Nr 303/30 listopada 2023

Z życia uczelni

Najlepsi z najlepszych w regionie. PG z nagrodą Orzeł Pomorski

Prof. Krzysztof Wilde, rektor PG z dyplomem i statuetką Orzeł Pomorski 2023. Nagrodę wręczył Jan Kozłowski, marszałek województwa pomorskiego w latach 2010–2014. Laudację wygłosiła Małgorzata Winiarek-Gajewska, prezeska Grupy NDI. Fot. materiały Magazynu Pomorskiego

 

Dn. 24.11.2023 r. w Dworze Artusa w Gdańsku odbyła się gala plebiscytu pomorskiego biznesu „Orzeł Pomorski”. Organizatorem plebiscytu jest redakcja Magazynu Pomorskiego, pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego.

Wśród tegorocznych laureatów znalazła się Politechnika Gdańska, która otrzymała nagrodę za konsekwentną realizację strategii rozwoju jako nowoczesnej, europejskiej uczelni technicznej oraz inicjatora przedsięwzięć i projektów zauważanych w Polsce i na świecie. Statuetkę odebrał rektor uczelni prof. Krzysztof Wilde.

– To dla nas ogromny zaszczyt i duża radość znaleźć się w tak zacnym gronie laureatów tej prestiżowej nagrody. Słowa uznania należą się całej społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Na przestrzeni ostatnich czterech lat, więc w bardzo krótkim czasie, wspólnie osiągnęliśmy bardzo dużo. Jesteśmy drugą uczelnią badawczą w Polsce, jako jedna z zaledwie dziesięciu szkół wyższych w kraju. Dołączyliśmy do prestiżowego grona wiodących uczelni technicznych w Europie – do konsorcjum ENHANCE – gdzie naszym partnerem jest chociażby uczelnia ETH Zurich. Razem z Uniwersytetem Gdańskim i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym utworzyliśmy Związek Uczelni im. Daniela Fahrenheita, czyniąc z Gdańska i naszej uczelni znacznie silniejszy i bardziej rozpoznawalny ośrodek akademicki.

Statuetką Orła Pomorskiego od lat nagradzane są osoby i instytucje, które podejmują istotne działania na rzecz lokalnej gospodarki, społeczności, kultury i sportu.

W tym roku prestiżową nagrodę Orłów Pomorskich przyznano już po raz osiemnasty. Podczas gali uhonorowanych zostało łącznie dwanaście wybitnych osobistości, firm i instytucji z naszego regionu. Udział w uroczystości wzięli przedstawiciele władz samorządowych, posłowie i senatorowie z regionu, a także przedstawiciele środowisk biznesowych, sportowych i naukowych.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej 22.11.2023 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • utworzenia okręgów wyborczych i powołania komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2024–2028;
 • ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025;
 • określenia zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2024/2025;
 • zmiany Uchwały Senatu PG nr 399/2023/XXV z dnia 20 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego;
 • ustalenia programu studiów dla kierunku Transport prowadzonego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska;
 • ustalenia programu dla studiów podyplomowych: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne prowadzonego na Wydziale Chemicznym oraz Agile, DevOps and Lean IT in VUCA world prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii;
 • przyjęcia regulaminów konkursów: Stypendium Talentów Politechniki Gdańskiej, Igrzyska Akademii ETI, Zbuduj Maszynę Goldberga, Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego i Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „Wygraj Indeks”;
 • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektu Laserowy druk 3d ceramik akronim LaserCeramics.

Prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji przedstawił propozycję zmian w Statucie PG.

Mgr Piotr Lewandowski, kwestor przekazał informacje o realizacji planu rzeczowo-finansowego za okres styczeń – październik 2023 r.

Dr inż. Tomasz Majchrzak, przewodniczący Zespołu monitorującego warunki rozwoju i niezależność badań prowadzonych przez młodych naukowców przedstawił raport z działalności zespołu w roku akademickim 2022/2023.

Mgr Justyna Borkowska, kierowniczka Działu Promocji i Biura Prasowego oraz lic. Maciej Dzwonnik, rzecznik prasowy omówili realizację strategii promocji w latach 2020–2025.

Agnieszka Skotnicka, przewodnicząca SSPG, omówiła działalność Samorządu Studentów PG.

Nauka

Prof. Grzegorz Boczkaj w gronie najczęściej cytowanych naukowców na świecie

Prof. Grzegorz Boczkaj. Fot. Dawid Linkowski / Politechnika Gdańska 

Dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. PG z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska znalazł się na tegorocznej liście najczęściej cytowanych naukowców na świecie – Highly Cited Researchers Top 1% (Clarivate). W klasyfikacji brane są pod uwagę cytowania i publikacje z ostatnich 11 lat (w tym przypadku dla okresu 2012–2022).

 

Dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. PG jest absolwentem Politechniki Gdańskiej (2008). Doktorat obronił z wyróżnieniem w 2012 r., a stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2017 r.

Prof. G. Boczkaj kieruje międzynarodowym zespołem badawczym na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, realizującym innowacyjne badania w obszarze inżynierii środowiska, inżynierii chemicznej, technik rozdzielania i analityki chemicznej. Kierował projektami badawczymi o łącznej wartości ok. 5 mln zł (2×OPUS, SONATA Bis, LIDER, SONATA, IUVENTUS PLUS, PRELUDIUM). Obecnie realizowane przez niego projekty dotyczą badań nad zaawansowanymi procesami chemicznego oczyszczania wody i ścieków (badania są finansowane z programu OPUS, NCN) oraz nowych rodzajów cieczy głęboko eutektycznych (ang. Deep Eutectic Solvents) i ich zastosowań (SONATA Bis). Współpraca międzynarodowa opiera się na wspólnych projektach badawczych realizowanych z naukowcami z Arabii Saudyjskiej, Chin, Grecji, Indii, Iranu, Meksyku, Pakistanu, USA, Włoch, Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Na dorobek publikacyjny prof. Boczkaja składa się ponad 180 pozycji (w tym 16 posiadających obecnie status Highly Cited Paper wg Clarivate), kilkadziesiąt rozdziałów w książkach i raportów z prac dla otoczenia gospodarczego. Wartość H-index dorobku prof. Boczkaja wynosi 38/40 (WoS/Scopus).

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Za środki z OPUS-a zbadają ludzkie mleko i ograniczą emisję podtlenku azotu

Ponad 2,7 mln zł na badania nad strukturą mleka ludzkiego oraz w obszarze biologicznego oczyszczania ścieków pozyskali naukowcy z Politechniki Gdańskiej w ramach rozstrzygniętej właśnie 24. edycji konkursu OPUS 24+LAP/Weave, zorganizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Prace badawcze będą prowadzić we współpracy z naukowcami z Niemiec i Belgii.

Projekt „Trawienie mleka ludzkiego w odniesieniu do niemowląt urodzonych przedwcześnie”, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Adam Macierzanka, prof. PG z Wydziału Chemicznego PG (lider konsorcjum), realizowany we współpracy z prof. Jensem Brockmeyerem z Uniwersytetu w Stuttgarcie oraz Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, będzie pierwszym na taką skalę międzynarodowym, kooperacyjnym badaniem wpływu struktury mleka ludzkiego na uwalnianie składników odżywczych podczas trawienia. Projekt realizowany będzie na Wydziale Chemicznym PG przez naukowców z trzech katedr (Katedra Technologii Koloidów i Lipidów, Katedra Chemii Analitycznej oraz Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności).

Na realizację badań PG pozyskała 1 866 000 zł dofinansowania (pełna kwota dofinansowania badań w Polsce wyniesie 1 952 240 zł). Towarzyszące badania partnera z Niemiec finansowane będą przez DFG (German Research Foundation).

Z kolei projekt pn. „Oparta o model optymalizacja warunków operacyjnych w celu ograniczenia emisji podtlenku azotu (N2O) w tlenowym reaktorze osadu granulowanego ze zintegrowanym usuwaniem azotu i fosforu” realizowany pod kierunkiem prof. Jacka Mąkini z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska ma na celu zbadanie mechanizmów tworzenia i opracowanie strategii ograniczanie emisji N2O reaktora tlenowego osadu granulowanego (AOG).

Na realizację badań PG pozyskała 846 680 zł dofinansowania.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

PG drugą najwyżej sklasyfikowaną uczelnią z Polski w EngiRank

EngiRank objął swoim zasięgiem 178 uczelni technicznych i programów inżynierskich z 27 krajów Unii Europejskiej, w tym 18 uczelni z Polski. Politechnika Gdańska zajęła w rankingu instytucjonalnym 64. miejsce w Europie i jest drugą – po Akademii Górniczo-Hutniczej – najwyżej sklasyfikowaną uczelnią z Polski.

