Nr 301/16 listopada 2023

Z życia uczelni

Jubileusz 50-lecia pracy zawodowej na Politechnice Gdańskiej

Na zdj. od lewej: prof. Henryk Krawczyk, Zofia Rutka, prof. Włodzimierz Zieniutycz, Helena Filipkowska, rektor prof. Krzysztof Wilde, dr hab. inż. Elżbieta Urbańska-Galewska, prof. PG oraz Marek Kamiński. Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska

Wyjątkowe spotkanie, w trakcie którego prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej wręczył gratulacje i podziękowania pracownikom obchodzącym w 2023 roku jubileusz pięćdziesięciolecia pracy na Politechnice Gdańskiej, odbyło się 14.11.2023 r. w Sali Senatu.

Swoje statuetki i upominki z rąk rektora otrzymali:

 • Helena Filipkowska, Centrum Języków Obcych,
 • Marek Kamiński, WEiA,
 • prof. Henryk Krawczyk, WETI i CI TASK,
 • Zofia Rutka, WETI,
 • dr hab. inż. Elżbieta Urbańska-Galewska, prof. PG, WILiŚ
 • Włodzimierz Zieniutycz, WETI.

Serdecznie gratulacje i wyrazy uznania!

Przypominamy, że od stycznia bieżącego roku pracownicy, którzy przepracowali na Politechnice Gdańskiej okrągłe 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 lat, otrzymują w uznaniu długoletniego stażu pracy na Uczelni elektronicznie kartki z życzeniami i informacją o symbolicznym upominku, który można odbierać w Centrum HR.

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej Uczelni.

Nauka

Dzień Informacyjny dotyczący Inicjatywy „Excellence Hubs” w Horyzoncie Europa

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na webinarium poświęcone Inicjatywie „Excellence Hubs” w programie Horyzont Europa. Inicjatywa ma na celu wzmocnienie regionalnej doskonałości w ekosystemach innowacji, a także rozwój potencjału badawczo-innowacyjnego całego ekosystemu w krajach tzw. wideningowych, czyli krajach o niższym potencjale naukowo-badawczym.

Webinarium odbędzie się 20.11.2023 r. w godz. 9.00–11.30. Udział w spotkaniu wymaga rejestracji na stronie internetowej organizatora spotkania.

Osoby do kontaktu w sprawie konkursu w Centrum Zarządzania Projektami: Magdalena Urbanowicz, Aleksandra Dubiella-Jackowska

Spotkanie komitetu sterującego TUPMO Forum oraz III konferencja TUPMO

Fot. Krzysztof KrzempekFot. Krzysztof Krzempek

W dn. 6–8.11.2023 r. po raz drugi na Politechnice Gdańskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli Uczeni Technicznych z całej Polski. W tym roku PG pełniła rolę nie tylko gospodarza, ale również lidera TUPMO Forum, zgodnie z zawartym 6.06.2023 r. porozumieniem uczelni technicznych.

Pierwszego dnia odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Forum Biur Zarządzania Projektami Uczelni Technicznych (TUPMO Forum), w którym wzięło udział 20 przedstawicieli uczelni technicznych. Następnego dnia rozpoczęła się III Konferencja zarządzania projektami, w której uczestniczyło ponad 60 przedstawicieli z 23 uczelni, a także przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Głównymi obszarami tematycznymi konferencji były fundusze europejskie, zagadnienia związane z zatrudnianiem w projektach oraz trwałością projektów – w tym zarządzanie środkami trwałymi wytworzonymi i zakupionymi w ramach projektów.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Centrum Zarządzania Projektami w Aktualnościach.

Konkurs ERA4Health (NutriBrain 2024)

W ramach partnerstwa ERA4Health ogłoszono międzynarodowy konkurs pt. “Modulation of brain ageing through nutrition and healthy lifestyle” (NutriBrain). Konkurs obejmuje tematy związane z zaburzeniami poznawczymi związanymi ze starzeniem się mózgu oraz koncepcjami rozwoju skutecznych strategii i rozwiązań mających na celu wsparcie i poprawę zdrowia mózgu.

