Nr 270/9 lutego 2023

Z życia uczelni

ACH! PG karnawałowo – zapraszamy na wyjątkowy koncert

Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztof Wilde zaprasza społeczność akademicką i przyjaciół na specjalny koncert Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej, przygotowany na pożegnanie karnawału.

Ostatni dzień karnawału, czyli inaczej ostatki, zapusty, mięsopust, śledzik, podkoziołek albo Mardi Gras – zapraszamy na świętowanie tego dnia wspólnie z Akademickim Chórem Politechniki Gdańskiej, który z muzykami jazzowymi oraz PG Tańczy przygotował koncert muzyki „niepoważnej”. Podczas koncertu usłyszymy m.in. chóralne aranżacje przebojów ABBY, Queen oraz utwory z musicalu West Side Story.

Koncert odbędzie 21.02.2023 r. o godz. 18.00 w holu przed Aulą w Gmachu Głównym. Wszystkie bilety zostały już wyprzedane.

W koncercie wystąpią:

PG Tańczy (Anna i Mateusz Czyżyk)

Akademicki Chór PG po dyrekcją prof. Mariusza Mroza

Bartosz Haliniak – saksofon
Maciej Bąk – fortepian i aranżacje
Grzegorz Nadolny – bas
Maciej Domagalski – perkusja

Nauka

Mała architektura i beton z łopaty turbiny wiatrowej? Naukowcy dadzą nowe życie zużytym materiałom

Na zdjęciu od lewej: prof. Mikołaj Miśkiewicz, prof. Magdalena Rucka, dr inż. Monika Zielińska i dr inż. Marzena Krupińska. Fot. Krzysztof Krzempek / PG 

Zespół badawczy z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska i Wydziału Architektury pod kierunkiem prof. Magdaleny Ruckiej opracuje system zarządzania wycofanymi z eksploatacji łopatami turbin wiatrowych w celu ich ponownego wykorzystania w budownictwie i architekturze.

Łopaty turbin wiatrowych wykonywane są w większości z polimerowego materiału kompozytowego. Są one projektowane średnio na okres 20–25 lat, a po wycofaniu z użytku utylizowane.

Projekt podzielono na trzy równolegle realizowane części, w ramach których zespoły badawcze wypracują metodykę dla kilku wariantów ponownego wykorzystania łopat:

 1. kierowana przez dr inż. Monikę Zielińską, będzie realizowana przez architektów, którzy zorganizują otwarty konkurs architektoniczny na koncepcje wykorzystania łopaty w różnych elementach małej architektury;
 2. naukowcy pod kierunkiem dr. hab. inż. Mikołaja Miśkiewicza, prof. PG ocenią możliwości wykorzystania fragmentów łopat jako elementów nośnych w zastosowaniach budowlanych i infrastrukturalnych;
 3. realizowana pod kierunkiem dr inż. Marzeny Kurpińskiej, będzie polegać na ocenie możliwości wykorzystania zmielonych części łopat jako zamiennika kruszywa do betonu.

Projekt „Gospodarka w obiegu zamkniętym dla łopat turbin wiatrowych” realizowany jest w ramach programu Ventus. Kwota finansowania wynosi 995 830 zł.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

LIDER XIV – spotkanie informacyjne

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne online, dotyczące konkursu LIDER XIV, które odbędzie się 27.02.2023 w godz. 10.00–13.30. Spotkanie poprowadzą eksperci NCBR.

LIDER XIV to konkurs na projekty B+R dla młodych naukowców (do 7 lat po obronie doktoratu) i ich zespołów. W konkursie może wziąć udział wniosek o dowolnym zakresie tematycznym z potencjałem wdrożeniowym.

Planowana agenda spotkania:

10.00–10.05 – powitanie, informacje o zasadach spotkania, przedstawienie prelegentów
10.05–10.35 – informacje ogólne o konkursie XIV Lider
10.35–11.05 – informacje dotyczące systemu 
11.05–11.35 – informacje dotyczące oceny
11.35–11.50 – przerwa
11.50–12.25 – informacje dotyczące kwalifikowalności kosztów 
12.25–12.40 – przerwa
12.40–13.30 – sesja pytań i odpowiedzi (pytania zadane na chat podczas wszystkich prezentacji – odpowiedzi udzielają prelegenci w kolejności zadanych pytań) 

Spotkanie nie będzie nagrywane. Pytania będzie można zadawać za pomocą czatu podczas całego spotkania.