Ranking opiera się na wskaźnikach ważnych dla edukacji inżynierskiej, mającej na celu kształcenie kompetentnych i kreatywnych inżynierów świadomych skutków społecznych swoich działań. Swoim zasięgiem obejmuje uczelnie i programy inżynierskie z krajów UE, uwzględniając, mierniki unikatowe dla tego obszaru, w tym udział w programach Erasmus+ i Horyzont, ale także zaangażowanie w realizację celów zrównoważonego rozwoju. Dane do rankingu pochodzą ze Scopus, Europejskiego Urzędu Patentowego PATSTAT, programu Horyzont Europa, organizacji akredytujących studia inżynierskie (ABET, ENAEE) oraz bazy danych Erasmus+.

Politechnika Gdańska najwyższe noty  uzyskała we wskaźnikach: badania, umiędzynarodowienie i interdyscyplinarność. Uczelnia została także sklasyfikowana w siedmiu dziedzinach inżynierii:

 • chemical engineering, 
 • civil engineering, 
 • electrical, electronic, information engineering, 
 • environmental engineering, 
 • materials engineering, 
 • mechanical engineering,
 • medical engineering.

Dodatkowe informacje: pełne zestawienie uczelni; metodologia EngiRank, metodologia EngiRank by Subject.

Wszystkie wyniki Politechniki Gdańskiej w międzynarodowych i krajowych rankingach uczelni wyższych znaleźć można na stronie Centrum Analiz Strategicznych

Konkurs stypendialny Polonium International Doctoral Fellowships

Rozpoczął się nabór wniosków do programu stypendialnego Polonium International Doctoral Fellowships, który stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów.

Adresatami programu są osoby przyjęte do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, rozpoczynające kształcenie na pierwszym roku, których opiekunem naukowym jest pracownik Politechniki Gdańskiej i którzy nie byli wcześniej doktorantami studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej, spełniający warunki regulaminu.

Informacje dla aplikujących:

Konkurs stypendialny Francium Supporting Outstanding Doctoral Candidates

Rozpoczął się nabór wniosków do programu stypendialnego Francium Supporting Outstanding Doctoral Candidates, który ma na celu stymulowanie aktywności badawczej doktorantów Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, a w szczególności ukierunkowanie tej aktywności na współpracę z jednostkami zagranicznymi

Adresatami programu są doktoranci II, III i IV roku Szkoły Doktorskiej, spełniający warunki minimalne.

Informacje dla aplikujących:

 • nabór wniosków potrwa do 31.12.2023 r., godz. 23.59;
 • wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie przez system MojaPG w Module Granty;
 • najważniejsze informacje o naborze znajdują się na stronie Uczelni Badawczej;
 • osoba kontaktowa: mgr Iwona Tkacz, e-mail francium@pg.edu.pl

Nabory wniosków w ramach konkursu Ścieżka SMART (FENG)

Nabór Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach skierowany jest do konsorcjów, planujących realizację kompleksowych projektów z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw.

Nabór dotyczy konsorcjów składających się z:

 • dużych przedsiębiorstw lub
 • dużych przedsiębiorstw i MŚP lub
 • dużych przedsiębiorstw i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych lub
 • MŚP i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych lub
 • dużych przedsiębiorstw i MŚP oraz organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych.

Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo, natomiast organizacja badawcza i organizacja pozarządowa mogą być wyłącznie konsorcjantami.

Dofinansowanie można uzyskać na kompleksowe projekty z zakresu:

 • prac B+R,
 • wdrożeń innowacji,
 • rozwoju infrastruktury B+R,
 • internacjonalizacji,
 • rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem,
 • cyfryzacji i
 • zazieleniania działalności przedsiębiorstw.

Realizacja modułu B+R jest obligatoryjna dla konsorcjum, w skład którego wchodzi duży przedsiębiorca. Dla konsorcjum, w skład którego nie wchodzi duże przedsiębiorstwo, obligatoryjnym modułem jest B+R lub wdrożenie innowacji. Pozostałe moduły mogą być realizowanie w zależności od potrzeb i specyfiki projektu. W każdym module może wziąć udział maksymalnie 3 konsorcjantów. Wdrożenie wyników modułu B+R może być sfinansowane w ramach modułu wdrożenia innowacji albo ze środków własnych.

Minimalna wysokość wydatków kwalifikowalnych w ramach modułu wynosi:

 1. w przypadku modułu B+R realizowanego przez konsorcjum, w skład którego nie wchodzi duże przedsiębiorstwo – 1 mln;
 2. w przypadku modułu B+R realizowanego przez konsorcjum, w skład którego wchodzi duże przedsiębiorstwo – 2 mln zł.

Maksymalna wartość oraz poziom dofinansowania: uzależnione od wybranego rodzaju pomocy publicznej w ramach modułów.

Dofinansowanie w projektach będzie miało charakter dotacji i będzie udzielane w formie pomocy publicznej i pomocy de minimis dla lidera konsorcjum. Członkowie konsorcjum otrzymują finansowanie wyłącznie w formie pomocy de minimis, a organizacje badawcze w ramach swojej działalności niegospodarczej uzyskują wsparcie bez pomocy publicznej. Na realizację modułu wdrożenia innowacji będzie udzielana dotacja warunkowa.

Informacje dla aplikujących:

 • nabór wniosków prowadzony będzie w dn. 15.12.2023–8.02.2024 r.;
 • szczegółowe informacje na temat konkursu oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie konkursu;
 • osoby do kontaktu z Centrum Zarządzania Projektami: Aleksandra Meksuła, Anna Frej

ERA4Health (konkurs NanoTecMec 2024)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach partnerstwa Era4Health ogłosiło nowy konkurs pt. “Nano and advanced technologies for disease prevention, diagnostic and therapy” (NanoTecMec).

W ramach konkursu finansowane będą projekty realizujące badania przemysłowe i prace rozwojowe, obejmujące co najmniej jeden z następujących obszarów nanomedycyny: medycynę regeneracyjną, diagnostykę, nanoterapię.

Kraje biorące udział: Belgia, Belgia (Flandria), Estonia, Francja, Hiszpania, Holandia,  Izrael, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Tajwan, Włochy.

Maksymalny budżet polskiej części projektu nie może przekroczyć 400 000 euro, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 250 000 euro.

Harmonogram konkursu:

 • data ogłoszenia konkursu: 14.11.2023 r.
 • rozpoczęcie naboru wniosków wstępnych: 21.11.2023 r.
 • zakończenie naboru wniosków wstępnych: 30.01.2024 r.
 • rozpoczęcie naboru wniosków pełnych: 23.04.2024 r.
 • zakończenie naboru wniosków pełnych: 13.06.2024 r. (16:00, CET)
 • wyniki konkursu i publikacja listy rankingowej: listopad/grudzień 2024 r.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie konkursu.  

Kontakt dot. konkursu w Centrum Zarządzania Projektami: pm.czp@pg.edu.pl

Awanse naukowe

Habilitacje:

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych:

dr hab. inż. Maciej Demianowicz, prof. PG (WFTiMS)

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dn. 5.12.2023 r. o godz. 9.00 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr inż. Doroty Wojewódki pt. „Asfalteny jako fazy stacjonarne w chromatografii cieczowej w normalnych układach faz”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Marian Kamiński.

Dn. 8.12.2023 r. o godz. 8.15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Michała Nowaka pt. „Rozszczepialne koniugaty lipid: antymetabolit o działaniu przeciwdrobnoustrojowym: projektowanie, synteza i ocena właściwości biologicznych”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Maria Milewska, promotorem pomocniczym – dr inż. Andrzej Skwarecki. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronie mgr. inż. Nowaka w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dn. 1.12.2023.

Dn. 8.12.2023 r. o godz. 11.15 w Audytorium 1.4 budynku Chemii C Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Roberta Mazura pt. „Bezobsługowy system monitorowania korozji w wodnych instalacjach technicznych”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Juliusz Orlikowski.

Dn. 8.12.2023 r. o godz. 14.00 w Audytorium 1.4 budynku Chemii C Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Michała Drozdy pt. „Selekcja systemów powłokowych do ochrony przed korozją urządzeń w warunkach występowania narażeń mechanicznych i wibracji”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Andrzej Miszczyk, prof. PG.

Dn. 19.12.2023 r. o godz. 9.15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr Wioletty Brankiewicz pt. „Evaluation and cellular responses of modulators of TRF1/TRF2 protein’s function as potential anticancer drugs interfering with telomeric shelterin’s function”. Promotorami pracy są prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński oraz dr hab. n. med. Marek Drab.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dn. 12.12.2023.

Komercjalizacja i innowacje

Dni Otwarte CTT – pierwsze czwartki miesiąca (7.12.2023 r.)

Centrum Transferu Technologii PG zaprasza 7.12.2023 r. na konsultacje pracowników naukowych i doktorantów, którzy są zainteresowani pozyskaniem projektów badawczych lub już realizują projekty o potencjale komercjalizacyjnym. Więcej o powodach, dla których warto skorzystać z konsultacji można przeczytać w „Piśmie PG” 2/2023 (s. 27–29).

Przykładowy zakres konsultacji z CTT:

 • skuteczne nabywanie wyników prac intelektualnych powstałych w ramach projektów badawczych, np. od studentów i doktorantów;
 • określanie biznesowych ram współpracy z firmami przy realizacji grantów konsorcjalnych;
 • wyznaczanie realnych do osiągnięcia wskaźników projektów w zakresie ich komercjalizacji,
 • ochrona własności intelektualnej;
 • przewidywanie kosztów związanych z procesem ochrony i komercjalizacji wyników badań;
 • optymalne scenariusze komercjalizacji wyników projektów badawczych i podziału korzyści z ich wdrożenia.

Osoby zainteresowane konsultacjami proszone są o wcześniejsze umówienie się (spotkanie osobiste, rozmowa telefoniczna lub spotkanie online) poprzez e-mail ctt@pg.edu.pl lub tel. 58 348 66 40.

Umiędzynarodowienie

Oferty zagranicznych wyjazdów i stypendiów

Dział Współpracy Międzynarodowej zachęca pracowników do zapoznania się z ofertą stypendiów dla pracowników naukowych. Käte Hamburger Kolleg: Cultures of Research, będące częścią RWTH Aachen University w Niemczech oferuje dziesięć stypendiów badawczych dla naukowców z dziedziny humanistyki, nauk społecznych, nauki, technologii oraz społeczeństwa (STS), a także z nauk przyrodniczych i technicznych. Zgłoszenia przyjmowane są do 31.12.2023 r.; więcej informacji można znaleźć na stronie DWM.

Dodatkowe informacje:

Uczelnie Fahrenheita

Współpraca, mentoring i rywalizacja. Pierwszy Hackathon FarU

3 dni pracy, 5 ścieżek tematycznych, 15 interdyscyplinarnych zespołów, trenerzy i eksperci. Uczelnie Fahrenheita po raz pierwszy zorganizowały hackathon, który nie tylko wspierał przedsiębiorczość i rozwój pomysłów w ramach ścieżek tematycznych, ale też międzyuczelnianą współpracę i synergię.

W rywalizację mogli się włączyć wszyscy członkowie społeczności Uczelni Fahrenheita: pracownicy naukowi, dydaktyczni, administracyjni oraz doktoranci i studenci.

Wyniki ankiety przyczyniły się do wyboru 5 ścieżek tematycznych: Ekosystem współpracy w ramach FarU i Pomorza, Zmiany cywilizacyjne, Energia a zrównoważony rozwój, Bezpieczeństwo i jakość żywności oraz FarU na rzecz morza. Zadaniem uczestników było zaproponowanie rozwiązania dla konkretnego problemu lub zagadnienia, a zgłoszone projekty miały potencjał biznesowy, społeczny lub wspierały efektywną współpracę w ramach FarU.

Komisja obradowała w składzie: prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska (dyrektorka Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita), dr hab. n. farm. Małgorzata Grembecka (kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego), dr hab. inż. Jacek Barański (profesor w Instytucie Energii Politechniki Gdańskiej), dr Ewa Szymczak, prof. UG (dyrektor Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu Uniwersytetu Gdańskiego), Wojciech Drewczyński (współtwórca i CEO międzynarodowego akceleratora Space3ac) oraz Michał Misztal.

