Nr 308/18 stycznia 2024

Nauka

Dr inż. Karolina Górnicka wyjedzie na staż do laboratorium rządowego USA

Fot. Krzysztof Krzempek/PG

Dr inż. Karolina Górnicka z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej została zaproszona na dwuletni staż podoktorski, realizowany w laboratorium rządowym USA: Oak Ridge National Laboratory (ORNL). Laboratorium jest częścią Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych.

Naukowczyni pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Silnie Skorelowanych Układów Elektronowych w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej pod kierownictwem prof. Tomasza Klimczuka. Jest laureatką m.in. Diamentowego Grantu i Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla młodych naukowców.

Głównym celem jej pracy naukowej jest opis stanu nadprzewodzącego, w oparciu o teorie mikroskopowe nadprzewodnictwa indukowanego oddziaływaniem elektronów z siecią krystaliczną, w wybranych związkach międzymetalicznych.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Prof. Anna Brillowska-Dąbrowska członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Profesor Anna Brillowska-Dąbrowska z Wydziału Chemicznego PG została powołana do grona ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej, której skład na kadencję 2024–2027 zatwierdził Minister Nauki.

Profesor Anna Brillowska-Dąbrowska jest kierownikiem Katedry Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii Wydziału Chemicznego PG, a od ośmiu lat pełni funkcję prodziekana ds. kształcenia na Wydziale Chemicznym.

PKA to niezależna instytucja działająca na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki. W skład PKA wchodzi: 100 członków oraz przewodniczący Parlamentu Studentów RP. Członkowie Komisji są powoływani spośród kandydatów zgłoszonych przez: uczelnie, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, konferencje rektorów, prezydium PKA, Parlament Studentów RP, ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców.

Zależności między DNA i białkami w badaniach absolwenta Szkoły Doktorskiej

Kazi Amirul Hossain to kolejny absolwent Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej. Jego praca doktorska pt. “Unraveling the Interplay between DNA and Proteins: A Computational Exploration of Sequence and Structure-Specific Recognition Mechanisms” została przygotowana pod kierunkiem prof. Jacka Czuba z Katedry Chemii Fizycznej Wydziału Chemicznego. Rozprawa dotyczy zależności między DNA i białkami i ich wzajemnego oddziaływania.

Kazi Amirul Hossain prowadzi obecnie badania w Institute for Resarch in Biomedicine w Barcelonie. Swoją przyszłość naukową wiąże ściśle z badaniami w biomedycynie.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Zespół naukowców z WILiŚ w międzynarodowym projekcie APRIORA

Projekt APRIORA, którego inauguracja odbyła się w listopadzie ub.r. w Rostocku, obejmuje międzynarodową współpracę naukowców, organów ochrony środowiska oraz samorządów terytorialnych na rzecz ograniczenia emisji mikrozanieczyszczeń do środowiska wodnego. Politechnika Gdańska jako jedyna uczelnia z Polski została partnerem projektu.

Projekt APRIORA (Improved risk assessment for strategic water management to reduce micro-pollutant emissions in the Baltic Sea Region) jest finansowany w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region 2021–2027.

Podczas jego realizacji opracowane zostaną nowe wytyczne do analizy ryzyka, oparte o spożycie i monitoring farmaceutyków oraz przyjazny dla odbiorcy system geoinformacyjny umożliwiający łatwą i szybką ocenę aktualnego stanu zasobów wodnych. System ten będzie oparty o oprogramowanie QGIS. W końcowej fazie projektu istotnym elementem będzie realizowany w formie szkoleń transfer wiedzy i uzyskanych wyników oraz budowanie potencjału interesariuszy w podejmowaniu odpowiednich środków zaradczych gdy emisja mikrozanieczyszczeń stwarza zagrożenia dla zasobów wodnych lub zdrowia publicznego.

Partnerami projektu APRIORA są:

 • z Niemiec – Rostock University (lider), German Environment Agency;
 • z Finlandii – Finnish Environment Institute, Centre for Economic Development, Transport and the Environment in South Ostrobothnia;
 • z Litwy – Latvian Institute of Aquatic Ecology, Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre;
 • ze Szwecji – Kristianstad University oraz
 • Politechnika Gdańska z Polski.

Zespół z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska tworzą:

Do współpracy w projekcie APRIORA zostały zaproszone także Agencje Ochrony Środowiska, przedstawiciele sektora wodno-kanalizacyjnego oraz organizacje pozarządowe. Polskimi organizacjami stowarzyszonymi są: Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gmina Linia, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Spółką Wodną „Łeba”, Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach.

Całkowity budżet projektu wynosi 2 400 000 EUR.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie Interreg Baltic Sea Region.

Konkurs Neuron Cofund 2 (IV konkurs 2024)

W ramach programu Neuron Cofund 2 uruchomiony został IV międzynarodowy konkurs „Bidirectional brain-body interactions”.

Warunki aplikowania:

 • o finansowanie projektów mogą starać się organizacje badawcze, mikro /małe /średnie /duże przedsiębiorstwa oraz grupy podmiotów;
 • zarówno organizacje badawcze, jak i przedsiębiorcy mogą otrzymać środki na sfinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych;
 • konkurs Neuron Cofund 2 (IV konkurs 2024) jest dwuetapowy:
  • termin składania wniosków wstępnych (pre-proposal): 8.03.2024,
  • termin składania wniosków pełnych (full proposal): 28.06.2024,
  • wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni przez NCBR o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć przynajmniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami; kontakt w CZP: pm.czp@pg.edu.pl.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Dn. 18.01.2024 r. o godz. 11.15 w sali nr 8 (audytorium w budynku Centrum Nanotechnologii B – budynek nr 18 na mapie kampusu) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Magdy Rościszewskiej pt. „Wytwarzanie i modyfikacja powierzchni porowatych struktur tytanowych przeznaczonych na implanty”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński (PG), promotorem pomocniczym jest dr inż. Tomasz Seramak (PG).

Z pracą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki PG przy ul. G. Narutowicza 11/12. Recenzje wraz ze streszczeniem rozprawy doktorskiej zamieszczone są na stronie WFTiMS.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska

Dn. 26.01.2024 r. o godz. 11.15 w sali 155 w Gmachu Głównym PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Mahmouda Miari pt. „Soil Type Effects on Buildings Experiencing Earthquake-Induced Pounding” („Wpływ podłoża gruntowego na odpowiedź kolidujących ze sobą budynków podczas trzęsień ziemi”).

Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Robert Jankowski.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Dn. 24.01.2024 r. o godz. 10.00 w sali 508 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (budynek nr 40) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Sebastiana Grelika-Urbanowskiego pt. „Wpływ wysokiej osteotomii piszczelowej na mechanikę stawu kolanowego”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Szymon Grymek, prof. uczelni.

Z pracą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki PG przy ul. G. Narutowicza 11/12. Recenzje wraz ze streszczeniem rozprawy doktorskiej zamieszczone są na stronie WIMiO.

Umiędzynarodowienie

Nowe oferty wyjazdów zagranicznych dla studentów i pracowników

Na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej pojawiły się nowe oferty wyjazdów zagranicznych dla studentów i pracowników. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami i przekazania ich zainteresowanym studentom.

Dotacje na podróże grupowe do Niemiec dla grup studenckich pod kierownictwem nauczycieli akademickich

Szkoła Letnia w Niemczech

Zarejestruj się na webinarium: Partnerstwa współpracy Erasmus+

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zaprasza na webinarium poświęcone Partnerstwom współpracy (Cooperation Partnerships) dla szkolnictwa wyższego. Webinarium odbędzie się 25.01.2024 (czwartek) w godz. 12.30–14.45; rejestracja na spotkanie potrwa do 22.01.2024 r.

Celem webinarium jest prezentacja przykładów projektów Partnerstw współpracy (Cooperation Partnerships) dla szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+ 2021–2027 oraz odpowiedź na pytania dotyczące składania wniosków o Partnerstwa w konkursie 2024 (termin na składanie wniosków upływa 5.03.2024).

Więcej informacji można znaleźć na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej.

Współpraca

Oto najlepsze szkoły średnie Pomorza

Najnowsze zestawienie najlepszych liceów ogólnokształcących i techników w kraju oraz podrankingi wojewódzkie zostały opublikowane 11.01.2024 r. Politechnika Gdańska, jako partner rankingu, poinformowała o cząstkowych wynikach dzień wcześniej.

W pierwszej trójce pomorskich liceów w tegorocznym zestawieniu znalazły się (pełne zestawienie):

 • III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni (po raz 26 na pierwszym miejscu na Pomorzu, piąte miejsce wśród liceów w Polsce),
 • V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku i
 • Gdańskie Liceum Autonomiczne.

Wśród pomorskich techników najwyższe miejsca zajęły kolejno (pełne zestawienie):

 • Technikum Łączności nr 4 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku (po raz pierwszy otwiera zestawienie),
 • Technikum w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku oraz
 • Technikum nr 2 Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. I Brygady Pancernej im.
  Bohaterów Westerplatte w Kartuzach.

Pierwsze miejsca w kraju zdobyły:

 • wśród liceów – XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie,
 • wśród techników – Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie.

Gala finałowa rankingu z udziałem ministry edukacji Barbary Nowackiej odbyła się 11.01.2024 r.
w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Politechnikę Gdańską, partnera rankingu, reprezentował prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor PG ds. organizacji i rozwoju, który ogłosił zwycięzców w województwie pomorskim i opowiedział o współpracy PG ze 120 szkołami średnimi, szkole letniej Politechnika Talentów i Stypendium Talentów.

Więcej informacji o obszarach współpracy PG ze szkołami można znaleźć na stronie szkoły.pg.edu.pl.

Zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół średnich na Ogólnopolski Dzień Otwarty Politechniki Gdańskiej, który odbędzie się 21.03.2024 r.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Prof. Edmund Wittbrodt Honorowym Obywatelem Powiatu Wejherowskiego

Rada Powiatu Wejherowskiego przyznała najwyższe wyróżnienie, jakim dysponuje – tytuł Honorowego Obywatela Powiatu Wejherowskiego prof. Edmundowi Wittbrodtowi za dokonania na rzecz rozwoju powiatu. Tytuł Honorowego Obywatela jest najwyższym wyróżnieniem Samorządu Powiatu Wejherowskiego, wyrazem uznania i wyróżnienia dla osób, które w sposób szczególny zasłużyły się dla tego powiatu.

Uroczystość oficjalnego nadania tytułu odbędzie się 19.01.2024 r. w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie.

Zasługi prof. E. Wittbrodta dla Powiatu Wejherowskiego obejmują m.in. zainicjowanie, powołanie (2004) i wspieranie Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wspieranie Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie, przewodniczenie Radzie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (od 2003) oraz zainicjowanie uruchomienia Kaszubskiej Biblioteki Cyfrowej, korzystającej z sieci TASK, która powołana została w 1994 r., w czasie pełnienia funkcji rektora Politechniki Gdańskiej.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Sport

Otwarte zawody wspinaczkowe w CSA. Trwają zapisy

Zapraszamy do udziału w II edycji otwartych zawodów wspinaczkowych, które odbędą się 20.01.2024 r. (sobota) na ściance wspinaczkowej Centrum Sportu Akademickiego.

Zapisy:

 • zgłoszenia przyjmowane są do 18.01.2023 do godz. 12.00 roku za pośrednictwem systemu Competit lub – jeśli zostaną wolne miejsca – także w dniu wydarzenia w biurze zawodów;
 • opłata startowa wynosi 80 zł;
 • opłatę startową należy uiścić przelewem na konto podane w formularzu zgłoszeniowym.

Eliminacje odbędą się na 7 drogach eliminacyjnych pokonywanych w stylu Flash z dolną asekuracją, w zakresie trudności VI/6a– VI.5/7c+.

Zawodnicy startować będą w 3 grupach eliminacyjnych, w każdej czas wspinania wynosił będzie 3 godziny. Limit osób na grupę będzie wynosił 30 osób. Na każdej drodze będzie można oddać maksymalnie jedną próbę.

Do finału awansuje sześciu mężczyzn i sześć kobiet, którzy uzyskają najlepsze wyniki w rundzie eliminacyjnej. Wspinanie finałowe obywać się będzie w formule on sight na jednej drodze przygotowanej oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.

Dla zwycięzców oraz finalistów poszczególnych kategorii przewidziane są nagrody rzeczowe oraz bony o łącznej wartości ponad 10 tys. zł.

Organizatorami zawodów są Klub Wysokogórski Trójmiasto oraz Centrum Sportu Akademickiego.

Patronat nad imprezą objęli: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG oraz prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor Związku Uczelni Fahrenheita. Zawody są jednym z wydarzeń organizowanych w ramach Jubileuszu 120 lat Politechniki Gdańskiej

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Politechnika Gdańska w mediach

120-lecie uczelni, nowa strefa studencka i ekranoplan

Według danych z monitoringu mediów w dn. 8–14.01.2024 r. w mediach ukazały się 623 wzmianki na temat Politechniki Gdańskiej.

Poniżej kilka najciekawszych publikacji, jakie w minionym tygodniu opublikowano w lokalnych i ogólnopolskich mediach.

Jubileusz 120-lecia uczelni

W minioną środę, 10 stycznia, podczas śniadania prasowego prof. Krzysztof Wilde, rektor PG zaprezentował plan obchodów 120. rocznicy powstania PG. Informacje o tym w radiu, telewizji i internecie podano rekordowo ponad 140 razy. O jubileuszu informowały media zarówno o charakterze lokalnym, jak i ogólnopolskim, w tym m.in.: TVP 3 Gdańsk, Radio Eska Trójmiasto, TOK FM, Radio Gdańsk, Radio Pogoda czy regionalne oddziały Radia Złote Przeboje z różnych polskich miast – Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Łodzi czy Katowic. O obchodach przeczytać można było również m.in. na portalach:

Wyborcza Trójmiasto Dziennik Bałtycki Gdańsk.pl Naszemiasto - Gdańsk

PG jako pierwsza podaje częściowe wyniki rankingu fundacji „Perspektywy”

 Co roku fundacja „Perspektywy” publikuje szczegółowy ranking najlepszych liceów i techników w podziale na województwa, a także w ujęciu ogólnopolskim. W tym roku PG miała możliwość zaprezentowania najlepszych szkół na Pomorzu w przededniu ukazania się pełnego rankingu. O zestawieniu czołowych liceów i techników w naszym regionie informowały m.in.: TVP Gdańsk, a także:

Trojmiasto.pl Gdańsk.pl Wyborcza Trójmiasto

Nowa strefa dla studentów PG

PG zyskała nową strefę studencką, mieszczącą się na parterze budynku Hydromechaniki (bud. nr 11), w sąsiedztwie sklepu PG i restauracji studenckiej „Hydrostacja”. O otwarciu informowały m.in. Radio Złote Przeboje, TOK FM czy Radio Pogoda. Materiał o nowej przestrzeni dla studentów znajdziemy również na stronie internetowej Radia Gdańsk.

Radio Gdańsk

Ekranoplan od PG

O pracy naukowców z Politechniki Gdańskiej nad wyjątkowym modelem samolotu napisały portale:

Gdańsk.pl Naszemiasto - Gdańsk Dziennik Bałtycki ESKA Trójmiasto

Naukowczyni z PG na stażu w laboratorium rządowym USA

Dr inż. Karolina Górnicka z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej została zaproszona na dwuletni staż podoktorski, realizowany w laboratorium rządowym USA: Oak Ridge National Laboratory (ORNL). Laboratorium jest częścią Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych.

Trójmiasto.pl

PG testuje turbiny

Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej PG zyskało stanowisko do testowania turbin wiatrowych.

Offshore Wind Poland Rozmowa z prof. Marcinem Łuczakiem, dyrektorem CMEW PG

Młody architekt z PG z pomysłem na renowacje kompleksu wypoczynkowego

Marcin Dryjek, student z Wydziału Architektury, w swojej pracy magisterskiej przedstawił propozycję rewitalizacji opuszczonego kompleksu wypoczynkowego w Miałkówku obok Gostynina. O jego pomysłach napisał portal Onet.

Onet

Zarządzenia i pisma okólne

Zarządzenia i pisma okólne

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 65/2023 z 29.12.2023 r. w sprawie: zatwierdzenia normatywów kancelaryjnych tj. instrukcji kancelaryjnej Politechniki Gdańskiej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Politechniki Gdańskiej

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 1/2024 z 8.01.2024 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu programu PLATINUM ESTABLISHING
TOP-CLASS RESEARCH TEAMS

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 2/2024 z 8.01.2024 r. w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Chemicznym i zatwierdzenia nowego regulaminu i schematu organizacyjnego Wydziału Chemicznego

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 3/2024 z 10.01.2024 r. w sprawie: wprowadzenia Zasad przyznawania stypendium dla laureatów Konkursu o „Stypendium Talentów Politechniki Gdańskiej”

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 1/2024 z 10.01.2024 r. w sprawie: powołania Komisji Oceniającej w programie PLATINUM 

Komunikaty

Biblioteka PG: zmiana systemu bibliotecznego

Dn. 6.02.2024 r. zostanie uruchomiony nowy system biblioteczny Alma z wbudowaną multiwyszukiwarką Primo, który zastąpi dotychczasowe oprogramowanie VTLS/Virtua.

Nowoczesny, kompleksowy system ALMA służy do gromadzenia, katalogowania, udostępniania różnych zasobów drukowanych i elektronicznych: książek, czasopism, plików audio i video, obrazów. ALMA centralizuje usługi biblioteczne, upraszczając i przyspieszając czynności związane z zarządzaniem zasobami za pomocą jednego, ujednoliconego interfejsu oraz automatyzując większość procesów bibliotecznych. 

Wyszukiwarka Primo umożliwia szerszy, szybszy i bardziej przejrzysty dostęp do zbiorów i informacji (w tym do zasobów bibliotek należących do Związku Uczelni Fahrenheita), zapewnia intuicyjne wyszukiwanie zbiorów i kompleksowe ich użytkowanie.

Kalendarium

19 stycznia 13.15–15.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/dydaktyczne-piatki

Dydaktyczne Piątki – 19.01.2024

Prowadząca: Grażyna Knitter, PG Nagrania z poprzednich spotkań online znajdziesz na kanale YouTube CNE PG.
21 lutego 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej