Nr 269/2 lutego 2023

Z życia uczelni

Kształcenie kadry dla energetyki jądrowej – podpisanie listu intencyjnego

Na zdjęciu od lewej: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, prof. Arkadiusz Franciszek Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, prof. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej oraz Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Fot. materiały MEiN.

Prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, wraz z rektorami pięciu uczelni technicznych podpisał list intencyjny dotyczący kształcenia kadr dla energetyki jądrowej. Uroczystość odbyła się 31.01.2023 r. w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Podpisy na dokumencie złożyli:

 • Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek,
 • Prezes Zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek,
 • Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie prof. dr hab. inż. Jerzy Lis,
 • Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde
 • Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski,
 • Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Franciszek Mężyk,
 • Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba,
 • Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Kazimierz Wójs.

Dokument zakłada opracowanie programu kształcenia na kierunku energetyka jądrowa (EJ) oraz organizację i uruchomienie studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim na tym kierunku od roku akademickiego 2023/2024.

Inicjatywa ma związek z zamierzeniami spółki ORLEN Synthos Green Energy (spółka PKN ORLEN i Synthos Green Energy), która planuje w Polsce budowę kilkudziesięciu małych reaktorów jądrowych (SMR), które mają powstać przed końcem 2029 r. Rozpoczęcie budowy pierwszego reaktora zaplanowano na rok 2026, uruchomienie na rok 2033, a oddanie do eksploatacji ostatniego reaktora w drugiej elektrowni w 2043 rok.

To wyzwanie wiąże się z poszukiwaniem specjalistów, którzy będą zatrudniani do pracy w elektrowniach, ale też wcześniej przy ich budowie. Dla nowej gałęzi przemysłu potrzebni będą nie tylko specjaliści jądrowi, ale także chemicy, inżynierowie elektrycy, specjaliści technologii chemicznych, specjaliści ds. bezpieczeństwa i ochrony środowiska, cyberbezpieczeństwa, naukowcy, służby reagowania kryzysowego.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

Fotokatalityczne materiały, które oczyszczą wodę i powietrze

Na zdj. od lewej: prof. Anna Zielińska-Jurek i mgr inż. Marta Kowalińska. Fot. Krzysztof Krzempek/PG
 

Na Politechnice Gdańskiej opracowywane są nowe materiały fotokatalityczne. Ich zastosowanie pozwoli usuwać pozostałości farmaceutyków ze strumieni oczyszczanych ścieków, a także eliminować zanieczyszczenia powietrza.

Zjawiskiem fotokatalizy na Politechnice Gdańskiej zajmuje się zespół prof. Anny Zielińskiej-Jurek z Katedry Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej Wydziału Chemicznego. Zespół zajmuje się problemami środowiskowymi i działa w kierunku ekoinnowacyjności, m.in. opracowując nowe materiały fotokatalityczne.

Do zespołu prof. Zielińskiej-Jurek należy m.in. mgr inż. Marta Kowalkińska, absolwentka uczelni, a obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej. Badaczka opracowała fotokatalizator, który poprzez swoją morfologię eliminuje zanieczyszczenia organiczne w wodzie. Udało jej się z dużą skutecznością zdegradować naproksen – jeden z popularniejszych środków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, będący m.in. składnikiem maści. Farmaceutyki w ściekach nie występują wprawdzie w dużych stężeniach, ale mogą ulegać bioakumulacji w wodzie lub biomagnifikacji w środowisku, powodując toksyczność i w różny sposób wpływając na organizmy żywe.

Zespół prof. A. Zielińskiej-Jurek opracował także fotokatalizator, zdolny do eliminowania zanieczyszczeń powietrza: tlenków azotu, benzo(α)pirenu obecnego w pyłach oraz lotnych zanieczyszczeń organicznych. Fotokatalizator jest w stanie eliminować te zanieczyszczenia pod wpływem promieniowania słonecznego.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Studenci z SimLE pracują nad innowacyjnym dronem portowym

Fot. WIMiO/PG
 

Studenci z koła naukowego SimLE pracują nad dronem portowym, z którym już w marcu wezmą udział w międzynarodowym konkursie RoboBoat2023 w Stanach Zjednoczonych. Projekt SeaSentinel jest pomysłem Igora Rusieckiego, studenta II roku oceanotechniki na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Dron będzie monitorował czystość basenu portowego i pomoże zapobiec różnego rodzaju skażeniom.

Konkurs RoboBoat, w których weźmie udział reprezentacja PG, to międzynarodowe zawody studenckie. Zespoły z całego świata projektują autonomiczne, zrobotyzowane łodzie do poruszania się po torze pełnym wyzwań. Konkurs odbędzie się w marcu w Sarasocie na Florydzie.

Koszt projektu wyniesie około 300 tys. zł – jest on finansowany przez dziekana WIMiO, Samorząd Studentów PG oraz projekt Najlepsi z Najlepszych.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Trwa nabór wniosków w programie Uranium Supporting Cooperation With High Schools

UraniumCelem programu Uranium jest wspieranie współpracy uczelni ze szkołami średnimi, głównie spoza Trójmiasta.

Budżet i warunki realizacji projektu:

 • wysokość grantu wynosi 30 tys. PLN, a okres jego realizacji jest nie dłuższy niż 12 miesięcy;
 • wnioski o przyznanie grantu mogą być składane przez pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych;
 • w skład kosztów mogą wchodzić m.in.: wynagrodzenie dla kierownika grantu, wydatki ponoszone na realizację współpracy ze szkołą średnią, w tym wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia.

Jak aplikować?

 • nabór wniosków potrwa do 10.02.2023 r. do godz. 23:59;
 • wnioski należy składać drogą elektroniczną za pomocą modułu granty w systemie MojaPG.
 • do wniosku należy załączyć deklarację woli współpracy ze strony dyrektora szkoły średniej w formie projektu umowy o współpracy lub listu intencyjnego.

Obowiązujące dokumenty można znaleźć na stronie Uranium.

II konkurs NEON (NCBR)

Wspólne przedsięwzięcie NCBR i PKN ORLEN polega na wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego. II konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NEON obejmuje zagadnienie badawcze: innowacyjne systemy monitoringu korozji oraz działania obniżające jej negatywny wpływ na instalacje produkcyjne. Zagadnienie obejmuje następujące tematy:

1.1. Aplikacja do monitorowania i predykcji korozji na instalacjach przemysłowych branży rafineryjno-petrochemicznej zawierająca moduły machine learning;

1.2. Innowacyjne urządzenie/system do monitorowania czynników korozjogennych w strumieniach węglowodorowych oraz wodnych w czasie rzeczywistym (online), w tym zawartości związków i pierwiastków wpływających na przyspieszenie korozji oraz detekcja – wraz z lokalizacją w obrębie instalacji – i monitoring szybkości różnych rodzajów korozji (równomiernej, wżerowej, naprężeniowej, wodorowej, podosadowej, siarczkowej oraz spowodowanej przez kwasy naftenowe);

1.3. Telemetryczny system centralnego nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania ochrony katodowej zbiorników podziemnych wraz z mapą interaktywną zdarzeń awaryjnych.

Informacje dla aplikujących:

 • budżet konkursu wynosi 8 mln zł, tyle samo wynosi maksymalna suma wydatków kwalifikowanych dla jednego wniosku;
 • wnioski projektowe należy składać wyłącznie w systemie LSI w dn. 27.01–31.03.2023 r. do godz. 16.00;
 • zgłoszenie projektowe w systemie elektronicznym MojaPG należy złożyć do 17.03.2023 r.; pełny wniosek projektowy lub jego kosztorys powinien zostać przedstawiony w Centrum Zarządzania Projektami do 24.03.2023 r. w formie elektronicznej;
 • dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie NCBiR;
 • kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma

Konkurs LIDER XIV (NCBR)

NCBR ogłasza nabór w ramach programu LIDER. Program skierowany jest do młodych naukowców, a jego celem jest poszerzanie kompetencji w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie wynosi 80 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa przeznaczona na odwołania.

Informacje dla aplikujących:

 • wnioski projektowe można składać wyłącznie w systemie LSI 2.0 w dn. 17.02–8.05.2023 r. do godz. 16.15;
 • zgłoszenia projektowe w systemie elektronicznym MojaPG należy składać w terminie do 21.04.2023 r.; pełny wniosek projektowy lub jego kosztorys powinien zostać przedstawiony w Centrum Zarządzania Projektami do 28.04.2023 r. w formie elektronicznej;
 • dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie NCBiR;
 • kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.

Raporty roczne z realizacji projektów NCN za 2022 r.

Centrum Zarządzania Projektami informuje, że 31.03.2023 r. upływa termin składania raportów rocznych do Narodowego Centrum Nauki za rok 2022 (część merytoryczna, zawierająca opis zadań badawczych wykonywanych w projekcie i część finansowa).

Raport należy złożyć w Centrum Zarządzania Projektami w formie elektronicznej (wydruk roboczy) najpóźniej do 15.03.2022 r. Raport po sprawdzeniu zostanie w dalszej kolejności przekazany do władz uczelni – kwestora i prorektora ds. nauki, a następnie przesłany do NCN w wymaganym terminie.

Raport roczny uzupełnia się w całości w języku polskim (z wyłączeniem nazw własnych itp.). Druk raportu dostępny jest w systemie ZSUN/OSF w zakładce Raporty, dostępnej w dofinansowanym wniosku. Dane finansowe do przygotowania raportów należy pozyskać z sekcji finansowej/projektowej właściwej jednostki.

Kontakt do Centrum Zarządzania Projektami: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dn. 24.02.2023 r. o godz. 11.15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Haryńskiej pt. „Preparation, characterization, and manufacturing of new polymeric materials for 3D printing for medical applications”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka, prof. PG.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronie w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail urszula.kampowska@pg.edu.pl w terminie do 17.02.2023 r. 

Uczelnie Fahrenheita

Trzy inicjatywy zakwalifikowały się do II etapu konkursu o Nagrodę FarU

Komisja konkursowa dokonała wyboru trzech inicjatyw, które zakwalifikowały się do II etapu rywalizacji o Nagrodę Uczelni Fahrenheita:

 1. Bezkontaktowe monitorowanie parametrów życiowych z zastosowaniem obliczeń kwantowych w uczeniu maszynowym
 2. Cykl wykładów „Zdrowie i jakość życia w przestrzeni publicznej”
 3. Wystawa: Pionierki, badaczki, liderki. Kobiety gdańskiej nauki

Autorów tych inicjatyw czeka prezentacja przed Kapitułą Konkursu – członkami Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita, którzy wyłonią laureata Nagrody.

Konkurs organizowany jest po raz pierwszy, a jego celem jest wyróżnienie inicjatyw istotnie oddziałujących na życie społeczności akademickich trzech uczelni tworzących FarU w zakresie organizacyjnym, naukowym bądź dydaktycznym.

Zwycięski zespół otrzyma nagrodę finansową w wysokości 9 tys. zł brutto. Regulamin dopuszcza też możliwość przyznania wyróżnień w kwocie 3 tys. zł brutto.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Współpraca

Porozumienie o współpracy PG z Technikum Informatycznym w Pucku

Na zdjęciu od lewej: Małgorzata Oberzig, dyrektorka Technikum Informatycznego w Pucku, prof. Barbara Wikieł, prorektor ds. studenckich, dr Piotr Szeląg z Pozytywnych Inicjatyw, będących organem prowadzącym Technikum Informatyczne w Pucku. Fot. Krzysztof Krzempek/PG

Politechnika Gdańska 27.01.2023 r. zawarła umowę z Technikum Informatycznym im. Macieja Płażyńskiego w Pucku w zakresie edukacji młodzieży. Pucka placówka to najlepsze na Pomorzu technikum według rankingu PERSPEKTYWY 2023.

Współpraca zakłada możliwość podejmowania szeregu działań, takich jak: realizowanie zajęć przez nauczycieli akademickich, konsultacje programów nauczania matematyki, fizyki, informatyki, przedmiotów uzupełniających oraz innowacji pedagogicznych w puckim technikum. Umowa przewiduje także umożliwienie uczniom technikum łączenia nauki w szkole z wybranymi zajęciami przewidywanymi tokiem studiów oraz rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych PG.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Spotkanie z przedstawicielami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Spotkanie z przedstawicielami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Fot. Krzysztof Krzempek/PG

Dn. 12.01.2023 r. odbyło się spotkanie władz PG z przedstawicielami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. SGSP reprezentowali: rektor komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski oraz prorektor ds. nauki dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, a Wojewódzką Państwową Straż Pożarną w Gdańsku: nadbryg. Piotr Socha – Pomorski Komendant Wojewódzki PSP i bryg. Wojciech Berent – Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Efektem rozmów był określenie obszarów, w których istnieje możliwość nawiązania współpracy naukowo-badawczej:

 • instalacje wodorowe,
 • instalacje elektroenergetyczne i fotowoltaiczne (bezpieczeństwo pracy, analiza warunków rażenia osób w czasie przeprowadzania akcji gaśniczych, ograniczanie wartości prądów rażeniowych, wyznaczanie parametrów schematów zastępczych dla ochronnego sprzętu izolacyjnego),
 • elektromobilność,
 • analiza produktów spalania odpadów,
 • modelowanie rozprzestrzeniania się produktów spalania.

Komunikaty

Zduplikowane profile na platformie Web of Science

W związku z zakończeniem w sierpniu 2022 r. procesu integracji platform Web of Science i Publons w serwisie Web of Science mogło nastąpić zduplikowanie profili naukowców. Ponieważ zweryfikowanych profili nie można samodzielnie łączyć za pomocą opcji „Merge”, potrzebę połączenia profili należy zgłaszać bezpośrednio do pomocy technicznej firmy Clarivate na adres WoSG.support@clarivate.com. Z uwagi na dużą skalę problemu okres oczekiwania na odpowiedź może być dłuższy niż zwykle.

W razie dodatkowych pytań i wątpliwości należy kontaktować się z Sekcją Informacji Naukowo-Technicznej Biblioteki PG – infnauk.bpg@pg.edu.pl.

Warsztaty „Zarządzanie ryzykiem w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na warsztaty „Zarządzanie ryzykiem w projektach” organizowane dn. 16.02.2023 r. w godz. 9.00–14.00. Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja uczestnictwa poprzez formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Warsztaty „Planowanie i komunikacja w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na warsztaty „Planowanie i komunikacja w projektach” organizowane dn. 17.02.2023 r. w godz. 9.00–14.00.

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja uczestnictwa poprzez formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty nt. różnic kulturowych dla pracowników dydaktycznych

Dział Współpracy Międzynarodowej zaprasza pracowników dydaktycznych prowadzących zajęcia ze studentami i doktorantami zagranicznymi do udziału w warsztatach nt. różnic kulturowych i szoku kulturowego. W podobnych warsztatach uczestniczyli wcześniej pracownicy administracyjni (NNA), a 92% z nich oceniło zajęcia jako bardzo dobre.

Zapisy na zajęcia trwają od 1 do 24.02.2023. Do wyboru są cztery grupy warsztatowe (4 zajęcia po 4 godziny):

 • grupa I: 6, 13, 20 i 27.03 w godz. 9.00–13.00;
 • grupa II: 7, 14, 21 i 28.03 w godz. 9.00–13.00;
 • grupa III: 9, 16, 23 i 30.03 w godz. 9.00–13.00;
 • grupa IV: 10, 17, 24 i 31.03 w godz. 9.00–13.00.

Pracownicy, który zapisali się na warsztaty w ubiegłym roku i otrzymali informację, że zajęcia są przeniesione na 2023 r. nie muszą zapisywać się ponownie. Zostaną do nich wysłane maile z prośbą o potwierdzenie udziału i wybór jednego z kwietniowych terminów.

Warsztaty nt. różnic kulturowych dla pracowników akademickich organizowane są w ramach projektu „Hej, wszystko OK?” dofinansowanego z programu „Welcome to Poland” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej lub pod adresem mailowym wellbeing@pg.edu.pl

Kalendarium

15 lutego 11.15–13.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
20 lutego 12.00–14.00
https://pg.edu.pl/szkola-doktorska/dla-promotorow/informacje-dla-promotorow

Szkolenie dla promotorów w Szkole Doktorskiej

Dn. 20.02.2023 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 odbędzie się szkolenie dla promotorów (obecnych i potencjalnych). Spotkanie potrwa ok. 2 godzin i odbędzie się stacjonarnie (WETI B, I p., sala 140)