Nagrodzone projekty:

 • I miejsce – projekt „SEA MATCH” zgłoszony przez zespół fizyków i matematyków z Uniwersytetu Gdańskiego w składzie: Laura Grzonka, Jakub Gnyp, Dagmara Kurkowska, Marcin Marciniak i Małgorzata Szczekocka, który opracował modele matematyczne do optymalizacji projektowania i konstrukcji morskich farm wiatrowych;
 • II miejsce – projekt „Zielona Płyta” pomysłu Amelii Dolińskiej (UG), Pauliny Duch-Żebrowskiej (PG), Jakuba Jabłońskiego, Kornelii Wilk i Krzysztofa Ziółkowskiego z UG. Inicjatywa zakłada utworzenie hubu kompetencyjnego, wspierającego modernizację bloków z wielkiej płyty ze zwiększeniem wydajności energetycznej i cieplnej budynków;
 • III miejsce – projekt „DepressionControlApp”: Szymon Bierzanowski (PG), Adrianna Czerwińska (PG), Krzysztof Pietruczuk (GUMed) i Wojciech Rusinek (UG). Aplikacja ma być kompleksowym wsparciem dla osób zmagających się z depresją, obejmującym m.in. analizę danych biometrycznych, możliwość indywidualizacji terapii i szybki kontakt z centrum pomocy.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Zgłoś projekt do Nagrody Uczelni Fahrenheita

 

Po raz kolejny Uczelnie Fahrenheita nagrodzą inicjatywy podjęte przez członków społeczności FarU. Nagrodą Uczelni Fahrenheita mogą być wyróżnione innowacyjne działania realizowane indywidualnie lub zespołowo przez studentów, doktorantów bądź pracowników zarówno w sferze naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej, jak i społecznej. Dla twórców najwyżej ocenionego projektu przewidziano nagrodę finansową w wysokości 15 tys. złotych, ufundowaną przez Zgromadzenie FarU. Projekty zrealizowane w 2023 roku można zgłaszać do 31.01.2024 r.

Konkurs podzielono na trzy etapy:

I – nabór projektów, które powalczą o nagrodę (zgłoszenia mogą wysyłać poszczególne wydziały Uczelni Fahrenheita, samorządy studentów i doktorantów uczelni zrzeszonych w FarU, a także zespoły co najmniej trzech osób z trzech Uczelni Fahrenheita, będący ich pracownikami, studentami lub doktorantami);

II – w terminie 30 dni od zakończenia naboru komisja konkursowa dokona wyboru trzech inicjatyw, które powalczą w finale o główną nagrodę; do oceny merytorycznej zostanie zakwalifikowana inicjatywa, która:

 • oddziałuje na społeczności akademickie trzech Uczelni Fahrenheita w zakresie organizacyjnym, naukowym bądź dydaktycznym,
 • posiada walor innowacyjności,
 • ma trwały charakter i nadaje się do kontynuacji rozwiązania,
 • została zrealizowana w 2023 r.;

III – autor / autorzy wybranych inicjatyw prezentują ją przed Kapitułą Nagrody podczas I posiedzenia Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita w 2024 r.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Uczelni Fahrenheita.

Sport

Dofinansowanie na rozwój kariery studentów sportowców

Politechnika Gdańska otrzymała dofinansowanie w wysokości 902 tys. zł na realizację programu Narodowej Reprezentacji Akademickiej. To już IV edycja programu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. PG jest największym beneficjentem programu wśród uczelni publicznych poza Akademiami Wychowania Fizycznego.

Autorami wniosku przygotowanego przez Centrum Sportu Akademickiego PG są Kazimierz Rozwadowski – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych w Centrum Sportu Akademickiego i Agnieszka Głowacka.

Projekt realizowany przez CSA zakłada dofinansowanie dodatkowych zajęć dydaktycznych indywidualnych i grupowych dla studentów PG, który jednocześnie są zawodowymi sportowcami z mistrzowską lub mistrzowską międzynarodową klasą sportową w sportach olimpijskich.

Do programu zakwalifikowało się 41 studentów ze wszystkich wydziałów PG; reprezentujących 13 dyscyplin sportowych:

 • AMP futbol,
 • badminton,
 • judo,
 • kolarstwo,
 • koszykówka,
 • lekka atletyka,
 • łyżwiarstwo,
 • piłka ręczna,
 • rugby,
 • szermierka,
 • triathlon,
 • wioślarstwo oraz
 • żeglarstwo. 

Politechnika Gdańska w mediach

O „kłamstwach AI” i aktywnych doktorantach

Według danych z monitoringu mediów w dn. 20–26.11.2023 r. w mediach ukazały się 493 wzmianki na temat Politechniki Gdańskiej.
Poniżej kilka najciekawszych publikacji, jakie w minionym tygodniu opublikowano w lokalnych i ogólnopolskich mediach.

Nowa metoda przechowywania pokarmu w bankach mleka

Po raz kolejny media poinformowały o nowej metodzie przechowywania i konserwowania kobiecego mleka, opracowanej przez naukowczynie Politechniki Gdańskiej. W minionym tygodniu materiał na ten temat wyemitowano w „Panoramie” TVP 2, a także w programach informacyjnych lokalnych oddziałów TVP w tym w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie czy Rzeszowie.

„Panorama” TVP 2 (materiał rozpoczyna się ok 3 min. 30 sek.)

„Kłamstwa” sztucznej inteligencji

W minionym tygodniu prof. Jan Kreft z Wydziału Zarządzania i Ekonomii gościł na konferencji odbywającej się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie wygłosił wykład inauguracyjny „Gdy sztuczna inteligencja kłamie. Dziennikarstwo w poszukiwaniu prawdy”. Temat ten był również przedmiotem rozmowy na antenie Radia Lublin.

Radio Lublin

Aktywni doktoranci z PG

W Zabrzu odbyła się Gala PRODOK 2023, podczas której nagrodę w kategorii Aktywny Samorząd Doktorantów zdobyła Rada Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej.

Forum Akademickie

Współpraca WIMiO PG z Kongsberg Maritime

Branżowe portale informują o porozumieniu, które zawarły Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej oraz Kongsberg Maritime CM Sp. z o. o.

Gospodarka Morska Portal Morski

Ekstremalna wyprawa studenta PG

Tytus Chmielewski, student budownictwa z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, w ramach wygranej w konkursie WILiŚ ADVENTURE 2023, odbył podróż rowerową przez brazylijską dżunglę, z Kurytyby do Rio de Janeiro. O jego przygodach pisały portale internetowe, w tym np. Trójmiasto.pl, a sam Tytus był gościem programu „Pytanie na śniadanie” w TVP 2. Tym razem o jego wyczynie mogli usłyszeć słuchacze Radia Chili ZET, a artykuł poświęcony wyprawie przygotował Gdańsk.pl.

Gdańsk.pl

Zarządzenia i pisma okólne

Zarządzenia i pisma okólne

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 61/2023 z 22.11.2023 r. w sprawie: powołania Komisji Oceniającej w programie AURUM PLUS SUPPORTING INTERNATIONAL RESEARCH TEAM BUILDING

Komunikaty

Kalendarium

1 grudnia 09.00–11.00
https://pg.edu.pl/cod/ezd/szkolenia-online

Moduł e-Doręczeń w EZD

Centrum Obiegu Dokumentów zaprasza na szkolenie online z zakresu obsługi modułu e-Doręczeń w systemie EZD.
1 grudnia 13.15–15.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/dydaktyczne-piatki

Dydaktyczne Piątki. Aktywny wykład: strategie pracy.

Prowadząca: Joanna Mytnik (Centrum Nowoczesnej Edukacji PG) Nagrania z poprzednich spotkań online znajdziesz na kanale YouTube CNE PG.
4 grudnia 09.00–16.00
https://lustromediow.gcb.visitgdansk.com/

Konferencja „Lustro mediów IV – od chat botów do CX i UX”

4 grudnia w Centrum Kompetencji STOS odbędzie się konferencja z cyklu „Lustro mediów”.
6 grudnia 11.15–13.15

Uroczyste Posiedzenie Senatu

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
7 grudnia 11.00–14.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Szkolenie certyfikowane: Tutoring akademicki – wprowadzenie

Zapraszamy na spotkanie, na którym poznasz rodzaje tutoringu (rozwojowy i naukowy) oraz założenia pracy metodą tutoringową w praktyce.
7 grudnia 11.30–13.00

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii

Zapraszamy na obronę pracy doktorskiej mgr Fabio Coriolano pt. "Social Protection in Muslim Countries: an Islamic Welfare Regime?"
8 grudnia 09.00–11.00
https://pg.edu.pl/cod/ezd/szkolenia-online

Moduł e-Doręczeń w EZD

Centrum Obiegu Dokumentów zaprasza na szkolenie online z zakresu obsługi modułu e-Doręczeń w systemie EZD.
8 grudnia 13.15–15.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/dydaktyczne-piatki

Dydaktyczne Piątki. Edukacja – interakcja

Prowadząca: Anna Turula (UKEN Kraków) Nagrania z poprzednich spotkań online można znaleźć na kanale YouTube CNE PG.