Zapisy na spotkanie odbywają się wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy do 24.02.2023 r. do godz. 12.00. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie NCBR.

INFOSTRATEG V – spotkanie informacyjne

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne online, dotyczące konkursu INFOSTRATEG V, które odbędzie się 3.03.2023 w godz. 10.00–13.30. Spotkanie poprowadzą eksperci NCBR.

Konkurs dotyczy tematu zgłoszonego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii: automatyczna detekcja obiektów topograficznych.

Planowana agenda spotkania:

10.00–10.05 – powitanie, informacje o zasadach spotkania, przedstawienie prelegentów
10.05–10.35 – informacje ogólne o konkursie
10.35–11.05 – informacje dotyczące systemu  
11.05–11.35 – informacje dotyczące oceny
11.35–11.50 – przerwa
11.50–12.25 – informacje dotyczące kwalifikowalności kosztów  
12.25–12.40 – przerwa
12.40–13.30 – sesja pytań i odpowiedzi (pytania zadane na chat podczas wszystkich prezentacji – odpowiedzi udzielają prelegenci w kolejności zadanych pytań) 

Spotkanie nie będzie nagrywane. Pytania będzie można zadawać za pomocą czatu podczas całego spotkania.

Zapisy na spotkanie odbywają się wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy do 2.03.2023 r. do godz. 12.00. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie NCBR.

X konkurs GOSPOSTRATEG (NCBiR)

X konkurs w ramach programu GOSPOSTRATEG obejmuje zagadnienie badawcze pn. Opracowanie Modelu Zarządzania Transformacją Energetyczną województwa śląskiego w kontekście wyzwań związanych z przejściem na nisko i zeroemisyjne nośniki energii (MZTEŚ).

Budżet konkursu wynosi 6 mln zł. Koszty kwalifikowane projektu powinny wynosić nie mniej niż 4 mln zł i nie więcej niż 6 mln zł. Okres realizacji projektu: do 36 miesięcy.

Do konkursu zaproszone są konsorcja, składające się z niebędących przedsiębiorstwami jednostek naukowych, spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń. Maksymalna liczba podmiotów w konsorcjum wynosi 5. Konieczna jest deklaracja o realizacji projektu w ramach działalności niegospodarczej.

Informacje dla aplikujących:

 • wnioski projektowe należy składać wyłącznie w systemie LSI w dn. 17.03–12.05.2023 r. do godz. 16.00;
 • zgłoszenia projektowe w systemie elektronicznym MojaPG należy składać do 21.04.2023 r.; pełen wniosek projektowy lub jego kosztorys powinien zostać przedstawiony w Centrum Zarządzania Projektami najpóźniej do 28.04.2023 r. w formie elektronicznej;
 • dokumentacją konkursową znajduje się na stronie NCBiR;
 • kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.

Konkurs QuantERA Call 2023 (NCBiR)

QuantERA Call 2023 to wspólny międzynarodowy konkurs na wnioski badawcze w ramach Quantum Information and Communication Sciences and Technologies.

Warunki aplikowania:

 • wnioskodawcami w konkursie mogą być organizacje badawcze, mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa oraz grupy podmiotów;
 • dla polskich organizacji badawczych partner przemysłowy nie jest wymagany;
 • do NCBR mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty dotyczą badań przemysłowych i prac rozwojowych;
 • konkurs QuantERA Call 2023 NCBR jest jednoetapowy:
  • termin składania wniosków międzynarodowych: 11.05.2023, 17:00 CET,
  • wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie.

Zgłoszenia projektu do finansowania w systemie MojaPG należy składać najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami; osoby do kontaktu w CZP: Magdalena Urbanowicz, Iga Szpunar

Konkurs QuantERA Call 2023 (NCN)

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią QuantERA II ERA-Net Cofund ogłosiło konkurs QuantERA Call 2023 na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych:

 • Quantum Phenomena and Resources,
 • Applied Quantum Science.

Warunki aplikowania:

 • o finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z 3 krajów biorących udział w konkursie;
 • do NCN mogą wnioskować wyłącznie naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych;
 • zespół badawczy z Polski może otrzymać środki na stypendia i wynagrodzenia, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania oraz na pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego;
 • konkurs QuantERA Call 2023 NCN jest jednoetapowy:
  • termin składania wniosków międzynarodowych: 11.05.2023 r., 17.00 CET,
  • polski zespół badawczy zobowiązany jest do złożenia wniosku krajowego do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami; osoby do kontaktu w CZP: Magdalena UrbanowiczIga Szpunar

Konkurs MINIATURA 7 (NCN)

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 7, do którego można zgłaszać wnioski dotyczące realizacji pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form:

 • badań wstępnych/pilotażowych,
 • kwerendy,
 • stażu naukowego,
 • wyjazdu badawczego lub
 • wyjazdu konsultacyjnego.

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

 1. posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
 2. który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1.01.2011 r.; okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. a regulaminu (w przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich).

Informacje dla aplikujących:

 • budżet konkursu wynosi 20 mln PLN;
 • termin naboru upływa 31.07.2023 r. o godz. 16.00;
 • zgłoszenia projektowe w systemie elektronicznym MojaPG należy składać do 17.07.2023 r.;
 • pełny wniosek projektowy lub jego kosztorys powinien zostać przedstawiony w Centrum Zarządzania Projektami do 24.07.2023 r. w formie elektronicznej;
 • dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie NCN;
 • wnioski można składać w języku polskim lub angielskim;
 • kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.

Konkurs TRUMPF Huettinger na najlepszą pracę inżynierską, magisterską i doktorską

 
Firma TRUMPF Huettinger Sp. z o.o. ogłasza konkurs na najlepszą pracę inżynierską, magisterską i doktorską. Do konkursu można zgłaszać prace w języku polskim i angielskim obronione w roku kalendarzowym 2022, przyporządkowane do jednej z dyscyplin naukowych:
 • automatyka,
 • elektronika,
 • elektrotechnika i technologie kosmiczne,
 • informatyka techniczna i
 • telekomunikacja.

Jury wyłoni 9 laureatów – po 3 autorów prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 17.03.2023 r.

Firma TRUMPF Huettinger zajmuje się projektowaniem, testowaniem i produkowaniem urządzeń zasilających procesy plazmowe, działalność firmy opiera się na trzech stabilnych filarach – produkcji zasilaczy, elektroniki i szaf sterowniczych. Główna siedziba spółki znajduje się w Zielonce pod Warszawą, gdzie mieści się jedno z największych Centrów Badawczo-Rozwojowych w Polsce, zatrudniające niemal 200 inżynierów.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursuformularz zgłoszeniowy, wysokość nagród znajdują się na stronie TRUMPF Huettinger Sp. z o.o.

Demo Day Startup School One

Szkoła Startup zaprasza 15.02.2023 r. na prezentację projektów zespołów startupowych, które ukończyły II edycję programu Startup School One.

Aktualna edycja wydarzenia odbędzie się w Auli PG w Gmachu Głównym (poziom 300). Dla osób, które nie mogą być obecne stacjonarnie jest możliwość uczestnictwa w transmisji przez Ms Teams. Uczestników Demo Day obowiązuje rejestracja.

Informacje o zespołach i projektach dostępne są na stronie internetowej Szkoły Startup.

Współpraca

Projekt badawczy SIRAMIS – spotkanie konsorcjantów

Przedstawiciele WEiANa zdj. od lewej: dr inż. Jarosław Tarnawski, dziekan WEiA dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn, prof. PG
 
W dn. 24–25.01.2023 r. w siedzibie European Defence Agency (EDA) w Brukseli odbyło się trzecie spotkanie konsorcjantów z Holandii (TNO), Niemiec (WTD71/MTG), Hiszpanii (SAES), Norwegii (FFI) i Polski (PG/GUT, AMW/PNA) dotyczące kontynuacji projektu badawczego SIgnatuRe mAnagement countering Multi Influence underwater Sensor threats (SIRAMIS).
Stronę polską reprezentowali pracownicy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG: dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn, prof. PG – dziekan WEiA i dr inż. Jarosław Tarnawski oraz przedstawiciele Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte oraz Agencji Uzbrojenia.
Podczas spotkania określono szczegółowo cele, zadania badawczo-rozwojowe, odpowiedzialność konsorcjantów, harmonogram i budżet projektu (5 mln €). Pracownicy Politechniki Gdańskiej odpowiedzialni będą za sekcję on-board measurement, natomiast pracownicy Akademii Marynarki Wojennej za weryfikację w warunkach morskich opracowanego w ramach projektu systemu wspomagania decyzji bezpiecznego przejścia statku w obliczu zagrożeń.

Uczelnie Fahrenheita

Polskie Elektrownie Jądrowe i Uczelnie Fahrenheita wykształcą kadry dla energetyki jądrowej

Od lewej: Łukasz Młynarkiewicz, wiceprezes Polskich Elektrowni Jądrowych, prof. Piotr Stepnowski, rektor UG, prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor FarU, Tomasz Stępień, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych, prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed oraz prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. Fot. Alan Stocki/UG 
 
Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański zawarły umowę o współpracy ze spółką Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ). Głównym celem podpisanego 2.02.2023 r. porozumienia jest rozwój potencjału kadrowego dla przemysłu jądrowego w ramach projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. W uroczystości wzięli udział wojewoda pomorski Dariusz Drelich i marszałek województwa Mieczysław Struk.
Umowa określa ramy współpracy między Uczelniami Fahrenheita (FarU) a Polskimi Elektrowniami Jądrowymi. Obejmuje m.in. rozwój kierunków związanych z energetyką jądrową, przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy w sektorze energetycznym, przeprowadzanie przez pracowników PEJ wybranych zajęć edukacyjnych dla studentów oraz współorganizowanie wydarzeń i spotkań komunikacyjno-informacyjnych na rzecz rozwoju platformy dialogu społecznego.
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce

Dzień 11 lutego został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowym Dniem Kobiet i Dziewcząt w Nauce. Z okazji tego święta Biblioteka PG, Instytut Matematyki Stosowanej PG, Muzeum Nauki Gdańskiej – Oddział Muzeum Gdańska oraz Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na wystawę pn. „Pionierki, badaczki, liderki. Kobiety gdańskiej nauki”. Ekspozycja poświęcona jest sylwetkom wybitnych prekursorek, badaczek oraz liderek związanych z Uczelniami Fahrenheita, które inspirowały i inspirują kolejne pokolenia kobiet, w tym m.in. prof. Wandzie Szczepule oraz prof. Mariannie Sankiewicz-Budzyńskiej. 

Autorkami tekstów i koncepcji wystawy są: dr Ewa Bojaruniec-Król (MG), Monika Głowińska (MG), mgr Magdalena Jaszcza (UG), dr Anna Lepacka (PG), prof. dr hab. Ewa Łojkowska (UG), prof. dr hab. Beata Możejko (UG), mgr Magdalena Nieczuja-Goniszewska (UG), mgr Marta Szaszkiewicz (UG) oraz mgr Barbara Ząbczyk-Chmielewska (PG). 

Ekspozycja jest dostępna dla zwiedzających do 22.02.2023 r. w holu przed Biblioteką (Gmach Główny), towarzyszy jej wystawa publikacji na temat pionierek, liderek, badaczek.

Odeszli od nas

Pożegnanie. Odszedł Rafał Stepnowski

Rafał Stepnowski, mat. Boeing

 

Najbliższym –

dr Barbarze Stepnowskiej z Wydziału Zarządzania i Ekonomii,
prof. Andrzejowi Stepnowskiemu, prorektorowi ds. nauki PG w latach 2002–2005
oraz prof. Piotrowi Stepnowskiemu, rektorowi Uniwersytetu Gdańskiego

najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci                            

Rafała Stepnowskiego – Męża, Syna i Brata

składają Rektor, Senat i społeczność akademicka Politechniki Gdańskiej


 

Rafał Stepnowski, prezes spółki Boeing Poland, był absolwentem Wydziału Ekonomiki Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2008–2010 ukończył także studia MBA Politechniki Gdańskiej (Program and Project Management). Prowadził wykłady na kursach MBA w zakresie strategii i marketingu. 

Od 2011 r. był członkiem Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz od 2013 r. członkiem Rady Konsultacyjnej Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Drogę zawodową zaczął jako manager w firmach informatycznych. 30 lat temu dołączył do ojca, tworząc firmę rodzinną, produkującą cyfrowe mapy morskie. Ta stała się na tyle atrakcyjna, że zainteresowała firmę Jeppesen, należącą do koncernu Boeing. Awansował w strukturach lotniczego giganta, osiągając pozycję prezesa Boeing Poland. Staraniom Rafała Stepnowskiego miasto Gdańsk zawdzięcza fakt, iż jest obecnie największą lokalizacją globalnego koncernu Boeing w Unii Europejskiej. Dzięki niemu Polskie Linie Lotnicze LOT jako pierwsze w Europie dysponowały maszynami Boeing 787 Dreamliner. Zasłużył się także dla obronności kraju doprowadzając do wzmocnienia polskiej armii przez zapewnienie dostawy 96 helikopterów Apache AH-64, a wcześniej współpracując z Polską Marynarką Wojenną, która została wyposażona, jako jedna z pierwszych na świecie, w cyfrowe mapy nawigacyjne.

Działał też na rzecz rozwoju gospodarczego Polski, Pomorza, Gdańska. Był członkiem zarządu i wiceprzewodniczącym American Chamber Commerce oraz promował współpracę polsko-amerykańską. 

Komunikaty

Dołącz do siatkarskiej reprezentacji pracowników PG

Centrum Sportu Akademickiego organizuje damsko-męską drużynę siatkarską. Poszukiwane są zarówno kobiety, jak i mężczyźni, którzy chcieliby regularnie trenować i reprezentować uczelnię podczas VIII edycji Mistrzostw Polski Pracowników Szkół Wyższych w siatkówce. Organizatorem tych zawodów, które odbędą się w dn. 19–21.05.2023 r. jest Centrum Sportu Akademickiego. Mistrzostwa będą rozgrywane są w dwóch kategoriach: „open” oraz „+50”.

Treningi przygotowujące do mistrzostw odbywają się dwa razy w tygodniu w hali CSA PG:

 • środa, godz. 15.30 (w semestrze letnim termin może ulec zmianie),
 • niedziela, godz. 18.00.

Pracownicy zainteresowani dołączeniem do drużyny siatkarskiej proszeni są o kontakt z koordynatorami:

Szkolenie „Podstawy zarządzania projektami”

Centrum Zarządzania Projektami zaprasza na dwudniowe szkolenie online pn. „Podstawy zarządzania projektami” organizowane w dn. 20–21.02.2023 r. w godz. 9.00–14.00. Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza. Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Link do spotkania zostanie przesłany drogą e-mailową do osób, które zakwalifikowały się na szkolenie.

Kalendarium

15 lutego 11.15–13.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
20 lutego 12.00–14.00
https://pg.edu.pl/szkola-doktorska/dla-promotorow/informacje-dla-promotorow

Szkolenie dla promotorów w Szkole Doktorskiej

Dn. 20.02.2023 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 odbędzie się szkolenie dla promotorów (obecnych i potencjalnych). Spotkanie potrwa ok. 2 godzin i odbędzie się stacjonarnie (WETI B, I p., sala 140)
22 lutego 16.00–18.00
https://pg.edu.pl/szkola-doktorska/dla-promotorow/informacje-dla-promotorow?check_logged_in=1

Szkolenie online dla promotorów w Szkole Doktorskiej

Dn. 22.02.2023 r. o godz. 16.00 odbędzie się szkolenie dla promotorów (obecnych i potencjalnych) w Szkole Doktorskiej prowadzonej wspólnie z IMP PAN i IBW PAN.