Warunki aplikowania:

 • o finansowanie projektów mogą starać się organizacje badawcze, mikro /małe /  średnie / duże przedsiębiorstwa oraz grupy podmiotów;
 • zarówno organizacje badawcze, jak i przedsiębiorcy mogą otrzymać środki na sfinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych;
 • konkurs ERA4Health (CARDINNOV 2023) jest dwuetapowy:
  • termin składania wniosków wstępnych (pre-proposal): 15.01.2024, 16:00 CET,
  • termin składania wniosków pełnych (full proposal): 27.05.2024, 16:00 CET,
  • wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni przez NCBR o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami. Kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: pm.czp@pg.edu.pl.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Dn. 17.11.2023 r. o godz. 13.15 w sali 121 Gmachu Głównego PG odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Bartosza Kameckiego pt. „Nanokrystaliczne warstwy ceramiczne otrzymywane metodą pirolizy aerozolowej w tlenkowych ogniwach paliwowych”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Sebastian Molin, prof. PG, promotorem pomocniczym – dr hab. inż. Jakub Karczewski, prof. PG.

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu w Czytelni Czasopism Biblioteki PG. Streszczenie pracy doktorskiej oraz recenzje dostępne są na stronie https://pg.edu.pl/bip/nauka/postepowania-dr/inzynieria-materialowa.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronie w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: dziekanat.wftims@pg.edu.pl do 14.11.2023.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Dn. 13.12.2023 r. o godz. 12.30 w sali 919 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (budynek nr 30) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Piotra Taube pod tytułem: „Wpływ zastosowania skanera X-ray w linii sortowania drewna na wydajność materiałową na przykładzie firmy Sylva”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Kazimierz Orłowski.

Z pracą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki PG przy ul. G. Narutowicza 11/12. Recenzje wraz ze streszczeniem rozprawy doktorskiej zamieszczone są na stronie WIMiO.

Zarządzenia i pisma okólne

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 51/2023 z 6.11.2023 r. w sprawie: zmian w składzie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 52/2023 z 8.11.2023 r. w sprawie: powołania Wydziałowych Komisji Oceniających Nauczycieli Akademickich Politechniki Gdańskiej, wprowadzenia zmian w składzie Uczelnianej Komisji Oceny Nauczycieli Akademickich Politechniki Gdańskiej oraz powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich Politechniki Gdańskiej

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 53/2023 z 8.11.2023 r. w sprawie: zmian w składzie Komisji Oceniającej w programie SILICIUM SUPPORTING CORE R&D FACILITIES

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 54/2023 z 8.11.2023 r. w sprawie: zmian w składzie Rektorskiej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego na kadencję do 31 sierpnia 2024 r.

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 55/2023 z 8.11.2023 r. w sprawie: zmian w składzie Komisji Oceniającej w programie GDAŃSK TECH CORE RESEARCH FACILITIES oraz w programie GDAŃSK TECH CORE EDU FACILITIES

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 46/2023 z 8.11.2023 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Systemu Identyfikacji Wizualnej Politechniki Gdańskiej

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 47/2023 z 9.11.2023 r. w sprawie: wnoszenia i doręczania pism w prowadzonych postępowaniach administracyjnych dotyczących przyjęcia na studia pierwszego i drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 48/2023 z 9 listopada 2023 r. w sprawie: wprowadzenia Programu rozwoju kompetencji i zapewnienia dobrostanu pracowników Politechniki Gdańskiej na lata 2023–2026

Komunikaty

Dostęp testowy do Total Materia

Biblioteka PG zaprasza do testowania bazy Total Materia. Jest to faktograficzna, kompleksowa baza materiałowa, zawierająca właściwości ponad 220 tys. materiałów (metali, polimerów, materiałów ceramicznych, kompozytów). Baza umożliwia m.in. wyszukiwanie materiałów pod kątem ich oznaczeń, składu chemicznego, właściwości mechanicznych, wyszukiwanie norm.

Na stronie Biblioteki można zapoznać się z materiałami szkoleniowymi dot. zastosowania bazy i metod przeszukiwania zasobów.

Dostęp testowy (poprzez sieć PG i zdalnie przez system HAN) będzie aktywny do 30.11.2023 r.

Nie byłeś jeszcze na Erasmusie? Uzupełnij krótką ankietę

Dział Współpracy Międzynarodowej zachęca pracowników do uzupełnienia ANKIETY NA TEMAT PROGRAMU ERASMUS+.

Ankieta jest skierowana do nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych i technicznych, którzy jak dotąd nie skorzystali z programu Erasmus+, czyli nigdy nie wyjechali na szkolenie, kurs językowy, job shadowing itp. lub w celu poprowadzenia zajęć dydaktycznych. Ankieta jest anonimowa, a jej uzupełnienie zajmuje nie więcej niż 3 minuty.

Dział Współpracy Międzynarodowej zaprasza również do udziału w Erasmus Days. Spotkanie dla pracowników zainteresowanych wyjazdem w ramach programu Erasmus+ odbędzie się 27.11.2023 r. (poniedziałek). Szczegółowe zostaną wkrótce podane na stronie www.pg.edu.pl/international (zakładka „Aktualności”). 

Oferty zagranicznych wyjazdów i stypendiów

Dział Współpracy Międzynarodowej zachęca pracowników do zapoznania się z:

Aktualne oferty związane z zagranicznymi wyjazdami (szkoleniami, kursami, szkołami letnimi itp.) oraz stypendiami można znaleźć na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej.

W przypadku pytań należy kontaktować się z zespołem DWM – https://pg.edu.pl/international/kontakt.

Plany Zarządzania Danymi w konkursach NCN

W związku z trwającymi konkursami Narodowego Centrum Nauki na projekty badawcze Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG przypomina o konieczności przesłania do sprawdzenia i akceptacji Planów Zarządzania Danymi (PZD), które stanowią element wszystkich wniosków konkursowych. Wszelkie pytania oraz gotowe plany należy przesyłać na adres open-data@pg.edu.pl. W przypadku konkursów OPUS/OPUS LAP oraz SONATA, w których nabór kończy się 15.12.2023, plany do weryfikacji powinny być dostarczone najpóźniej do dn. 4.12.2023.

Pomocne materiały oraz przykładowe PZD znajdują się na stronie Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG. 

Podsumowanie zmian w systemach informatycznych PG (październik 2023)

Centrum Usług Informatycznych przedstawia podsumowanie zmian wprowadzonych w październiku w systemach informatycznych PG:

 • Projekty: wprowadzono nową funkcjonalność dotyczącą zarządzania trwałością projektu;
 • Dziekanat: rozszerzono mechanizmy obsługi KPA, dodano możliwość zmiany przypisania studenta do propozycji tematu dyplomu;
 • Stypendia: zmieniono algorytm naliczania części sportowej w Stypendium Rektora;
 • Campus PG: dodano graficzne oznakowanie miejsc zbiórki oraz AED na mapie kampusu;
 • Witryny: utworzono nową witrynę dla Pisma PG;
 • Budżet obywatelski: przygotowano nową wersję aplikacji do obsługi edycji 2023.

Kompletna lista nowych funkcji i poprawek została opublikowana na stronie https://cui.pg.edu.pl/changelog/2023/10.

W przypadku pytań lub problemów z usługami IT należy kontaktować się z Helpdeskiem CUI poprzez system zgłoszeń lub telefonicznie (wewn. 63 37).

Polityka OA NCN oparta na założeniach Planu S – webinarium

W dn. 21.11.2023 w godz. 10.00–11.00 odbędzie się webinarium „Polityka Open Access Narodowego Centrum Nauki oparta na założeniach Planu S”. Podczas spotkania omówione zostaną:

 • ogólne zasady Planu S;
 • wymagania NCN stawiane przed grantobiorcami;
 • ścieżki otwartego dostępu do publikacji oraz sposoby pozyskania środków na opłatę APC;
 • informacje o złagodzeniu „Polityki Narodowego Centrum Nauki dot. otwartego dostępu do publikacji” z dn. 11.10.2023.

