Nr 284/25 maja 2023

Z życia uczelni

Jak odbudować ukraińskie miasta? Na PG odbyła się konferencja architektów

Wystawa „Pokój i wojna: architektura Ukrainy”. Na zdjęciu od lewej: dr inż. arch. Justyna Borucka, prodziekan Wydziału Architektury, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, prof. Lucyna Nyka, dziekanka Wydziału Architektury, dr Alexander Czyżewski, prezes Narodowego Stowarzyszenia Architektów Ukrainy. Fot. Krzysztof Krzempek/PG
 

W jaki sposób odbudować zniszczoną przez wojnę Ukrainę? Jak odnawiać zabytkowe budynki? W jaki sposób doświadczenia innych miast mogą pomóc zrekonstruować miasta naszych wschodnich sąsiadów? To tylko niektóre z pytań, jakie zadawali sobie uczestnicy konferencji „Odbudowy – transformacje – renowacje”, która 16.05.2023 r. odbyła się m.in. na Politechnice Gdańskiej.

W wydarzeniu udział wzięli zarówno polscy, jak i ukraińscy architekci. Konferencja złożona była z dwóch części. Pierwsza z nich odbyła się na Politechnice Gdańskiej, a jej elementem była prezentacja wystawy „Pokój i wojna: architektura Ukrainy”. Ekspozycja przybliża architekturę ukraińską okresu przedwojennego, jednocześnie pokazując zniszczenia wojenne.

Dalsza część konferencji odbyła się w siedzibach Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich. Podczas panelu wystąpił m.in. Oswald Schneidratus, dyplomata i historyk z Ukrainy. Odbyła się także dyskusja nad formami współpracy wymiany doświadczeń, wzajemnej pomocy we współtworzeniu możliwości rozwoju w urbanistyce i architekturze Polski i Ukrainy.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej dn. 17.05.2023 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • wprowadzenia zmian w Statucie Politechniki Gdańskiej;
 • ustalenia programu studiów dla kierunku Transport i logistyka prowadzonego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej;
 • ustalenia programu dla studiów podyplomowych: Inżynieria danych – Data Science prowadzonych na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej;
 • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektu Zastosowanie sztucznej inteligencji w produkcji przemysłowej dla celów zrównoważonego rozwoju i Przemysłu 5.0 akronim AIMS5.0.

Prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju omówił przygotowanie Uczelni Fahrenheita do utworzenia federacji w ramach projektu „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni”. Prof. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki przedstawił informacje o działalności Uczelni w ramach programu IDUB. Agnieszka Skotnicka, przewodnicząca SSPG, omówiła działalność Samorządu Studentów PG.

Nauka

Czworo badaczy z PG w gronie 100 wybitnych młodych naukowców

Dr inż. Mikołaj Nowak, mgr inż. Katarzyna Drozdowska, mgr inż. Sabina Szymczak oraz dr inż. Krzysztof Wołoszyk zostali laureatami programu stypendialnego START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Stypendia przyznawane są wybitnym młodym uczonym, którzy posiadają udokumentowane publikacjami osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Stypendyści FNP prowadzą badania w dziedzinie elektrotechniki, elektroniki, ekonomii i mechaniki:

 • dr inż. Mikołaj Nowak, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, dziedzina: elektrotechnika; zainteresowania badawcze: systemy energii skierowanej i ich zastosowanie do celów neutralizacji zagrożeń elektronicznych, układy impulsowe o wielkiej gęstości mocy i energii, systemy bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej, energoelektroniki i elektroniki przemysłowej, a także niekonwencjonalnych materiałów elektrotechnicznych;
 • mgr inż. Katarzyna Drozdowska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, dziedzina: elektronika; zainteresowania badawcze: poszukiwanie materiałów niskowymiarowych (w tym materiałów węglowych jak grafen czy nanorurki oraz nieorganicznych struktur dwuwymiarowych), które mogą pracować jako warstwy gazoczułe;
 • mgr inż. Sabina Szymczak, Wydział Zarządzania i Ekonomii, dziedzina: ekonomia; zainteresowania badawcze: globalne łańcuchy wartości (GVC), tematyka prac naukowych obejmuje mikroekonomiczne konsekwencje zmian w organizacji produkcji na świecie, w szczególności wpływ GVC na zatrudnienie, płace oraz efektywność wykorzystania zasobów przez firmy;
 • dr inż. Krzysztof Wołoszyk, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, dziedzina: mechanika; zainteresowania badawcze: wpływ efektów starzeniowych na wytrzymałość cienkościennych metalowych elementów konstrukcyjnych.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach oraz na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Siedmioro naukowców z dofinansowaniem w ramach konkursu OPUS 24 i SONATA 18

 

Narodowe Centrum Nauki opublikowało wyniki konkursów OPUS 24 i SONATA 18. Siedmioro naukowców z Politechniki Gdańskiej otrzymało dofinansowanie na swoje projekty naukowe.

Projekty zakwalifikowane do finansowania w ramach programu OPUS 24:

 • W słabości siła: nitrylowe oraz tiazolotiazolowe kompleksy srebra i miedzi jako nowe materiały dla memrystorów filamentowych, prof. dr hab. inż. Anna Dołęga, WCh (projekt w konsorcjum z AGH – lider); kwota dofinansowania całkowita: 2 061 560 zł, kwota dla PG: 1 020 540 zł;
 • Wpływ kultury zwinnego uczenia się na dynamiczne zdolności organizacji opartych na wiedzy: polsko-fińska analiza porównawcza, kierownik projektu: dr hab. inż. Wioleta Kucharska, WZiE; kwota dofinansowania: 474 092 zł;
 • Automatyczne projektowanie układów antenowych za pomocą metod sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, kierownik projektu: prof. dr inż. Sławomir Kozieł, WETI; kwota dofinansowania: 1 251 440 zł;
 • Badania teoretyczne i eksperymentalne rurek ciepła z pętlą obiegową z płaskim parownikiem pracujących w zakresie podwyższonych temperatur zredukowanych, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, WIMiO; kwota dofinansowania: 1 183 400 zł.

Projekty zakwalifikowane do finansowania w ramach programy SONATA 18:

 • Zmienność kształtu w modelowaniu matematycznym ściany brzucha człowieka, kierownik projektu: dr inż. Katarzyna Szepietowska, WILiŚ (projekt w partnerstwie z GUMed); kwota dofinansowania całkowita: 782 212 zł, kwota dla PG: 694 732 zł;
 • W kierunku neuro-inkluzywnej teorii przywództwa, kierownik projektu: dr Joanna Maria Szulc, WZiE; kwota dofinansowania: 184 440 zł;
 • Mechanika zespoleń złamań przezkrętarzowych kości udowej: połączona analiza in vivo, in vitro oraz in silico, kierownik projektu dr inż. Krzysztof Żerdzicki, WILiŚ (projekt w partnerstwie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym); kwota dofinansowania całkowita: 998 570 zł, kwota dla PG: 827 770 zł.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie NCN oraz na stronie internetowej PG w Aktualnościach

Naukowcy z dofinansowaniem w ramach konkursu MINIATURA

Narodowe Centrum Nauki opublikowało pierwsze wyniki siódmej edycji konkursu MINIATURA. Politechnika Gdańska otrzymała pięć dofinansowań na działania naukowe. Wszyscy laureaci z PG reprezentują Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska:

 • staż naukowy na Uniwersytecie Massachusetts Lowell realizowany w celu pracy nad zadaniami eksperymentalnymi dotyczącymi funkcjonalnie stopniowanych nanokompozytów, kierownik projektu: dr inż. Mohammad Malikan, kwota dofinansowania: 49,5 tys. zł;
 • identyfikacja parametrów materiałowych drewna – badania doświadczalne, analiza statystyczna i numeryczna, dr inż. Anna Pestka, 34,1 tys. zł;
 • wpływ ruchu tramwajowego na postępowanie zużyć szyn oraz emisję metali ciężkich do środowiska w okolicy trasy tramwajowej, dr inż. Jacek Szmagliński, 49,8 tys. zł;
 • analiza wpływu sztywności rotacyjnej podstaw słupów z jednoczesnym uwzględnieniem sprężystości podłoża gruntowego na odpowiedź sejsmiczną i bezpieczeństwo budynków o konstrukcji stalowej, dr inż. Tomasz Falborski, 31,3 tys. zł;
 • opracowanie pełnego modelu HSI pieszego dwunożnego uwzględniającego interakcję pomiędzy pieszymi a konstrukcją kładki dla pieszych, dr inż. Anna Banaś, 49,9 tys. zł.

W ramach konkursu MINIATURA przyznawane jest finansowanie (w kwocie od 5 do 50 tys. zł) na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Awanse naukowe

Habilitacje:

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych:

dr hab. inż. arch. Dorota Kamrowska-Załuska, prof. PG (WA)

Sukces studentów SimLE w konkursie RoboBoat2023. ASV Perkoz ze specjalną nagrodą

Fot. mat SimLE
 

Studenci z koła naukowego SimLE z dronem portowym ASV Perkoz zajęli dziewiąte miejsce w klasyfikacji ogólnej i otrzymali specjalną nagrodę sędziów w konkursie RoboBoat 2023 za najbardziej przewidujące planowanie działań i zarządzanie zespołem. Wydarzenie odbyło się w Sarasocie na Florydzie.

SV Perkoz, czyli autonomiczny pojazd nawodny powstał w ramach projektu SeaSentinel. Dron to platforma dla modułu zadaniowego, będącego w stanie wykrywać zanieczyszczenia wody. Większość kadłuba została wykonana z PET-G metodą druku 3D. W celu wydrukowania tak dużych elementów studenci z KN SimLE skorzystali z pomocy firmy SpaceForest oraz X3D.

W międzynarodowych zawodach RoboBoat zespoły z całego świata projektują autonomiczne, zrobotyzowane łodzie do poruszania się po torze pełnym wyzwań. Podczas pobytu na Florydzie studenci wzięli udział w kilku konkurencjach – testowali pojazd SV Perkoz na wodzie, przedstawili również prezentację dotyczącą rozwiązań zaimplementowanych w projekcie.

Studenci planują wziąć udział w kolejnej edycji konkursu RoboBoat, która odbędzie się w 2024 roku. Podjęli także współpracę z kołem naukowym z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, które zajmuje się wzornictwem.

Koszt projektu wyniósł ok. 300 tys. złotych. Był on finansowany przez dziekana WIMiO, Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej oraz projekt Najlepsi z Najlepszych.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Studenci PG zwyciężyli w międzynarodowym konkursie architektonicznym

Wizja przekształceń krajobrazu doliny rzeki Neckar (rejon Stuttgartu) oparta o ideę recyklingu, której autorami są studenci Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, zajęła pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie architektonicznym. Młodzi architekci zaproponowali utworzenie ośrodka badawczego z wykorzystaniem istniejących obiektów przemysłowych.

Autorami zwycięskiego projektu w Międzynarodowym Konkursie Studenckim „Neckar Landscape Park: Re-Imagining The Productive City Region” są: Marta Hrycyna, Natalia Fronczek, Marta Kloch, Liudmila Matsisovich oraz Szymon Jackowski. W trakcie II semestru magisterskiego realizowali oni zajęcia w ramach współpracy międzynarodowej w programie TELOS pod opieką dr hab. inż. arch. Karoliny Krośnickiej, prof. PG, dr inż. arch. Magdaleny Rembezy, dr hab. inż. arch. Katarzyny Zielonko-Jung, prof. PG oraz dr hab. inż. arch. Doroty Wojtowicz-Jankowskiej, prof. PG.

Zwycięska praca stanowi propozycję rozwoju regionu w oparciu o ideę recyklingu. Studenci z PG zaproponowali przekształcenie lokalnej gospodarki o charakterze linearnym w bardziej odporną na współczesne i przyszłe wyzwania – gospodarkę cyrkularną.

Konkurs został zorganizowany przez Instytut LE:NOTRE we współpracy z Nürtingen-Geislingen University i odbywał się w ramach 12. edycji Landscape Forum w Stuttgarcie. Do udziału zgłosiły się 52 zespoły z wielu państw.

Rola architektów w kryzysach humanitarnych. Budują schronienia z materiałów z recyklingu

Uczestnicy projektu "Shelter - Learning by Doing". Fot. WA / PG
 

Grupa studentów z Wydziału Architektury w dn. 17–18.05.2023 r. konstruowała tymczasowe schronienia na terenie Oddziału Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku. To część projektu „Shelter – Learning by Doing”, którego celem jest pokazanie kreatywnego podejścia młodych architektów i planistów do budowy schronień w odpowiedzi na globalne problemy humanitarne.

Projekt powstał w ramach seminarium obieralnego organizowanego przez doktoranta, architekta i urbanistę Bahaa Bou Kalfoni, urbanistkę dr inż. arch. Gabrielę Rembarz z Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego WA PG oraz lokalnego architekta Michała Podgórczyka dla studentów czwartego semestru architektury na PG. W ramach seminarium postawiono pytanie o rolę architektów i planistów w reagowaniu na wyzwania poprzez rozwiązania z zakresu gotowości kryzysowej.

Wyzwania i trendy w rozwoju sztucznej inteligencji – konferencja na PG

Dn. 2 czerwca na Politechnice Gdańskiej odbędzie się konferencja „AI Big DAY”. Będzie to okazja do zapoznania się ze światowymi trendami w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji, wynikami badań prowadzonych na Politechnice Gdańskiej, wymiany doświadczeń oraz zacieśnienia współpracy na płaszczyźnie naukowo-przemysłowej.

W programie przewidziano prezentacje, demonstracje z wystawą rozwiązań sztucznej inteligencji, pokazy robotów oraz konkursy z nagrodami.

Wydarzenie skierowane jest do studentów, uczniów szkół średnich, naukowców prowadzących badania na uczelniach, a także przedstawicieli firm i otoczenia biznesowego. 

Informacje dla uczestników:

 • program;
 • termin: 2.06.2023 r. godz. 9.00–16.00;
 • miejsce: Audytorium budynku B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki na Politechnice Gdańskiej;
 • organizator: międzywydziałowy klub politechniczny AI Bay;
 • udział w konferencji jest bezpłatny; formularz rejestracyjny.

Wykład inauguracyjny pt. „Sztuczna inteligencja: skąd przyszła i dokąd zmierza” poprowadzi prof. Jacek Maciej Żurada, czł. PAN, absolwent PG, autor jednego z pierwszych podręczników w zakresie sztucznej inteligencji i sieci neuronowych, odznaczony wieloma wyróżnieniami amerykańskimi, polskimi oraz międzynarodowymi.

Nabór wniosków w ramach Indywidualnych Studiów Badawczych oraz programu RADIUM

Indywidualne Studia Badawcze (ISB) umożliwiają najzdolniejszym studentom tworzenie indywidualnych ścieżek kształcenia z możliwością prowadzenia badań w ramach projektów naukowych. Przy ocenie wniosków ISB pod uwagę brane będą osiągnięcia naukowe oraz dydaktyczne studenta.

Program RADIUM umożliwia uzyskanie grantu na sfinansowanie kosztów prowadzonych badań. Maksymalne finansowanie wynosi 24 tys. zł brutto, okres realizacji nie może przekraczać 10 miesięcy.

Środki można uzyskać m.in. na:

 • zakup drobnego sprzętu oraz materiałów,
 • usługi obce,
 • upowszechnianie wyników badań.

Warunkiem uczestnictwa w RADIUM jest wcześniejsze uzyskanie zgody prorektora ds. kształcenia na realizację ISB.

Jak aplikować?

 • wnioski ISB należy składać na adres isb@pg.edu.pl w terminie do 9.06.2023 do godz. 23.59; oryginał wniosku należy złożyć do prorektora ds. kształcenia;
 • nabór w RADIUM potrwa do 28.06.2023 do godz. 23.59; wnioski należy składać na adres radium@pg.edu.pl;
 • wnioski powinny być wysłane z konta studenckiego (@student.pg.edu.pl).

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Niemcami – nabór wniosków NAWA 2023

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi.

Środki na projekty w ramach naboru przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie – każda ze stron składa wniosek do instytucji wyznaczonej w tym celu w swoim kraju, tj. partnerzy z Niemiec do DAAD, a partnerzy z Polski do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Niemczech. Wnioski złożone w Polsce i w Niemczech powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

 • projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki;
 • wnioski należy składać w terminie do 30.06.2023 r. do godz. 15.00 czasu lokalnego dla Warszawy;
 • aplikacje należy składać wyłącznie poprzez system teleinformatyczny NAWA;
 • wnioski w Centrum Zarządzania Projektami należy składać najpóźniej do 26.06.2023 r.;
 • projekt należy zgłosić w systemie Moja PG najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (elektroniczna ścieżka zgłoszenia i akceptacji projektu);
 • dodatkowe informacje – NAWA;
 • osoba do kontaktu w Centrum Zarządzania Projektami: Magdalena Drywa.

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Austrią – nabór wniosków NAWA 2023

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych wnioskodawców z Polski i partnerów z Austrii, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi.

Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie – każda ze stron składa wniosek do instytucji wyznaczonej w tym celu w swoim kraju, tj. partnerzy z Austrii do OeAD, a partnerzy z Polski do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Austrii. Wnioski złożone w Polsce i w Austrii powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

Informacje dla aplikujących:

 • projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki;
 • wnioski należy składać w terminie do 27.06.2023 r. do godz. 15.00 czasu lokalnego dla Warszawy;
 • aplikacje należy składać wyłącznie poprzez system teleinformatyczny NAWA;
 • wnioski w Centrum Zarządzania Projektami należy składać najpóźniej do 20.06.2023 r.;
 • projekt należy zgłosić w systemie Moja PG najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (elektroniczna ścieżka zgłoszenia i akceptacji projektu);
 • dodatkowe informacje – NAWA;
 • osoba do kontaktu w Centrum Zarządzania Projektami: Magdalena Drywa.

Wspólne projekty badawcze między Polską a Francją PHC Polonium – nabór wniosków NAWA

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez wnioskodawców z Polski i partnerów z Francji.

Środki na projekty w ramach naboru przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie – każda ze stron składa wniosek do instytucji wyznaczonej w tym celu w swoim kraju, tj. partnerzy z Francji do Campus France, a partnerzy z Polski do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i we Francji. Wnioski złożone w Polsce i we Francji powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji. Pierwszeństwo finansowania będą miały projekty, których tematyka odpowiada priorytetom Partnerstwa strategicznego między Republiką Francuską a Rzecząpospolitą Polską oraz programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont Europa.

Informacje dla aplikujących:

 • wnioski należy składać w terminie do 17.07.2023 r. do godz. 15.00 czasu lokalnego dla Warszawy;
 • aplikacje można składać wyłącznie poprzez system teleinformatyczny NAWA;
 • wnioski w Centrum Zarządzania Projektami należy złożyć do 10.07.2023 r.;
 • projekt należy zgłosić w systemie Moja PG najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (elektroniczna ścieżka zgłoszenia projektu oraz akceptacji);
 • dodatkowe informacje – NAWA;
 • osoba do kontaktu w Centrum Zarządzania Projektami: Magdalena Drywa

Publikacje w Data Journals

Biblioteka PG zachęca pracowników akademickich, którzy podczas badań naukowych gromadzą dane badawcze, do publikowania artykułów opisujących zbiory danych, tzw. data descriptors, data papers. Artykuły tego typu ukazują się zarówno w niektórych standardowych czasopismach naukowych, jak i w specjalizujących się w tego typu publikacjach – data journals.

Na stronie Centrum Kompetencji Otwartej Nauki w zakładce Data Journals można się zapoznać z analizami bibliometrycznymi czasopism: Scientific Data i Scientific Reports, publikujących data descriptors.

Biblioteka PG przypomina, że istnieje możliwość sfinansowania z programu Oxygenium opłat autorskich za Open Access (tzw. APC – Article Processing Charges) dla artykułów opisujących zbiory danych.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Dn. 2.06.2023 r. o godz. 11.30 w sali 121 Gmachu Głównego PG odbędzie się w trybie hybrydowym obrona rozprawy doktorskiej  mgr. inż. Roberta Kozioła pt. „Metaliczne nanostruktury i nanostopy na bazie Au i Ag”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Barbara Kościelska, prof. PG, promotorem pomocniczym: dr inż. Marcin Łapiński.

Z pracą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki PG. Recenzje wraz ze streszczeniem rozprawy doktorskiej zamieszczone są na stronie internetowej WFTiMS w zakładce Nauka.

Osoby zainteresowane uczestnictwem online w obronie proszone są o zgłoszenie na adres dziekanat.wftims@pg.edu.pl do 31.05.2023.

Kształcenie i dydaktyka

Ideatorium 2023 – oddajmy głos dydaktykom

W dn. 2–3.06.2023 r. odbędzie się na Politechnice Gdańskiej VIII ogólnopolska konferencja Dydaktyki Akademickiej IDEATORIUM 2023, w której udział zapowiedziało niemal 200 prelegentów z kilkudziesięciu ośrodków akademickich w Polsce.

Ideatorium jest wydarzeniem adresowanym do wykładowczyń i wykładowców (także doktorantek i doktorantów), dla których praca dydaktyczna jest ważna. To przestrzeń wzajemnej inspiracji w zakresie projektowania angażujących zajęć.

Na konferencji spotykają się wykładowczynie i wykładowcy wszystkich dziedzin: nauk ścisłych, społecznych, przyrodniczych, technicznych, medycznych, humaniści, artyści, prawnicy, kadra zarządzająca w obszarze edukacji, pracownicy centrów językowych i sportowych, edukatorzy z organizacji pozarządowych, pracownicy biznesu funkcjonującego w obszarze edu.

Informacje dla uczestników:

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Matematyka i fizyka bez tajemnic. Kursy przygotowawcze do matury 2024

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej zaprasza do uczestnictwa w kursach przygotowawczych do matury z matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik nauczania, pokazów fizycznych, ćwiczeń w kameralnych grupach. 
Informacje dla uczestników:
 • kurs z matematyki – 78 godzin lekcyjnych;
 • kurs z fizyki – 78 godzin lekcyjnych (w tym eksperymenty fizyczne – 6 godzin);
 • terminy zajęć: soboty (przez 26 tygodni): fizyka w godz. 9.15–12.00, matematyka 12.15–15.00;
 • początek zajęć: 23.09.2023 r.;
 • formularz zgłoszeniowy.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Uczelnie Fahrenheita

Baza infrastruktury badawczej FarU

Uprzejmie informujemy, że powstała baza umożliwiająca wyszukiwanie kluczowej infrastruktury badawczej funkcjonującej na uczelniach członkowskich FarU (Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Gdańskim i Gdańskim Uniwersytecie Medycznym) wraz z danymi potrzebnymi do uzyskania bezpośredniego kontaktu z operatorem danego urządzenia.

Adres strony z bazą infrastruktury badawczej FarU – https://resources.faru.edu.pl/.

Zrównoważony rozwój

Sztuczna inteligencja w służbie zrównoważonego rozwoju

Razem z rosnącą potrzebą dyskusji na temat destrukcyjnych dla środowiska skutków ocieplenia klimatu zwiększa się także świadomość istotności działań służących zrównoważonemu rozwojowi.

Sztuczna inteligencja może w przyszłości odegrać znaczącą rolę w rozwiązaniu problemów związanych ze środowiskiem, od projektowania bardziej energooszczędnych budynków po monitorowanie stanu zanieczyszczenia wód czy optymalne wykorzystywanie energii odnawialnej.

Artykuł na ten temat ukazał się na stronie Zrównoważonego Rozwoju PG.

Politechnika Gdańska w mediach

Według danych z monitoringu mediów w dniach 15–21.05.2023 r. w prasie, telewizji, radiu i portalach internetowych ukazało się łącznie 336 wzmianek dotyczących Politechniki Gdańskiej.
 
Poniżej kilka najciekawszych publikacji, jakie w minionym tygodniu ukazały się w lokalnych i ogólnopolskich mediach.

Trojmiasto.pl

W dniu 17 maja rozpoczęła się elektroniczna rekrutacja na studia na Politechnice Gdańskiej w roku akademickim 2023/2024. Wyboru można dokonać spośród ponad 35 kierunków na ośmiu wydziałach uczelni, a nabór potrwa do 10 lipca 2023 r. Jak co roku maturzyści stają przed ważną decyzją i zadają sobie pytania o to, który kierunek jest najbardziej opłacalny w perspektywie dalszej kariery i samorozwoju.

Więcej

TVP

W jaki sposób odbudować zniszczoną przez wojnę Ukrainę? Jak odnawiać zabytkowe budynki? W jaki sposób doświadczenia innych miast mogą w tym pomóc? To tylko niektóre z pytań, jakie zadawali sobie uczestnicy konferencji „Odbudowy – transformacje – renowacje”, która odbyła się m.in. na Politechnice Gdańskiej. Materiał zaczyna się od 14 min, 10 sek.

Więcej

RMF24 i Zawsze Pomorze

Zapowiedź największej, corocznej imprezy trójmiejskich uczelni, jakimi są Juwenalia Gdańskie. Dwudniowy festiwal odbył się w weekend i był współorganizowany przez sześć gdańskich uczelni wyższych. Studenci i mieszkańcy bawili się jak co roku na Placu Zebrań Ludowych w Gdańsku.

Więcej 

Z kolei relację z Juwenaliów opublikowały wszystkie czołowe tytuły prasowe w regionie, zgodnie przyznając, że była to kolejna, udana edycja studenckiego święta.

Więcej

Radio Gdańsk

Pod koniec kwietnia na Politechnice Gdańskiej zaprezentowany został superkomputer o nazwie Kraken. W audycji „Pomorze, nauka, świat” Piotr Orzechowski z Centrum Informatycznego TASK PG opowiadał o istocie i zastosowaniach superkomputerów, a także o tym, jaką mocą obliczeniową dysponują.

Więcej

Zarządzenia i pisma okólne

Zarządzenia i pisma okólne

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 24/2023  z 15.05.2023 r. w sprawie: godzin rektorskich w dniu 26 maja 2023 r. na Politechnice Gdańskiej w związku z Bałtyckim Festiwalem Nauki

PISMO OKÓLNE KANCLERZA PG nr 5/2023  z 18.05.2023 r. w sprawie: wprowadzenia zmiany Regulaminu wydawania kart wjazdu na teren kampusu Politechniki Gdańskiej 

Komunikaty

Szkolenia z modułu Projekty w systemie MojaPG (1–2.06.2023)

Centrum Zarządzania Projektami organizuje szkolenie z funkcjonalności modułu Projekty w systemie MojaPG, które odbędzie się w trzech terminach:

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Szkolenie NCN: oferta konkursowa NCN, konkursy krajowe i międzynarodowe

Narodowe Centrum Nauki organizuje spotkanie szkoleniowe online pt. „Oferta konkursowa NCN․ Konkursy krajowe i międzynarodowe”.

Informacje dla uczestników:

 • termin: 5.06.2023 r., godz. 10.00–11.00;
 • podczas spotkania będzie możliwość zadawania pytań za pomocą czatu;
 • formularz zgłoszeniowy;
 • limit miejsc jest ograniczony do 60 osób, decyduje pierwszeństwo zgłoszeń.

Zabawa konkursowa z nagrodami na Facebooku BPG

W dn. 10–31.05.2023 r. Biblioteka PG organizuje na swoim profilu Facebookowym zabawę konkursową, w której mogą wziąć udział członkowie społeczności akademickiej wraz z rodzinami, prezentując własne polecane do przeczytania książki. Dzielenie się czytelniczymi gustami nawiązuje do tegorocznego hasła Tygodnia Bibliotek: „Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA!”.

Aby wziąć udział w zabawie należy:

 • dodać zdjęcie jednej, wyjątkowej książki w komentarzu pod postem dotyczącym konkursu;
 • do zdjęcia dodać trzy hashtagi: #tydzieńbibliotek2023, #mojatwojanasza, #bibliotekapg;
 • dodatkowo można uzasadnić wybór: „Wybieram tę, ponieważ...”;
 • sprawdzić wyniki losowania nagród.

Wszystkie przesłane zdjęcia wezmą udział w losowaniu, które odbędzie się 1.06.2023 r. Dla 5 wylosowanych uczestników zabawy przygotowano upominki – książki, politechniczne gadżety oraz słodycze.  

Kalendarium

25 maja–28 maja

Bałtycki Festiwal Nauki

Ponad 100 różnych propozycji z 40 dyscyplin naukowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych podczas tegorocznej, 20. edycji Bałtyckiego Festiwalu Nauki.
25 maja 11.00–12.30

Wykład prof. Daniela Griffitha

Wydział Zarządzania i Ekonomii zaprasza wszystkich zainteresowanych na wykład prof. Daniela Griffitha z Uniwersytetu Texas w Dallas.
27 maja 00.00–23.59

Dzień Absolwenta na Politechnice Gdańskiej

Stowarzyszenia Absolwentów PG zaprasza 27 maja 2023 roku na obchody Dnia Absolwenta na Politechnice Gdańskiej.
28 maja 11.00–16.00
https://faru.edu.pl/pl/piknik-2023

Piknik Nauki Fahrenheita

Uczelnie Fahrenheita zapraszają na Piknik Nauki Fahrenheita, który odbędzie się 28.05.2023 na Górze Gradowej w Gdańsku.
30 maja 09.00–11.00
https://pg.edu.pl/doad/ezd/szkolenia-online

Rejestracja korespondencji w EZD – szkolenie online

Centrum Obiegu Dokumentów zaprasza na szkolenie online z zakresu rejestracji korespondencji wychodzącej w systemie EZD.
1 czerwca–2 czerwca
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/blue-economy-baltic-forum-2023-rejestracja

Blue Economy Baltic Forum

Międzynarodowe forum ekonomiczne odbędzie się stacjonarnie w dn. 1–2.06.2023 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.
6 czerwca 10.00–13.00
https://www2.ncn.gov.pl/warsztaty-czerwiec2023/

NCN: Webinar dla pracowników administracji

Podczas webinarium zostaną przybliżone zagadnienia związane z realizacją projektu badawczego od podpisania umowy o realizację projektu do zakończenia jego realizacji, w tym procedur aneksowania umów i raportowania.
14 czerwca 09.00–11.00
https://pg.edu.pl/doad/ezd/szkolenia-online

Rejestracja korespondencji w EZD – szkolenie online

Centrum Obiegu Dokumentów zaprasza na szkolenie online z zakresu rejestracji korespondencji wychodzącej w systemie EZD.
15 czerwca 16.00–19.00
https://app.evenea.pl/event/pgdemodayss1-3/

Demo Day Startup School One vol. 3

Szkoła Startup zaprasza na prezentację projektów zespołów startupowych, które ukończyły trzecią edycję programu Startup School One. Obowiązuje rejestracja na udział stacjonarny oraz transmisję online.