Nr 292/14 września 2023

Z życia uczelni

2 października rozpoczynamy nowy rok akademicki

Uroczyste otwarte posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej z okazji inauguracji roku akademickiego 2023/2024 odbędzie się 2.10.2023 r. o godz. 11.15 w Auli Gmachu Głównego. Wydarzenie będzie transmitowane online na uczelnianym kanale YouTube.
Plan uroczystości:
 • przemówienie inauguracyjne – rektor PG prof. Krzysztof Wilde;
 • wręczenie medali i odznaczeń, w tym nadanie tytułu „Osobowość Politechniki Gdańskiej”;
 • immatrykulacja studentów; ślubowanie złoży 16 studentów – dwoje przedstawicieli z każdego z ośmiu wydziałów, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas rekrutacji na studia;
 • wystąpienie Agnieszki Skotnickiej – przewodniczącej Samorządu Studentów PG;
 • wręczenie nagrody w Konkursie im. Romualda Szczęsnego na najlepszą pracę dyplomową przygotowaną na Politechnice Gdańskiej, a także wyróżnień dla studentów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce w minionym roku akademickim;
 • wykład prof. dr. hab. Andrzeja Dragana z Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Czym czas różni się od przestrzeni?”.

O oprawę muzyczną uroczystości zadba Akademicki Chór PG pod dyrekcją prof. Mariusza Mroza.

W związku z inauguracją roku akademickiego, 2.10.2023 r. w godz. 11.00–13.00 obowiązują godziny rektorskie.

W tym dniu, o godz. 9.30, zaplanowane zostało złożenie wieńców pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców. Natomiast o godz. 19.00, w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu będzie odprawiona msza w intencji nowego roku akademickiego, pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Tadeusza Wojdy.

Na poszczególnych wydziałach odbędą się uroczystości w różnej formule; szczegółowe informacje będą publikowane na stronach wydziałów. Studentów, którzy w tym roku rozpoczynają studia na Politechnice Gdańskiej zapraszamy do zapoznania się z Samodzielnikiem Pierwszaka - informatorem dla studentów I roku.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

15 września na budynku Centrum Ekoinnowacji zawiśnie wiecha

Trwa budowa Centrum Ekoinnowacji PG – nowoczesnej placówki naukowo-badawczej, zajmującej się rozwojem „zielonych” technologii i proekologicznych rozwiązań.

Budynek osiągnął już swoją docelową wysokość. Z tej okazji w piątek 15.09.2023 r. o godz. 12.00 odbędzie się uroczyste zawieszenie wiechy. W uroczystości udział wezmą władze uczelni, na czele z prof. Krzysztofem Wildem, rektorem PG, a także przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządu lokalnego i wykonawcy inwestycji.

Centrum Ekoinnowacji powstaje przy ul. Siedlickiej, pomiędzy budynkami 
Wydziału Inżynierii Lądowej i ŚrodowiskaCentrum Nanotechnologii BWydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa oraz klubu Kwadratowa. Budynek zaprojektowano w sposób przyjazny dla środowiska z zastosowaniem innowacyjnych, ekologicznych technologii, a po uruchomieniu będzie on pełnić funkcję dydaktyczną, laboratoryjną oraz badawczą.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Barwna parada, inspirujące przemówienia – rozpocznijmy wspólnie nowy rok akademicki!

W sobotę 30.09.2023 r. o godz. 10.00 przy Złotej Bramie rozpocznie się przemarsz w akademickich strojach ceremonialnych z udziałem władz Uczelni Fahrenheita i Miasta Gdańska, Senatów i społeczności akademickiej inaugurujący rok akademicki 2023/2024.

Agenda:

 • 9.15–9.50 – ustawienie uczestników parady przy Złotej Bramie;
 • 10.00–10.30 – rozpoczęcie parady i przemarsz ul. Długą pod schody/przedproża Dworu Artusa;
 • 10.30–11.15 – przemówienia na przedprożu Dworu Artusa, krótkie wystąpienia studentów Uczelni Fahrenheita oraz Chórów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego.

Przemarsz urozmaicą akrobaci, Gdańska Orkiestra Akademicka, a także carillony, odgrywające Gaudeamus igitur.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach i na profilu uczelni na Facebooku.

„Zdolni z Pomorza” na PG – naukowe spojrzenie na ciało człowieka

Politechnika Gdańska będzie gospodarzem VII Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji „Zdolni z Pomorza” dla młodzieży ze szkół podstawowych i średnich. Tegoroczna edycja odbędzie się w Gmachu Głównym PG 30.09.2023 r., a jej hasłem przewodnim będzie „Ciało człowieka – fascynująca maszyneria”. W programie znalazły się wykłady i prezentacje z takich dziedzin nauki jak biologia, chemia i nauki humanistyczne.

Wydarzenie organizowane jest przez Pomorską Bibliotekę Pedagogiczną w Gdańsku, Politechnikę Gdańską oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Konferencja skierowana jest do mieszkających w województwie pomorskim uczniów starszych klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Konferencję zainauguruje wykład zatytułowany „Jak się uczyć efektywnie, czyli co mówią wyniki badań neuronaukowych”, który wygłosi prof. Joanna Mytnik z Centrum Nowoczesnej Edukacji PG.

Informacje dla uczestników:

 • rejestracja (trwa do 24.09.2023); warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do 26.09.2023 kompletu dokumentów (z dopiskiem: VII PUKN i nazwą wybranego panelu; obowiązek ten nie dotyczy uczniów, będących prelegentami) na adres: Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Gdańsku, al. Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk;
 • abstrakty wystąpień;
 • program.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

Dofinansowanie dla projektu STRATUS

Zespół projektowy, fot. Magdalena Szymanowska-Poniatowska
 

Dn. 31.07.2023 r. została zawarta umowa między Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na wykonanie i finansowanie wysokonakładowego projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu 4/SZAFIR/2021 pt. „System generacji i emisji impulsów elektromagnetycznych wielkiej mocy w zastosowaniu do przeciwdziałania BSP” a konsorcjum, w skład którego wchodzi Politechnika Gdańska – Wydział Elektrotechniki i Automatyki (Lider) oraz Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. z Gdyni (Partner). W realizacji projektu będzie również uczestniczył zespół naukowy z Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.

Cele projektu:

 • badania w zakresie modelowania, symulacji zjawisk elektromagnetycznych w systemach generacji i emisji mikrofalowych impulsów elektromagnetycznych wielkiej mocy;
 • opracowanie koncepcji, projekt, budowa i badania demonstratora technologii systemu.

Efektem projektu będzie opracowanie systemu generacji i emisji mikrofalowych impulsów elektromagnetycznych wielkiej mocy w zastosowaniu do przeciwdziałania atakom bądź szkodliwej aktywności bezzałogowych statków powietrznych.

Całkowity koszt realizacji projektu w zakresie badań naukowych wyniesie 21 774 tys. zł; przewidywana data zakończenia prac – 1.12.2026 r.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w Aktualnościach.

Nabór wniosków do programu Titanium (do 25.09.2023 r.)

Centrum Transferu Technologii zaprasza pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów PG do składania wniosków o dofinansowanie z Programu Titanium kosztów działań zmierzających do uzyskania lub rozszerzenia międzynarodowej ochrony prawnej wynalazku.

Głównym celem Programu Titanium jest wsparcie projektów wynalazczych, które powstały na Politechnice Gdańskiej i mają wysokie prawdopodobieństwo wdrożenia na rynkach międzynarodowych. Do Programu mogą być zgłoszone projekty wynalazcze, co do których Uczelnia posiada w całości lub w części prawa majątkowe oraz nie ma ograniczeń w zakresie ich komercyjnego zastosowania.

Koszty kwalifikowane projektu:

 • badania patentowe (analizy stanu techniki);
 • opracowanie dokumentacji zgłoszenia wynalazków w procedurze międzynarodowej PCT, w procedurze europejskiej oraz procedurze krajowej;
 • tłumaczenia dokumentacji zgłoszeniowej;
 • opłaty urzędowe za zgłoszenie.

Informacje dla aplikujących:

Granty ERC – otwarte konkursy ERC Starting Grant 2024 oraz ERC Synergy Grant 2024

ERC zapewnia finansowanie pionierskich, przełomowych badań we wszystkich dziedzinach nauki. W ramach bieżących konkursów ERC Starting Grant 2024 oraz ERC Synergy Grant 2024 przewidziano sfinansowanie łącznie blisko 420 projektów badawczych, których tematykę określą sami wnioskodawcy. Jedynym kryterium oceny projektu jest doskonałość naukowa. Promowane będą projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.

