Nr 289/29 czerwca 2023

Z życia uczelni

„Perspektywy 2023”. PG znów na podium i w ścisłej czołówce najlepszych uczelni

Fot. Maciej Buczeń/PG

Po raz trzeci z rzędu w corocznym rankingu fundacji „Perspektywy” Politechnika Gdańska zajęła trzecie miejsce wśród najlepszych uczelni technicznych w kraju, a w klasyfikacji obejmującej wszystkie polskie uczelnie ponownie utrzymała wysoką, szóstą pozycję. Ponadto PG ma w ofercie trzy kierunki, które uznano za najlepsze w Polsce. Są to:

 • gospodarka przestrzenna (Wydział Architektury, w 2022 r. IV miejsce),
 • inżynieria środowiska (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, w 2022 r. I miejsce),
 • technologia chemiczna (Wydział Chemiczny, w 2022 r. III miejsce).

„Ranking Szkół Wyższych Perspektywy” prowadzony jest od 1999 roku i jest najważniejszym oraz najpopularniejszym tego rodzaju rankingiem w Polsce. Uwzględnia niemal wszystkie uczelnie wyższe: zarówno publiczne, jak i niepubliczne (poza uczelniami artystycznymi), które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora oraz kształcą przynajmniej 200 studentów studiów stacjonarnych. Nad prawidłowością i rzetelnością przygotowania rankingu czuwa kapituła konkursowa.

Za koordynację działań związanych z udziałem Politechniki Gdańskiej w rankingach i projakościowych konkursach krajowych i międzynarodowych, w tym za opracowanie zgłoszeń do rankingów, odpowiada Centrum Analiz Strategicznych PG, które podlega prof. Dariuszowi Mikielewiczowi, prorektorowi PG ds. organizacji i rozwoju.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

PG podpisała list intencyjny o współpracy z Siemensem

PG podpisała list intencyjny o współpracy z Siemensem. Na zdjęciu od lewej: Rafał Żmijewski, dyrektor handlowy Siemens Industry Software prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. Fot. Krzysztof Krzempek/PG
 

Dn. 21.06.2023 r. Politechnika Gdańska gościła wydarzenie firmy Siemens: Digital Pathways 2023 Industry & Education Cooperation Meeting. Jednym z jego głównych punktów było podpisanie listu intencyjnego o współpracy PG z Siemens Industry Software, który w imieniu uczelni sygnował rektor prof. Krzysztof Wilde.

Wydarzenie odbyło się w Centrum Kompetencji STOS PG, a jego współorganizatorami byli: Politechnika Gdańska, Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej PG, Centrum Informatyczne TASK PG oraz Siemens Industry Software oraz Siemens Sp. z o.o.

Udział w wydarzeniu wzięli: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, Rafał Żmijewski, dyrektor handlowy Siemens Industry Software, prof. Henryk Krawczyk, dyrektor CI TASK, prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju PG, Ewa Mikos-Romanowicz, business development manager w Siemens Sp. z o.o. oraz prof. Marcin Łuczak, dyrektor Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej PG.

Siemens Digital Industries przekazał Politechnice Gdańskiej rozbudowany pakiet licencji na szerokie spektrum oprogramowania, które uczelnia wykorzysta w programach kształcenia studentów oraz w projektach badawczych realizowanych przez kadrę naukową.

Konferencja Siemens – Digital Pathways 2023 Industry & Education Cooperation Meeting miała na celu stworzenie efektywnej przestrzeni dla twórców, użytkowników i pasjonatów nowoczesnych rozwiązań dla przemysłu. Wydarzenie umożliwiło wymianę doświadczeń, transfer technologii i rozwiązań z obszaru digitalizacji do wielopoziomowej przestrzeni edukacyjnej.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Politechnika Gdańska z sukcesem w CWTS Leiden Ranking

 
PG z wynikiem 1,0% (23 publikacje) uzyskała najlepszy wynik spośród wszystkich polskich uczelni, które znalazły się w rankingu CWTS Leiden Ranking. Opiera się on na danych bibliograficznych znajdujących się w bazie Web of Science (WoS), a tegoroczna edycja skupia się na publikacjach z lat 2018–2021.
W tegorocznym zestawieniu sklasyfikowanych zostało 1411 uczelni z całego świata (1318 w poprzednim roku), w tym 37 polskich uczelni – o 5 więcej w porównaniu do roku ubiegłego.
Ranking klasyfikuje uczelnie według 4 wskaźników:
 • wpływu naukowego (scientific impact);
 • współpracy (collaboration);
 • liczby publikacji o otwartym dostępie (open access);
 • różnorodności płci (gender).

Ranking publikowany jest także z podziałem na 5 obszarów naukowych:

 • nauki medyczne i biomedyczne (biomedical and health sciences);
 • nauki o życiu i ziemi (life and earth sciences);
 • matematyka i informatyka (mathematics and computer science);
 • inżynieria i nauki fizyczne (physical sciences and engineering);
 • nauki społeczne i humanistyczne (social sciences and humanities).

Ranking jako jedyny na świecie daje możliwość prezentacji wyników w 3 formach: tradycyjnej tabeli wyników, wykresu oraz mapy.

Politechnika Gdańska najlepiej wypadła w obszarze wpływu naukowego (scientific impact) odnotowując najlepszy wynik = 1,0% we wsk. top 1% publications – PP (top 1%) , gdzie analizowany jest udział publikacji należących do TOP1% publikacji na świecie względem łącznej liczby publikacji uczelni. Wynik ten plasuje naszą uczelnię na 193 pozycji w Europie oraz 493 na świecie.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Centrum Analiz Strategicznych oraz CWTS Leiden Ranking.

Politechnika Gdańska po raz czwarty Akademickim Mistrzem Polski

Politechnika Gdańska po raz czwarty została Akademickim Mistrzem Polski. W tegorocznych mistrzostwach PG zdobyła 2804 pkt z 3450 możliwych. Tuż za nami, z dorobkiem 2732,5 pkt, uplasował się Uniwersytet Warszawski, trzecie miejsce zajęła Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa (2686 pkt), natomiast tuż za podium znalazł się Uniwersytet Gdański (2603,5 pkt).

W klasyfikacji medalowej PG zajęła czwarte miejsce z dorobkiem dziewięciu złotych, dziewięciu srebrnych oraz sześć brązowych medali.

Reprezentacje PG po raz kolejny wzięły udział we wszystkich 46 startach. Podobnym wynikiem pochwalić się mogę jedynie trzy inne uczelnie – Uniwersytet Warszawski, AGH Kraków oraz Uniwersytet Gdański.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nowe kompozycje malarskie na ścianach WZiE

W holu i sali wykładowej budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG można od połowy czerwca oglądać kompozycje zrealizowane przez studentów IV sem. studiów inżynierskich Wydziału Architektury PG w ramach zajęć prowadzonych przez artystów z Katedry Sztuk Wizualnych – prof. Jana Buczkowskiego i dr Edytę Urwanowicz.

Pierwszym etapem było zaprojektowanie kompozycji malarskich, które uwzględniając kontekst miejsca poprawią jego jakość i nadadzą mu niepowtarzalny klimat. Prace projektowe odbywały się w dziesięciu trzyosobowych zespołach. Był to konkurs, w którym brali udział wszyscy uczestnicy zajęć.

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 12.05.2023 w składzie:

 • prof. Małgorzata Gawrycka – dziekan WZiE,
 • dr Beata Krawczyk-Bryłka – dyrektor studiów MBA,
 • Ewa Lipka (WZiE),
 • prof. Jan Buczkowski (WA),
 • prof. Krzysztof Wróblewski (WA) oraz
 • dr Edyta Urwanowicz (WA)

po zapoznaniu się z 10 projektami przyznała 3 równorzędne nagrody:

 • I nagroda (projekt wybrany do realizacji) – Ada Bujarska, Zuzanna Chybicka, Agata Krasoń;
 • I nagroda (projekt wybrany do realizacji) – Małgorzata Kulaszewicz, Katarzyna Sakwińska, Dominika Sambor;
 • I nagroda – Kacper Bernat, Julia Jóźwiuk, Natalia Kołoszko

Na ścianę w holu budynku WZiE wybrano geometryczną kompozycję autorstwa Ady Bujarskiej, Zuzanny Chybickiej i Agaty Krasoń, natomiast w sali wykładowej zrealizowano projekt Małgorzaty Kulaszewicz, Katarzyny Sakwińskiej i Dominiki Sambor.

Zdjęcia zrealizowanych kompozycji dostępne są na stronie internetowej PG w Aktualnościach

Walne Zebranie SAPG i uroczysta sesja 35-lecia SAPG

Dn. 17.06.2023 r. odbyło się XII Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej połączone z jubileuszem 35-lecia SAPG.

Członkowie Stowarzyszenia wysłuchali sprawozdań i udzielili absolutorium ustępującym władzom. Na kolejną kadencję wybrano przewodniczącego dr. inż. Jerzego Świniańskiego. Zebrani wysoko ocenili dorobek minionej kadencji i z niewielkimi zmianami wybrali również pozostałe władze.

Walne Zebranie przyjęło propozycje zmian w statucie Stowarzyszenia nadając mu kształt uwzględniający nowoczesne środki komunikacji i przygotowujących Stowarzyszenie do roli Organizacji Pożytku Publicznego.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej SAPG w Aktualnościach.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej 21.06.2023 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • powołania przedstawicieli doktorantów w skład Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów na okres do 30.06.2024 r.,
 • zgłoszenia kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej,
 • umieszczenia w Gmachu Głównym tablicy upamiętniającej nadanie Badawczo-Szkoleniowemu Ośrodkowi Manewrowania Statkami w Kamionce k. Iławy imienia kpt. ż.w. Zbigniewa Sulatyckiego,
 • ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego oraz drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2024/2025,
 • zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów od roku akademickiego 2027/2028,
 • zmiany Uchwały Senatu PG nr 224/2018/XXIV z 12 grudnia 2018 r. w sprawie: zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów od roku akademickiego 2019/2020,
 • ustalenia programów studiów dla kierunków: Architektura prowadzonego na Wydziale Architektury; Technologie wodorowe i elektromobilność prowadzonego na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki; Fizyka Techniczna oraz Matematyka prowadzonych na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej; Budownictwo, Geodezja i kartografia oraz Inżynieria Środowiska prowadzonych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska; Mechanika i budowa maszyn prowadzonego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa; Analityka gospodarcza, Zarządzanie oraz Zarządzanie inżynierskie prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii;
 • ustalenia programów studiów dla: międzywydziałowego kierunku Inżynieria danych prowadzonego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Wydziale Zarządzania i Ekonomii oraz dla nowo utworzonego międzywydziałowego kierunku Inżynieria odzysku surowców i energii prowadzonego na Wydziale Chemicznym oraz Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska,
 • ustalenia programów dla studiów podyplomowych: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Menedżer HR oraz Zamówienia publiczne prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii,
 • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektów Umiejętności cyfrowe w energetyce wiatrowej akronim DigiWind oraz Topologie falowników wielopoziomowych odpowiednie do pozyskiwania energii odnawialnej i integracji z siecią akronim SMITREHGI.

Prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji oraz mgr inż. Monika Czerepak, zastępca kierownika Działu Współpracy Międzynarodowej przedstawili Sprawozdanie z umiędzynarodowienia Uczelni. Prof. Janusz Nieznański z mgr. inż. Damianem Kuźniewskim, dyrektorem Centrum Transferu Technologii przekazali informacje o działalności innowacyjnej Uczelni.

Dorota Nagórska, w zastępstwie przewodniczącej SSPG, omówiła działalność Samorządu Studentów PG. Mgr Krzysztof Kaszuba, dyrektor Centrum Sporu Akademickiego poinformował, że Politechnika Gdańska zdobyła I miejsce w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski.

Nauka

Szynka z celulozy? Przyszłość wędlin wegańskich zależy od bakterii

Dr Agata Sommer i inż. Alicja Niedźwiedzka z Wydziału Chemicznego. Fot. Krzysztof Krzempek/PG

 

Dr Agata Sommer z Wydziału Chemicznego pracuje nad rozwiązaniami w zakresie tworzenia wegańskich wędlin na bazie celulozy bakteryjnej. W ramach projektu pn. „Bacterial cellulose as a matrix for vegetarian meat substitutes” naukowczyni pracuje nad rozwiązaniami pozwalającymi na używanie tego polimeru jako głównego składnika wegańskich wędlin.

Pracę w projekcie rozpoczęła od oceny składu i wartości odżywczych grupy produktów zaliczanych do wegańskich wędlin i kiełbas, które są powszechnie dostępne dla konsumentów.

– Produktów wegańskich jest na supermarketowych półkach coraz więcej. Chciałam sprawdzić, czy spożycie ich jest dla organizmu bezpieczne i odżywcze, czyli czy dany produkt posiada odpowiednie, zdrowe tłuszcze oraz optymalną ilość białka. Badania wykazały, że wiele produktów ma zdrowy skład pod względem odpowiednich kwasów tłuszczowych, jednak w niemal wszystkich problemem jest zbyt niska zawartość białka i nadmiar soli. To zresztą problem większości wysoko przetworzonych produktów spożywczych – tłumaczy dr Sommer.

Celuloza bakteryjna jest już znana i używana w przemyśle spożywczym. To jadalny produkt, który nie posiada smaku i kalorii, nie jest też przez człowieka trawiony, ale tak jak błonnik powoduje szybkie uczucie sytości. Może być produkowana na skalę przemysłową, ale również dla użytku domowego.

Projekt “Bacterial cellulose as a matrix for vegetarian meat substitutes” realizowany jest w programie Argentum Triggering Research Grants w ramach Centrum BioTechMed; przyznane środki wynoszą 175 990 zł.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach

Konkurs MAESTRO 15 NCN

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs MAESTRO 15 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

W konkursie można otrzymać środki na:

 • wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów,
 • zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej,
 • inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Wniosek można złożyć w 26 panelach tematycznych w 3 działach NCN: HS – nauki humanistyczne i społeczne, ST – nauki ścisłe i techniczne, NZ – nauki o życiu.

UWAGA

Nastąpiła zmiana warunku nr 2 ubiegania się o dofinansowanie w konkursach: MINIATURA, UWERTURA, ETIUDA i FUGA nie są konkursami na projekty badawcze, w związku z tym nie są podstawą do realizacji ww. warunku nr 2.

Informacje dla aplikujących:

 • budżet konkursu wynosi 20 mln PLN; 
 • termin naboru upływa 15.09.2023 r. o godz. 16.00;
 • wnioski należy składać w formie elektronicznej przez system OSF; zasady składania wniosków wyjaśnione są w Wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie MAESTRO 15 w systemie OSF;
 • zgłoszenie projektowe w systemie elektronicznym MojaPG należy złożyć do 1.09.2023 r.; pełen wniosek projektowy lub jego kosztorys powinien zostać przedstawiony w Centrum Zarządzania Projektami najpóźniej do 8.09.2023 r. w formie elektronicznej;
 • dokumentacja konkursowa zawarta jest w ogłoszeniu na stronie NCN.

UWAGA

Począwszy od konkursów ogłoszonych 15.03.2023 (OPUS 25 i PRELUDIUM 22), łączna liczba realizowanych przez daną osobę projektów NCN oraz złożonych w NCN wniosków, będących w trakcie oceny lub zakwalifikowanych do finansowania, w których osoba ta wskazana jest jako kierownik projektu, nie będzie mogła przekraczać dwóch. Limit ten zwiększa się do trzech, gdy co najmniej jeden z tych projektów lub wniosków dotyczy konkursu międzynarodowego. W limitach tych nie uwzględnia się konkursów PRELUDIUM BIS i Dioscuri.

Z informacją dot. limitów wniosków oraz realizowanych projektów w roli kierownika projektu można zapoznać się w ogłoszeniu na stronie NCN.

Informacja w Centrum Zarządzania Projektami: Anita Wiśniewska, Beata Toma.

Konkurs PRELUDIUM BIS 5 NCN

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs PRELUDIUM BIS 5 skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich.

Budżet projektów PRELUDIUM BIS 5 może obejmować środki na:

 • badania w wysokości co najwyżej 300 000 zł,
 • koszty stypendium doktoranckiego oraz
 • koszty pośrednie.

W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Konkurs PRELUDIUM BIS 5 wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Wniosek można złożyć w 26 panelach tematycznych w 3 działach NCN: HS – nauki humanistyczne i społeczne, ST – nauki ścisłe i techniczne, NZ – nauki o życiu.

Informacje dla aplikujących:

 • budżet konkursu wynosi 25 mln PLN;
 • termin naboru upływa 15.09.2023 r. o godz. 16.00;
 • wnioski należy skladać w formie elektronicznej przez system OSF, zgodnie z procedurą składania wniosków;
 • zgłoszenie projektowe w systemie elektronicznym MojaPG należy złożyć do 1.09.2023 r.; pełen wniosek projektowy lub jego kosztorys powinien zostać przedstawiony w Centrum Zarządzania Projektami do 8.09.2023 r. w formie elektronicznej;
 • dokumentacja konkursowa zawarta jest w ogłoszeniu na stronie NCN.

UWAGA

Począwszy od konkursów ogłoszonych 15 marca (OPUS 25 i PRELUDIUM 22), łączna liczba realizowanych przez daną osobę projektów NCN oraz złożonych w NCN wniosków, będących w trakcie oceny lub zakwalifikowanych do finansowania, w których osoba ta wskazana jest jako kierownik projektu, nie będzie mogła przekraczać dwóch. Limit ten zwiększa się do trzech, gdy co najmniej jeden z tych projektów lub wniosków dotyczy konkursu międzynarodowego. W limitach tych nie uwzględnia się konkursów PRELUDIUM BIS i Dioscuri.

Z informacją dot. limitów wniosków oraz realizowanych projektów w roli kierownika projektu można zapoznać się w ogłoszeniu na stronie NCN.

Informacja w Centrum Zarządzania Projektami: Anita Wiśniewska, Beata Toma.

Konkurs SONATA BIS 13 NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs SONATA BIS 13 na projekty badawcze, przeznaczony do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Wniosek można złożyć w 26 panelach tematycznych w 3 działach NCN: HS – nauki humanistyczne i społeczne, ST – nauki ścisłe i techniczne, NZ – nauki o życiu.

Informacje dla aplikujących:

 • budżet konkursu wynosi 100 mln PLN;
 • termin naboru upływa 15.09.2023 r. o godz. 16.00;
 • wnioski należy składać w formie elektronicznej przez system OSF; zasady składania wniosków wyjaśnione są w Wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie SONATA BIS 13 w systemie OSF;
 • zgłoszenie projektowe w systemie elektronicznym MojaPG należy złożyć do 1.09.2023 r.; pełen wniosek projektowy lub jego kosztorys powinien zostać przedstawiony w Centrum Zarządzania Projektami do 8.09.2023 r. w formie elektronicznej;
 • dokumentacja konkursowa zawarta jest w ogłoszeniu na stronie NCN.

UWAGA

Począwszy od konkursów ogłoszonych 15 marca (OPUS 25 i PRELUDIUM 22), łączna liczba realizowanych przez daną osobę projektów NCN oraz złożonych w NCN wniosków, będących w trakcie oceny lub zakwalifikowanych do finansowania, w których osoba ta wskazana jest jako kierownik projektu, nie będzie mogła przekraczać dwóch. Limit ten zwiększa się do trzech, gdy co najmniej jeden z tych projektów lub wniosków dotyczy konkursu międzynarodowego. W limitach tych nie uwzględnia się konkursów PRELUDIUM BIS i Dioscuri.

Z informacją dot. limitów wniosków oraz realizowanych projektów w roli kierownika projektu można zapoznać się w ogłoszeniu na stronie NCN.

Informacja w Centrum Zarządzania Projektami: Anita Wiśniewska, Beata Toma.

Seminarium podsumowujące programy IDUB – CAS 2023

 

Dn. 6.07.2023 w godz. 9.00–16.00 w sali konferencyjnej budynku Hydromechaniki odbędzie się seminarium podsumowujące zakończone projekty IDUB w ramach trzech programów:

 • Curium – program zakłada wsparcie finansowe zespołów naukowych zgłaszających oryginalne pomysły badawcze w zakresie badań podstawowych lub aplikacyjnych z potencjałem wdrożeniowym, dotyczących zwalczania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2;
 • Argentum – sfinansowanie kosztów prowadzonych badań naukowych oraz rozwój młodych naukowców w obszarach zgodnych z działalnością centrów priorytetowych obszarów badawczych PG. Grant w ramach Programu może także zostać przyznany na realizację badań prowadzonych na PG przez beneficjentów programu NAWA im. Stanisława Ulama;
 • Scandium – głównym założeniem programu jest wzmacnianie współpracy naukowej z wiodącymi ośrodkami z rejonu Morza Bałtyckiego.

Do udziału zapraszają prorektor ds. nauki prof. Sławomir Milewski oraz koordynatorzy Centrów POB.

Celem seminarium jest zaprezentowanie wyników zrealizowanych projektów. Kierownicy projektów w 10-minutowych wystąpieniach przedstawią etapy realizacji i wyniki badań. Spotkanie będzie miało charakter otwarty, networkingowy, po prezentacjach będzie możliwość zadawania pytań.

Wybory do RDN – weryfikacja uprawnionych do głosowania – przypomnienie

Dział Spraw Naukowych przypomina, że do 31.07.2023 r. można zweryfikować swoje dane i zgłosić wniosek o ich aktualizację lub dopisanie do listy wyborców.

Do głosowania uprawnione są osoby ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora, które mają złożone oświadczenie o dyscyplinie naukowej. Wyborca powinien sprawdzić swoje dane (w szczególności adres e-mail) w systemie do głosowania. Wskazany w systemie e-mail jest kluczowy dla głosowania, ponieważ na ten adres zostanie przekazany indywidualny dostęp do kart wyborczych.

Do 14.08.2023 r. komisja wyborcza sporządzi ostateczną listę osób uprawnionych do głosowania, uwzględniającą wyniki weryfikacji danych przez wyborców. Indywidualny dostęp do kart wyborczych zostanie przekazany drogą mailową osobom, dla których w systemie będą dostępne następujące dane:

 • reprezentowana dziedzina i dyscyplina,
 • aktualny adres e-mail.

Każdy uprawniony do głosowania musi zweryfikować swoje dane w bazie, w przeciwnym razie nie otrzyma karty do głosowania. Dodatkowe informacje można uzyskać w przygotowanej przez RDN Instrukcji dla osób uprawnionych do głosowania.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Architektury

Dn. 7.07.2023 o godz. 12.00 w sali 300 w Gmachu Głównym odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Ciesielskiego „Nieskodyfikowane praktyki planowania przestrzennego w skali lokalnej w Polsce”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. arch. Izabela Mironowicz, prof. PG.

Recenzje rozprawy doktorskiej są zamieszczone na stronie internetowej WA w zakładce Nauka.

Komercjalizacja i innowacje

Dni Otwarte CTT i Szkoły Startup – pierwsze czwartki miesiąca (6.07.2023)

Centrum Transferu Technologii PG zaprasza 6.07.2023 na konsultacje osoby, które zamierzają pozyskać projekty badawcze oraz te, które już realizują projekty o potencjale komercjalizacyjnym. Więcej informacji o powodach, dla których warto skorzystać z konsultacji można znaleźć w artykule opublikowanym w „Piśmie PG” 2/2023 (s. 27–29).

Przykładowy zakres konsultacji z CTT:

 • skuteczne nabywanie wyników prac intelektualnych powstałych w ramach projektów badawczych, np. od studentów i doktorantów;
 • określanie biznesowych ram współpracy z firmami przy realizacji grantów konsorcjalnych;
 • wyznaczanie realnych do osiągnięcia wskaźników projektów w zakresie ich komercjalizacji,
 • ochrona własności intelektualnej;
 • przewidywanie kosztów związanych z procesem ochrony i komercjalizacji wyników badań;
 • optymalne scenariusze komercjalizacji wyników projektów badawczych i podziału korzyści z ich wdrożenia.

Osoby zainteresowane konsultacjami proszone są o wcześniejsze umówienie się (spotkanie osobiste, rozmowa telefoniczna lub spotkanie online poprzez MS Teams) poprzez e-mail ctt@pg.edu.pl lub tel. 58 348 66 40.

W tym samym terminie na konsultacje zapraszają również pracownicy Szkoły Startup.

Propozycja skierowana jest w szczególności do pracowników uczelni, którzy chcieliby poznać możliwości komercjalizacji wyników prowadzonych badań w formie spółki technologicznej. Kontakt: startup@pg.edu.pl lub tel. 58 348 63 92. 

Wychowankowie Szkoły Startup zaprezentowali się na PG po raz trzeci

Finał trzeciej edycji programu Szkoły Startup PG „Sprawdź swój pomysł”, czyli Demo Day Startup School One vol. 3 odbył się 15.06.2023 r. Zespoły startupowe, które ukończyły trzecią edycję programu Startup School One, miały do dyspozycji 5 minut na prezentację projektu, nad którym pracowały ostatnie 3 miesiące podczas cyklu szkoleniowego. Następnie każdy z zespołów odpowiadał na pytania od publiczności.

– Głównym celem programu Startup School One pn. „Sprawdź swój pomysł” jest badanie potencjału biznesowego pomysłów zgłaszanych przez zespoły startupowe. Spostrzeżeniem wartym odnotowania jest zgodność ocen trenerów prowadzących program oraz ocen publiczności uczestniczącej w Demo Day w odniesieniu do pomysłów o największym potencjale – podsumowuje Robert Bajko, kierownik projektu Szkoła Startup.

Już z początkiem kolejnego roku akademickiego rozpocznie się nabór do czwartej edycji programu „Sprawdź swój pomysł” (SSI-04). Również jesienią wystartuje program drugi, czyli Startup School Two pn. „Rozwiń skrzydła”, w którym zakwalifikowane zespoły startupowe otrzymają 6-miesięczną opiekę mentorską oraz szansę na zdobycie grantu w wysokości 50 tys. zł na dalszy rozwój pomysłu. Szczegółowe informacje będą pojawiały się na stronie pg.edu.pl/startup oraz w mediach społecznościowych Centrum Transferu Technologii.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Szkoły Startup.

Zrównoważony rozwój

Wybieram komunikację miejską

Zachęcamy do zmiany przyzwyczajeń transportowych i wyboru komunikacji miejskiej w codziennych dojazdach. Jak wskazują Gdańskie Badania Ruchu 2022, wśród najczęściej wymienianych powodów wyboru komunikacji zbiorowej jest niższy koszt dojazdu, zatłoczenie dróg, troska o środowisko i trudności z parkowaniem w miejscu docelowym. Spacer na przystanek może pełnić rolę codziennej dawki ruchu, a czas podróży w autobusie, tramwaju lub pociągu będzie okazją do nadrobienia zaległości czytelniczych.

Dodatkowe informacje nt. korzyści płynących z wyboru komunikacji miejskiej znajdują się na stronie zrównoważonego rozwoju PG

Uczelnie Fahrenheita

Integracyjne spotkanie społeczności FarU

Spotkanie społeczności FarU we Wróblówce, czerwiec 2023. Fot. GREGMAR
 

Władze oraz przedstawiciele Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego po raz drugi wzięli udział w spotkaniu integracyjnym Uczelni Fahrenheita we Wróblówce. Była to okazja nie tylko do rozmowy w nieformalnej atmosferze, ale też podjęcia drużynowych zmagań sportowych i rywalizacji w teleturnieju. 

Spotkanie rozpoczął przewodniczący Zgromadzenia FarU prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed, witając zgromadzonych gości. Obecni byli także rektor PG prof. Krzysztof Wilde, rektor UG prof. Piotr Stepnowski oraz dyrektor Uczelni Fahrenheita prof. Adriana Zaleska-Medynska ze swoją zastępczynią, Katarzyną Zygmunt.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Politechnika Gdańska w mediach

Według danych z monitoringu mediów w dniach 19-25 czerwca 2023 r. w prasie, telewizji, radiu i portalach internetowych ukazało się w sumie aż 2951 wzmianek dotyczących Politechniki Gdańskiej.

Poniżej kilka najciekawszych publikacji, jakie w minionym tygodniu ukazały się w lokalnych i ogólnopolskich mediach.

PAP, Onet, TVP2 i inne

W ubiegłym tygodniu media w Polsce i na świecie szeroko relacjonowały dramat załogi jednostki Titan, która zaginęła podczas podróży w kierunku wraku słynnego Titanica. Czołowe polskie media przygotowując swoje materiały – zarówno te opisujące poszukiwania, jak i późniejsze, wyjaśniające przyczyny implozji jednostki – często opierały je o ekspercką wiedzę prof. Lecha Rowińskiego z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, który specjalizuje się w projektowaniu pojazdów i urządzeń podwodnych, a także w zagadnieniach związanych z pracą ludzi na dużych głębokościach.

Onet

Polska Agencja Prasowa (PAP)

Panorama TVP 2 (materiał od 15 min. 40 sek.)

Materiały na powyższy temat z udziałem naukowca PG powstały również m.in. w Polsat News, radiu ESKA i VOX FM, Gazeta.pl, Business Insider i innych.

Forum Akademickie

Dr inż. arch. Karolina Zielińska-Dąbkowska z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej jest główną autorką artykułu dotyczącego nocnej ekspozycji na światło sztuczne na obszarach zurbanizowanych w kontekście oddziaływania na zdrowie ludzi i społeczeństwo, który został opublikowany w najnowszym wydaniu amerykańskiego czasopisma naukowego "Science".

Więcej 

Newsweek

Ekspercką wiedzą nt. sytuacji na rynku energetyki jądrowej oraz planach budowy na Pomorzu elektrowni atomowej podzielił się z redakcją „Newsweeka” dr Marcin Jaskólski, pełnomocnik rektora PG ds. energetyki jądrowej oraz z-ca dyrektora Centrum Energetyki Jądrowej PG. Materiał ukazał się zarówno w papierowym, jak również internetowym wydaniu pisma.

Więcej

Przegląd Sportowy

Na łamach największego sportowego tytułu w kraju można było przeczytać o czwartym z rzędu zwycięstwie Politechniki Gdańskiej w Akademickich Mistrzostwach Polski. - To ogromny sukces, zwłaszcza dla uczelni, która nie należy do tych największych. Mamy około 14 tysięcy studentek i studentów, stąd znalezienie zaangażowanych, młodych ludzi, którzy będą chętni do poświęceń i aktywnego uprawiania sportu, jest dla nas nieco trudniejsze, niż w przypadku największych uczelni. Jak się jednak okazuje, udaje się nam to robić i to bardzo skutecznie – mówi "PS" prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, rektor PG.

Więcej 

Zarządzenia i pisma okólne

Zarządzenia i pisma okólne

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 29/2023 z 19.06.2023 r. w sprawie: zmiany regulaminu Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności Politechniki Gdańskiej

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 30/2023 z 21.06.2023 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 8/2018 z 7.03.2018 r. dotyczącym zasad postępowania z dokumentacją, wykonywania czynności kancelaryjnych, wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) oraz powoływania Rektorskiej Komisji ds. Systemu EZD na Politechnice Gdańskiej, zmienionego Zarządzeniem Rektora PG nr 62/2022 z 27.09.2022 r.

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 31/2023 z 21.06.2023 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Programu eduSHARE na Politechnice Gdańskiej

Komunikaty

Szkolenie z modułu Projekty w systemie MojaPG

Centrum Zarządzania Projektami organizuje szkolenie z funkcjonalności modułu Projekty w systemie MojaPG, które odbędzie się w terminach:

Link do spotkania zostanie przesłany osobom, które zakwalifikują się na spotkanie. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt z Centrum Zarządzania Projektami w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Przewodnik opisujący zadania i obowiązki projektowe na PG

Centrum Zarządzania Projektami opracowało "Przewodnik" opisujący zadania i obowiązki osób oraz jednostek organizacyjnych PG podczas przygotowania, realizacji i okresu trwałości projektów.

Z przewodnikiem można się zapoznać na stronie CZP PG.

Wydania Biuletynu Informacyjnego w lipcu i sierpniu

Zespół Redakcyjny informuje, że ostatnie przed przerwą wakacyjną wydanie Biuletynu Informacyjnego PG, ukaże się 6.07.2023 r. Kolejne wydania zaplanowane są na wrzesień.

Zapraszamy do przekazywania treści do Biuletynu za pośrednictwem korespondentów.

Kalendarium

5 lipca 11.15–13.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
6 lipca 00.00–23.59
https://pg.edu.pl/badawcza/2023-06/cas

Seminarium Centrów POB CAS 2023

Zapraszamy na seminarium CAS 2023, które odbędzie się 6.07.2023 r. na PG w Sali Konferencyjnej Hydromechaniki. Tematyka seminarium obejmuje zakończone projekty w ramach programów IDUB.
7 lipca–9 lipca
https://app.evenea.pl/event/gamestorm

Game storm – maraton tworzenia gier bez prądu

GameStorm to maraton tworzenia gier bez prądu, zarówno dla osób które nie miały wcześniej nic wspólnego z projektowaniem jak i dla doświadczonych designerów. Wydarzenie rozpocznie otwarty wykład autora gier planszowych.