Nr 279/13 kwietnia 2023

Nauka

Studenci PG ze stypendium MEiN za osiągnięcia naukowe

Minister Edukacji i Nauki przyznał stypendia naukowe dla najlepszych studentów. Stypendia MEiN przyznano 414 studentom z całej Polski za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Dzięki temu stypendia otrzymali najlepsi studenci reprezentujący niemal wszystkie (45 z 47) dyscypliny naukowe i artystyczne.

W gronie stypendystów znalazło się troje studentów z Politechniki Gdańskiej:

 • Michał Koruszowic (inżynieria biomedyczna),
 • Szymon Królak (nanotechnologia),
 • Maria Renke (inżynieria biomedyczna).

Stypendium Ministra jest wypłacane jednorazowo, a jego wysokość wynosi 17 tys. zł.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Zmodernizowane Laboratorium Energoelektroniki na WEiA

Zmodernizowane Laboratorium Energoelektroniki

Zmodernizowane Laboratorium Energoelektroniki na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki zostało udostępnione do zajęć w budynku wydziału przy ul. Sobieskiego 7.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu w programie GDAŃSK TECH CORE EDU FACILITIES. Modernizacja, uwzględniająca aktualne standardy i wymogi nauczania akademickiego, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska przemysłowego dotyczących podwyższenia jakości praktycznego kształcenia inżynierskiego. Modernizacja sprzyja także poszerzeniu oferty kształcenia studentów zagranicznych.

W ramach projektu uruchomiono sześć kompleksowych stanowisk dydaktycznych zbudowanych z modułów certyfikowanego zestawu ćwiczeniowego PE-5000 firmy K&H MFG C. LTD, na których można przeprowadzać pełen zestaw programowych ćwiczeń laboratoryjnych w zakresie badań podstawowych elementów i układów energoelektronicznych. Do każdego ćwiczenia przygotowano instrukcje w języku polskim i angielskim. Ponadto w ramach projektu przeprowadzono modernizację pomieszczenia oraz instalacji elektrycznej, a także uzupełniono wyposażenie sali w meble i pomoce dydaktyczne.

Dr inż. Roland Ryndzionek liderem nauki

Dr inż. Roland Ryndzionek liderem nauki

Dr inż. Roland Ryndzionek pozyskał  kwotę 1 494 312,50 zł na realizację „Projektu i realizacji wysokosprawnościowej turbiny wiatrowej w oparciu o wolnoobrotowy bezprzekładniowy, wielofazowy dwustronnie zasilany generator indukcyjny” w ramach programu LIDER. Projekt będzie realizowany do 1.02.2026.

Celem projektu jest opracowanie nowej konstrukcji wolnoobrotowego, bezszczotkowego generatora indukcyjnego, dwustronnie zasilanego oraz układu sterowania. Projekt wpisuje się w tematykę nowoczesnych bezszczotkowych generatorów elektrycznych, a zwłaszcza generatorów bez magnesów stałych, które mają zastosowanie np. w farmach wiatrowych. W ramach projektu zbudowany zostanie prototyp generatora w wersji pięciofazowej wraz z przeprowadzeniem testów laboratoryjnych oraz syntetycznych.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w Aktualnościach.

Konkurs na projekt koncepcyjny obiektu wykonanego z łopaty turbiny wiatrowej

W ramach realizacji projektu „Gospodarka w obiegu zamkniętym dla łopat turbin wiatrowych” (program Ventus Hydrogenii Redivivus) organizowany jest konkurs architektoniczny. Jego celem jest wyłonienie najlepszych projektów koncepcyjnych umożliwiających budowę tymczasowego obiektu budowlanego w postaci wiaty rowerowej oraz dowolnego innego obiektu budowlanego z wykorzystaniem wycofanej z eksploatacji, poddanej recyklingowi łopaty turbiny wiatrowej.

W konkursie wyróżniono dwie kategorie:

 • projekt koncepcyjny wiaty rowerowej,
 • projekt koncepcyjny dowolnego obiektu budowlanego.

Uczestnik konkursu składa pracę konkursową w jednej z dwóch kategorii lub w każdej z kategorii niezależnie.

Etapy konkursu:

 • etap I – termin składania prac konkursowych upływa 14.04.2023;
 • etap II – wystawa zgłoszonych prac konkursowych (hol przed Biblioteką PG w Gmachu Głównym PG) 25–28.04.2023;
 • etap II – ogłoszenie listy laureatów 28.04.2023 (Dziedziniec Fahrenheita – Gmach Główny PG);
 • etap III – przekazanie dyplomów 28.04.2023 (Dziedziniec Fahrenheita – Gmach Główny PG).

W konkursie, dla każdej z dwóch kategorii niezależnie, przewiduje się następujące nagrody:

 1. nagrody pieniężne:
 • I miejsce – 2 000 zł,
 • II miejsce – 1 500 zł,
 • III miejsce – 1 000 zł;
 1. nagrody rzeczowe – statuetki i dyplomy.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Stypendia NAWA dla najlepszych doktorantów

Szkoła Doktorska informuje o uruchomieniu akcji stypendialnej dla najlepszych doktorantów realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej. Do zdobycia jest 30 stypendiów finansowanych z projektu „STERowanie w kierunku Umiędzynarodowienia Szkoły Doktorskiej” (numer projektu / umowy: PPI/STE/2020/1/00023/U/00001; nr wewnętrzny zadania: 034679, akronim: „GUT Beyond Borders), współfinansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach Programu „STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich”.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej w Aktualnościach.

Granty Interwencyjne NAWA – nabór wniosków 2023

Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o istotnych konsekwencjach globalnych lub regionalnych.

Wnioski składane w Programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie środków finansowych (grantu) możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utraty unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

Udział w Programie umożliwi naukowcom podejmowanie badań interwencyjnych we współpracy międzynarodowej oraz wypracowanie rozwiązań istotnych dla reagowania na przełomowe wydarzenia.

W ramach programu mogą być finansowane następujące działania:

 • koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działań w Projekcie,
 • koszty podróży i utrzymania dotyczące realizacji Projektu,
 • koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji Projektu.

Wniosek należy sporządzić w języku angielskim.

Politechnika Gdańska może złożyć maksymalnie 3 wnioski o finansowanie projektów w ogłoszonym konkursie, chęć uczestnictwa w ww. konkursie należy zgłosić poprzez wypełnienie zgłoszenia projektu w systemie MojaPG Projekty do 12.06.2023 r. W przypadku zgłoszenia większej liczby aplikacji zostanie przeprowadzona wewnętrzna preselekcja przedstawionych pomysłów projektów.

Nabór wniosków jest prowadzony w dwóch rundach:

1) 3.04–30.06.2023 r. do godz. 15.00 czasu lokalnego,
2) 1.09–15.11.2023 r. do godz. 15.00 czasu lokalnego  

lub do wyczerpania alokacji.

Aplikować można wyłącznie poprzez system teleinformatyczny NAWA.

Wnioski należy składać w Centrum Zarządzania Projektami w następujących terminach:

1) w I rundzie do 16.06.2023 r.,
2) w II rundzie do 3.11.2023 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie NAWA. Osoba do kontaktu w Centrum Zarządzania Projektami: Magdalena Drywa

Program STER NAWA – nabór wniosków 2023

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie STER NAWA – umiędzynarodowienie szkół doktorskich. Celem głównym Programu jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich. Cele szczegółowe:

 1. doskonalenie jakości kształcenia w szkołach doktorskich oraz jakości badań naukowych prowadzonych przez doktorantów poprzez wykorzystanie międzynarodowych doświadczeń w tym zakresie;
 2. zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów;
 3. rozwijanie działań związanych z umiędzynarodowieniem „w domu”;
 4. wspieranie długotrwałej współpracy międzynarodowej szkół doktorskich;
 5. pozyskanie doktorantów cudzoziemców oraz promotorów z zagranicy;
 6. wsparcie stypendialne dla doktorantów zagranicznych oraz doktorantów z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej.

Program skierowany jest do polskich instytucji, które prowadzą szkoły doktorskie, a także mają doświadczenie w przyjmowaniu cudzoziemców na studia oraz koordynują lub uczestniczą w programach międzynarodowej wymiany doktorantów.

Politechnika Gdańska może złożyć maksymalnie 1 wniosek o finansowanie projektów w ogłoszonym konkursie, chęć uczestnictwa w ww. konkursie należy zgłosić poprzez wypełnienie zgłoszenia projektu w systemie Moja PG Projekty do dnia 12 czerwca 2023 r. W przypadku zgłoszenia większej liczby aplikacji zostanie przeprowadzona wewnętrzna preselekcja przedstawionych pomysłów projektów.

Informacje dla aplikujących:

 • w Programie nie dopuszcza się realizacji projektu w formule partnerskiej;
 • projekt może być realizowany pomiędzy 1.01.2024 a 31.12.2026 r.; czas realizacji: od 1 do 36 miesięcy;
 • wnioski projektowe należy składać w Centrum Zarządzania Projektami do 21.06.2023 r.;
 • ostateczny termin przesłania wniosku do NAWA upływa 28.06.2023 r. o godz. 15.00 czasu lokalnego. Aplikować można wyłącznie poprzez system teleinformatyczny NAWA;
 • więcej informacji znajduje się na stronie NAWA;
 • osoba do kontaktu w Centrum Zarządzania Projektami: Magdalena Drywa

III Konkurs Programu ERA-NET ICRAD: International Coordination of Research on Infecti

Partnerstwo ICRAD ERA-NET skupia podmioty z 8 krajów w celu opracowania wspólnych programów badań i innowacji w zakresie zdrowia zwierząt.

Tematyka III Konkuru Programu ERA-NET ICRAD dotyczy następujących zagadnień: wpływ chorób pasożytniczych i zmian klimatu na zdrowie zwierząt gospodarskich, rozwój strategii kontroli i zapobiegania, w tym nowe szczepionki i technologie diagnostyczne.

Warunki aplikowania:

 • wnioskodawcami w konkursie mogą być organizacje badawcze, mikro / małe / średnie / duże przedsiębiorstwa oraz grupy podmiotów. Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych.
 • III Konkurs Programu ERA-NET ICRAD – Call 2023 jest dwuetapowy:
  • termin składania wniosków wstępnych (pre-proposal): 1.06.2023, 15.00 CEST;
  • termin składania wniosków pełnych (full proposal): 4.12.2023, 15.00 CET;
  • wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni przez NCBR o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. 

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami. Zapytania w sprawie konkursu należy kierować na adres pm.czp@pg.edu.pl.

III Konkurs w ramach Programu INNOGLOBO

Program INNOGLOBO umożliwia podmiotom z Polski nawiązywanie współpracy badawczo-rozwojowej (w zakresie różnorodnych obszarów tematycznych) z partnerami zagranicznymi z tych państw, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne. Warunkiem jest uczestnictwo w projekcie przynajmniej jednego partnera zagranicznego oraz wpisywanie się zakresu tematycznego projektu w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Warunki aplikowania:

 • wnioskodawcami w konkursie mogą być organizacje badawcze, mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa oraz grupy podmiotów. Zarówno organizacje jak i przedsiębiorcy mogą otrzymać środki na sfinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych;
 • III Konkurs w ramach Programu INNOGLOBO jest jednoetapowy: termin składania wniosków pełnych (proposal) upływa 30.09.2023.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami. Kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: Iga Szpunar, Agnieszka Głowacz-Różyńska

Konkurs Engineer 4 Science 2023

4 Science Institute zaprasza absolwentki oraz absolwentów studiów I stopnia do wzięcia udziału w tegorocznym konkursie na najlepszą pracę dyplomową. Głównym celem konkursu jest wyłonienie i promowanie wyróżniających się absolwentów uczelni wyższych z obszarów:

 • automatyka,
 • bioinformatyka,
 • cyberbezpieczeństwo,
 • elektromobilność,
 • elektrotechnika,
 • elektronika,
 • fizyka techniczna,
 • geoinformatyka,
 • informatyka,
 • inżynieria biomedyczna,
 • inżynieria i analiza danych,
 • robotyka,
 • sztuczna inteligencja,
 • telekomunikacja,
 • teledetekcja i geonauka,
 • uczenie maszynowe

i pokrewnych poprzez ocenę merytoryczną ich prac dyplomowych przez reprezentantów z przemysłu oraz uczelni.

Do konkursu zgłoszona może zostać praca dyplomowa I stopnia, która spełnia łącznie poniższe wymogi:

 • została przygotowana w języku polskim lub angielskim;
 • została obroniona przez studenta/ów ww. kierunku w okresie od 1.04.2022 do 31.03.2023;
 • autor pracy otrzymał średnią ocenę minimum 4.5 (od promotora i recenzenta) lub znalazł się w gronie 15 najlepszych prac na wydziale i kierunku studiów;
 • zgoda na zgłoszenie pracy oraz na udostępnianie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu.

Pracę dyplomową należy zgłosić w portalu internetowym organizatora konkursu https://4scienceinstitute.org do 8.05.2023 r.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej 4 Science Institute (regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy).

Współpraca V4 – Korea (II konkurs)

W ramach Współpracy krajów Grupy Wyszehradzkiej i Republiki Korei uruchomiono II konkurs na projekty badawcze z zakresu Clean Energy oraz Bio and Material fields. Celem konkursu jest rozwój współpracy w obszarze nauki i technologii oraz innowacyjności poprzez finansowanie wspólnych projektów.

Warunki aplikowania:

 • Wnioskodawcami w konkursie mogą być organizacje badawcze, mikro / małe / średnie / duże przedsiębiorstwa oraz grupy podmiotów;
 • każde konsorcjum powinno składać się z co najmniej 3 partnerów: jednego z Korei i dwóch z dwóch różnych krajów V4 uczestniczących w konkursie;
 • II Konkurs Współpraca V4 – Korea jest jednoetapowy: termin składania wniosków pełnych (full proposal) upływa 12.05.2023;
 • wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni przez NCBR o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami. Zapytania w sprawie konkursu należy kierować na adres: pm.czp@pg.edu.pl

Od pomysłu do projektu – granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

Centrum Zarządzania Projektami zaprasza na szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu – poznaj granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych”, które odbędzie się 21.04.2023 r. (piątek) w godz. 10.00–12.00 (gmach B, sala 418).

Szkolenie adresowane jest do:

 • naukowców na każdym etapie kariery naukowej – od naukowców początkujących po doświadczonych, o uznanym dorobku naukowym;
 • naukowców pragnących pozyskać grant na zbudowanie własnego zespołu badawczego na PG;
 • naukowców szukających finansowania na realizację twórczych i nowatorskich pomysłów badawczych we wszystkich dziedzinach wiedzy;
 • osób wspierających pozyskanie i realizację projektów na Politechnice Gdańskiej.

Cele szkolenia:

 • poznanie korzyści z pozyskania i realizacji grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych,
 • poznanie zasad i reguł aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych,
 • zdobycie umiejętności skutecznego wyszukiwania konkursów i kluczowych dokumentów konkursowych.

Program szkolenia:

10.00–10.05 – powitanie uczestników

10.05–10.20 – dlaczego warto realizować granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC); wprowadzenie do programu Horyzontu Europa i Grantów ERC

10.20–11.30 ­– granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych:

 • ERC Starting Grant
 • ERC Consolidator Grant
 • ERC Advanced Grant
 • ERC Synergy Grant

Spotkanie poprowadzi mgr Renata Downar-Zapolska z Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych Unii Europejskiej Polska Północna, Centrum Zarządzania Projektami PG.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza. Zgłoszenia przyjmowane będą do 19.04.2023 r. do godz. 15.00. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które zakwalifikują się na szkolenie, zostaną poinformowane drogą mailową.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

Dn. 20.04.2023 r. o godz. 11.00 w sali E-28 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Michała Kosmeckiego pt. „Interakcje układów przesyłowych prądu stałego ze szczególnym uwzględnieniem pracy wyspowej systemu elektroenergetycznego”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny, promotorem pomocniczym – dr hab. inż. Robert Małkowski, prof. PG.

Rozprawa doktorska i opinie recenzentów zostały udostępnione na stronie WEiA oraz w Czytelni Biblioteki PG.

Osoby zainteresowane udziałem w obronie proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres katarzyna.pankowska@pg.edu.pl do dn. 14.04.2023 r.

Zarządzenia i pisma okólne

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 14/2023 z 6.04.2023 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy dotyczącej przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 15/2023 z 6.04.2023 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy dotyczącej przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dla osób niebędących pracownikami Politechniki Gdańskiej

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 14/2023 z 5.04.2023 r. w sprawie: powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do rekrutacji na studia I i II stopnia

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 15/2023 z 5.04.2023 r. w sprawie: powołania Rady Programowej ds. zadania WP2 Human Dimension w projekcie ENHANCE+

Komunikaty

Elektroniczne wnioskowanie o wypożyczenie dokumentów z archiwum PG

Centrum Obiegu Dokumentów informuje, że od 1.05.2023 r. wnioski o wypożyczenie dokumentów z archiwum PG zostają włączone do elektronicznego obiegu dokumentów w systemie EZD.

Zainteresowani pracownicy będą mogli wziąć udział w szkoleniu online z obsługi e-wniosku w systemie EZD. Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach do wyboru:

 • 18.04.2023 r. godz. 9.00–10.00,
 • 21.04.2023 r. godz. 13.00–14.00.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia w tym zakresie znajdują się na stronie COD w zakładce szkolenia on-line (informacje dostępne po zalogowaniu). 

Nowe rozwiązania w systemie EZD

Dn. 12.04.2023 r. została zainstalowana nowa wersja systemu EZD (3.112). Aktualizacja systemu zawiera szereg nowych funkcjonalności, dla których przygotowano szczegółowe instrukcje.

Po uruchomieniu nowej wersji systemu EZD, rekomendowane jest, aby każdy użytkownik wyczyścił pamięć podręczną przeglądarki [cache] (Ctrl+Shift+Delete). Konieczne także jest zainstalowanie nowej wersji wtyczki AddIn.

Więcej informacji dotyczących nowych rozwiązań i instrukcji znajduje się w zakładce Aktualności na stronie Centrum Obiegu Dokumentów.

Kalendarium

15 kwietnia 00.00–23.59
https://pg.edu.pl/sapg/2023-02/pierwszy-akademicki-turniej-tenisa-stolowego

Pierwszy Akademicki Turniej Tenisa Stołowego

Zaproszenie na Pierwszy Akademicki Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Stowarzyszenia Absolwentów PG i Samorządu Studentów PG
18 kwietnia 09.00–10.00
https://pg.edu.pl/doad/ezd/szkolenia-online

Elektroniczny wniosek o wypożyczenie akt z archiwum

Centrum Obiegu Dokumentów zaprasza na szkolenie online z zakresu wdrażanego od 1 maja br. procesu elektronicznego wnioskowania o wypożyczenie akt z archiwum.
20 kwietnia–21 kwietnia
https://eua.eu/events/237-2023-eua-annual-conference.html

Konferencja EUA 2023

Tematem wiodącym konferencji będzie oddziaływanie uniwersytetów na otaczające je środowisko społeczno-biznesowe i kształtowanie przez nie kluczowych zasad w czasach wielkich zmian czy kryzysu.
21 kwietnia 11.30–13.35
https://ftims.pg.edu.pl/nauka/rada-dziedziny-naukowej-nauki-scisle/doktoraty-stary-tryb

Obrona rozprawy doktorskiej na WFTIMS

21.04.2023 r. o godz. 11.30 w s. 121 GG, odbędzie się w trybie hybrydowym obrona rozprawy doktorskiej dr. hab. n. techn. Jana Pawła Kozickiego „Numerical modeling of quantum dynamical processes”.
21 kwietnia 13.00–14.00
https://pg.edu.pl/doad/ezd/szkolenia-online

Elektroniczny wniosek o wypożyczenie akt z archiwum

Centrum Obiegu Dokumentów zaprasza na szkolenie online z zakresu wdrażanego od 1 maja br. procesu elektronicznego wnioskowania o wypożyczenie akt z archiwum.
26 kwietnia 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej