Nr 276/23 marca 2023

Z życia uczelni

Politechnika Gdańska w QS World University Rankings by Subject 2023

Tegoroczna edycja rankingu przyniosła poprawę wyników Politechniki Gdańskiej w przypadku trzech kategorii oraz uzyskanie takiego samego wyniku w przypadku kolejnych dwóch. W rankingu QS World University Rankings by Subject 2023 uczelnie są klasyfikowane w ramach grup przedmiotów (tzw. broad subjects) oraz szczegółowych przedmiotów (tzw. narrow subjects).

Nasza uczelnia klasyfikowana jest w grupie przedmiotów "Engineering & Technology", gdzie otrzymała łącznie 63,1 pkt, co pozwoliło na zajęcie 391 lokaty w skali globalnej. Jest to czwarta pozycja w tej kategorii wśród polskich uczelni, za Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską oraz Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Warto podkreślić, że porównaniu do roku 2022 Politechnika poprawiła swój wynik, wchodząc do czwartej setki uczelni światowych w tej grupie przedmiotów. Szczególnie wysoko nasza Uczelnia uplasowała się w kryterium „Citations per Paper”, gdzie uzyskała 74,6 pkt, co przyniosło najlepsze miejsce wśród polskich uczelni technicznych.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Centrum Analiz Strategicznych.

Nowi profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy. Uroczyste promocje akademickie

Dn. 29.03.2023 r. godz. 11.15 odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu PG z okazji Święta Uczelni. Podczas wydarzenia rektor PG dokona uroczystych promocji na stopnie doktorów habilitowanych i doktorów oraz przyjmie w poczet profesorów tytularnych. Wręczone zostaną także wyróżnienia dla osób wpisanych do Złotej Księgi PG oraz nagród Dyplom Roku 2022.

W ramach uroczystości rozstrzygnięty zostanie również konkurs o nagrody za „Dyplom Roku”. To wyróżnienie Rektora PG dla autorów najlepszych prac dyplomowych magisterskich, obronionych na każdym z wydziałów. Uroczystość uświetni Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej.

Tego dnia w godz. 11.00–13.00 obowiązywać będą godziny rektorskie

Tysiące uczniów na Ogólnopolskim Dniu Otwartym Politechniki Gdańskiej

Ogólnopolski Dzień Otwarty Politechniki Gdańskiej. Fot. Krzysztof Krzempek / PG
 

W imieniu rektora PG prof. Krzysztofa Wildego serdecznie dziękujemy całej Społeczności Akademickiej Politechniki Gdańskiej za ogromne zaangażowanie w realizację Ogólnopolskiego Dnia Otwartego PG. Razem daliśmy radę!

Relację z wydarzenia można obejrzeć na stronie Radia Gdańsk. Dodatkowe informacje o współpracy PG ze szkołami znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej dn. 15.03.2023 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • zatwierdzenia propozycji Zgromadzenia Związku Uczelni w Gdańsku imienia Daniela Fahrenheita dotyczącej przekazania przez Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny i Politechnikę Gdańską części subwencji na rzecz Związku Uczelni w Gdańsku imienia Daniela Fahrenheita,
 • ustalenia indywidualnej ścieżki kształcenia „Macromolecular chemistry” w ramach dyscypliny Nauki Chemiczne w Programie kształcenia w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej,
 • ustalenia programu studiów dla kierunku Architektura prowadzonego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej,
 • ustalenia programu dla nowo utworzonych studiów podyplomowych Energetyka jądrowa w nowoczesnej gospodarce prowadzonych w Centrum Energetyki Jądrowej,
 • wprowadzenia zmienionych nazw dyscyplin naukowych w ustalonych programach studiów obowiązujących na Politechnice Gdańskiej,
 • wprowadzenia zmian w Uchwałach Senatu PG nr 235/2022/XXV z 15 czerwca 2022 r. oraz nr 236/2022/XXV z 15 czerwca 2022 r.,
 • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektów: Niskoemisyjne autonomiczne/półautonomiczne statki o napędzie hybrydowym do obsługi morskich farm wiatrowych akronim SOVtBAL, ENHANCEplus akronim ENHANCEplus, BIOSOLFarm – Gospodarstwa Południowego Bałtyku jako istotny element systemów energii odnawialnej akronim BIOSOLFarm.

Rzecznik praw i wartości akademickich wraz z zespołem przedstawili raport z ankiety dotyczącej zachowań mobbingowych i dyskryminacji na Politechnice Gdańskiej w percepcji pracowników administracyjnych, inżynieryjno-technicznych i obsługi. Mgr inż. Paweł Zariczny, dyrektor Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności omówił działalność Centrum. Prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji przekazał informacje na temat planowanych zmian w Statucie Politechniki Gdańskiej. Prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju omówił przygotowanie Uczelni Fahrenheita do utworzenia federacji w ramach projektu „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni”. Prof. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki przedstawił informacje o działalności Uczelni w ramach programu IDUB. Radca prawny Wojciech Łabiak przekazał informacje o Regulaminie świadczenia usług prawnych na PG, natomiast Agnieszka Skotnicka, przewodnicząca SSPG przedstawiła informacje o działalności Samorządu Studentów PG.

Nauka

Warsztaty „Elementy dobrego wniosku do ERC”

Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) zaprasza na warsztaty „Elementy dobrego wniosku do ERC”, które odbędą się online 29.03.2023 r. w godz. 10.00–13.00. Warsztaty skierowane są wyłącznie dla naukowców, którzy planują aplikować o grant ERC. Akceptacja udziału w warsztatach zostanie poprzedzona weryfikacją zgłoszeń.

Podczas spotkania zostaną omówione następujące tematy:

 • najważniejsze elementy wniosku,
 • budżet projektu ERC,
 • proces i kryteria oceny ERC,
 • dobre praktyki.

Spotkanie poprowadzi ekspertka KPK Katarzyna Kubica-Oroń.

Więcej informacji na temat warsztatów, w tym program oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie KPK. Informacji w zakresie aplikowania o granty ERC udziela mgr Renata Downar-Zapolska, Horyzontalny Punkt Kontaktowy ds. programu Horyzont Europa, Centrum Zarządzania Projektami.

Interreg Europa Środkowa – rejestracja na seminarium informacyjne online

Dn. 4.04.2023 r. w godz. 10.00–14.00 odbędzie się webinarium dotyczące kolejnego naboru w programie Interreg Europa Środkowa.

W trakcie spotkania organizowanego przez Krajowy Punkt Kontaktowy będzie można uzyskać informacje dotyczące warunków drugiego naboru w programie (budżet, zakres tematyczny naborów, krajowe instrumenty wsparcia beneficjentów itd.) oraz na temat współpracy transnarodowej w Europie Środkowej (program spotkania).

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Rejestracja potrwa do 3.04.2023 do godz. 9.00.

Kontakt w Centrum Zarządzania Projektami – Marta Morańska.

Spotkanie dotyczące Regulaminu realizacji projektów na Politechnice Gdańskiej

Centrum Zarządzania Projektami zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na spotkanie informacyjne dotyczące Regulaminu realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych na Politechnice Gdańskiej [ZR 7/2023]:

 • spotkanie online za pośrednictwem MS Teams – 5.04.2023;
 • spotkanie stacjonarne – 6.04.2023 r., w godz. 12.00–14.00. 

Podczas spotkania odbędzie się prezentacja wprowadzonych zmian.

Uczestników obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Link do spotkania online oraz informacja o miejscu spotkania stacjonarnego zostaną przesłane mailem. Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Warsztaty „Poznaj, zainspiruj się, oceniaj – międzynarodowy program badawczy Horyzont Europa”

Centrum Zarządzania Projektami zaprasza pracowników PG na warsztaty stacjonarne „Poznaj, zainspiruj się, oceniaj – międzynarodowy program badawczy Horyzont Europa” organizowane dn. 6.04.2023 r. w godz. 12.00–14.00. Spotkanie poprowadzą dr inż. Aleksandra Dubiella-Jackowska i dr inż. Magdalena Urbanowicz z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Uczestników obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które zakwalifikują się na szkolenie, zostaną poinformowane mailem o miejscu spotkania oraz o danych, które należy przygotować na spotkanie, aby skutecznie utworzyć profil eksperta Komisji Europejskiej.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

