Nr 261/24 listopada 2022

Z życia uczelni

Głosuj na projekty Budżetu Obywatelskiego PG

W dn. 28.11–5.12.2022 r. będzie można głosować na projekty, które zostały zgłoszone i zakwalifikowane do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Politechniki Gdańskiej.

W puli środków przeznaczonych na tę inicjatywę znajduje się pół miliona złotych. Pieniądze przeznaczone zostaną na projekty, których autorami są studenci i pracownicy. W procesie weryfikacji do glosowania zakwalifikowano 17 projektów – 9 studenckich i 8 pracowniczych.

Opisy projektów studenckich i pracowniczych dopuszczonych do głosowania można znaleźć na stronie Budżetu Obywatelskiego PG.

Aby oddać głos, należy wejść na stronę internetową Budżetu Obywatelskiego Politechniki Gdańskiej i skorzystać z formularza do głosowania. Studenci będą mogli oddawać swoje głosy jedynie na projekty studenckie, z kolei pracownicy – na pracownicze.

65 lat Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej

fot. Maciej Ziętarski

W miniony weekend Samorząd Studentów PG zakończył świętowanie 65-lecia Parlamentu Studentów uroczystym posiedzeniem, które odbyło się 19.11.2022 r. w Auli PG. Razem z SSPG swoje jubileusze obchodziły Radio SAR oraz Techno-Service.

Parlament rozpoczął się przemówieniem prof. Krzysztofa Wildego, rektora PG, który m.in. podkreślił wagę samorządu w życiu społeczności akademickiej. Historię powstania i działalności organizacji przybliżył prof. Janusz Rachoń, rektor uczelni w l. 2002–2008. Głos zabrali także przewodniczący SSPG obecny – Jakub Persjanow oraz ubiegły – Jerzy Świniański, będący równocześnie przewodniczącym Stowarzyszenia Absolwentów PG. Gratulacje złożyli również: prof. Barbara Wikieł, prorektor ds. studenckich, Mateusz Grochowski, przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Aleksandra Żmuda Trzebiatowska, przewodnicząca Forum Uczelni Technicznych.

Podczas Uroczystego Posiedzenia odczytany został Manifest przygotowany przez SSPG oraz Stowarzyszenie Absolwentów. Zwieńczeniem uroczystej części obchodów był recital w wykonaniu Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej.

Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa ma zaszczyt zaprosić na uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Uroczystość odbędzie się 2.12.2022 r. o godz. 16.00 w Auli w Centrum Nanotechnologii B. Podczas posiedzenia zostaną wyróżnieni najlepsi absolwenci wydziału, autor najlepszej publikacji, projektu badawczego i opiekun koła naukowego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej WIMiO.

Nowy przewodniczący Samorządu Doktorantów

Na posiedzeniu Uczelnianej Rady Doktorantów dn. 14.11.2022 r. wybrano nowego przewodniczącego Samorządu Doktorantów na kadencję 2022/2023 – mgr. inż. Ignacego Rogonia. Gratulujemy objęcia funkcji przewodniczącego i jednocześnie dziękujemy za dotychczasową owocną współpracę ustępującemu przewodniczącemu – mgr. inż. Maciejowi Jasińskiemu.

Ocena śródokresowa i ocena jakości opieki promotorskiej w Szkole Doktorskiej

W październiku br. zakończyła się ocena śródokresowa doktorantów Szkoły Doktorskiej na PG, przyjętych w roku akad. 2020/2021 oraz ocena jakości opieki promotorskiej sprawowanej przez ich promotorów. Wszystkie osoby, które poddały się ocenie uzyskały pozytywny wynik.

Jest to już druga ocena śródokresowa w nowym systemie kształcenia doktorantów. W ocenie biorą udział pracownicy naukowi PG oraz eksperci z polskich i zagranicznych uczelni i instytutów.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Szkoły Doktorskiej.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej dn. 16.11.2022 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • określenia Zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2023/2024;
 • ustalenia Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej obowiązującego od roku akademickiego 2023/2024;
 • zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej na Politechnice Gdańskiej;
 • ustalenia Zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej na Politechnice Gdańskiej obowiązujących od roku akademickiego 2023/2024;
 • ustalenia Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej na Politechnice Gdańskiej obowiązującego od roku akademickiego 2023/2024;
 • zmiany Zasad wyróżniania osób wpisem do „Złotej Księgi Politechniki Gdańskiej”;
 • ustalenia programu studiów dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzonego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG;
 • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektów: Baza danych do aktywnej kompensacji grawimetrycznej ultraprecyzyjnej nawigacji inercyjnej, opracowana na podstawie wysokorozdzielczych pomiarów morskich obszarów postsowieckiego Bałtyku, akronim InerDUIN oraz Przygotowanie Uczelni Fahrenheita do utworzenia federacji, akronim FarU2.

Na posiedzeniu Senatu nadano tytuł Profesor Emeritus Politechniki Gdańskiej następującym osobom:

 • prof. Piotr Dominiak,
 • prof. Ewa Grzegorzewska-Mischka,
 • prof. Kazimierz Kosmowski,
 • prof. Jerzy Mazur,
 • prof. Hanna Obarska-Pempkowiak,
 • prof. Jan Stąsiek,
 • prof. Maria Szpakowska,
 • prof. Edmund Wittbrodt,
 • prof. Jan Zielkiewicz.

Kwestor mgr Piotr Lewandowski przekazał informacje o realizacji planu rzeczowo-finansowego za okres styczeń–październik 2022 r. Inż. Jakub Persjanow przedstawił informacje o działalności Samorządu Studentów PG. 

Nauka

Bezzałogowa łódź z PG pomoże chronić polskie porty i morskie farmy wiatrowe

Fot. Mateusz Groth

Zespół naukowców pod kierownictwem prof. Łukasza Kulasa z Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej WETI tworzy innowacyjną, bezzałogową łódź nowej generacji – „Hornet”. Jednostka będzie pierwszą tego typu w Polsce: z możliwościami działania półautonomicznego i autonomicznego. Docelowo może posłużyć m.in. przy inspekcji kanałów żeglugowych i patrolowaniu farm wiatrowych na morzu.

Bezpieczeństwo łodzi opiniować będzie Polski Rejestr Statków SA (PRS), który we wrześniu 2021 r. zawarł z PG porozumienie o współpracy w obszarze prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w celu opracowania oryginalnych innowacyjnych (semi-) autonomicznych oraz bezzałogowych platform nawodnych nowej generacji, przede wszystkim w zakresie projektu TRANSACT.

Prototyp łodzi powstaje w ramach projektu badawczo-rozwojowego “TRANSACT – Transform safety-critical cyber-physical systems into distributed solutions for end-users and partners” (Transformacja cyberfizycznych systemów o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa w rozproszone rozwiązania dla użytkowników końcowych i partnerów). Jest to międzynarodowe przedsięwzięcie o łącznym budżecie 26,5 mln euro (budżet projektu dla PG wynosi ponad 1 mln euro) realizowane w ramach programu HORYZONT 2020 we współpracy z partnerami z Niemiec, Finlandii, Danii, Norwegii, Hiszpanii, Austrii, Belgii i Holandii.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Więcej energii, mniej odpadów. Rozwiązanie naukowców z PG pomoże oczyszczalniom i biogazowniom

Międzywydziałowy zespół naukowców z Politechniki Gdańskiej podjął się budowy i testowania demonstratora systemu, który zapewni poprawę efektywności energetycznej małych oczyszczalni oraz biogazowni rolniczych. Borykają się one bowiem z problemem zagospodarowania osadów, pozostających po procesie biologicznego oczyszczania ścieków. Procesy oczyszczania są także bardzo energochłonne, co przy wzrostach cen energii może decydować o opłacalności całego przedsięwzięcia. Dlatego kluczowego znaczenia nabiera gospodarka energią odpadową i surowcami w obrębie oczyszczalni.

Budowany system umożliwi m.in.:

 • bardziej wydajną produkcję biogazu z osadu czynnego (poddanego wcześniej procesowi dezintegracji niskotemperaturowej), także współfermentowanego z lokalnymi odpadami biodegradowalnymi;
 • odzysk i zagospodarowanie ciepła odpadowego/procesowego z udziałem technologii opartej o pompy ciepła;
 • odzysk wody z pofermentu do irygacji pól, a także zastosowanie pofermentu jako nawozu płynnego bogatego w biogeny (azot i fosfor), po wcześniejszym jego podczyszczeniu.

Kierownikiem projektu realizowanego w ramach Centrum EkoTech jest prof. Jan Wajs z Instytutu Energii Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 999 405,28 zł w pierwszej edycji programu VENTUS-HYDROGENII-REDIVIVUS w obszarze REDIVIVUS. 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Pierwsza obroniona praca doktorska i stopień doktora po ukończeniu Szkoły Doktorskiej

Mohammad Malikan jako pierwszy obronił pracę doktorską w nowym systemie kształcenia doktorantów w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej. Przedmiotem jego badań były małoskalowe struktury w mikro- i nanomaszynach. Obrona pracy, której promotorem był prof. Viktor Eremeev z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, odbyła się 26.10.2022 r. Recenzentami byli: prof. dr inż. Janusz Badur z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, prof. PAN z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk oraz prof. Wojciech Sumelka z Politechniki Poznańskiej.

Mohammad Malikan stopień doktora uzyskał na posiedzeniu rady dyscypliny dn. 16.11.2022 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie Szkoły Doktorskiej i na stronie głównej PG w Aktualnościach.

Wyniki naboru do II edycji programu I Szkoły Startup

Do II edycji programu Startup School I pn. „Sprawdź swój pomysł” (SSI-02) zakwalifikowało się 12 zespołów startupowych, w skład których wchodzi łącznie 29 osób.

Członkowie zespołów pochodzą z 7 różnych wydziałów PG, z czego znaczna większość reprezentuje Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (52%). Wśród zakwalifikowanych osób 69% stanowią studenci I stopnia, 10% to studenci II stopnia, kolejne 10% uczestników to doktoranci. W skład zespołów weszli również absolwenci Uczelni oraz jeden pracownik.

Więcej informacji na temat Uczestników bieżącej edycji programu I znajduje się na stronie poświęconej zespołom Szkoły Startup.

Po zakończonym cyklu szkoleniowym zespoły startupowe zaprezentują publicznie swoje projekty podczas wydarzenia Demo Day, które odbędzie się na Politechnice Gdańskiej 14.02.2023 r.

Nabór do kolejnej edycji programu „Sprawdź swój pomysł” zaplanowano na wiosnę 2023 r. Aktualne informacje dostępne są na stronie Szkoły Startup.

Nabór w programach Aurum i Argentum

W ramach programu Argentum możliwe jest uzyskanie grantu na sfinansowanie badań naukowych oraz na rozwój młodych naukowców; finansowanie może także zostać przyznane beneficjentom programu NAWA im. Stanisława Ulama.

Budżet oraz warunki finansowania:

 • kwota finansowania wynosi 150 000 zł brutto, a w przypadku programu NAWA – 100 000 zł brutto;
 • okres realizacji projektu wynosi 24 mies., a w przypadku beneficjentów programu NAWA – 12 miesięcy.

Dodatkowe informacje o programie Argentum dostępne są na stronie Uczelni Badawczej.

Celem programu Aurum jest zwiększanie i wzbogacanie potencjału naukowego PG poprzez tworzenie nowych zespołów badawczych z udziałem naukowców zagranicznych.

Jak aplikować?

 • planowany we wniosku budżet projektu nie może przekraczać kwoty 500 000 zł brutto. okres realizacji projektu może wynieść od 3 do 12 miesięcy;
 • nabór wniosków potrwa do 2.12.2022 r. do godz. 23:59.
 • wnioski można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system MojaPG w module Granty

Dodatkowe informacje o programie Aurum dostępne są na stronie Uczelni Badawczej.

Nabór wniosków w programach Technetium i Plutonium

Celem programu Technetium jest wspieranie aktywności mentorów studentów angażujących się w działalność badawczą zgodną z tematyką Centrów POB.

Wysokość grantu wynosi 25 000 zł, a okres realizacji nie może przekraczać 12 miesięcy. Nabór wniosków potrwa do 9.12.2022 r. do godz. 23:59.

Wnioski o przyznanie grantu mogą być składane przez opiekunów:

 • studentów realizujących ISB na PG;
 • studentów zaangażowanych w prace zespołów badawczych działających na PG;
 • studenckich kół naukowych działających na PG.

Dodatkowe informacje o programie Technetium dostępne są na stronie Uczelni Badawczej.

 

Celem programu Plutonium jest wspieranie działalności studenckich kół naukowych, stanowiących naturalne środowisko wyłaniania liderów grup badawczych inicjujących nowe obszary badawcze.

Jak aplikować?

 • wniosek może złożyć opiekun studenckiego koła naukowego na maks. kwotę 300 000 zł;
 • nabór wniosków potrwa do 9.12.2022 r. do godz. 23:59;
 • wnioski można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system MojaPG w module Granty.

Dodatkowe informacje o programie Plutonium dostępne są na stronie Uczelni Badawczej.

Konkurs OPUS 24

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs OPUS 24 na projekty badawcze. Konkurs OPUS 24 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Budżet konkursu wynosi 350 mln zł.

Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:

 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych (wniosek OPUS);
 • z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o te środki finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które nie są współorganizowane przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej w programie Weave (wniosek OPUS);
 • przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave oraz z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych (wniosek OPUS);
 • w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) w programie Weave – tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec, Szwajcarii, Luksemburga i Belgii-Flandrii, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG, SNSF, FNR lub FWO (wniosek OPUS LAP);
 • w ramach współpracy LAP w programie Weave przy równoczesnym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych (wniosek OPUS LAP).

Współpraca międzynarodowa w konkursie OPUS 24 nie jest obowiązkowa, a wnioski z udziałem partnerów zagranicznych nie są traktowane preferencyjnie w stosunku do wniosków, które takich partnerów nie angażują.

Informacje dla aplikujących:

 • wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF zgodnie z procedurą składania wniosków.
 • nabór wniosków trwa do 15.12.2022 r., do godz. 16.00; rozstrzygnięcie konkursu OPUS – do czerwca 2023 r.; rozstrzygnięcie konkursu OPUS LAP do listopada 2023 r.;
 • więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCN;
 • zgłoszenia w systemie MojaPG należy przesłać do weryfikacji do 1.12.2022 r.; pełen wniosek w systemie ZSUN/OSF należy przedstawić do weryfikacji formalnej najpóźniej do 8.12.2022 r.;
 • kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma

Konkurs POLONEZ BIS 3

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs POLONEZ BIS 3 na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie. Budżet konkursu wynosi 27 mln zł.

Informacje dla aplikujących:

 • cel konkursu: rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach;
 • w konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenie dla kierownika projektu i członków zespołu badawczego, w tym stypendia dla studentów lub doktorantów, oraz na pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego, tj. aparatury oraz drobnego sprzętu naukowo-badawczego, materiałów, usług obcych, wyjazdów służbowych, udostępniania publikacji w otwartym dostępie i innych;
 • wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF;
 • nabór wniosków trwa do 15.12.2022 r. do godz. 16.00; rozstrzygnięcie konkursu – do czerwca 2023 r.;
 • więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCN;
 • zgłoszenia w systemie MojaPG należy przesłać do weryfikacji do 1.12.2022 r.; pełen wniosek w systemie ZSUN/OSF należy przedstawić do weryfikacji formalnej do 8.12.2022 r.;
 • kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma

Konkurs PRELUDIUM BIS 4

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM BIS 4 skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Budżet konkursu wynosi 30 mln zł.

Informacje dla aplikujących:

 • cel projektu: wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich;
 • budżet projektu może obejmować środki na badania w wysokości do 300 tys. zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie;
 • w konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy;
 • opiekun naukowy składa wniosek projektowy i jest kierownikiem projektu; dopuszczalna jest jednokrotna zmiana doktoranta w okresie trwania projektu;
 • wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF zgodnie z procedurą składania wniosków;
 • nabór wniosków trwa do 15.12.2022 r. do godz. 16.00; rozstrzygnięcie konkursu – do maja 2023 r.;
 • więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCN;
 • zgłoszenia w systemie MojaPG należy przesłać do weryfikacji do 1.12.2022 r.; pełen wniosek w systemie ZSUN/OSF należy przedstawić do weryfikacji formalnej do 8.12.2022 r.;
 • kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma

Konkurs SONATA 18

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs SONATA 18 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe. Czas trwania projektu: 12, 24 lub 36 miesięcy. Budżet konkursu wynosi 120 mln zł.

Informacje dla aplikujących:

 • wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSFzgodnie z procedurą składania wniosków;
 • nabór wniosków trwa do 15.12.2022 r. do godz. 16.00; rozstrzygnięcie konkursu – do czerwca 2023 r.;
 • więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCN;
 • zgłoszenia w systemie MojaPG należy przesłać do weryfikacji do 1.12.2022 r.; pełen wniosek w systemie ZSUN/OSF należy przedstawić do weryfikacji formalnej do 8.12.2022 r.;
 • kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: Joanna BaumAnita WiśniewskaBeata Toma.

Konkurs EIT HEI Call 3

Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli informuje, że dn. 17.11.2022 zostanie otwarty kolejny konkurs w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej EIT HEI INITIATIVE – Innovation Capacity Builiding for Higher Education.

Wnioski mogą składać instytucje szkolnictwa wyższego, w tym dotyczące zaprojektowania działań, które koncentrować się będą na szkoleniu talentów oraz tworzeniu projektów w obszarze zaawansowanych i wysoko innowacyjnych technologii (zgodnie z założeniami New European Innovation Agenda oraz programem EIT Deep Tech Talent Initiative).

EIT HEI Call 3

Dla aplikujących jednostek zaplanowano sesje informacyjne (online), które odbędą się w ciągu najbliższych kilku miesięcy:

Dodatkowych informacji udzielają: Magdalena Urbanowicz, Aleksandra Dubiella-Jackowska, Centrum Zarządzania Projektami.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Dn. 30.11.2022 r.  o godz. 10.00 w sali nr 401 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (budynek nr 40) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Karola Tyszkowskiego pt. „Analiza wpływu wybranych parametrów geometrycznych powietrznego silnika zębatego na jego wskaźniki energetyczne przy zmiennych warunkach zasilania”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Zbigniew Kneba, prof. PG.

Z pracą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki PG przy ul. Narutowicza 11/12. Recenzje wraz ze streszczeniem rozprawy doktorskiej zamieszczono na stronie WIMiO w zakładce Nauka.

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dn. 2.12.2022 r. o godz. 14.45 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr inż. Natalii Szynkiewicz pt. „Activation of small molecules by P-P and P-B bond systems”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Rafał Grubba, prof. PG.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronie w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail urszula.kampowska@pg.edu.pl w terminie do 25.11.2022.

 

Dn. 6.12.2022 r. o godz. 12.15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Marcina Stasiulewicza pt. „Wpływ oddziaływań sfer hydratacyjnych białek i osmolitów na stabilność białek w roztworze”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Janusz Stangret. Promotorem pomocniczym jest dr Aneta Panuszko.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronie w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail urszula.kampowska@pg.edu.pl w terminie do 29.11.2022.

 

Dn. 9.12.2022 r. o godz. 10.15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr inż. Joanny Potapowicz pt. „Investigation on environmental chemistry changes in the Antarctic Special Management Area (ASMA 1): King George Island, South Shetlands Islands”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska. Promotorem pomocniczym jest dr inż. Małgorzata Szopińska.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronie w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail urszula.kampowska@pg.edu.pl w terminie do 2.12.2022.

Uczelnie Fahrenheita

Przyznano stypendia naukowe Prezydent Miasta Gdańska im. Daniela Fahrenheita

W I edycji Programu stypendialnego Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów i doktorantów

 1. Daniela Gabriela Fahrenheita wyłoniono troje zagranicznych doktorantów, którzy otrzymają stypendium naukowe:

I miejsce – Anna Panagiota Souri, doktorantka z Uniwersytetu Kreteńskiego. Podczas stażu na Uniwersytecie Gdańskim planuje poszerzyć wiedzę oraz doświadczenie w dziedzinie heterogenicznej fotokatalizy i technik stosowanych w analizie chemicznej. Planowane prace badawcze będą dotyczyć projektowania, syntezy oraz analizy nowych fotokatalizatorów warstwowych na bazie podwójnego wodorotlenku;

II miejsce – Maria Alaide de Oliveira z brazylijskiego Uniwersytetu Pernambuco. Staż na Politechnice Gdańskiej obejmuje prace badawcze dotyczące otrzymywania nowych katalizatorów na bazie związków metaloorganicznych, ich charakterystykę oraz pomiary aktywności fotokatalitycznej w procesie wytwarzania wodoru;

III miejsce – Stabak Roy, doktorant z Uniwersytetu Tripura w Indiach, którego plany badawcze na Uniwersytecie Gdańskim związane są z funkcjonowaniem transportu kolejowego w aglomeracji Gdańsk, Gdynia, Sopot i wykorzystywaniem w tym celu zastosowań geoprzestrzennych i geostatystycznych.

Zwycięzcy kontynuować będą interdyscyplinarne badania naukowe w ramach pracy doktorskiej na jednej z Uczelni Fahrenheita podczas rocznego stażu naukowego, który rozpocznie się w styczniu 2023 r. Przysługuje im stypendium w wysokości 6 500 zł netto miesięcznie przez cały okres pobytu oraz bezpłatne zakwaterowanie.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Zrównoważony rozwój

Politechnika Gdańska – Naturalnie Odpowiedzialna

W ostatnich tygodniach każdy z pracowników otrzymał na swoją skrzynkę mailową wiadomości dotyczące wykorzystywania zasobów naturalnych i energii na Politechnice Gdańskiej. Przypominamy o zasadach związanych z oszczędzaniem energii, ograniczaniem strat ciepła, zmniejszaniem zużycia wody i wykorzystania papieru. Wszystkie informacje niezbędne do intensyfikowania działań oszczędnościowych znajdują się w poniższych artykułach:

Jesteśmy przekonani, że każdy z nas czuje się odpowiedzialny za dobro naszej Uczelni.

Komunikaty

Stwórzmy razem Szlachetną Paczkę

Szlachetna Paczka to jedna z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw społecznych w Polsce. Jej celem jest pomoc osobom najbiedniejszym i najbardziej potrzebującym.

W tym roku pracownicy i studenci PG połączą siły, by przygotować paczki dla rodzin potrzebujących naszego wsparcia. W ramach inicjatywy dla naszej uczelni zostały wybrane dwie rodziny – jedną obejmą swoim wsparciem pracownicy, a drugą studenci.

Paczki mają poprawić doraźną sytuację rodziny, ale również dać jej wiarę, iż zmiany na lepsze są możliwe. Zapotrzebowanie jest ogromne. Na liście potrzebnych artykułów są m.in. żywność, środki czystości, odzież, obuwie, materiały szkolne, a także – drobne, świąteczne upominki.

Szczegółowe informacje nt. zbiórek pracowniczej i studenckiej znaleźć można odpowiednio w Strefie pracownika PG oraz w treści facebookowego wydarzenia, przygotowanego przez Wydziałową Radę Studentów ETI. Równocześnie, poza zbiórką darów, prowadzona jest zbiórka pieniędzy. Swoje wsparcie można wyrazić, przekazując datek online. Na portalu Zrzutka.pl uruchomiono dwie kampanie, przeznaczone dla zbiórki studenckiej oraz pracowniczej.

Szkolenie „Podstawy zarządzania projektami”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na dwudniowe szkolenie „Podstawy zarządzania projektami” organizowane w dn. 5–6.12.2022 r. w godz. 9.00–14.00. Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 1.12.2022 do godz. 12.00 (obowiązuje formularz rejestracyjny). Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy na zajęcia mindfulness

Dział Współpracy Międzynarodowej zaprasza pracowników oraz studentów na trening mindfulness (uważności), który jest świetnym sposobem na odstresowanie się i wyciszenie. Spotkania będą się odbywać w sali sportowej przy ul. Sobieskiego 18:

 • dla grupy I (polskojęzycznej): 5 i 20.01.2023 r. w godz. 17.00–18.30;
 • dla grupy II (anglojęzycznej): 13 i 27.01.2023 r. w godz. 17.00–18.30.

Zajęcia mindfulness organizowane są w ramach projektu „Hej, wszystko OK?”, który od września br. jest realizowany na Politechnice Gdańskiej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej.

Kalendarium

24 listopada 00.00–23.59
https://pg.edu.pl/biuro-karier/2022-11/x-dzien-strefy-na-politechnice-gdanskiej

X Dzień Strefy na Politechnice Gdańskiej

Dn. 24.11.2022 w godz. 10.00–14.00 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG odbędą się spotkania studentów i absolwentów z czołowymi firmami działającymi w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
28 listopada–5 listopada
http://www.pg.edu.pl/budzet_obywatelski

Głosuj na projekty w Budżecie Obywatelskim PG

Trwa 7. edycja Budżetu Obywatelskiego PG. Miej chęć, by działać – w dn. 28.11–5.12 można oddać swój głos na projekty, dzięki którym kampus PG stanie się jeszcze bardziej przyjazny do nauki i pracy.
30 listopada–1 grudnia
https://event.mostwiedzy.pl/event/22/

Seminarium Elsevier z cyklu Otwieranie nauki

Seminarium organizowane przez firmę Elsevier I Bibliotekę PG obejmow będzie zagadnien z tematyki Open Science prezentowane przez uznanych w środowisku akademickim ekspertów, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami.
1 grudnia–2 grudnia
https://event.mostwiedzy.pl/event/24/

VI Pomorska Konferencja Open Science

VI Pomorska Konferencja Open Science: Polityki i Infrastruktury dla Otwartej Nauki
7 grudnia 11.15–13.15

Uroczyste Posiedzenie Senatu PG

Uroczyste Posiedzenie Senatu PG.