Nr 29/2 marca 2017

Z życia uczelni

Tytuł IWA Fellow dla prof. Jacka Mąkini

Międzynarodowe Stowarzyszenie Wodne (IWA) wyróżniło prof. Jacka Mąkinię, kierownika Katedry Inżynierii Sanitarnej (WILiŚ) tytułem IWA Fellow. Tytuł ten jest przyznawany przez władze Stowarzyszenia „w dowód międzynarodowego uznania i wkładu w rozwój branży wodnej w sferze nauki, technologii i zarządzania”. Prof. J. Mąkinia jest pierwszą osobą w Polsce i czwartą w Europie Środkowo-Wschodniej, która otrzymała to wyróżnienie. Aktywnie działa w Stowarzyszeniu od 2000 roku. Jest obecnie sekretarzem jednej z największych grup specjalistycznych IWA, która zajmuje się problematyką usuwania i odzysku związków biogennych. Jest też współtwórcą i pierwszym przewodniczącym Polskiego Oddziału IWA (IWA Poland), a ponadto reprezentuje Polskę w Zgromadzeniu Ogólnym Stowarzyszenia, do którego należy 55 krajów.

Nagroda Primum Cooperatio dla prof. Janusza Rachonia

Primum Cooperatio, czyli Nade Wszystko Współpraca to nagroda, którą Pracodawcy Pomorza przyznają naukowcom przyczyniającym się do wspierania i realizowania innowacyjnych przedsięwzięć. 24.02.2017 r. nagrodę odebrał prof. Janusz Rachoń, specjalista zakresu syntezy organicznej, chemii organicznej fosforu, w tym syntezy związków biologicznie czynnych stosowanych m.in. w medycynie.

Laureat ma na swoim koncie wieloletnią i owocną współpracę z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma SA. Za swoją działalność naukową i wdrożeniową otrzymał wiele prestiżowych nagród, m.in.: dwie Nagrody Gospodarcze Prezydenta RP (2005 i 2014), Nagrodę Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza (2011), Medal im. Ignacego Mościckiego przyznawany przez Polskie Towarzystwo Chemiczne (2015) czy też Medal Honorowy im. Tadeusza Sendzimira przyznawany przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (2016).

Spotkanie Rektora PG z Konsulem Generalnym Ukrainy

Konsul Generalny Ukrainy w Gdańsku Łew Zacharczyszyn spotkał się z rektorem PG prof. Jackiem Namieśnikiem. Rozmowa dotyczyła wzmocnienia współpracy pomiędzy zespołami naukowymi z PG i różnymi instytucjami naukowo-dydaktycznymi na Ukrainie oraz problemów studentów, którzy korzystają z wymiany zagranicznej pomiędzy naszymi państwami.
Zarówno ukraińscy studenci, którzy przyjeżdżają do nas na wymianę zagraniczną, jak i Polacy wybierający się w tym samym celu na Ukrainę często mają problemy z uzyskaniem odpowiednich wiz.
Władze PG liczą na to, że naszą uczelnię zaczną odwiedzać ukraińscy profesorowie wizytujący. Jako pierwszy już w tym roku na Wydział Chemiczny przyjedzie profesor Michał Bratyczak z Politechniki Lwowskiej.

Prof. Suiliang Huang z Nankai University z wizytą na PG

Profesor Suiliang Huang z Nankai University w Chinach przebywał na Politechnice Gdańskiej w dniach 8–21.02.2017 r. Celem wizyty było przygotowanie wniosku dotyczącego wspólnego projektu badawczego finansowanego głównie przez stronę chińską oraz wspólne publikacje.
Prof. S. Huang przyjechał wraz z dwójką doktorantów na zaproszenie Katedry Hydrotechniki WILiŚ w ramach realizacji umowy pomiędzy PG a Nankai University. Podczas spotkania z prorektorami prof. J. Cieślińskim, prof. P. Dominiakiem oraz prof. J. Smulko omówiono wspólny projekt polsko-chiński „Models for coupled surface and subsurface flow on flooded areas and wetlands”. Goście spotkali się także z dziekanem WILiŚ prof. K. Wilde.
Z pobytem zbiegło się wydanie przez Wydawnictwo PG książki „Introduction to computational engineering hydraulics” autorstwa Romualda Szymkiewicza, Suilianga Huanga i Adama Szymkiewicza, przeznaczonej zarówno dla studentów PG, jak i Nankai University w Tianjin.

