Nr 263/8 grudnia 2022

Z życia uczelni

XIV Konwent Morski na Politechnice Gdańskiej

Premier Mateusz Morawiecki, rektor PG  prof. Krzysztof Wilde oraz wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski. Fot. Krzysztof Krzempek/PG

Dn. 5.12.2022 r. grudnia odbyło się na Politechnice Gdańskiej XIV posiedzenie Konwentu Morskiego – organu doradczego powołanego w 2016 r. przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. W spotkaniu uczestniczył premier Mateusz Morawiecki, wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski oraz wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Głównym tematem konwentu było bezpieczeństwo morskie Polski i zwiększenie zdolności obronnych Marynarki Wojennej.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Mikołajki na PG – byliśmy wszyscy razem

Fot. Krzysztof Krzempek/PG

Dn. 6.12.2022 na społeczność akademicka PG wspólne świętowała Mikołajki. W minimiasteczku namiotowym na placu przed Gmachem Głównym prof. Krzysztof Wilde, rektor PG uroczyście zapalił lampki na uczelnianej choince. Nie zabrakło świątecznych piosenek, gorącej herbaty i wspólnej zabawy przy tworzeniu jak najdłuższego papierowego łańcucha na choinkę.

W tej przedświątecznej atmosferze społeczność akademicka dzieliła się także dobrem z potrzebującymi. Studencki i pracownicy PG wzięli udział w zbiórkach rzeczowych i pieniężnych dla potrzebujących z Ukrainy oraz bezdomnych zwierząt. Uczelnia wsparła również akcję „Szlachetna Paczka”.

Dodatkowe informacje, w tym galeria zdjęć z wydarzenia, znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

Ponad 444 tys. zł na działania naukowe na PG

grafika NCNJedenaście projektów z Politechniki Gdańskiej zostało zakwalifikowanych do finansowania w szóstej rundzie konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA, którego celem jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego. Dziewięć projektów będzie realizowanych przez naukowców z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, pozostałe przez Wydział Chemiczny i Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Łączna kwota dofinansowania pozyskanego dla PG wynosi ponad 444 tys. zł.
Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W szóstej edycji konkursu można było uzyskać finansowanie w wysokości od 5 do 50 tys. zł.
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej PG w Aktualnościach oraz na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Nabór w III edycji programu Francium Supporting Outstanding Doctoral Candidates

Grafika z napisem Francium

W ramach programu FRANCIUM SUPPORTING OUTSTANDING DOCTORAL CANDIDATES przyznawane są stypendia projakościowe wyróżniającym się uczestnikom Szkoły Doktorskiej, prowadzącym badania we współpracy międzynarodowej. Wnioski mogą składać uczestnicy Szkoły Doktorskiej roku drugiego, trzeciego lub czwartego, spełniający warunki minimalne określone w regulaminie programu.

Warunki finansowania

 • stypendium naukowe projakościowe wynosi 2 500 PLN miesięcznie i przyznawane jest na okres 12 miesięcy na dany rok akademicki (wypłacane z wyrównaniem od października);
 • stypendia wypłacane są wyłącznie przelewami na konto wskazane w systemie MojaPG.

Jak aplikować?

 • nabór wniosków jest prowadzony w dn. 5.12–18.12.2022;
 • wnioski (z wymaganymi podpisami i załącznikami) należy składać w wersji elektronicznej (pdf) do Biura Szkoły Doktorskiej na adres francium@pg.edu.pl; w tytule maila należy podać nazwę programu: FRANCIUM oraz imię i nazwisko, rok i skrót dyscypliny kształcenia.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Uczelni Badawczej.

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Do 28.12.2022 r. trwa nabór wniosków na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Stypendium może otrzymać osoba, która:

 • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo
 • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN.

Decyzje dotyczące przyznania stypendiów zostaną podjęte najpóźniej 30.06.2023 r.

Informacje dla aplikujących:

 • wniosek o przyznanie stypendium wypełnia się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system ZSUN/OSF https://osf.opi.org.pl/);
 • plik w formacie PDF wygenerowany z systemu ZSUN/OSF musi być opatrzony podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika podmiotu składającego wniosek lub osobę przez niego upoważnioną;
 • podpisany wniosek o przyznanie stypendium wysyła się elektronicznie w systemie ZSUN/OSF;
 • wnioski będzie podpisywał prof. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki; za podpisanie elektroniczne wniosku odpowiedzialny będzie Dział Spraw Naukowych.

Wnioski należy przysyłać na adres malmakow@pg.edu.pl w terminie do 28.12.2022 r. Wnioski otwarte w systemie ZSUN/OSF należy udostępnić do wglądu Działowi Spraw Naukowych (redaktor pomocniczy --> zarejestrowany użytkownik OSF --> login: dobn123).

