Nr 27/16 lutego 2017

Z życia uczelni

PG zamierza zbudować nowoczesne centrum przetwarzania danych

Politechnika Gdańska ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku Centrum STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) wraz z rozwiązaniami technologicznymi. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 27.02.2017 r., natomiast prace konkursowe będą przyjmowane do 12.05.2017 r.
Uwaga! Regulamin konkursu, który obejmuje również zaprojektowanie podziemnego garażu (100 miejsc parkingowych) dla Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej można prześledzić na stronie Działu Zamówień Publicznych http://www.dzp.pg.gda.pl/.
Konkurs ma formułę otwartą. Laureaci mogą liczyć na nagrody pieniężne:
• I nagroda – 25 tys. zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki;
• II nagroda – 20 tys. zł brutto;
• III nagroda – 15 tys. zł. brutto.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 26.05.2017 r.

Pracownicy naukowi WOiO kierownikami zespołów Rady Technicznej PRS

W nawiązaniu do informacji o objęciu funkcji przewodniczącego XVI Rady Technicznej Polskiego Rejestru Statków przez prof. Marka Dzidę, przekazujemy, że na kierujących pracami 5 spośród 12 zespołów Rady Technicznej PRS zostali powołani pracownicy WOIO:
• prof. Janusz Kozak (Zespół nr 2 – Kadłub);
• prof. Jerzy Girtler (Zespół nr 3 – Urządzenia maszynowe);
• dr Witold Kurski (Zespół nr 9 – Jachty i łodzie motorowe);
• prof. Czesław Dymarski (Zespół nr 12 – Offshore i konstrukcje pływające).
Prof. Marek Dzida, obok funkcji przewodniczącego, kieruje również pracą Zespołu nr 11 – Nadzory Przemysłowe. Rada Techniczna, powoływana przez zarząd PRS, jest organem opiniodawczym i doradczym zarządu PRS w zakresie zagadnień związanych z działalnością PRS.
Podczas posiedzenia nadano tytuł Honorowego Członka Rady Technicznej prof. Lechowi Kobylińskiemu, emerytowanemu pracownikowi WOiO, który pełnił funkcję przewodniczącego Rady nieprzerwanie od 1959 r., tj. od momentu jej powstania.

Uroczysta inauguracja na kierunku Technologie Kosmiczne i Satelitarne

Rektorzy Politechniki Gdańskiej, Akademii Morskiej w Gdyni oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni zapraszają na inaugurację studiów magisterskich na międzyuczelnianym kierunku Technologie Kosmiczne i Satelitarne (TKiS). Uroczystość odbędzie się 21.02.2017 r. o godz. 11.15 w Auli w Gmachu Głównym PG.
Wykład inauguracyjny pt. „Polska droga w kosmos” wygłosi prof. Piotr Wolański, przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. Podczas uroczystości, którą uświetni Akademicki Chór PG, głos zabiorą rektorzy uczelni, które będą realizować studia na TKiS oraz zaproszeni goście.

Burmistrz Czarnej Wody na spotkaniu z rektorami PG

Ekologiczne budownictwo oparte na drewnie było tematem spotkania pomiędzy burmistrzem Czarnej Wody Arkadiuszem Glinieckim a rektorem Politechniki Gdańskiej prof. Jackiem Namieśnikiem oraz prorektorem ds. internacjonalizacji i innowacji prof. Piotrem Dominiakiem.

Specjalistów potrzebnych do rozwoju tego sektora burmistrz oraz władze uczelni chcą szukać właśnie na Politechnice Gdańskiej. Zainteresowanie wspólnymi projektami wyrazili już naukowcy z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, Mechanicznego, Chemicznego oraz Architektury. W planach jest utworzenie konsorcjum promującego produkty drewnopochodne oraz zajmującego się oceną stanu ekosystemów leśnych. Politechnika jest też zainteresowana udziałem w tworzeniu w Czarnej Wodzie Centrum Drewna. PG oraz władze gminy wkrótce podpiszą ramową umowę o współpracy.

Sukces WETI w konkursie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Dwa projekty, zgłoszone przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", zostały sklasyfikowane na wysokich miejscach na liście rankingowej NCBiR. W wyniku dokonanej oceny merytorycznej obu projektom przyznano dofinansowanie, będą realizowane w partnerstwie z przedsiębiorstwami:
• Inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X – projekt zajął IV miejsce, wysokość dofinansowania wyniesie 6 061 531 zł. Projekt będzie realizowany w konsorcjum, w którym WETI PG jest liderem;
• Innowacyjna metoda lokalizowania statków powietrznych w rozproszonym systemie VCS – projekt zajął VIII miejsce, wysokość dofinansowania wyniesie3 385 980 zł. Projekt będzie realizowany w konsorcjum, w którym WETI PG jest partnerem.
W ramach konkursu dokonano oceny merytorycznej 138 wniosków, a do dofinansowania zarekomendowano 13 projektów.

Nauka

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

16.02.2017 r. o godz. 9.15 w Minicentrum Konferencyjnym Wydziału Chemicznego PG „Luwr” (dziedziniec Chemii A) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr Michaliny Bielawskiej. Tytuł rozprawy: „Analiza przestrzennego rozkładu stężeń zanieczyszczeń powietrza w aglomeracji gdańskiej z wykorzystaniem geograficznych systemów informacji”, promotor: prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki (PG); recenzenci: prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski (Akademia Morska w Gdyni) i prof. dr hab. inż. Jerzy Gwoździa.
22.02.2017 r. o godz. 11.15 w sali 112 Chemia A Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Szwarc. Tytuł rozprawy: „Wybrane aspekty chemii antybiotyków przeciwgrzybowych z grupy wielkopierścieniowych makrolidów polienowych”, promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Andruszkiewicz (PG); recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Jaźwiński (Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie) i prof. dr hab. Jerzy Ciarkowski (Uniwersytet Gdański).

Oferta infrastruktury badawczej CERIC-ERIC

Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC (Central European Research Infrastructure Consortium) zaprasza do bezpłatnego korzystania z infrastruktury badawczej umożliwiającej badanie materiałów i biomateriałów. Oferta CERIC-ERIC skierowana jest do naukowców z takich dziedzin jak: chemia, fizyka, elektronika, nanotechnologia, geologia, ochrona środowiska i inżynieria materiałowa, biotechnologia, biologia, medycyna, farmakologia.
Oprócz zapewnienia bezpłatnego dostępu do aparatury CERIC-ERIC pokrywa również koszty: podróży dwóch naukowców przeprowadzających eksperyment oraz publikacji wyników wybranych badań. Ośrodki badawcze CERIC-ERIC zapewniają wsparcie merytoryczne i techniczne w czasie pomiarów.
Wnioski należy składać do w dniach 1–30.03.2017 r. Więcej informacji podano na stronie Działu Spraw Naukowych w Aktualnościach.

Programy stypendialne rządu francuskiego na pobyt badawczy

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy [Bourses du Gouvernement Français – BGF Pobyt badawczy].
Program stypendialny finansuje i ułatwia zrealizowanie pobytu wybitnym polskim naukowcom, którzy nie ukończyli jeszcze 45 lat (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji. Wnioski można przesyłać w ramach 24 dziedzin.
Stypendium przyznawane w wysokości 1375 € pozwala na sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dofinansowania do zakwaterowania.
Szczegóły oferty podano na stronie http://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy.

WFOŚiGW – nabór wniosków

Do 30.04.2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu „Pomorskie projekty badawczo-rozwojowe” (edycja 2017). Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej wartościowych pod względem praktycznym projektów badawczo-rozwojowych poświęconych ochronie środowiska, wdrożeniu gospodarki cyrkularnej, wykorzystaniu energii z OZE, a także poprawie efektywności energetycznej. Dokumenty do podpisu należy złożyć w Dziale Projektów w terminie do 21.04.2017 r. Więcej informacji podano na stronie https://wfos.gdansk.pl/fundusze-krajowe/konkursy/konkurs-pomorskie-projekty-badawczo-rozwojowe. Osoba do kontaktu: Anna Frej, Dział Projektów.

Wspólny polsko-ukraiński konkurs na wymianę osobową na lata 2018–2019

W dniach 23.01–24.04.2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programu polsko-ukraińskiego.

W Polsce projekty finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki). MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację projektów w ramach Programu. Dokumenty do podpisu należy złożyć w Dziale Projektów w terminie do 14.04.2017 r. Więcej informacji podano na stronie http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wspolny-polsko-ukrainski-konkurs-na-wymiane-osobowa-na-lata-2018-2019.html.

Osoby do kontaktu: Beata Toma, Marta Czarnecka-Gallas, Dział Projektów.

Kształcenie i dydaktyka

Pozytywna ocena PKA dla międzywydziałowego kierunku Energetyka

Międzywydziałowy kierunek Energetyka prowadzony przez trzy wydziały PG (WOiO – wiodący, WEiA i WM na poziomie studiów I i II stop. o profilu ogólnoakademickim) otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Prezydium PKA stwierdza, iż ww. wydziały PG spełniają wymagania programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, kadrowe i organizacyjne do prowadzenia na kierunku Energetyka. Spośród przyjętych przez PKA sześciu kryteriów jakościowych oceny programowej kryterium dot. infrastruktury dydaktycznej i naukowej oraz prowadzenie badań naukowych uzyskało ocenę wyróżniającą, a pozostałe otrzymało oceny w pełni pozytywną.
W ostatnim rankingu Perspektyw (wrzesień 2016 r.) kierunek Energetyka zajął 6. miejsce spośród 13 uczelni technicznych. W ogólnym rankingu 32 wydziałów prowadzących ten kierunek WOiO zajął 10. miejsce, WM – 13., a WEiA – 16. Więcej informacji na stronie http://www.perspektywy.pl/RSW2016/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-techniczne/energetyka.

Komunikaty

Dział Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej w nowej siedzibie

Od 6.02.2017 r. Dział Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej ma swoją siedzibę w Domu Studenckim nr 12 przy ul. Traugutta 115a, 80-226 Gdańsk w pomieszczeniach biurowych na parterze.
Szkolenie wstępne dla nowo przyjmowanych pracowników nadal odbywa się w każdy roboczy poniedziałek w Sali Multimedialnej Biblioteki, pokój 100/4 w Gmachu Głównym. Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 8.00 i trwa minimum trzy godziny lekcyjne.

Kalendarium

21 lutego 18.00–19.30

Recital

Politechnika Otwarta zaprasza na Recital dyplomowy „Kobieta zmienną jest” Katarzyny Małgorzaty Syguły z klasy prof. Bożeny Harasimowicz. Godz.18.00 w Auli w Gmachu Głównym.