MBA Politechniki Gdańskiej współgospodarzem seminarium o Firmie-Idei

Zarządzanie kapitałem intelektualnym będzie tematem seminarium „Firma-Idea: Realne wyzwania, niematerialne wartości”, które odbędzie się 22.03.2017 r. na PG.
Spotkanie składać się będzie z dwóch części: naukowej, podczas której poruszone zostanie zagadnienie wartości niematerialnych jako pojęcia prawnego i jako koncepcji rozwojowej, oraz praktycznej, w której przedstawiciele świata biznesu podzielą się swoimi obserwacjami i doświadczeniami związanymi z oczekiwanymi społecznie zmianami w sposobie działania firm. Seminarium będzie towarzyszyć uroczystość rozdania dyplomów ukończenia studiów MBA.
Więcej informacji podano na stronie http://oees.pl/. Rejestracja elektroniczna: http://seminarium-gdansk.oees.pl/ (uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne).

Nauka

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym PG

8.03.2017 r. o godz. 13.15 w sali 112 budynku Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr Olgi Krasodomskiej. Tytuł rozprawy: „Investigation on domestic fruits seed oils in personal care emulsion systems”; promotorzy: dr hab. Christian Jungnickel (PG) i prof. Maria Casadei (University of Rome, Włochy); recenzenci: dr hab. Beata Grobelna (Uniwersytet Gdański), dr hab. inż. Dariusz Witt (PG).
9.03.2017 r. o godz. 14.15 w Minicentrum Konferencyjnym Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Renaty Jędrkiewicz. Tytuł rozprawy: „Development and application of different strategies for determination of monochloropropanediol fatty acid esters in samples of edible fats and food products with high content of fats”; promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik (PG), promotor pomocniczy: dr inż. Justyna Gromadzka (PG); recenzenci: prof. dr hab. Piotr Stepnowski (Uniwersytet Gdański), prof. Jan Ake Jonsson (Lund University, Szwecja).
10.03.2017 r. o godz. 12.15 w sali 112 budynku Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Karoliny Kuklińskiej. Tytuł rozprawy: „Nowe narzędzia metodologiczne w zakresie wykonywania ocen oddziaływania na środowisko – na przykładzie zakładu utylizacyjnego odpady komunalne”; promotor: prof. dr hab. Lidia Wolska (Gdański Uniwersytet Medyczny); recenzenci: dr hab. inż. Magdalena Prokopowicz (Gdański Uniwersytet Medyczny), prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska (PG).

Czwarty konkurs polsko-singapurski na wspólne projekty badawcze

Do 15.05.2017 r. trwa nabór wniosków w ramach czwartego polsko-singapurskiego konkursu na wspólne projekty badawcze. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację projektów, które dotyczą tematyki Micro-Electro-Mechanical-Systems (MEMS) – Harsh environment compatible sensors for Industry 4.0 applications. Szczegóły podano na stronie http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/singapur/aktualnos/art,4946,otwarcie-czwartego-polsko-singapurskiego-konkursu-na-wspolne-projekty-badawcze-w-ramach-wspolpracy-polsko-singapurskiej-2017.html.
Osoby do kontaktu: Magdalena Urbanowicz, Małgorzata Romanowska, Dział Projektów.

Konkurs o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców

Nagroda przyznawana jest równorzędnie pięciu laureatom – doktorantom lub pracownikom instytucji naukowej, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku ukończyli co najwyżej 33 lata, za oryginalne osiągnięcie badawcze, które zostało opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody. W 2017 r. wysokość każdej nagrody wyniosła 4 tys. zł. Nagroda przyznawana jest w następujących dziedzinach:
1) nauki humanistyczne i społeczne,
2) nauki biologiczne i rolnicze,
3) nauki ścisłe i nauki o Ziemi,
4) nauki techniczne,
5) nauki medyczne.
Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną do Oddziału PAN w Gdańsku w terminie do 31.03.2017 r. na adres gdansk@pan.pl. Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu zamieszczono na stronie https://gdansk.pan.pl/.

Nabór do Programu Interreg Europe

Od 1.03 do 30.06.2017 r. trwa nabór na projekty w ramach Programu Interreg Europe. Konkurs dotyczy wszystkich osi priorytetowych: OP 1: Badania i innowacje; OP 2: Konkurencyjność MŚP; OP 3: Gospodarka niskoemisyjna; OP 4: Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami. Projekt należy składać w partnerstwie międzynarodowym (min 3 partnerów, w tym min 2 z UE). Rekomendowana wartość projektu to 1–2 mln euro, a maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%. Więcej informacji podano na stronie http://www.interregeurope.eu/apply/.
Osoba do kontaktu: Marta Czarnecka-Gallas, Dział Projektów.

Nabór w ramach POIR 4.4 (FIRST TEAM, HOMING, POWROTY)

Przypominany, że do 15.03.2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programów: FIRST TEAM, HOMING, POWROTY nadzorowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP):
• FIRST TEAM – finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej (http://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/);
• HOMING – finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy (http://www.fnp.org.pl/oferta/homing/);
• POWROTY – finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających po przerwie do pracy naukowej (http://www.fnp.org.pl/oferta/powroty/).
Wniosek z załącznikami do podpisu prorektora należy składać w Dziale Projektów najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem złożenia wniosku konkursowego (tj. do dnia 7.03.2017 r.). Osoba do kontaktu – Aleksandra Meksuła, Dział Projektów.

Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA konkurs 1/2017

Do 10.04.2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Inicjatywy Eureka. Polskie uczelnie mogą brać udział w konkursie w ramach konsorcjów naukowych utworzonych przez grupę jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę i co najmniej jeden przedsiębiorca spełniający kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Szczegóły podano na stronie http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/aktualnosci/art,4963,otwarcie-naboru-wnioskow-inicjatywy-eureka-konkurs-12017.html.
Osoby do kontaktu: Magdalena Urbanowicz, Małgorzata Romanowska, Dział Projektów.

Trzeci konkurs na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie fotoniki

Do 24.05.2017 r. można składać wnioski na wspólne projekty w dziedzinie fotoniki, w obszarze Optical Metrology for Production Processes, Environmental Monitoring and Bioanalysis w konkursie na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w ramach współpracy Polska – Berlin-Brandenburgia. Wymagany partner z przemysłu. Szczegóły podano na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/berlin/iii-konkurs/art,4965,otwarcie-trzeciego-konkursu-na-wspolne-projekty-badawczo-rozwojowe-w-obszarze-fotoniki-w-ramach-wspolpracy-polska-berlin-branden.html.
Osoby do kontaktu: Magdalena Urbanowicz, Małgorzata Romanowska, Dział Projektów.

Politechnika Otwarta - wydarzenia

Koncert Akademickiego Chóru PG w Centrum św. Jana w Gdańsku

19.03.2017 r. o godz. 17.00 w Centrum św. Jana w Gdańsku odbędzie się koncert Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej, który wykona utwór Marka Kuczyńskiego „Canticum canticorum”. Zespołowi pod batutą Mariusza Mroza towarzyszyć będą soliści: Jan Lewandowski (wiolonczela) i Adam Wendt (saksofon). Organizatorami koncertu są Politechnika Gdańska oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury. Koncert w ramach Politechniki Otwartej – wstęp wolny.

VI Gdański Międzynarodowy Festiwal Chóralny

W dniach 10–12.03.2017 r. odbędzie się VI Gdański Międzynarodowy Festiwal Chóralny. Zespoły z Polski, Litwy, Łotwy, Czech i Rosji oceni międzynarodowe jury, któremu przewodniczyć będzie światowej sławy kompozytor muzyki chóralnej Vytautas Miškinis z Litwy. Festiwalowi towarzyszyć będą koncerty w gdańskich kościołach:
• 10.03 i 11.03, godz. 18.30 – kościół św. Katarzyny, ul. Profesorska 3;
• 11.03, godz. 19.00 – kościół pw. św. Urszuli Ledóchowskiej, ul. Cieszyńskiego 1, Gdańsk-Chełm.
Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w Auli Politechniki Gdańskiej 11.03.2017 r. w godz. 13.00–17.30. Więcej informacji podano na stronie http://www.gdanskfestival.pl.
Kulminacyjne wydarzenie festiwalu, koncert galowy wraz z wręczeniem nagród odbędzie się na Politechnice Gdańskiej, w Auli Gmachu Głównego 12.03.2017 r. o godz. 16.00.

Wstęp wolny.

Komunikaty

Informacja o uruchomieniu szkoleń okresowych dla pracowników

Na Platformie Moodle na stronie http://enauczanie.pg.edu.pl/ zostało uruchomione obowiązkowe szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników administracyjno-biurowych, bibliotekarzy oraz nauczycieli akademickich. Szkolenie przygotowano zgodnie z rozp. MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 r. nr 180 poz. 1860 z późn. zm.). Pracownicy będą informowani e-mailem o konieczności odbycia szkolenia w formie samokształcenia kierowanego (e-learning) na 3 miesiące przed upływem terminu ważności szkolenia. Logowanie do szkolenia odbywa się analogicznie jak do systemu Moja PG (tj. kontem pracowniczym PG). Kierowników jednostek organizacyjnych prosimy o umożliwienie pracownikom realizację szkolenia w godzinach pracy zgodnie z art. 237.3 § 3 k.p. Szczegółowych informacji udziela Dział BHP i OP (Dom Studencki nr 12, Gdańsk, ul. Traugutta 115a – biuro, tel. 58 347 14 75, bhp@pg.gda.pl).

Migracja na domenę pg.edu.pl

Decyzją władz uczelni rozpoczął się proces migracji usług IT na domenę pg.edu.pl. Proces ten dotyczy wszystkich usług dostępnych obecnie w domenie pg.gda.pl, w szczególności stron informacyjnych www oraz adresów poczty elektronicznej. Celem migracji jest poprawienie widoczności stron PG w Internecie, lepsze ich pozycjonowanie i miejsce w rankingach (np. Webometrics). Dodatkowo ujednolicenie domen zapewni użytkowników odwiedzających strony Politechniki, że znajdują się na oficjalnych stronach uczelni oraz jednoznaczne wskaże na instytucję edukacyjną.

Ramowy harmonogram migracji został zatwierdzony przez prorektora ds. organizacji w dniu 22.02.2017 r. i jest dostępny pod adresem https://repos.pg.gda.pl/d/hst. O przebiegu prac będzie na bieżąco informować Centrum Usług Informatycznych. Wszelkie pytania prosimy kierować do administratorów wydziałowych lub Helpdesku CUI.

Szkolenie z bazy SciFinder (Chemical Abstracts)

Biblioteka Politechniki Gdańskiej zaprasza na szkolenie z bazy SciFinder (Chemical Abstracts), które odbędzie się 9.03.2017 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali multimedialnej Biblioteki (Gmach Główny, p. 100/4).
UWAGA! Szkolenie odbywa się w języku angielskim. Link do rejestracji: https://goo.gl/forms/6R9yRPl4ZYvsQTbS2.
Program szkolenia:
• Exploring references – 44+ million CAplus and 25 million Medline references with key words, synonyms and brackets;
• Exploring substances – 128+ million substances by structures, names, chemical formulae;
• Exploring reactions – 95+ million synthetic preparations.
Dodatkowo podana zostanie informacja o nowych serwisach: PatentPak, MethodsNow oraz ChemZent.
Kontakt: Sekcja Informacji Naukowo-Technicznej, tel. + 48 58 347 24 01, + 48 58 347 11 99, e-mail bazybg@pg.gda.pl.

Kalendarium

15 marca 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu PG

miejsce: Sala Senatu, Gmach Główny, godz. 13.15.
29 marca 11.15–14.00

Uroczyste posiedzenie Senatu PG

Uroczyste posiedzenie Senatu PG.
21 marca 09.00–14.00

Dzień otwarty – Politechnika Open

start godz. 9.00
3 marca 10.00–13.00

Spotkanie informacyjne

Fundusze europejskie dla uczelni i jednostek naukowo-badawczych – możliwości finansowania projektów w perspektywie 2014–2020; miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku, godz. 10.00–13.00.