Nr 265/22 grudnia 2022

Życzenia świąteczne

Spokojnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w zdrowiu i otoczeniu rodziny, wielu sukcesów i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku, a także siły w realizacji zamierzonych planów.   

Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej

Z życia uczelni

Politechnika Gdańska na czele polskich uczelni w rankingu GreenMetric

W najnowszej edycji światowego rankingu UI GreenMetric World University Ranking Politechnika Gdańska zajęła 1. miejsce wśród polskich uczelni. To ranking, który bada zaangażowanie uczelni w zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym, przede wszystkim w zakresie infrastruktury, dbania o klimat i środowisko, transportu, zużycia wody i energii elektrycznej czy gospodarowania odpadami. PG została nie tylko liderem wśród polskich uczelni, ale zajęła także wysoką pozycję w skali globalnej – na 1050 uczelni z 85 krajów, uplasowała się na 137 miejscu.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej dn. 14.12.2022 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • powołania przedstawicieli studentów do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich;
 • powołania przedstawicieli studentów do Senackiej Komisji ds. Kształcenia, Senackiej Komisji ds. Budżetu oraz Uczelnianej Komisji Wyborczej;
 • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektów: Innowacyjny system odsalania wody kopalnianej odprowadzanej do wód powierzchniowych, akronim InnoSOWK; Modułowy system do ograniczania mikrozanieczyszczeń w wodzie i ściekach z wykorzystaniem porowatych elektrod diamentowych, akronim RAIN.ME; Zintegrowany system inteligentnego monitoringu ograniczający migracje związków pochodzenia antropogenicznego w systemach retencjonowania wód opadowych, akronim MoReLogg.

Sławomir Halbryt, przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej przedstawił roczne sprawozdanie z działalności Rady Uczelni PG. Dr inż. Tomasz Majchrzak, przewodniczący zespołu monitorującego warunki rozwoju i badań prowadzonych przez młodych naukowców zaprezentował wyniki badań ankietowych diagnozujących rodzaje barier występujących przed młodymi naukowcami na PG. Prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju omówił przygotowanie Uczelni Fahrenheita do utworzenia federacji. Dr inż. Jerzy Świniański, przewodniczący SAPG przedstawił informacje o działalności Stowarzyszenia Absolwentów PG, natomiast inż. Jakub Persjanow, przewodniczący SSPG podsumował działalność Samorządu Studentów PG w 2022 r. Radca prawny Wojciech Łabiak przekazał informacje o postępowaniu w przypadkach występowania przez służby specjalne z wnioskami o udostępnianie informacji. 

Nauka

Nabór wniosków w III konkursie Uranium Supporting Cooperation With High Schools

Celem programu Uranium jest wspieranie współpracy uczelni ze szkołami średnimi, głównie spoza Trójmiasta.

Budżet i warunki realizacji projektu:

 • wysokość grantu wynosi 30 tys. PLN, a okres realizacji nie może przekraczać 12 miesięcy;
 • wnioski o przyznanie grantu mogą być składane przez pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych;
 • w skład kosztów można ująć m.in.: wynagrodzenie dla kierownika grantu, wydatki ponoszone na realizację współpracy ze szkołą średnią, w tym wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia.

Informacje dla aplikujących:

 • nabór wniosków trwa od 22.12.2022 r. do 10.02.2023 r.;
 • wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system MojaPG w Module Granty;
 • do wniosku należy załączyć deklarację woli współpracy ze strony dyrektora szkoły średniej w formie projektu umowy o współpracy lub listu intencyjnego;
 • dokumentacja projektowa znajduje się na stronie Uranium.

Konkurs SONATINA 7

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATINA 7 na projekty badawcze. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie 1.01.2020–31.12.2022) lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30.06.2023 r. Okres 3 lat może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowej, szczegółowo określone w uchwale.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 7 wynosi 20 mln zł.

Informacje dla aplikujących:

V konkurs INFOSTRATEG na projekty zamawiane

„Automatyczna detekcja obiektów topograficznych” to temat konkurs ogłoszonego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Celem projektu będzie stworzenie narzędzi opartych na algorytmach uczenia maszynowego umożliwiających automatyczną detekcję obiektów topograficznych, które zasilają bazę BDOT10k. Automatyczna detekcja będzie oparta na danych fotogrametrycznych dostępnych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Budżet konkursu wynosi 13 mln zł. Maksymalna wysokość dofinansowania poszczególnych faz projektu wynosi:

 • faza I – 1,5 mln zł,
 • faza II – 2,5 mln zł,
 • faza III – 2 mln zł.

Dofinansowanie na fazę dotyczy całego okresu realizacji danej fazy, przy czym dofinansowanie na okres przejściowy danej fazy nie może przekraczać 400 tys. zł. Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych. Jednostki naukowe mogą realizować projekt wyłącznie w ramach działalności niegospodarczej.

Informacje dla aplikujących:

 • wnioski projektowe należy składać wyłącznie w systemie LSI w dn. 24.02–24.04.2023 r. do godz. 16.00;
 • zgłoszenia projektowe do systemu elektronicznego MojaPG należy składać najpóźniej do 10.04.2023 r.; pełen wniosek projektowy lub jego kosztorys należy przedstawić najpóźniej do 17.04.2024 r. w formie elektronicznej;
 • dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie NCBiR;
 • kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.

Kształcenie i dydaktyka

Zarządzanie i inżynieria produkcji. Nowy kierunek na studiach II stopnia na WIMiO

Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej od semestru letniego w roku akademickim 2022/2023 pojawi się nowy kierunek II stopnia – zarządzanie i inżynieria produkcji. Studenci zdobędą wiedzę z zarządzania systemami wytwarzania w małych i średnich jednostkach gospodarczych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Studia będą prowadzone w trybie stacjonarnym, a ich program został przygotowany w konsultacji z przedsiębiorcami w odpowiedzi na następujące potrzeby rynku:

 • tworzenie nowych pomysłów (produktów, procesów, usług) odpowiadających na zapotrzebowanie społeczne;
 • tworzenie nowych rozwiązań (produktów, procesów, usług) problemów społecznych, efektywniejszych od obecnie stosowanych oraz powodujących trwałą zmianę w danych grupach społecznych.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa w Aktualnościach.

Uczelnie Fahrenheita

Poznajcie „Mistrzów współpracy Fahrenheita”

Zwycięzcy konkursu "Mistrzowie współpracy Farhenheita". Fot. Paweł Sudara/GUMed

W pierwszej edycji konkursu „Mistrzowie współpracy Fahrenheita” skierowanego do studentek, studentów, doktorantek i doktorantów działających w kołach naukowych Uczelni Fahrenheita uczestniczyły 154 osoby, które zgłosiły 18 projektów, w sześciu kategoriach konkursowych oraz czterech dziedzinach naukowych. Pula nagród wyniosła 22 tys. zł.

Ogłoszenie wyników odbyło się 16.12.2022 r. w auli im. prof. O. Narkiewicza w Atheneum Gedanense Novum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz rektorskich Uczelni Fahrenheita, kapituła ds. oceny projektów, opiekunowie kół naukowych biorących udział w konkursie oraz przedstawiciele zespołów projektowych. Nagrodzono następujące projekty:

 • Mural Zdrowia Psychicznego – zagospodarowanie przestrzeni miejskiej oraz stworzenie witryny z informacjami, gdzie szukać pomocy psychologicznej; projekt zgłoszony przez Międzywydziałowe Naukowo-Artystyczne Koło (UG), Naukowe Turystyczne Koło Studentów Architektury (PG), SKN Interdyscyplinarne Zarządzanie Opieką Zdrowotną (GUMed) oraz ANIMA – Koło Nauk Psychologicznych (UG);
 • “ProBe’r” – nowoczesny napój bezalkoholowy na bazie piwa zawierającego żywe, probiotyczne kultury bakterii mlekowych; projekt zgłoszony przez Koło Naukowe BIO-MED Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz Koła Studentów Biotechnologii z Politechniki Gdańskiej; koncepcja opracowania;
 • konferencja „Co dalej?” – multidyscyplinarne wydarzenie o szerokim zakresie tematycznym: relacje międzyludzkie, ochrona przyrody, kreowanie przyjaznej przestrzeni miejskiej, czym w obecnych czasach jest życie i śmierć; projekt zgłoszony przez SKN Psychologii (GUMed), SKN Inspiar (UG) oraz KN Inżynierii Dźwięku i Obrazu (PG).

Dodatkowe informacje znajdują się nas tronie internetowej PG w Aktualnościach

Kryminalne zagadki Uczelni Fahrenheita

Kryminalne zagadki Uczelni Fahrenheita” to nazwa czwartego odcinka podcastu Uczelni Fahrenheita z cyklu „Rozmowy z Fahrenheitem”, w którym o  badaniach związanych z kryminalistyką opowiedzieli naukowcy, którzy na co dzień mają okazję rozwiązywać niezwykłe zagadki.

Gośćmi Dariusza Szretera, gospodarza podcastu, byli:

 • prof. dr hab. Ryszard Pawłowski – kierownik Pracowni Biologii i Genetyki Sądowej Zakładu Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ekspert z zakresu genetyki sądowej;
 • dr hab. Magdalena Śliwka-Kaszyńska, prof. PG – Katedra Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PG, specjalistka od chemii archeologicznej;
 • dr Magdalena Kasprzak – adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, specjalistka od zagadnień z zakresu taktyki kryminalistycznej oraz psychologii sądowej.

Rozmówcy dyskutowali o tym, jak można wykorzystać zasoby trzech Uczelni Fahrenheita w badaniach kryminalistycznych. Opowiedzieli o genetyce sądowej, fałszerstwach dzieł sztuki, o tym, czy istnieje fałszerstwo idealne oraz o badaniach wariograficznych i analizie komunikacji niewerbalnej.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Współpraca

„Diamentowy” wisior inspirowany kosmosem i twórczością Lema powstał w laboratorium na PG

Wisior stworzony przez naukowców z PG. Fot. A. Grabowska / Materiały prasowe

Naukowcy z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki stworzyli biżuterię, a dokładnie wisior, wykorzystując plazmę mikrofalową i metodę Jana Czochralskiego. Dzieło, zainspirowane kosmosem oraz twórczością Stanisława Lema, jest jednym z eksponatów prezentowanych na międzynarodowej wystawie „Lem. Kosmos. Biżuteria” w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku.

Wisor powstał w laboratorium na WETI, a jego twórcami są naukowcy z Katedry Metrologii i Optoelektroniki: dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, prof. PG, dr inż. Matusz Ficek oraz dr Mattia Pierpaoli.

Współautorem i kuratorem wystawy, na której zaprezentowano pracę naukowców z PG oraz stu innych artystów z całego świata jest Giedymin Jabłoński, niezależny twórca oraz wykładowca Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, a także absolwent Politechniki Gdańskiej.

Wystawę, można oglądać do 8.01.2023 r. w Ratuszu Głównego Miasta (ul. Długa 46/47, Sala Morska, II p.). Następnie wystawa wyruszy do Wiednia, Berlina i Houston w USA.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Muzeum Gdańska oraz na stronie poświęconej wystawie – KOSMOS LEM BIŻUTERIA. Biżuteria jako język współczesnej sztuki.

Dni Otwarte CTT (w każdy pierwszy czwartek miesiąca)

Dn. 5.01.2023 r. Centrum Transferu Technologii PG zaprasza pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów na konsultacje, które od 2023 r. będą się odbywały cyklicznie w każdy pierwszy czwartek miesiąca. CTT zaprasza zarówno osoby, które dopiero zamierzają rozpocząć projekty badawcze, jak i tych, którzy już realizują prace o potencjale komercyjnym. 

W tym samym czasie na Dni Otwarte zaprasza również Szkoła Startup. Propozycja skierowana jest przede wszystkim do osób, które posiadają pomysł rozwiązania problemu lub potrzeby rynkowej, jak również chcących dołączyć do zespołu, który już taki pomysł rozwija.

CTT zaprasza do wcześniejszego umawiania się na konsultacje: osobiste, telefoniczne lub online (poprzez MS Teams). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Centrum Transferu Technologii; kontakt: ctt@pg.edu.pl lub tel. 58 348 66 40.

Erasmus+ mobilność z krajami niestowarzyszonymi z programem KA171

Dział Współpracy Międzynarodowej składa nowy wniosek o dofinansowanie na mobilność studentów i pracowników, także z krajami niestowarzyszonymi. 

Uczelnia może zawnioskować o jeden tylko projekt, dlatego DWM złoży wniosek w imieniu całej uczelni. W związku z tym DWM prosi pracowników i studentów PG o przesyłanie w terminie do 13.01.2023 r. informacji o planowanej współpracy w ramach projektu.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej DWM.

Uroczystość 50-lecia Polskiej Sekcji IEEE – laureaci z WEiA

Delegaci WEiA

Na zdjęciu od lewej: dr hab. inż. Marcin Śliwiński, dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski, inż. Dawid Mościcki, dr inż. Mariusz Dąbkowski (zdjęcie: WEiA)

 

Dn. 9.12.2022 r. na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbyły się obchody 50-lecia Polskiej Sekcji IEEE. W trakcie uroczystości wręczono pamiątkowe medale zasłużonym członkom IEEE oraz instytucjom stowarzyszonym i sponsorom, ponadto zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać ciekawych wykładów światowej klasy reprezentantów świata nauki oraz biznesu.

Podczas obchodów wręczono również nagrody w konkursach organizowanych przez 4 Science Institute Sp. z o.o. pod patronatem PS IEEE i Centrum GovTech Polska. Wyróżnienie III stopnia w kategorii Embedded 4 Science 2022 zdobyli inż. Dominik Lamcha oraz inż. Dawid Mościcki z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki za pracę „Projekt i realizacja robota przemysłowego sterowanego z wykorzystaniem środowiska ROS”. Opiekunem pracy jest dr inż. Mariusz Dąbkowski.

Komunikaty

Szkolenie „Bezpieczne posługiwanie się gazami technicznymi”

Dn. 10.01.2023 r. o godz. 10.10 w Audytorium Wydziału Chemicznego (budynek nr 6) eksperci z przedsiębiorstwa Linde Gas Polska przeprowadzą szkolenie „Bezpieczne posługiwanie się gazami technicznymi”.

Tematyka szkolenia:

 • zasady bezpiecznego transportu, obsługi i przechowywania butli z gazami technicznymi;
 • fizykochemiczne właściwości gazów sprężonych i skroplonych;
 • potencjalne zagrożenia związane z użytkowaniem gazów.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników i doktorantów oraz studentów roczników dyplomowych naszej uczelni. Uczestnictwo jest bezpłatne, a każdy słuchacz otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Zainteresowane osoby proszone są o potwierdzenie do 6.01.2023 r. udziału mailem na adres Lukasz.Katlewicz@pg.edu.pl lub telefonicznie: 58 347 28 35.