XXII edycja konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego

Organizatorzy Konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego zapraszają do udziału w tegorocznej edycji Konkursu. Nagroda im. Prof. Romualda Szczęsnego to prestiżowa nagroda przyznawana od 2002 r. przez Prezydenta Miasta Gdyni najzdolniejszym absolwentom Politechniki Gdańskiej.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich obronionych w roku kalendarzowym 2022, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, dotyczą nowoczesnych technologii i charakteryzują się innowacyjnością. Termin zgłaszania prac upływa 30.04.2023 r.

Dodatkowe informacje, w tym regulamin konkursu, harmonogram i karta zgłoszenia, dostępne są na stronie internetowej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Rada NCN zmieniła limit realizowanych projektów i składanych wniosków

Centrum Zarządzania Projektami prosi o zapoznanie się z informacją ogłoszoną przez NCN dotyczącą limitów wniosków oraz realizowanych projektów w roli kierownika projektu:

Począwszy od konkursów ogłoszonych 15 marca (OPUS 25 i PRELUDIUM 22), łączna liczba realizowanych przez daną osobę projektów NCN oraz złożonych w NCN wniosków, będących w trakcie oceny lub zakwalifikowanych do finansowania, w których osoba ta wskazana jest jako kierownik projektu, nie będzie mogła przekraczać dwóch. Limit ten zwiększa się do trzech, gdy co najmniej jeden z tych projektów lub wniosków dotyczy konkursu międzynarodowego. W limitach tych nie uwzględnia się konkursów PRELUDIUM BIS i Dioscuri.

Informacja w Centrum Zarządzania Projektami: Joanna BaumAnita WiśniewskaBeata Toma.

Konkurs OPUS 25 NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs OPUS 25 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. W konkursie OPUS 25 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
 • bez udziału partnerów zagranicznych;
 • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych.

Informacje dla aplikujących:

 • wnioski można składać w 26 panelach tematycznych w 3 działach NCN: HS – nauki humanistyczne i społeczne, ST – nauki ścisłe i techniczne, NZ – nauki o życiu;
 • wniosek należy złożyć w formie elektronicznej przez system OSF, zgodnie z procedurą składania wniosków;
 • budżet konkursu: 300 mln PLN;
 • termin naboru upływa 15.06.2023 r. o godz. 16.00;
 • zgłoszenie projektowe w systemie elektronicznym MojaPG należy złożyć do 1.06.2023 r.; pełny wniosek projektowy lub jego kosztorys powinien zostać przedstawiony w Centrum Zarządzania Projektami do 8.06.2023 r. w formie elektronicznej;
 • dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie NCN.

Centrum Zarządzania Projektami prosi o zapoznanie się z informacją zawartą w ogłoszeniu dot. limitów wniosków oraz realizowanych projektów w roli kierownika projektu na stronie NCN:

Począwszy od konkursów ogłoszonych 15 marca (OPUS 25 i PRELUDIUM 22), łączna liczba realizowanych przez daną osobę projektów NCN oraz złożonych w NCN wniosków, będących w trakcie oceny lub zakwalifikowanych do finansowania, w których osoba ta wskazana jest jako kierownik projektu, nie będzie mogła przekraczać dwóch. Limit ten zwiększa się do trzech, gdy co najmniej jeden z tych projektów lub wniosków dotyczy konkursu międzynarodowego. W limitach tych nie uwzględnia się konkursów PRELUDIUM BIS i Dioscuri.

Informacja w Centrum Zarządzania Projektami: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.

Konkurs PRELUDIUM 22 NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 22 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców bez stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy.

Informacje dla aplikujących:

 • zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać maksymalnie z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego;
 • wniosek można złożyć w 26 panelach tematycznych w 3 działach NCN: HS – nauki humanistyczne i społeczne, ST – nauki ścisłe i techniczne, NZ – nauki o życiu;
 • wniosek przesyłany jest w formie elektronicznej przez system OSF, zgodnie z procedurą składania wniosków;
 • budżet konkursu wynosi 30 mln PLN;
 • termin naboru upływa 15.06.2023 r. o godz. 16.00;
 • zgłoszenie projektowe w systemie elektronicznym MojaPG należy złożyć do 1.06.2023 r.; pełny wniosek projektowy lub jego kosztorys powinien zostać przedstawiony w Centrum Zarządzania Projektami do 8.06.2023 r. w formie elektronicznej;
 • dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie NCN.

Centrum Zarządzania Projektami prosi o zapoznanie się z informacją zawartą w ogłoszeniu dot. limitów wniosków oraz realizowanych projektów w roli kierownika projektu na stronie NCN:

Począwszy od konkursów ogłoszonych 15 marca (OPUS 25 i PRELUDIUM 22), łączna liczba realizowanych przez daną osobę projektów NCN oraz złożonych w NCN wniosków, będących w trakcie oceny lub zakwalifikowanych do finansowania, w których osoba ta wskazana jest jako kierownik projektu, nie będzie mogła przekraczać dwóch. Limit ten zwiększa się do trzech, gdy co najmniej jeden z tych projektów lub wniosków dotyczy konkursu międzynarodowego. W limitach tych nie uwzględnia się konkursów PRELUDIUM BIS i Dioscuri.

Informacja w Centrum Zarządzania Projektami: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.

Awanse naukowe

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych:
dr hab. Aneta Panuszko, prof. PG (WCh)

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych:
dr hab. inż. Wojciech Macek, prof. PG (WIMiO)

Kształcenie i dydaktyka

Zajęcia w Akademii Wodorowej PKN ORLEN

Fot. Materiały prasowe PKN Orlen
 

PKN ORLEN uruchomił pierwszy w Polsce program edukacyjny dotyczący wodoru, skierowany do studentów III, IV i V roku i absolwentów uczelni wyższych.

Do udziału w Akademii Wodorowej zostało zaproszonych 30 osób – są to reprezentanci m.in. politechnik: Gdańskiej, Łódzkiej, Rzeszowskiej, Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademii Leona Koźmińskiego i Uniwersytetu Technologicznego w holenderskim Delft.  

Uczestnicy programu poznają działania instalacji produkcyjnych funkcjonujących w różnych gałęziach przemysłu, związane z produkcją wodoru odnawialnego i niskoemisyjnego oraz rozwiązania wynikające z wykorzystania wodoru w transporcie kołowym i kolejowym. Dla najlepszych uczestników programu przygotowano płatne staże.

Głównym celem Akademii jest szkolenie i rozwój kadr wyspecjalizowanych w innowacyjnych technologiach wodorowych oraz ich praktycznym wykorzystaniu w biznesie. Zajęcia potrwają do czerwca 2023 r., będą odbywać się m.in. w siedzibie PKN ORLEN w Płocku, na Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Gdańskiej oraz w fabryce firmy Toyota w Wałbrzychu.

Organizatorem Akademii Wodorowej jest PKN ORLEN, a partnerami są m.in. przedstawiciele przemysłu motoryzacyjnego, tacy jak Toyota, czy kolejowego – PESA Bydgoszcz oraz uczelnie wyższe: Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska i Centrum Badawcze PAN – Konwersja Energii i Źródła Odnawialne.

Dodatkowe informacje i zdjęcia znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach

Współpraca

EDUOFFSHORE WIND 2023. Uczniowie zainteresowani kierunkami przyszłości

Targi Offshore Wind 2023. Fot. mat. organizatora

 

W dn. 14–15.03.2023 r. w hali AmberExpo odbyły się I Edukacyjne Targi Kariery EDUOFFSHORE WIND 2023, które odwiedziło ponad 5 tys. uczniów z ok. 100 szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego.

Na targach swoją działalność zaprezentowało Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej, Wydział Elektrotechniki i Automatyki przygotował m.in. wirtualny spacer edukacyjny przy użyciu gogli VP w gondoli elektrowni wiatrowej. Pracownicy Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poprowadzili warsztaty edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa i analizy ryzyka zagrożeń występujących w środowisku morskim. Jak działa i do czego służy łódź typu RIB „HORNET” opowiadali naukowcy z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, natomiast Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa zademonstrował pojazd podwodny „Albatros”. Ponadto ofertę edukacyjną w kierunkach istotnych dla branży offshore’owej zaprezentował Dział Kształcenia PG.

W panelu dyskusyjnym pt. „Rola uczelni w przygotowaniu kadr dla MEW” wziął udział dr hab. inż. Marek Dzida, pełnomocnik rektora ds. żeglarstwa, który wraz innymi przedstawicielami uczelni z województwa pomorskiego rozmawiał o możliwościach kształcenia dla branży morskiej energetyki wiatrowej.

W finale targów nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego przez Wydział Zarządzania i Ekonomii „Do czego służy wiatr?” i wręczenie nagród ufundowanych przez LZWP PG, MBA PG, CI TASK PG oraz firmę Doraco.

Dodatkowe informacje oraz zdjęcia znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Porozumienie o współpracy z polskim oddziałem grupy Carrier

Maciej Sobczyk, dyrektor Centrum R&D Carrier w Gdańsku oraz prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji. Fot. Krzysztof Krzempek / PG 

Politechnika Gdańska zawarła 14.03.2023 r. porozumienie o współpracy ze spółką Carrier Fire & Security Polska, która jest częścią globalnej grupy Carrier. Sygnatariuszami dokumentu byli: prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji Politechniki Gdańskiej oraz Maciej Sobczyk, dyrektor Centrum R&D Carrier i Marcin Ciszewski Senior HR Manager Carrier Polska i EMEA. Umowa została również parafowana przez obecnych na spotkaniu dziekanów trzech wydziałów PG.

Podpisane porozumienie otwiera drogę do współpracy firmy z pracownikami Politechniki Gdańskiej w zakresie prac badawczo-rozwojowych w takich obszarach jak: zrównoważony rozwój, gospodarka cyrkularna, redukcja CO2 czy neutralność emisyjności w kontekście rozwiązań dla budownictwa i rozwiązań przeciwpożarowych rozwijanych przez firmę Carrier.

Dodatkowe informacje i zdjęcia znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Politechnika Gdańska w mediach

Według danych z monitoringu mediów w dniach 13-19 marca w mediach ukazało się w sumie 626 wzmianek na temat Politechniki Gdańskiej, w tym 343 w prasie, telewizji, radiu i na portalach.

Poniżej kilka najciekawszych publikacji, jakie w minionym tygodniu ukazały się w lokalnych i ogólnopolskich mediach.

Radio Gdańsk

W minionym tygodniu gościem audycji „Pomorze, Nauka, Świat” był prof. Mariusz Kaczmarek, prorektor ds. kształcenia Politechniki Gdańskiej. Tematem rozmowy były inżynieria biomedyczna, a także kwestie, związane z wyborem studiów i kierunków oraz możliwościami rozwoju kariery absolwentów PG.

Więcej

TVP Nauka

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej w ramach współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną sprawdzą jak smary stałe zachowują się w środowisku mikrograwitacji i niskiego ciśnienia.

Więcej

Radio Gdańsk

Gościem audycji „Radiowo-naukowo” była prof. dr hab. inż. Maria Szpakowska z Katedry Inżynierii Zarządzania i Jakości na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Członkini Komisji Nauk Towaroznawczych PAN w Poznaniu, jest laureatką nagrody Ministra Edukacji i Nauki za całokształt działalności naukowej. Prof. Szpakowska opowiadała o tym, czym jest jakość i w jakim stopniu jest związana z towaroznawstwem.

Więcej

WNP.pl

Na łamach portalu dr inż. Marcin Jaskólski, pełnomocnik Rektora ds. energetyki jądrowej Politechniki Gdańskiej prezentuje wyniki analiz systemowych, wskazujących na potrzebę budowy elektrowni jądrowych w Polsce.

Więcej

Spidersweb.pl

Responsly to narzędzie, które pomoże wykryć symptomy depresji czy wypalenia zawodowego. Bada satysfakcję pracownika z pracy, a także jego motywację czy zmęczenie. Może również ostrzec przed niebezpiecznymi dla zdrowia konsekwencjami. Platformę stworzył Karol Koronowicz, absolwent Politechniki Gdańskiej, który prace nad narzędziem rozpoczął podczas studiów na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.

Więcej

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony Rozwój: II edycja kampanii „Rowerem na uczelnię”

Coraz dłuższe dni i perspektywa nadchodzącej wiosny i lata jest dobrą okazją, by wprowadzić w życie nowe, zdrowsze nawyki.

Dn. 3.04.2023 r. rozpoczyna się II edycja kampanii „Rowerem na uczelnię”, która potrwa do 31.10.2023 r. Kampania skierowana jest do wszystkich, którzy poprzez zdrowe i proekologiczne nawyki transportowe chcą zadbać o środowisko naturalne.

Na stronie zrównoważonego rozwoju PG będzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące kampanii. We czwartek 23.03.2023 o godz. 14.00 zostanie tam zamieszczone zadanie do rozwiązania. Osoba, która jako pierwsza wyśle poprawną odpowiedź na adres rowery@pg.edu.pl, otrzyma praktyczny upominek.

Kultura

UCK i PG zapraszają na jazz w szpitalu

 Trio skrzypaczki jazzowej Alexy Torres Skillicorn wystąpi w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Wydarzenie organizowane jest przez UCK w partnerstwie z Politechniką Gdańską i fundacją Fulbright Polska. Koncert odbędzie się 24.03.2023 r. (piątek) o godz. 11.30 w holu Centrum Medycyny Inwazyjnej UCK przy ul. Smoluchowskiego 17.

Liderką grupy jest pochodząca z Austin w Teksasie skrzypaczka jazzowa i badaczka Alexa Torres Skillicorn. Dzięki grantowi fundacji Fulbright Polska artystka nie tylko koncertuje, ale prowadzi również badania nad polską tradycją gry na skrzypcach. 

Podczas koncertu artyści zaprezentują aranżacje klasycznych standardów jazzowych, bossa novy, ale także autorskie kompozycje oraz repertuar pochodzący ze świeżo nagranego albumu, którego premiera odbędzie się w tym roku. W skład trio wchodzą: Alexa Torres Skillicorn – skrzypce, Michał Bąk – kontrabas, Krzysztof Pawłocki – gitara.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Zarządzenia i pisma okólne

Zarządzenia i pisma okólne

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 11/2023 z 13 marca 2023 r. w sprawie utworzenia Biura Konsorcjum „Nauka dla morza”

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 12/2023 z 17 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia rekrutacji standardowej do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej i składów komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2023/2024

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 12/2023 z 15 marca 2023 r. w sprawie godzin rektorskich w dniu 29 marca 2023 r. na Politechnice Gdańskiej w związku ze Świętem Uczelni

Komunikaty

II edycja warsztatów z mediacji

Dział Współpracy Międzynarodowej zaprasza pracowników administracyjnych na warsztaty z mediacji organizowane w ramach projektu „Hej, wszystko OK?”.

Kwietniowe warsztaty, podobnie jak w przypadku pierwszej edycji, poprowadzi Magdalena Grabarczyk-Bródka z Gdańskiego Centrum Mediacji. W trakcie spotkań będziemy rozmawiać o tym, czym są mediacje, jakie są ich zasady, kim jest mediator oraz jak wykorzystywać mediacje w pracy na uczelni. 

Rejestrując się na zajęcia pracownicy mają do wyboru zajęcia w ramach jednej z dwóch grup:
– grupa III: 19.04.2023 (środa) i 20.04.2023 (czwartek) w godz. 9.00–13.00;
– grupa IV: 26.04.2023 (środa) i 27.04.2023 (czwartek) w godz. 9.00–13.00.

Rejestracja na zajęcia potrwa do 7.04.2023 r., liczba miejsc jest ograniczona. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Działu Współpracy Międzynarodowej.

Kalendarium

29 marca 11.15–13.15

Uroczyste Posiedzenie Senatu

Uroczyste posiedzenie Senatu PG z okazji Święta Uczelni
3 kwietnia 14.00–16.00

Spotkanie z kandydatami do Szkoły Doktorskiej na PG

Dn. 3.04.2023 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej.