Nr 282/11 maja 2023

Z życia uczelni

Konferencja EUA – podsumowuje prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju

Prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju

Politechnika Gdańska była w tym roku gospodarzem prestiżowej konferencji European Universities Association. O celach, jakie stawia przed sobą ta organizacja oraz o samej konferencji i jej znaczeniu dla PG rozmawiamy z prof. Dariuszem Mikielewiczem, prorektorem ds. organizacji i rozwoju oraz przewodniczącym zespołu organizującego konferencję na naszej uczelni.

Za nami konferencja European Universities Association, która w tym roku odbyła się na Politechnice Gdańskiej. Jakie cele przyświecają temu stowarzyszeniu?

European Universities Association zrzesza około 850 uczelni wyższych z całej Europy. Główną osią działania EUA jest chęć stworzenia silnych, współpracujących ze sobą uniwersytetów, które będą konkurencją dla uczelni amerykańskich czy chińskich. Na spotkaniach, takich jak konferencja, która odbyła się na Politechnice Gdańskiej, mamy możliwość lepiej się poznać, ale także zdefiniować różnego rodzaju zagrożenia i trudności oraz zastanowić się, w jaki sposób możemy im przeciwdziałać.

Niewątpliwą korzyścią z tego wydarzenia jest sam fakt spotkania się i rozmawiania przedstawicieli różnych uczelni. To korzyść z rodzaju tych niepoliczalnych. Dyskusja daje możliwość do wprowadzenia zmian. Chcemy, aby kolejnym pokoleniom żyło się przynajmniej tak dobrze, jak nam. Chcemy zasygnalizować, w jakim kierunku rozwija się świat, a obecnie kluczowymi obszarami rozwojowymi są sztuczna inteligencja, biotechnologia i inne technologie high-tech. My, jako członkowie EUA, musimy bacznie się temu przyglądać i rozpoznawać, jakie są ewentualne korzyści czy zagrożenia wynikające z tego rozwoju. Musimy być w stanie je zidentyfikować i zinterpretować.

Dalszą część wywiadu można znaleźć na stronie internetowej PG w Aktualnościach

Dodatkowe informacje:

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej 26.04.2023 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • zaopiniowania wniosków o nagrodę Prezesa Rady Ministrów;
 • przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, prowadzonej wspólnie przez Politechnikę Gdańską oraz Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk i Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk, obowiązującego od roku akademickiego 2023/2024;
 • przyjęcia Regulaminu studiów na Politechnice Gdańskiej;
 • ustalenia programów studiów dla kierunków: Technologia chemiczna prowadzonego na Wydziale Chemicznym, Mechatronika oraz Okręty i konstrukcje morskie prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG;
 • ustalenia programów studiów dla nowo utworzonych kierunków: Budowa maszyn i okrętów oraz Projektowanie i budowa jachtów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG;
 • ustalenia programu studiów dla międzywydziałowego kierunku Inżynieria materiałowa prowadzonego na Wydziale Chemicznym oraz na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG;
 • ustalenia programu dla studiów podyplomowych Zarządzanie projektami budowlanymi prowadzonych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska PG;
 • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektów: Stanowisko do testowania innowacyjnych czujników na potrzeby procesów realizowanych w obiegu zamkniętym, akronim EasyCycle (WETI), Wielofunkcyjny, zdalny system ciągłego diagnozowania, monitorowania i predykcji korozyjnej, akronim NEOKOR (WCh), Drukowanie zielonych domów z wykorzystaniem zmodyfikowanej pasty cementowo-gruntowej, akronim PRINTHOUSE (WILiŚ).

Dr inż. Andrzej Sobecki, zastępca kanclerza ds. informatycznych, przedstawił plan rozwoju usług informatycznych PG. Prof. Łukasz Sienkiewicz, przewodniczący Zespołu ds. analiz i monitorowania potrzeb zawodowych pracowników, omówił wnioski z badania satysfakcji zawodowej pracowników PG.

Prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji przedstawił informacje o proponowanych zmianach w Statucie PG. Dorota Nagórska, w zastępstwie przewodniczącej SSPG, omówiła działalność Samorządu Studentów PG. Mgr Anna Gerlach, zastępca kanclerza ds. infrastruktury, przedstawiła informacje o nowo powstałym ogólnodostępnym pokoju rodzinnym dla pracujących i studiujących rodziców. 

Nauka

Dr inż. Beata Zima laureatką Nagrody Naukowej Komitetu Mechaniki PAN

Fot. Krzysztof Krzempek/PG 

 

Dr inż. Beata Zima z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa otrzymała Nagrodę Naukową Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk im. prof. Michała Życzkowskiego za rok 2022. Wyróżnione zostały trzy autorskie i dziesięć współautorskich publikacji w uznanych czasopismach na świecie, za które naukowczyni otrzymała nagrodę I stopnia.

Cykl nagrodzonych publikacji dotyczy nieniszczących metod rozpoznania, lokalizacji oraz oceny różnego typu uszkodzeń w różnych konstrukcjach inżynierskich.

Cykl artykułów dr. inż. Beaty Zimy został opublikowany w czasopismach o wysokim czynniku wpływu (IF): "Mechanical Systems and Signal Processing", "Ocean Engineering", "Archives of Civil and Mechanical Engineering", "Measurement", "Ultrasonics", "Composite Structures", "Construction and Building Materials". Publikacje dotyczą nieniszczących metod rozpoznania, lokalizacji oraz oceny różnego typu uszkodzeń w różnych konstrukcjach inżynierskich.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Jak przygotować plan zarządzania danymi badawczymi – szkolenie dla pracowników FarU

Biblioteka PG zaprasza pracowników naukowych i doktorantów Związku Uczelni im. Daniela Fahrenheita na webinarium poświęcone przygotowaniu planu zarządzania danymi badawczymi, który stanowi element wniosku o finansowanie projektu. Szkolenie, które odbędzie się 11.05.2023 r. w godz. 10.00–11.30, poprowadzi mgr Magdalena Szuflita-Żurawska z Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG. Udział w webinarium (MS Teams) jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Plan szkolenia:

 1. Plan zarządzania danymi – podstawowe informacje
 2. Informacje na temat polityki Narodowego Centrum Nauki odnośnie udostępniania danych badawczych
 3. Struktura planu zarządzania danymi
 4. Repozytoria danych w FarU
 5. Pytania i odpowiedzi 

Konkurs LIDER XIV – przedłużenie naboru wniosków do 29.05.2023

NCBR ogłasza nabór w ramach programu LIDER. Program skierowany jest do młodych naukowców, a jego celem jest poszerzanie kompetencji w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie wynosi 80 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa przeznaczona na odwołania.

Informacje dla aplikujących:

 • wnioski projektowe można składać wyłącznie w systemie LSI 2.0 w dn. 17.02–29.05.2023 r. do godz. 16.15;
 • zgłoszenia projektowe w systemie elektronicznym MojaPG należy składać w terminie do 15.05.2023 r.; pełny wniosek projektowy lub jego kosztorys powinien zostać przedstawiony w Centrum Zarządzania Projektami do 22.05.2023 r. w formie elektronicznej;
 • dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie NCBiR;
 • kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.

Uczelnie Fahrenheita

Przemysł 4.0. Wyjazdowe posiedzenie Konwentu Gospodarczego FarU

Uczestnicy konwentu podczas zwiedzania firmy Flex. Fot. M. Jabłoński
 
O ścieżce wdrażania i czerpaniu z dokonań nauki rozmawiali członkowie Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni Fahrenheita, podczas wizyty w siedzibie firmy Flex w Tczewie.
Obrady rozpoczął prof. Marcin Gruchała, przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zaznaczył istotną rolę integracji środowisk w budowaniu konkurencyjności regionu pomorskiego, już dziś czerpiącego z osiągnięć technologicznych członków jego społeczności. O wykorzystywaniu już dostępnych rozwiązań, opowiedział gospodarz spotkania, Stanisław Motylski, dyrektor generalny firmy Flex w Tczewie. Opowiedział, jak wygląda proces wdrażania założeń strategii Przemysłu 4.0 i przedstawił korzyści wynikające z wprowadzenia tych zmian w długoterminowej perspektywie rozwoju. Jakub Kaszuba, prezes zarządu Base Group szerzej opowiedział o synergii edukacji i biznesu, wskazując, że kompetencje cyfrowe są coraz bardziej pożądane na rynku pracy.
Po prezentacjach uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do zwiedzania firmy Flex.
Podczas wyjazdowego posiedzenia Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni Fahrenheita, przewodniczący dr Zbigniew Canowiecki ogłosił utworzenie think thanku „Metropolia”, powołanego z inicjatywy członków Konwentu oraz Michała Glasera, prezesa Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. W jego skład wchodzą przedstawiciele władz samorządowych, środowiska biznesowego i akademickiego, a jego celem jest opracowanie wizji rozwoju gospodarczego całego obszaru metropolitalnego.
To kolejne działanie podjęte od ostatniego, październikowego posiedzenia Konwentu w ramach tzw. złotego trójkąta: władza–nauka–biznes. Trwają dalsze prace powołanych wówczas zespołów problemowych nad szerszym zastosowaniem technologii smart przy rozwoju środków miejskich jako inteligentnych miast. Podsumowanie dotychczasowych działań w tym zakresie zaprezentował Krzysztof Kilian, przewodniczący zespołu problemowego Smart City.
Kolejne posiedzenie Konwentu odbędzie się 26.10.2023 r. na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i poświęcone będzie najnowocześniejszym technologiom medycznym.
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach; zdjęcia z wydarzenia można znaleźć na stronie www.faru.edu.pl.

Politechnika Gdańska w mediach

Według danych z monitoringu mediów w dn. 24.04–7.05.2023 r. w mediach tradycyjnych i społecznościowych ukazało się łącznie 1431 wzmianek na temat Politechniki Gdańskiej, w tym ponad tysiąc w prasie, telewizji, radiu i na portalach.
 
Informacja nt. uruchomienia Centrum Kompetencji STOS PG i prezentacji superkomputera Kraken ukazała się w najważniejszych mediach lokalnych i ogólnopolskich, m.in.:

PAP TVP RMF TOK FM Trojmiasto.pl

Polish Science

Wynalazek z Politechniki Gdańskiej Polskim Produktem Przyszłości.

Więcej

Polska Agencja Prasowa (PAP)

Student Politechniki Gdańskiej zaprojektował urządzenie wylotowe do karabinu snajperskiego, które zmniejszy odczuwalny odrzut broni.

Więcej

Radio Eska

Studenci Politechniki jako jedyni w Polsce będą współpracować z Europejską Agencją Kosmiczną.

Więcej

Forbes

Katarzyna Wojdalska zbudowała narzędzie, które pomaga stronom internetowym w redukcji śladu węglowego. Współzałożycielka fundacji Ec0hub, która trafiła na listę Forbes „25 przed 25”, na Politechnice Gdańskiej studiowała nanotechnologię.

Więcej

Onet

Rekordowa lekcja o inżynierii materiałowej m.in. na Politechnice Gdańskiej.

Więcej

Zarządzenia i pisma okólne

Zarządzenia i pisma okólne

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 18/2023 z 28.04.2023 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania Liderów-Asystentów oraz Asystentów (społecznych) w ramach projektu „Asystent studenta z ASD”

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 19/2023 z 28.04.2023 r. w sprawie: powołania członków Uczelnianego Forum Dziekanatów Politechniki Gdańskiej na okres do 31 sierpnia 2024 r.

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 20/2023 z 28.04.2023 r. w sprawie: powołania Komisji ds. rekrutacji cudzoziemców na studia I stopnia na rok akademicki 2023/2024

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 21/2023 z 28.04.2023 r. w sprawie: organizacji roku akademickiego 2023/2024

PISMO OKÓLNE KANCLERZA PG nr 4/2023 z 25.04.2023 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejsc postojowych przez studentów studiów stacjonarnych na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej 

Komunikaty

Warsztaty „Zarządzanie ryzykiem w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na warsztaty pn. „Zarządzanie ryzykiem w projektach” organizowane dn. 18.05.2023 r. w godz. 9.00–14.00.

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja uczestnictwa poprzez formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kalendarium

11 maja 10.30–12.30
https://link.pg.edu.pl/zm7RU

SeaSentinel After Action Report

Koło Naukowe SimLE zaprasza na SeaSentinel After Action Report – prezentację podsumowującą udział w konkursie RoboBoat2023, który odbył się w marcu br. w Stanach Zjednoczonych.
11 maja 13.00–14.30

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii

Wydział Zarządzania i Ekonomii zaprasza na obronę rozprawy doktorskiej pt. „Działania marketingowe przedsiębiorstw energetycznych a ich wizerunek” mgr. Jakuba Dąbrowskiego.
17 maja 11.15–13.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
18 maja 10.00–11.00
https://ncn.clickmeeting.com/szkolenie-dla-wnioskodawcow-rozliczanie-projektow-raporty-koncowe/register

Rozliczanie projektów – raporty końcowe

Co powinien zawierać raport; proces oceny raportów, najczęściej pojawiające się błędy w raportach.
19 maja 10.00–11.30
https://ncn.clickmeeting.com/szkolenie-dla-wnioskodawcow-jak-przygotowac-dobry-wniosek-/register

Jak przygotować dobry wniosek?

Informacje na temat kształtu wniosku oraz metodyki wypełniania formularza. Szkolenie poprowadzi dr Monika Pobiega – koordynator dyscyplin NZ. Organizator: NCN. Limit miejsc: 60 – decyduje pierwszeństwo zgłoszeń.
25 maja–28 maja

Bałtycki Festiwal Nauki

Ponad 100 różnych propozycji z 40 dyscyplin naukowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych podczas tegorocznej, 20. edycji Bałtyckiego Festiwalu Nauki.
28 maja 11.00–16.00
https://faru.edu.pl/pl/piknik-2023

Piknik Nauki Fahrenheita

Uczelnie Fahrenheita zapraszają na Piknik Nauki Fahrenheita, który odbędzie się 28.05.2023 na Górze Gradowej w Gdańsku.
1 czerwca–2 czerwca
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/blue-economy-baltic-forum-2023-rejestracja

Blue Economy Baltic Forum

Międzynarodowe forum ekonomiczne odbędzie się stacjonarnie w dn. 1–2.06.2023 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.