświadczeniami z procesu aplikowania o granty ERC.

Spotkanie „Nauki o życiu w grantach Europejskiej Rady ds. badań Naukowych (ERC)” w formie online odbędzie się 12.03.2024 r. w godz. 10.00–12.15. 

Najważniejsze informacje o spotkaniu znajdują się na stronie HPK Polska Południowo-Wschodnia.

Szkolenia online z przedsiębiorczości

Myślisz o założeniu firmy? Chcesz dowiedzieć się, jak to zrobić krok po kroku, zarządzać procesem i budować konkurencyjność na rynku? Mamy dla Ciebie propozycję, która obejmuje nie tylko szkolenia, ale także przestrzeń do zadawania pytań i rozmów z ekspertami.

Szkolenie Santander | Własny biznes dla studentów i doktorantów Uczelni Fahrenheita to:

 • cztery spotkania online w kwietniu, składające się z części merytorycznej i sesji Q&A;
 • wachlarz zagadnień od tworzenia biznesplanu, zarządzania małym i dużym biznesem, korzystania z rozwiązań AI i CyberSecurity, rozwiązywania najczęstszych problemów i budowania przewagi konkurencyjnej;
 • prowadzący reprezentujący różne branże i środowiska;
 • materiały w formie handout.

Spotkania będą prowadzone za pośrednictwem platformy MS Teams, a do udziału zapraszamy doktorantki, doktorantów, studentki oraz studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego.

Aplikacje przyjmowane będą do 18.03.2024 r.,  dla uczestników przewidziano łącznie 300 miejsc.

Harmonogram:

 • do 18.03.2024 – rejestracja na platformie Santander Open Academy
 • 21.03.2024 – informacja o wynikach rekrutacji
 • 21–27.03.2024 – potwierdzenie przez zakwalifikowanych uczestników udziału w szkoleniu

Terminy i tematyka spotkań:

9.04.2024 (wtorek), godz. 19:00– 20:30

 • Jan Wyrwiński (co-CEO & co-founder Trusted Twin); Pomysł na biznes to nie wszystko – czego potrzeba młodym przedsiębiorcom
 • dr Agata Rudnik (Uniwersytet Gdański); Pakiet antystresowy

11.04.2024 (czwartek), godz. 18:00–19:30

 • dr Mateusz Kosmol (Uniwersytet Gdański); Chcę założyć firmę – od czego mam zacząć?
 • dr Bogusław Pilarski (Prezes Zarządu Cerko); Firma rodzinna – nauka, dydaktyka, przedsiębiorczość

16.04.2024 (wtorek), godz. 18:00–19:30

 • dr hab. Piotr Śliż (Uniwersytet Gdański); Podstawy zarządzania – jak skutecznie prowadzić swój biznes
 • Małgorzata Bieniaszewska (właścicielka firmy MB Pneumatyka); Jak zarządzać (małym i dużym) biznesem nie zapominając o ludziach

23.04.2024 (wtorek), godz. 18:00–19:30

 • Dominika Bucholc (AI & Strategy Expert); Sztuczna inteligencja w budowaniu swojego biznesu
 • Andrzej Piotrowski (ISSA Polska); Jak nie zepsuć cyberbezpieczeństwa w firmie

Informacje dla uczestników:

Zarządzenia i pisma okólne

Zarządzenia i pisma okólne

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 11/2024 z 27.02.2024 r. w sprawie:
wprowadzenia Regulaminu programu OXYGENIUM SUPPORTING OPEN ACCESS PUBLICATIONS

Komunikaty

Dostęp testowy do czasopism Nature Publishing Group

Biblioteka PG zaprasza do testowania kolekcji czasopism naukowych renomowanego wydawnictwa Nature Publishing Group, znanego ze swojego flagowego czasopisma „Nature”. Portfolio NPG obejmuje czasopisma z dziedzin takich jak: biologia, chemia, fizyka, nauki o środowisku, medycyna, materiałoznawstwo.

Dostęp testowy (poprzez sieć PG i zdalnie przez system HAN) będzie aktywny do 8.04.2024 r.

Kalendarium

7 marca 16.00–17.00
https://pg.edu.pl/startup/programy/program-startup-school-one

Nabór do programu Startup School One– spotkanie informacyjne

Do 10.03.2024 r. można składać wnioski do programu pn. „Sprawdź swój pomysł”. Weź udział w spotkaniach informacyjnych i zapoznaj się z możliwościami, które oferuje Gdańsk Tech Startup School.
20 marca 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
21 marca 09.00–15.00
https://tiny.pl/dmqkk

Ogólnopolski Dzień Otwarty PG

Ogólnopolski Dzień Otwarty na Politechnice Gdańskiej skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół średnich. Jego celem jest prezentacja oferty studiów na PG.