Webinarium zostanie poprowadzone na platformie Teams przez pracowników Centrum Kompetencji Otwartej Nauki – Rafała Narwojsza i Joannę Błasiok

Udział w webinarium jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji, wystarczy skorzystać z bezpośredniego linku.

Kalendarium

17 listopada–19 listopada
https://startupacademy.pl/hackathon-faru/

Hackathon FarU

Różnorodne ścieżki tematyczne i interdyscyplinarne zespoły. Trzy dni intensywnej pracy pod okiem trenerów, mentorów i ekspertów dziedzinowych. Hackathon FarU odbędzie się w dn. 17–19.11.2023 na terenie kampusu PG.
17 listopada 13.15–15.00

Dydaktyczne Piątki

Usłyszysz m.in. o sensownym, dydaktycznym projektowaniu i najważniejszych e-learningowych narzędziach metodycznych – e-tywności i map-it (czyli projektowanie ze względu na problem, jaki rozwiązujemy).
20 listopada 16.00–18.00

Otwarte spotkanie Stowarzyszenia Klubu Kobiet Uczelni FarU

Przyjdź na pierwsze otwarte spotkanie osób zainteresowanych działaniami Stowarzyszenia i wysłuchaj inspirujących wykładów.
21 listopada 09.00–11.00
https://pg.edu.pl/cod/ezd/szkolenia-online

Moduł e-Doręczeń w EZD

Centrum Obiegu Dokumentów zaprasza na szkolenie online z zakresu obsługi modułu e-Doręczeń w systemie EZD.
22 listopada 09.00–11.00
https://pg.edu.pl/cod/ezd/szkolenia-online

Moduł e-Doręczeń w EZD

Centrum Obiegu Dokumentów zaprasza na szkolenie online z zakresu obsługi modułu e-Doręczeń w systemie EZD.
22 listopada 09.00–15.00

Trudne sytuacje w pracy nauczyciela akademickiego.

Zapraszamy na spotkanie, na którym dowiesz się m.in., jakie mogą być sytuacje konfliktowe i poznasz sposoby dochodzenia do porozumienia oraz metody rozwiązywania problemów.
22 listopada 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
24 listopada 09.00–11.00
https://pg.edu.pl/cod/ezd/szkolenia-online

Moduł e-Doręczeń w EZD

Centrum Obiegu Dokumentów zaprasza na szkolenie online z zakresu obsługi modułu e-Doręczeń w systemie EZD.
24 listopada 13.15–15.00

Dydaktyczne Piątki

W trakcie spotkania odpowiemy na pytania: jak przebiega proces zmiany i w czym tkwi jego potencjał? Jak wyjść ze „strefy komfortu” i przygotować się do zmian?
26 listopada 17.00–20.00
https://pg.edu.pl/sapg/2023-11/zapraszamy-na-jesienna-edycje-bazuny-juz-26-listopada

Jesień z Bazuną

Zapraszamy na jesienną edycję Ogólnopolskiego Turystycznego Przeglądu Piosenki Studenckiej Bazuny, który odbędzie się w Akademickim Klubie PG Kwadratowa. Wstęp wolny.
29 listopada 09.00–11.00
https://pg.edu.pl/cod/ezd/szkolenia-online

Moduł e-Doręczeń w EZD

Centrum Obiegu Dokumentów zaprasza na szkolenie online z zakresu obsługi modułu e-Doręczeń w systemie EZD.
29 listopada 09.00–15.00

Szkolenie MS TEAMS: interaktywne zajęcia, praca w zespołach

Zapraszamy na spotkanie, na którym dowiesz się m.in., jakie są najnowsze dostępne funkcje Microsoft Teams oraz jak może wyglądać wspólna praca w zespołach z użyciem kanałów.