Nr 314/29 lutego 2024

Z życia uczelni

Politechnika Gdańska będzie współpracować z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym

Prof. Krzysztof Wilde, rektor PG oraz prof. Zbigniew Gaciong, rektor WUM. Fot. mat WUM. 
 

Politechnika Gdańska i Warszawski Uniwersytet Medyczny zawarły porozumienie o współpracy. Uczelnie będą wspierać wspólny udział naukowców w międzynarodowych projektach oraz sprzyjać pozyskiwaniu środków na badania, rozwój i prace wdrożeniowe. Partnerzy chcą też współpracować m.in. w obszarze rozwoju nowoczesnych technologii wspierających postęp medycyny.

W ramach porozumienia rektorzy obu uczelni planują wspólną strategiczną inicjatywę związaną z udziałem w konkursie o wpis na Polską Mapę Infrastruktur Badawczych (inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, której aktualizacja przypada w 2024 r.). Ponadto rektorzy dyskutowali o tym, jak integrować rozwiązania infrastrukturalne i organizacyjne w bioinformatyce oraz o wykorzystywaniu sztucznej inteligencji w medycynie.

Dokument sygnowali 20.02.2024 r. prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej oraz prof. Zbigniew Gaciong, rektor WUM.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Politechnika Gdańska buduje współpracę z Babcock International

Fot. Krzysztof Krzempek/PG
 

Przedstawiciele władz Politechniki Gdańskiej spotkali się z reprezentantami firmy Babcock International, działającej między innymi w obszarze obronności i bezpieczeństwa. Tematem rozmów była współpraca w zakresie pozyskiwania talentów, wymiany wiedzy i know-how oraz prowadzenia wspólnych badań naukowych.

Babcock International współpracuje m.in. z rządem Wielkiej Brytanii i Królewską Marynarką Wojenną (Royal Navy), działa również w Australii, Azji, Kanadzie, Francji i Republice Południowej Afryki. Dla swoich klientów z sektora morskiego, lądowego, powietrznego i nuklearnego firma oferuje usługi w postaci wsparcia technicznego i szkoleniowego oraz produkty, w tym sprzęt obronny – np. statki i podzespoły do łodzi podwodnych.

W marcu 2022 r. Agencja Uzbrojenia wybrała firmę Babcock jako dostawcę platformy i partnera strategicznego do realizacji programu budowy fregat wielozadaniowych Miecznik. Na podstawie licencji udzielonej przez Babcock, Konsorcjum PGZ-Miecznik (Polska Grupa Zbrojeniowa SA oraz PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o.) ma zbudować w Polsce trzy fregaty dla Marynarki Wojennej RP. Program Miecznik zakłada również polsko-brytyjskie partnerstwo o charakterze strategicznym w sektorze obronnym, z którym wiąże się rozbudowa polskiego przemysłu stoczniowego oraz transfer wiedzy i technologii.

Przedstawiciele Babcock International odwiedzili Politechnikę Gdańską w związku z planowanym uruchomieniem w Polsce Babcock Graduate Scheme – dwuletniego programu, dzięki któremu zdolni absolwenci uczelni wyższych mogą odbyć płatne staże w oddziałach Babcock, w tym placówkach w Wielkiej Brytanii i zdobywać cenne doświadczenie w sektorach lotniczym, lądowym, morskim i nuklearnym.

Jednocześnie prof. Krzysztof Wilde zaproponował w trakcie spotkania, aby współpraca pomiędzy Politechniką Gdańską a Babcock International nie ograniczała się do pozyskiwania i rozwoju kadry, ale obejmowała również prowadzenie wspólnych badań naukowych.

Prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji, podkreślił duże zainteresowanie Politechniki współpracą w realizacji programu Miecznik, zwłaszcza dotyczącą systemu obrony biernej okrętu.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Wizyta delegacji z Northern Technical University na PG

 

Politechnika Gdańska gościła delegację z Northern Technical University (Mosul, Irak). Celem spotkania było nawiązanie współpracy w różnych obszarach, takich jak wymiana studentów i kadry akademickiej, a także realizacja wspólnych projektów badawczych

Northern Technical University (NTU) powstał w 2014 r. i jest jedną z czterech publicznych uczelni technicznych w Iraku. Na NTU studiuje ponad 40 400 studentów. Uniwersytet oferuje studia na 20 kierunkach w 14 koledżach i instytutach zlokalizowanych w północnej części Iraku. Uczelnia kształci na kierunkach inżynierii, rolnictwa, administracji i medycyny.

Głównymi tematami rozmów była współpraca w zakresie wymiany studentów i kadry akademickiej oraz realizacja wspólnych projektów badawczych. Spotkanie zakończyło się uroczystym podpisaniem porozumienia (Memorandum of Understanding), które stanowi wstęp do dalszej współpracy obu uczelni w najbliższej przyszłości. 

Oprócz spotkania z władzami uczelni goście z NTU odwiedzili także laboratoria i pracownie na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, Wydziale Chemicznym, Wydziale Fizyki i Matematyki Stosowanej oraz Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej 21.02.2024 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • zaopiniowania kandydatów na rektora na kadencję 2024–2028:
  • prof. Anny Dołęgi,
  • prof. Krzysztofa Wilde,
 • wyrażenia przez Senat PG zgody na powierzenie prof. Bożenie Zabiegale przygotowania recenzji w postępowaniu o nadanie prof. Lidii Morawskiej tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej,
 • zgłoszenia kandydatów na członków Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk:
  • dr. inż. Mateusza Ficka,
  • dr. inż. Tadeusza Miruszewskiego,
 • nadania Audytorium Chemicznemu w budynku Chemia A (budynek nr 6) imienia profesora Jacka Namieśnika oraz umieszczenia tablicy upamiętniającej profesora Jacka Namieśnika przed wejściem do Audytorium,
 • przyjęcia Strategii Umiędzynarodowienia Politechniki Gdańskiej,
 • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektów: Inżynier 5.0 – kształcenie na potrzeby gospodarki akronim Inżynier 5.0, Sonary na sterydach: innowacyjny neuronowy system wizji wielozadaniowej dla odpornego i wytłumaczalnego rozpoznawania min morskich akronim SONART, Treningowy obiekt podwodny przeznaczony do szkoleń w zakresie zwalczania okrętów podwodnych ZOP akronim TROP, System monitorowania środowiska radiowego dla morskiej infrastruktury krytycznej akronim NEMO, Innowacyjne zastosowania sztucznej inteligencji i znakowania wodnego do wykrywania i zapobiegania atakom deep fake akronim INDEEP,
 • zmiany uchwały Senatu PG nr 496/2020/XXIV z 1 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektu GreenCoin.

Standardowo Oliwia Hauchszulz, przewodnicząca SSPG przedstawiła informacje o działalności Samorządu Studentów PG. 

Nauka

Jak zmniejszyć wpływ zanieczyszczenia światłem i hałasem na środowisko? Grant Horyzont Europa

Politechnika Gdańska została partnerem międzynarodowego konsorcjum w nowym projekcie PLAN-B (Droga do przeciwdziałania negatywnemu wpływowi zanieczyszczenia światłem sztucznym i hałasem na różnorodność biologiczną i ekosystemy lądowe), który jest finansowany ze środków programu UE „Horyzont Europa”.

Czteroletnie, multidyscyplinarne badania, koordynowane przez Uniwersytet w Gandawie, rozpoczęły się w styczniu br. Na Politechnice Gdańskiej projekt będzie realizowany przez Wydział Architektury i Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Kierownikami projektu na PG są: dr inż. arch. Karolina M. Zielińska-Dąbkowska (WA), która została zaproszona do współpracy przez członków konsorcjum i wspólnie z nimi napisała zwycięski wniosek oraz dr inż. Paweł Tysiąc (WILiŚ).

Kluczowe cele projektu PLAN-B obejmują stworzenie:

 • wytycznych i podręcznika do oceny wpływu zanieczyszczenia światłem sztucznym i hałasem, mający na celu informowanie przy podejmowaniu decyzji środowiskowych;
 • ogólnodostępnej bazy danych na temat wpływu światła sztucznego i hałasu na różnorodność biologiczną;
 • modeli czasoprzestrzennych do oceny wpływu hałasu i światła sztucznego na różnorodność biologiczną lądu i usługi ekosystemowe, w tym w skali europejskiej;
 • innowacyjnych rozwiązań zapobiegających i łagodzących skutki zanieczyszczenia światłem sztucznym i hałasem;
 • zaleceń dotyczących udoskonalenia ram prawnych i politycznych w celu ograniczenia wpływu zanieczyszczenia światłem sztucznym i hałasem na różnorodność biologiczną na lądzie;
 • zrównoważonych wspólnot praktyków (CoP), skupionych wokół kluczowych grup zainteresowanych stron, na temat wpływu światła i hałasu na różnorodność biologiczną na lądzie.

W ramach realizacji projektu przewidziano współpracę z partnerami z Europy i świata (m.in. z Brazylii), kluczowymi sieciami (np. Biodiversa+) oraz z zespołem realizującym siostrzany projekt Horyzont Europa Aquaplan, dotyczący różnorodności biologicznej i ekosystemów wodnych. Oprócz Politechniki Gdańskiej z Polski w projekcie uczestniczy Miasto Gdańsk.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Konkurs LIDER XV NCBiR

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs LIDER XV. Celem Programu LIDER jest wsparcie rozwoju kadry naukowej w szczególności przez finansowanie programów adresowanych do młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zmierzających do podnoszenia kompetencji w zakresie samodzielnego planowania, zarządzania oraz kierowania zespołem badawczym, poprzez realizację projektów badawczych (o charakterze badań aplikacyjnych i rozwojowych), których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Projekty powinny obejmować badania aplikacyjne i prace rozwojowe. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN.

Program adresowany jest do osób, które:

 1. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi albo przygotowują rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat i są zatrudnione w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 2. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia;
 3. dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER;
 4. pozyskają do współpracy Jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego;
 5. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, a ich pobyt jest zarejestrowany.

Informacje dla aplikujących:

 • wnioskodawca aplikuje do programu wraz z jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub BADANIA rozwojowe;
 • wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego LSI;
 • dodatkowe informacje i dokumentacja konkursowa;
 • nabór wniosków – 18.03–30.06.2024 r. do godz. 16.00;
 • zgłoszenia w systemie moja PG należy przesłać do weryfikacji CZP przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym złożeniem wniosku;
 • kompletny wniosek należy przedstawić do weryfikacji formalnej przynajmniej tydzień przed wysłaniem do instytucji;
 • informacji w Centrum Zarządzania Projektami udzielają: Anita Wiśniewska, Katarzyna Bisewska, Kaja Kalinowska

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dn. 8.03.2024 r. o godz. 9.15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr inż. Izabeli Malinowskiej pt. „Nanomateriały o właściwościach magnetycznych, fotokatalitycznych, biobójczych”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek, prof. PG.

Osoby zainteresowane udziałem w obronie pracy doktorskiej w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 1.03.2024.

Kształcenie i dydaktyka

Centrum Języków Obcych przeprowadziło kolejną edycję certyfikatowego egzaminu ACERT

Dn. 26.01.2024 r. 905 studentów studiów I stopnia kończących lektorat przystąpiło do części pisemnej egzaminu. W kolejnych dniach odbyła się część ustna egzaminu. 613 studentów (68% zdających) uzyskało wyniki umożliwiające zdobycie międzynarodowego certyfikatu ACERT Sermo.

CJO przyznało nagrody za najlepsze wyniki z egzaminu we wszystkich modułach:  

 • ACERT General Engineering B2 – Mikołaj Bąk (WETI)
 • ACERT General Engineering C1 – Filip Szczepański (WETI)
 • ACERT BUSINESS B2 – Piotr Bereznowski (WETI/WZiE)
 • ACERT BUSINESS C1 – Jakub Janicki (WETI/WZiE)

Do egzaminu przystąpili kandydaci do Szkoły Doktorskiej, dla których zdobycie certyfikatu językowego jest jednym z warunków rekrutacji.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu ACERT można znaleźć na stronie CJO PG w zakładce Egzaminy oraz w Aktualnościach. Serdecznie zapraszamy społeczność akademicką PG do brania udziału w egzaminie i zdobycia certyfikatu.

Innowacje i przedsiębiorczość

Dni Otwarte CTT – pierwsze czwartki miesiąca (7.03.2024 r.)

Centrum Transferu Technologii PG zaprasza 7.03.2024 r. na konsultacje pracowników naukowych i doktorantów, którzy są zainteresowani pozyskaniem projektów badawczych lub już realizują projekty o potencjale komercjalizacyjnym. Więcej o powodach, dla których warto skorzystać z konsultacji można przeczytać w „Piśmie PG” 2/2023 (s. 27–29).

Przykładowy zakres konsultacji z CTT:

 • skuteczne nabywanie wyników prac intelektualnych powstałych w ramach projektów badawczych, np. od studentów i doktorantów;
 • określanie biznesowych ram współpracy z firmami przy realizacji grantów konsorcjalnych;
 • wyznaczanie realnych do osiągnięcia wskaźników projektów w zakresie ich komercjalizacji,
 • ochrona własności intelektualnej;
 • przewidywanie kosztów związanych z procesem ochrony i komercjalizacji wyników badań;
 • optymalne scenariusze komercjalizacji wyników projektów badawczych i podziału korzyści z ich wdrożenia.

Osoby zainteresowane konsultacjami proszone są o wcześniejsze umówienie się (spotkanie osobiste, rozmowa telefoniczna lub spotkanie online) poprzez e-mail ctt@pg.edu.pl lub tel. 58 348 66 40.

Szkolenia online z przedsiębiorczości

Myślisz o założeniu firmy? Chcesz dowiedzieć się, jak to zrobić krok po kroku, zarządzać procesem i budować konkurencyjność na rynku? Mamy dla Ciebie propozycję, która obejmuje nie tylko szkolenia, ale także przestrzeń do zadawania pytań i rozmów z ekspertami.

Szkolenie Santander | Własny biznes dla studentów i doktorantów Uczelni Fahrenheita to:

 • cztery spotkania online w kwietniu, składające się z części merytorycznej i sesji Q&A;
 • wachlarz zagadnień od tworzenia biznesplanu, zarządzania małym i dużym biznesem, korzystania z rozwiązań AI i CyberSecurity, rozwiązywania najczęstszych problemów i budowania przewagi konkurencyjnej;
 • prowadzący reprezentujący różne branże i środowiska;
 • materiały w formie handout.

Spotkania będą prowadzone za pośrednictwem platformy MS Teams, a do udziału zapraszamy doktorantki, doktorantów, studentki oraz studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego.

Harmonogram, terminy spotkań, regulamin oraz formularz uczestnictwa znajdują się na stronie Uczelni Fahrenheita. Aplikacje przyjmowane będą do 18.03.2024 r. 

Politechnika Gdańska w mediach

Dokonania naukowców PG i studenckie projekty

Blisko czterysta wzmianek o Politechnice Gdańskiej pojawiło się w ostatnim tygodniu, w dn. 19–25.02.2024 r. w mediach, w tym w prasie, radiu i telewizji.
Poniżej przedstawiamy wybrane publikacje medialne.

Dzień Nauki Polskiej – osiągnięcia naukowców PG

Dn. 19.02.2024 r. po raz piąty obchodziliśmy Dzień Nauki Polskiej. To także 551. urodziny Mikołaja Kopernika. Z tej okazji Polskie Radio przypomniało dokonania rodzimych naukowców, w tym z PG.

Polskie Radio

Jak ograniczać zanieczyszczenie światłem i hałasem?

PG została partnerem międzynarodowego konsorcjum w nowym projekcie PLAN-B (Horyzont Europa). Jego celem jest przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi zanieczyszczenia światłem sztucznym i hałasem na różnorodność biologiczną i ekosystemy lądowe.

Forum Akademickie

Łazik z AI i analizator mowy, czyli najlepsze projekty studenckie

Odtwarzanie obrazu twarzy jedynie za pomocą próbki głosu, wykrywanie zaburzeń psychicznych na podstawie mowy czy łazik sprzątający, wspierany przez AI – to tylko niektóre z nagrodzonych projektów badawczych studentów Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Zawsze Pomorze TVP3 (Panorama, 21.02.2024, od ok. 14.00) Trojmiasto.pl

Współpraca w obszarze technologii wspierających medycynę

Politechnika Gdańska i Warszawski Uniwersytet Medyczny podpisały porozumienie o współpracy, którego celem jest wspieranie udziału naukowców w międzynarodowych projektach, pozyskiwanie środków na badania oraz rozwój technologii medycznych.

Rynekzdrowia.pl

Wojna główną przyczyną migracji Ukraińców – badania WZIE

Począwszy od 24.02.2022 r. działania wojenne były główną przyczyną decyzji o migracji Ukraińców – tak wynika z badań Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG dla Gremi Personal. Informacja na temat badań ukazała się m.in. w Radiu Zet i na portalu:

focusonbusiness.eu

Film fabularny o doc. Mariannie Sankiewicz

Powstał film pt. „Zielony atrament”, który jest fabularyzowaną biografią doc. Marianny Sankiewicz, wykładowczyni i prorektorki Politechniki Gdańskiej, nauczycielki kadr technicznych Radia Gdańsk, wyjątkowej wychowawczyni kilku pokoleń studentów PG.

Gdansk.pl Polskie Radio

Absolwentka PG jedną z najbardziej wpływowych architektek

Iwona Buczkowska, polsko-francuska architektka, absolwentka PG została laureatką międzynarodowej nagrody Jane Drew Prize. Jury doceniło wkład Polki w popularyzację budownictwa drewnianego i walkę o prawo do godnych warunków mieszkaniowych.

Architectural Digest

Warsztaty i szkolenia

Tydzień Otwartej Edukacji w Bibliotece PG – szkolenia z otwartych zasobów

 

Biblioteka PG zaprasza studentów i nauczycieli akademickich do udziału w zdalnych lub stacjonarnych szkoleniach z otwartych zasobów edukacyjnych, które odbędą się 5 i 7.03.2024 r.

W trakcie ok. 20-minutowych spotkań uczestnicy poznają platformy z darmowymi podręcznikami akademickimi oraz kursami online dostarczanymi przez wiodące uczelnie polskie i zagraniczne.

Szkolenia prowadzone będą równolegle w formie zdalnej (MS Teams) oraz stacjonarnej (salka multimedialna nr 100/4 w Bibliotece w Gmachu Głównym PG) – uczestnicy mogą wybrać dogodną dla siebie formę, a także wersję językową polską bądź angielską:

 • szkolenie „Otwarte podręczniki akademickie na wyciągnięcie ręki” – 5.03.2024, godz. 10.30 (w języku polskim) lub 11.30 (w języku angielskim); MS Teams;
 • szkolenie „Otwarte kursy online – specjalistyczna wiedza dla każdego” – 7.03.2024, godz. 10.30 (w języku polskim) lub 11.30 (w języku angielskim); MS Teams.

Szkolenia organizowane są w ramach Tygodnia Otwartej Edukacji – wydarzenia celebrowanego na całym świecie, mającego za zadanie podnoszenie świadomości, prezentowanie inicjatyw i świętowanie wpływu otwartej edukacji na nauczanie i uczenie się.

 

Szkolenie „ABC wniosku projektowego w Horyzoncie Europa – część administracyjna A”

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na szkolenie online „ABC wniosku projektowego w Horyzoncie Europa – część administracyjna A”.

Informacje dla uczestników:

 • termin szkolenia – 12.03.2024 r. w godz. 10.00–13.30;
 • szkolenie poprowadzi Joanna Niedziałek – ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego;
 • tematyka szkolenia:
  • część administracyjna wniosku projektowego A (Application form – Part A), którą wypełnia się w systemie elektronicznym na portalu Funding & tender opportunities, dedykowanym programom zarządzanym centralnie przez Komisje Europejską (KE),
  • dokumenty konkursowe,
  • rejestracja jednostki na portalu Funding & tender opportunities;
 • rejestracja na stronie internetowej organizatora spotkania.

Szkolenie „ABC przygotowania wniosku projektowego w Horyzoncie Europa – część merytoryczna B”

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na szkolenie online „ABC przygotowania wniosku projektowego w Horyzoncie Europa – część merytoryczna B”.

Informacje dla uczestników:

 • termin szkolenia – 13.03.2024 r. w godz. 10.00–14.30;
 • szkolenie poprowadzi Joanna Niedziałek – ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego;
 • tematyka szkolenia:
  • research and innovation actions (RIA) – działania badawczo-innowacyjne,
  • inovation actions (IA) – działania innowacyjne,
  • coordination and support actions (CSA) – działania wspierające.
 • rejestracja na stronie internetowej organizatora spotkania.

Warsztaty „Zarządzanie interesariuszami w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na warsztaty „Zarządzanie interesariuszami w projektach”, które odbędą się 7.03.2024 r. w godz. 9.00–14.00, stacjonarnie na PG. 

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację zostaną poinformowane e-mailem o miejscu spotkania.

Organizator zastrzega możliwość zmiany formy szkolenia na szkolenie w formie zdalnej. O wszelkich zmianach uczestnicy będą informowani e-mailem z odpowiednim wyprzedzeniem.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl

Warsztaty „Agile Project Management”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników PG na warsztaty „Agile Project Management”, które odbędą się 8.03.2024 r. w godz. 9.00–14.00, stacjonarnie na PG. 

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację zostaną poinformowane e-mailem o miejscu spotkania.

Organizator zastrzega możliwość zmiany formy szkolenia na szkolenie w formie zdalnej. O wszelkich zmianach uczestnicy będą informowani e-mailem z odpowiednim wyprzedzeniem.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Szkolenie „Sięgnij po międzynarodowy grant badawczy – przegląd możliwości”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na szkolenie pt. „Sięgnij po międzynarodowy grant badawczy – przegląd możliwości”, organizowane 7.03.2024 r. w godz. 9.00–11.00 online na platformie Teams.

Spotkanie poprowadzą dr inż. Aleksandra Dubiella-Jackowska oraz dr inż. Magdalena Urbanowicz z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na szkolenie obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Osoby, które przejdą pomyślnie rejestrację, otrzymają link do spotkania drogą mailową.

O wszelkich zmianach uczestnicy będą informowani e-mailem z odpowiednim wyprzedzeniem.
Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Zarządzenia i pisma okólne

Zarządzenia i pisma okólne

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 8/2024 z 15.02.2024 r. w sprawie: terminu realizacji ogólnouczelnianego modułu Zespołowy projekt badawczy na studiach stacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024 na Politechnice Gdańskiej

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 9/2024 z 16.02.2024 r. w sprawie: zmiany w Piśmie okólnym Rektora Politechniki Gdańskiej nr 14/2023 z 5 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do rekrutacji na studia I i II stopnia

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 10/2024 z 21.02.2024 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. koordynacji realizacji projektu Digital Masters of Wind and Energy Systems – DIGIWIND

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 11/2024 z 21.02.2024 r. w sprawie: utworzenia Biura ds. Osób z Różnorodnością Funkcjonalną

Komunikaty

Adventure 2024 – konkurs podróżniczy dla studentów (edycja II)

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska zaprasza studentów do udziału w konkursie WILiŚ Adventure II. Maksymalny budżet dofinansowania na podróż życia wynosi 5000 euro.

Informacje dla uczestników:

Szukasz inspiracji? – zapraszamy na spotkanie z legendarnym podróżnikiem Jackiem Pałkiewiczem (Dziedziniec im. J. Heweliusza, 14.03.2024 r. (czwartek), godz. 11.00).

Kalendarium

20 marca 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
21 marca 09.00–15.00
https://tiny.pl/dmqkk

Ogólnopolski Dzień Otwarty PG

Ogólnopolski Dzień Otwarty na Politechnice Gdańskiej skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół średnich. Jego celem jest prezentacja oferty studiów na PG.