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Działu Spraw Naukowych

Horyzont Europa. Naukowcy pracują nad podniesieniem doskonałości PG w wytwarzaniu

Politechnika Gdańska liderem w projekcie z programu Horyzont Europa. Projekt pt. New Approach to Innovate Technologies in Manufacturing (NEPTUN) poprowadzą naukowcy z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa we współpracy z zagranicznymi uczelniami. Wspólnie będą pracować nad podniesieniem poziomu doskonałości naszej uczelni w obszarze szeroko rozumianego wytwarzania.

Projekt zorientowany jest na działania szkoleniowe oraz badawcze w takich dziedzinach jak:

 • druk 3D, interakcja człowiek–maszyna,
 • tworzenie bliźniaków cyfrowych (ang. digital twin),
 • wytwarzanie i badanie metamateriałów,
 • wykorzystanie dronów w zakładach produkcyjnych.

Powyższe działania powinny być wspomagane obliczeniami w chmurze (ang. cloud computing) oraz technologiami VR/AR/MR, czyli rzeczywistości wirtualnej (ang. virtual reality), rozszerzonej (ang. augmented reality) i mieszanej (ang. mixed reality) z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów obliczeniowych, np. ewolucyjnych.

Dzięki zadaniom przewidzianym w projekcie Politechnika Gdańska będzie mogła zostać wiodącym na świecie ośrodkiem naukowym, a także skutecznym partnerem dla przemysłu we wdrażaniu rozwiązań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji, czyli szeroko pojętego Przemysłu 4.0.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Dziekan WIMiO prof. Andrzej Seweryn w składzie Rady Doskonałości Naukowej

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn został wybrany w skład Rady Doskonałości Naukowej jako przedstawiciel dyscypliny inżynieria mechaniczna, będącej we właściwości Zespołu II Nauk Inżynieryjno-Technicznych.

RDN działa na rzecz zapewnienia rozwoju kadry naukowej zgodnie z najwyższymi standardami jakości działalności naukowej wymaganymi do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. 

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dn. 10.01.2023 r. o godz. 11.30 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr inż. Natalii Czaplickiej pt. „Badania nad mineralną karbonatyzacją z wykorzystaniem modelowej cieczy podestylacyjnej z procesu Solvaya”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Donata Konopacka-Łyskawa, prof. PG.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronie w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail urszula.kampowska@pg.edu.pl w terminie do 3.01.2023 r.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Dn. 20.12.2022 r. o godz. 10.00 w sali nr 303 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (budynek nr 40) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Sławomira Sommera pt. „Opracowanie deskryptora nawierzchni drogowej do oceny oporu toczenia opon samochodowych”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont.

Z pracą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki PG przy ul. G. Narutowicza 11/12. Recenzje wraz ze streszczeniem rozprawy doktorskiej zamieszczono na stronie WIMiO w zakładce Nauka.

Komercjalizacja i innowacje

Spółka spin-off rozwinie technologię do pozyskiwania ekopaliwa z odpadów

Na Politechnice Gdańskiej powstała innowacyjna konstrukcja reaktora przeznaczonego do pirolizy odpadów przemysłowych i komunalnych, zawierających materiały węglowodorowe, która umożliwia bezpieczną utylizację odpadów oraz odzyskiwanie energii w postaci syngazu o dużej zawartości wodoru. Technologia została opatentowana na terenie Polski (nr PAT 241665) oraz zgłoszona do patentowania w procedurze międzynarodowej (dzięki funduszom z uczelnianego programu Titanium).

Twórcy technologii – prof. dr hab. inż. Bogusław Kusz i dr inż. Bartosz Trawiński z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej zdecydowali się na założenie spółki W2H2 z udziałem spółki celowej Politechniki Gdańskiej – Excento sp. z.o.o. Spółka W2H2 na mocy zawartej umowy licencyjnej nabyła prawa do komercyjnego wykorzystania i dalszego rozwoju technologii.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Centrum Transferu Technologii.

Współpraca

Nowa agenda urbanistyczna dla Gdańska

Prezydent Dulkiewicz Fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Podczas konferencji urbanistycznej „Elastyczne planowanie. Poszukiwanie innowacyjnych instrumentów planistycznych”, która odbyła się na Politechnice Gdańskiej w dn. 1–2.12.2022 r. prezydent Aleksandra Dulkiewicz przedstawiła założenia „Nowej agendy urbanistycznej dla miasta”.