 • ERC Starting Grant
  • przeznaczony dla młodych naukowców od 2 do 7 lat po doktoracie;
  • kwota dofinansowania dla projektu trwającego maksymalnie 5 lat wynosi 1,5 mln euro;
  • wnioski ERC Starting Grant przyjmowane są do 24.10.2023 r. do godz. 17.00 (CET).
 • ERC Synergy Grant
  • konkurs dla zespołów składających się z od 2 do 4 naukowców wraz z ich grupami badawczymi, którzy planują realizację interdyscyplinarnego projektu;
  • kwota dofinansowania dla projektu trwającego maksymalnie 6 lat wynosi 10 mln euro;
  • wnioski Synergy Grant przyjmowane są do 8.11.2023 r. do godz. 17.00 (CET).

Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Funding & tender opportunities.

Kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: mgr Renata Downar-Zapolska – Horyzontalny Punkt Kontaktowy ds. Programu Ramowego UE Horyzont Europa Polska Północna. 

Konkurs DUT Call 2023 w ramach Driving Urban Transitions

W ramach współfinansowanego partnerstwa Horyzont Europa Driving Urban Transitions został ogłoszony międzynarodowy konkurs na projekty badawcze i/lub innowacyjne dotyczące wyzwań, z jakimi mierzą się miasta, aby przejść na bardziej zrównoważoną gospodarkę i funkcjonowanie. Konkurs jest otwarty dla wielu różnych dyscyplin naukowych oraz projektów interdyscyplinarnych. Jego celem jest wspieranie szerokiego zakresu działań – od badań po innowacje i wdrożenia rozwiązań. Ważnym elementem jest włączenie interesariuszy w projekty oraz o uwzględnienie potrzeb użytkowników przy określaniu celów projektu. Tematyka konkursu podzielona jest na trzy ścieżki:

 • Positive Energy Districts (PED),
 • 15-minutes City Pathway (15mC),
 • Circular Urban Economies (CUE).

Warunki aplikowania:

 • przedmiot i cel dofinansowania: organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, gmina, powiat lub organizacja pozarządowa może otrzymać finansowanie na badania podstawowe (maksymalnie 10% wartości projektu krajowego), badania przemysłowe i prace rozwojowe, podczas gdy przedsiębiorca – na badania przemysłowe i prace rozwojowe;
 • procedura aplikacji jest dwuetapowa:
  • w pierwszej kolejności wniosek międzynarodowy składany jest przez lidera konsorcjum za pośrednictwem międzynarodowego systemu elektronicznego,
  • wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie;
 • termin naboru wniosków wstępnych upływa 21.11.2023, godz. 13.00 CET;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć przynajmniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;
 • szczegółowe informacje dotyczące sposobu aplikowania dostępne są na stronie NCBR.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami; kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: Magdalena Urbanowicz.

„Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” – czwarty nabór wniosków

Dn. 9.10.2023 r. rozpocznie się nabór wniosków w kolejnej edycji programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Jego celem jest wsparcie studentów w realizacji innowacyjnych projektów, podniesienie jakości działalności kół naukowych, a także usprawnienie mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych do sfery gospodarczej. W ramach przedsięwzięcia możliwy jest także zakup certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

Informacje dla aplikujących:

 • termin naboru wniosków: 9.10–10.11.2023 r.;
 • dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie MEiN;
 • informacja w Centrum Zarządzania Projektami: Anita Wiśniewska, Beata Toma.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dn. 22.09.2023 r. o godz. 15.30 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr. Kazi Amirula Hossaina pt: “Unraveling the Interplay between DNA and Proteins: A Computational Exploration of Sequence and Structure-Specific Recognition Mechanisms”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Jacek Czub, prof. PG.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronie w formie zdalnej proszone są o przesłanie do 18.09.2023 zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl.

Kultura

Impreza z okazji 65-lecia klubu Kwadratowa

Klub Kwadratowa obchodzi 65 lat. Z okazji jubileuszu 16.09.2023 r. o godz. 21.00 odbędzie się impreza z największymi przebojami sprzed 15, 20, 25 i 30 lat. O dobrą muzykę zadbają didżeje, którzy są związani z Kwadratową najdłużej: CAMILLYO, GOSKEE i CRUSADER.

Wstęp:

Wstęp na imprezę mają wyłącznie osoby pełnoletnie po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej AK Kwadratowa.

Politechnika Gdańska w mediach

Strażnicy Bałtyku, „wielka płyta” i kosmiczni studenci. PG w mediach

Według danych z monitoringu mediów w dn. 4–10.09.2023 r. w mediach tradycyjnych i społecznościowych ukazało się 391 wzmianek na temat Politechniki Gdańskiej, w tym 303 w prasie, telewizji, radiu i na portalach internetowych.

„Głuptaki” na straży Morza Bałtyckiego

Dyrektor Centrum Technologii, Bezpieczeństwa i Obronności PG Paweł Zariczny opowiadał w głównym wydaniu „Panoramy” (4 września 2023 r.) na antenie TVP2 o rosnącej roli w obszarze polskiej (i nie tylko) obronności systemu „Głuptak”, który został opracowany i jest stale ulepszany przez naukowców Politechniki Gdańskiej.

Więcej 

Jak to jest z tą „wielką płytą”?

W głównym wydaniu „Wydarzeń” w poprzedni poniedziałek (4 września 2023 r.) jedną z ekspertek wypowiadających się na temat programu rewitalizacji bloków z tzw. „wielkiej płyty” była mgr inż. arch. Paulina Duch-Żebrowska z Wydziału Architektury PG.

Więcej

Kosmiczni studenci z PG

Dokonaniom polskich studentów w obszarze projektów związanych z branżą kosmiczną przyjrzała się redakcja tygodnika „Wprost”, a red. Marek Sławiński opisał w tekście m.in. projekty studentek i studentów PG: MOXIE i STARDUST. Jedną z rozmówczyń cytowanych w artykule była Martyna Czudec, doktorantka w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej PG i opiekunka naukowa Astrofizycznego Koła Naukowego PG.

Więcej 

Miasta muszą być „smart”

Choć inteligentne miasta nie mają jednego wzoru do naśladowania, to każde z nich wdraża nowoczesne rozwiązania z korzyścią dla władz i obywateli. Jak na tym polu radzi sobie Polska? Opowiadał o tym w najnowszym numerze tygodnika „Wprost” prof. PG Aleksander Orłowski (Wydział Zarządzania i Ekonomii PG). Artykuł ukazał się wcześniej również w wydaniu internetowym.

Więcej 

Architektura budynku CK STOS PG

W tradycyjnym, papierowym wydaniu pisma „Murator: Architektura” ukazał się tekst dra inż. Arch. Łukasza Pancewicza (Wydział Architektury PG) traktujący o innowacyjnych rozwiązaniach technicznych zastosowanych przy projektowaniu budynku Centrum Kompetencji STOS Politechniki Gdańskiej. Wcześniej artykuł ten ukazał się również w internetowym wydaniu.

Więcej 

Zarządzenia i pisma okólne

Zarządzenia i pisma okólne

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 32/2023 z 5.09.2023 r. w sprawie: powołania zespołu ds. wdrożenia krajowego systemu doręczeń elektronicznych (e‑Doręczeń) na Politechnice Gdańskiej

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 33/2023 z 8.09.2023 r. w sprawie: zmian w składzie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Komunikaty

Nowe projekty i formularze w internetowym systemie zgłoszeń PG (JIRA)

Centrum Usług Informatycznych informuje, że uruchomiono kolejne formularze elektroniczne w internetowym systemie zgłoszeń PG (JIRA), umożliwiające korzystanie z usług oferowanych na PG:

 • DRP (Dział Radców Prawnych) – formularz do obsługi zgłoszeń prawnych (dawniej wysyłanych na bprawne@pg.edu.pl);
 • Multimedia (Sekcja Multimedialna Centrum Logistycznego) – możliwość wnioskowania o obsługę multimedialną;
 • DWM (Dział Współpracy Międzynarodowej) – dodatkowy wniosek o zagraniczny wyjazd pracownika z programu Erasmus (wnioski można składać od 1.10.2023 r.);
 • CHR (Centrum HR) – dostępne usługi:
  • wsparcie w rekrutacji pracownika,
  • zgłoszenie potrzeby szkoleniowej,
  • zgłoszenie oddolnej inicjatywy,
  • zgłoszenie propozycji do Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji NA,
  • zgłoszenie problemu personalnego,
  • możliwość złożenia podziękowań,
  • zgłoszenie zgonu pracownika,
  • pomoc w innej sprawie.

Nowy system pocztowy dla studentów

Centrum Usług Informatycznych informuje o zakończeniu prac związanych ze zmianą serwerów pocztowych i oprogramowania dla studenckich kont pocztowych w domenie @student.pg.edu.pl.

Obecnie konta pocztowe obsługiwane są przez usługi w ramach Microsoft 365, w tym Microsoft Outlook, Microsoft Teams, Microsoft OneDrive. Zintegrowano również sposób logowania z usługami Microsoft 365, w wyniku czego można wykorzystywać te same dane logowania do uwierzytelniania w ramach usług uczelnianych (m.in. MojaPG, eNauczanie) oraz usług Microsoft 365 – należy stosować wówczas login sXXXXX@student.pg.edu.pl.

Usługi Microsoft 365 można znaleźć na stronie internetowej: https://office.com.

Zmiana sposobu wnioskowania o wyjazd pracownika z programu Erasmus+

Dział Współpracy Międzynarodowej we współpracy z Centrum Usług Informatycznych wprowadza z dn. 1.10.2023 r. zgłoszenie online wyjazdu w ramach programu Erasmus+. Od tego dnia będzie to jedyny sposób zgłaszania woli tego rodzaju wyjazdu. W zgłoszeniu będzie należało podać wszystkie niezbędne informacje oraz załączyć odpowiednie dokumenty dotyczące wyjazdu.

Wnioski będzie można składać za pomocą Internetowego Systemu Zgłoszeń PG (JIRA).

Nowe przewodniki dotyczące realizowania projektów

Centrum Zarządzania Projektami zaprasza do zapoznania się z nowymi przewodnikami dotyczącymi realizowania projektów na PG:

Wszystkie przewodniki dostępne na stronie Centrum Zarządzania Projektami.

Wrzutnia Archiwum Politechniki Gdańskiej już działa!

Centrum Obiegu Dokumentów informuje, że została uruchomiona wrzutnia do zwrotu dokumentów wypożyczonych z Archiwum PG. Wrzutnia do zapakowanych w kopertę akt znajduje się przy wejściu do pokoju nr 69 w Gmachu Głównym; można korzystać z niej w godz. 6.00–22.00 we wszystkie dni tygodnia.

Ponadto nadal pozostaje możliwość zwracania akt osobiście do archiwum oraz do skrytki Centrum Obiegu Dokumentów w kancelarii w godzinach urzędowania jednostek. 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Centrum Obiegu Dokumentów.

Warsztaty „Zarządzanie doświadczeniami w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników PG na jednodniowe warsztaty „Zarządzanie doświadczeniami w projektach” organizowane dn. 21.09.2023 r. w godz. 9.00–14.00, stacjonarnie na PG.

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zarejestrowane zostaną poinformowane e-mailem o miejscu spotkania.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Warsztaty „Zarządzanie zespołem projektowym”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników PG na jednodniowe warsztaty „Zarządzanie zespołem projektowym” organizowane dn. 22.09.2023 r. w godz. 9.00–14.00, stacjonarnie na PG.

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zarejestrowane zostaną poinformowane e-mailem o miejscu spotkania.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl

Kalendarium

16 września–17 września
https://fb.me/e/4Fh3pSbfK

Impreza z okazji 65-lecia klubu Kwadratowa

Klub Kwadratowa obchodzi 65 lat. Z okazji jubileuszu odbędzie się impreza z przebojami sprzed 15, 20, 25 i 30 lat. O dobrą muzykę zadbają didżeje, którzy są związani z Kwadratową najdłużej: CAMILLYO, GOSKEE i CRUSADER.
20 września 09.00–11.00
https://pg.edu.pl/cod/ezd/szkolenia-online

Rejestracja korespondencji wychodzącej w EZD

Centrum Obiegu Dokumentów zaprasza na szkolenie online z zakresu rejestracji korespondencji wychodzącej w systemie EZD.
20 września 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
21 września–22 września
https://szkoly.pg.edu.pl/politechnika-talentow

Politechnika Talentów

Młodzież z kilkunastu liceów i techników plasujących się w pierwszej dziesiątce rankingu Fundacji „Perspektyw” 2023 weźmie udział w zajęciach na PG, a także spotka się z władzami PG, naukowcami i studentami.
27 września 09.00–11.00
https://pg.edu.pl/cod/ezd/szkolenia-online

Rejestracja korespondencji wychodzącej w EZD

Centrum Obiegu Dokumentów zaprasza na szkolenie online z zakresu rejestracji korespondencji wychodzącej w systemie EZD.
29 września 00.00–23.59
https://pomorskanocnaukowcow.eu/

Pierwsza Pomorska Noc Naukowców w Trójmieście

Co to jest bateria bagdadzka i czy owoce mają napięcie? Jak wygląda krew pod mikroskopem? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą naukowcy podczas pierwszej Pomorskiej Nocy Naukowców.
2 października 11.15–13.15

Inauguracja roku akademickiego Politechniki Gdańskiej

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2023/2024.