Główne wyzwania dla „urbanistycznej przyszłości” Gdańska:

 • uzupełnienie systemu planowania przestrzennego o nowe technologie (modele 3D, zdjęcia lotnicze i ukośne); takim uzupełnieniem jest też Biuro Architekta Miasta i wykorzystywane przez jego zespół różnych form komunikacji z mieszkańcami;
 • budowanie zintegrowanych koncepcji dla obszarów problemowych (Młode Miasto, Centralne Pasmo Usługowe (pasmo al. Grunwaldzkiej), Park Południowy);
 • szersza współpraca ze społecznościami lokalnymi i interesariuszami.

Prezydent mówiła także o elementach składających się na spójny system kształtowania przestrzeni, zaprezentowała kierunki działania miasta w kolejnych latach, a także sposoby realizacji i wdrażania założeń agendy.

Organizatorzy konferencji:

 • Miasto Gdańsk,
 • Politechnika Gdańska oraz
 • Towarzystwo Urbanistów Polskich.

Wydarzenie było jednocześnie seminarium regionalnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Planistów Miejskich I Regionalnych (ISOCARP). W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele Europejskiej Rady Urbanistów (European Council of Town Planners) oraz Globalnej Sieci Planistów (Global Planners Network).

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Zrównoważony rozwój

II edycja Raportu Zrównoważonego Rozwoju PG

W II edycji Raportu Zrównoważonego Rozwoju przedstawiono wiele istotnych działań na rzecz środowiska, które Politechnika Gdańska podjęła w roku akademickim 2021/2022. Opisane w raporcie działania zidentyfikowano w ramach czterech ogólnych obszarów:

 • badania,
 • zaangażowanie publiczne i partnerstwa,
 • kształcenie i działalność studencka,
 • wewnętrzne działania Uczelni.

PG wychodzi naprzeciw wyzwaniom, przed którymi staje całe nasze obecne pokolenie, takim jak walka o czystość planety, czy wdrażanie ekologicznych rozwiązań w codziennym życiu.

Więcej inicjatyw i przykładów działalności PG w tym obszarze można znaleźć na stronie https://pg.edu.pl/zrownowazony-rozwoj

Uczelnie Fahrenheita

Wykład otwarty pt. „The future of wind beyond economic competitiveness”

Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej PG oraz Uczelnie Fahrenheita serdecznie zapraszają na wykład otwarty pt. “The future of wind beyond economic competitiveness”, ktory wygłosi prof. Carlo Bottasso. Profesor Carlo Bottasso kieruje Instytutem Energetyki Wiatrowej na Uniwersytecie Technicznym w Monachium.

Wykład odbędzie się 9.12.2022 r. o godz. 10.00 w Auli nr 211 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (budynek nr 40). Wstęp wolny bez konieczności rejestracji, liczba dostępnych miejsc: 200; kontakt cmew@pg.edu.pl.

Komunikaty

Zapisy na zajęcia jogi i mindfulness

Dział Współpracy Międzynarodowej zaprasza pracowników oraz studentów do udziału w zajęciach jogi i mindfulness organizowanych w ramach projektu „Hej wszystko OK?”.

Zapisy na jogę trwają w dn. 5.12.2022–13.01.2023; terminy zajęć dla poszczególnych grup:

 • grupa III (zajęcia: 24.01, 7.02, 21.02, 7.03, 21.03, 4.04 w godz. 17.15–18.15);
 • grupa IV (zajęcia: 31.01, 14.02, 28.02, 14.03, 28.03, 11.04 w godz. 17.15–18.15)

Zapisy na zajęcia mindfulness trwają w dn. 23.11–23.12.2022; terminy zajęć dla grupy polskojęzycznej:

 • 5.01.2023 (czwartek) w godz. 17.00–18.30;
 • 20.01.2023 (piątek) w godz. 17.00–18.30.

Podstawowe różnice między jogą a mindfulness:

 • joga to poza ćwiczeniami oddechowymi również ćwiczenia fizyczne (trudniejsze i łatwiejsze);
 • mindfulness to bardziej forma medytacji, w trakcie której siedzimy/leżymy.

Dodatkowe informacje, w tym formularze rejestracyjne, można znaleźć na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej.

Kalendarium

9 grudnia 10.00–11.00
https://cmew.pg.edu.pl/

Wykład „The future of wind energy”

Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej PG oraz Związek Uczelni Fahrenheita serdecznie zapraszają na wykład otwarty pt. “The future of wind beyond economic competitiveness”, ktory wygłosi prof. Carlo Bottasso.
10 grudnia 19.00–22.00
https://www.kwadratowa.pl/event/jelonek-3/

Koncert zespołu Jelonek w Kwadratowej

Jelonek po trzech latach wróci na scenę Kwadratowej! 10 grudnia zapraszamy na porządną dawkę mocnej muzyki ze świątecznymi akcentami.
14 grudnia 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej