Nr 257/27 października 2022

Z życia uczelni

Zgłoś projekt w Budżecie Obywatelskim PG

„Mój pomysł, mój głos – korzyść dla wszystkich” – to hasło, które przyświeca inicjatywie Budżetu Obywatelskiego Politechniki Gdańskiej. Od 24.10.2022 r. przyjmowane są propozycje projektów w tegorocznej edycji BO PG; termin upływa 7.11.2022 r. (do godz. 12.00).

Na stronie Budżetu Obywatelskiego PG można znaleźć:

W ubiegłym tygodniu zrealizowane zostały następujące projekty:

 • nasadzenia drzewek owocowych (na tyłach budynku WETI B);
 • łąki kwietne (na tyłach Wydziału Chemicznego oraz na skwerze przed budynkiem WETI B);
 • dystrybutory wody pitnej (WETI, CSA PG).

Do rozdysponowania w Budżecie Obywatelskim PG przeznaczono 500 tys. złotych, w podziale na projekty pracownicze (350 tys. zł) i studenckie (150 tys. zł). Środki te można przeznaczyć na rozmaite realizacje. Nowością w tym roku jest zwrócenie się uczelni w kierunku projektów zielonych, przyjaznych środowisku. Co najmniej jeden z wybranych pomysłów musi wpisywać się w realizację celów zdefiniowanych w Planie Klimatycznym PG.

Projekty, które przejdą proces weryfikacji wezmą udział w głosowaniu pracowników i studentów, które odbędzie się w dn. 28.11–5.12.2022. Społeczność akademicka wybierze projekty, które trafią do realizacji. Ostateczną listę projektów przekazanych do realizacji poznamy 5.01.2023 r.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.pg.edu.pl/budzet_obywatelski.

Na Politechnice Gdańskiej upamiętniono rocznicę rewolucji węgierskiej

Kwiaty przed tablicą pamiątkową złożyli przedstawiciele władz Politechniki Gdańskiej. Na zdjęciu od lewej: Andrzej Sobecki, zastępca kanclerza, Anna Gerlach, zastępca kanclerza, prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju, prof. Barbara Wikieł, prorektor ds. studenckich oraz prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji. Fot. Krzysztof Krzempek/PG

Kwiaty przed tablicą pamiątkową złożyli przedstawiciele władz Politechniki Gdańskiej. Na zdjęciu od lewej: Andrzej Sobecki, zastępca kanclerza, Anna Gerlach, zastępca kanclerza, prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju, prof. Barbara Wikieł, prorektor ds. studenckich oraz prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji. Fot. Krzysztof Krzempek/PG

Tablica upamiętniająca rewolucję na Węgrzech w 1956 roku znajduje się w Gmachu Głównym PG, w sąsiedztwie dziedzińca Fahrenheita. Jej odsłonięcie miało miejsce w październiku ubiegłego roku.

Dn. 21.10.2022 roku przy tablicy upamiętniającej węgierską rewolucję na Węgrzech w 1956 roku odbyły się uroczystości z okazji 66. rocznicy tych wydarzeń. Udział w nich wzięli:

 • prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju,
 • dr Pál Attila Illés, konsul generalny Węgier,
 • Aleksander Jankowski, wicewojewoda pomorski,
 • Oleksandr Plodystyi, konsul generalny Ukrainy,
 • Cornelia Pieper, konsul generalna Niemiec,
 • Jacek Tymiński, konsul honorowy Mołdawii,
 • prof. Barbara Wikieł, prorektor ds. studenckich,
 • prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji,
 • Anna Gerlach, zastępca kanclerza ds. infrastruktury,
 • dr inż. Andrzej Sobecki, zastępca kanclerza ds. informatycznych,
 • przedstawiciel gdańskiego oddziału IPN.

Podczas wydarzenia złożone zostały wiązanki kwiatów, a głos zabrał konsul generalny Węgier dr Pál Attila Illés: Jesteśmy tutaj, ponieważ dziękujemy Polakom, mieszkańcom Gdańska i całego województwa pomorskiego za pomoc w 1956 roku. Pomoc w kontaktach polsko-węgierskich to rzecz zwyczajna. Wiemy, że pod tym względem nic się nie zmieniło i tak będzie również w przyszłości. Nasze narody, narody Europy Środkowej są zmuszone do ścisłej współpracy.

Uroczystość na Politechnice Gdańskiej stanowi część obchodów 66. rocznicy wydarzeń na Węgrzech, organizowanych przez gdański oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Głównym ich punktem jest sesja naukowa „Polskie zaangażowanie w pomoc Węgrom w 1956 r.”, która odbyła się w siedzibie oddziału IPN w Gdańsku.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu PG dn. 19.10.2022 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • wyrażenia zgody na realizację procesu konsolidacji z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Gdańskim;
 • zmiany w składzie Senackiej Komisji ds. Kształcenia na kadencję 2020–2024;
 • zaopiniowania dotychczasowych oraz wyrażenia zgody na kontynuację działań w zakresie wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej;
 • ustalenia programu studiów dla kierunku Mechanika i budowa maszyn prowadzonego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG;
 • ustalenia programu dla uruchamianych studiów podyplomowych: Zarządzanie w warunkach realizacji celów zrównoważonego rozwoju prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej;
 • ustalenia programów dla wznawianych studiów podyplomowych: International MBA in Strategy, Programme and Project Management oraz Zarządzanie projektami prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG.

Prof. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki przedstawił kandydatów Politechniki Gdańskiej do Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Heweliusza. Prof. Barbara Wikieł, prorektor ds. studenckich i prof. Mariusz Kaczmarek, prorektor ds. kształcenia omówili wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023. Prof. Michał Mrozowski, dyrektor Szkoły Doktorskiej przedstawił wyniki rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2022/2023, a prof. Ewa Klugmann-Radziemska, dyrektor Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej, zaprezentowała wyniki rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej w roku akademickim 2022/2023. Inż. Jakub Persjanow przedstawił informacje o działalności Samorządu Studentów PG.

Dr hab. Marek Wroński, publicysta miesięcznika „Forum Akademickie”, omówił temat „Prawo własności intelektualnej – uczciwość w nauce”.

Współpraca

Dr inż. Justyna Szostak członkiem Rady Dyrektorów CESAER

Dr inż. Justyna Szostak. Fot. Paulina Staniszewska
 
W trakcie trzydziestego szóstego zwyczajnego Zgromadzenia Walnego CESAER, którego gospodarzem była Politechnika Drezdeńska, wybrano nowych członków Rady Dyrektorów CESAER na lata 2023–2025:
 • Justyna Szostak (przewodnicząca Komisji ds. umiędzynarodowienia, Politechnika Gdańska),
 • Toril Hernes (prorektor ds. innowacji, Norweski Uniwersytet Naukowo-Techniczny),
 • Karine Samuel (prorektor ds. umiędzynarodowienia, Uniwersytet Grenoble-Alpes).

Dr inż. Justyna Szostak jest nauczycielem akademickim zatrudnionym na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, przewodniczącą Rektorskiej Komisji ds. umiędzynarodowienia i pełnomocnikiem dziekana ds. internacjonalizacji. Od sierpnia br. wraz z prof. Robertem Zaninio z Politechniki Turyńskiej przewodniczy grupie Task Force Learning & Teaching CESAER, w której odpowiada za organizację nadchodzącego konkursu CESAER Student Challenge.

CESAER (Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research) jest organizacją non-profit założoną w 1990 r. Współpracuje z wieloma instytucjami UE, zwłaszcza z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą Europejską, realizuje wiele projektów finansowanych przez UE oraz w ramach europejskich funduszy badawczych.

Politechnika Gdańska dołączyła do CESAER w 2015 r. i jest jedną z 3 polskich uczelni technicznych zrzeszonych w tej organizacji, do której należą także Politechnika Warszawska i Politechnika Poznańska.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach oraz na stronie www.cesaer.org.

Nauka

Odzyskują czysty krzem z modułów fotowoltaicznych. Sprawdzą, czy można robić to przemysłowo

W ramach projektu finansowanego z programu VENTUS przeprowadzone zostaną prace przedwdrożeniowe, mające na celu uruchomienie przemysłowego procesu recyklingu modułów fotowoltaicznych (PV) wytworzonych na bazie mono- i polikrystalicznych ogniw krzemowych pozyskanych z wyeksploatowanych lub uszkodzonych modułów. Naukowcy będą bazować na opracowanym w ubiegłych latach w Katedrze Konwersji i Magazynowania Energii na Wydziale Chemicznym PG sposobie recyklingu modułów PV, który został opatentowany w 2014 r. Pod koniec 2021 r. Politechnika Gdańska udzieliła licencji wyłącznej do korzystania z wynalazku firmie, która jest partnerem przemysłowym w projekcie.

Oprócz identyfikacji składów modułów i badań w zakresie przygotowania ich do delaminacji, naukowcy z Katedry Konwersji i Magazynowania Energii oraz Katedry Technologii Polimerów, a także z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa będą badać wydajność mieszanin użytych w procesach chemicznych, emisje do atmosfery oraz aspekty związane z odpornością maszyn na działanie zastosowanych mieszanin. Wyniki badań mają stanowić wytyczne do biznesplanu i linii technologicznej dla firmy wdrażającej. Ze względu na zastosowane metody termiczne i chemiczne, proces przemysłowy będzie zamknięty i zautomatyzowany.

Projekt pn. „Recycling technology of crystalline silicon photovoltaic modules” jest realizowany w ramach programu Ventus Hydrogenii Redivivus w obszarze Redivivus. Przyznane środki wynoszą 950 750 zł. Projekt realizowany jest w ramach Centrum EkoTech.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

III edycja programu Plutonium Supporting Student Research Teams

W ramach Programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania działalności studenckich kół naukowych. Wnioski o przyznanie grantu mogą być składane przez: pracowników PG, opiekunów studenckich kół naukowych (aktywne min. jeden rok akademicki przed datą ogłoszenia konkursu w programie).

Budżet projektu:

 • kwota finansowania do 300 tys. zł brutto (w ramach pięciu kolejnych konkursów);
 • okres realizacji projektu od 12 do 24 miesięcy.

Rodzaje kosztów bezpośrednich:

 • prowadzenie i upowszechnianie badań naukowych;
 • zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów niezbędnych do budowy modeli do badań pilotażowych, materiałów nietrwałych;
 • zakup aparatury badawczej;
 • modernizacja laboratorium;
 • sprzęt i oprogramowanie (wyłącznie do celów badawczych)
 • usługi obce.

Jak aplikować?

 • nabór wniosków trwa w dn. 24.10–9.12.2022;
 • wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system MojaPG w module Granty.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Uczelni Badawczej w zakładce Programy.

III edycja programu Technetium Talent Management Grants

W ramach Programu możliwe jest uzyskanie grantu wspierającego aktywność mentorów/NA. Wnioski o przyznanie grantu mogą być składane przez:

 • opiekunów studentów realizujących indywidualny program studiów badawczych;
 • opiekunów studentów zaangażowanych w prace zespołów badawczych;
 • opiekunów studenckich kół naukowych.

Budżet i termin realizacji projektu:

 • kwota finansowania do 25 tys. zł brutto;
 • okres realizacji projektu 12 miesięcy.

Rodzaje kosztów bezpośrednich:

 • wynagrodzenie dla mentora (kier. projektu) do 12 tys. zł brutto brutto;
 • prowadzenie i upowszechnianie badań naukowych;
 • zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów niezbędnych do budowy modeli do badań pilotażowych, materiałów nietrwałych;
 • sprzęt i oprogramowanie (wyłącznie do celów badawczych);
 • usługi obce.

Jak aplikować?

 • nabór wniosków trwa w dn. 24.10–9.12.2022;
 • wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system MojaPG w module Granty.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Uczelni Badawczej w zakładce Programy.

Program Polonium International Doctoral Fellowship

Program Polonium International Doctoral Fellowships stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów. Jego celem jest zwiększenie efektywności uczelni w pozyskiwaniu najzdolniejszych kandydatów spoza Polski na studia w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej.

Informacje dla aplikujących:

 • stypendium w programie wynosi maksymalnie 2,5 tys. zł brutto miesięcznie i przyznawane jest na okres maksymalnie 12 miesięcy;
 • Wnioski o przyznanie stypendium uzupełniającego mogą składać wyłącznie osoby przyjęte do Szkoły Doktorskiej na PG, rozpoczynające kształcenie na I roku, których opiekunem naukowym jest pracownik PG, i którzy nie byli wcześniej doktorantami studiów doktoranckich na PG;
 • termin naboru wniosków upływa 1.11.2022 r. o godz. 23.59;
 • zgłoszenia (z wymaganymi podpisami) należy składać w wersji elektronicznej (format PDF) do Biura Szkoły Doktorskiej na adres polonium@pg.edu.pl; w tytule maila należy podać nazwę programu: POLONIUM oraz imię i nazwisko, rok i skrót dyscypliny kształcenia (wnioski wysyłane na inny adres szkoły nie będą rozpatrywane);
 • wniosek powinien zostać podpisany przed złożeniem i wysłany z politechnicznego adresu doktoranta w domenie @student.pg.edu.pl lub @pg.edu.pl.

Zgodnie z decyzją rektora i wprowadzeniem nowego regulaminu programu POLONIUM nie będzie możliwości przedłużenia otrzymywania stypendium POLONIUM przyznanego laureatom konkursów z r. a. 2020/2021 i 2021/2022. Osoby takie, jako doktoranci wyższych lat, będą mogli starać się o uzyskanie stypendium w ramach programu FRANCIUM, na które nabór również wkrótce zostanie ogłoszony.  

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Uczelni Badawczej w zakładce Programy.

Awans naukowy

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych:

dr hab. inż. Jerzy Proficz (WETI)

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dn. 28.10.2022 r. o godz. 13.30 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Owczarek pt. „Analityka związków chemicznych z grupy bisfenoli w próbkach  o skomplikowanym składzie matrycy, w tym pochodzenia biologicznego”. Promotorami pracy są prof. dr hab. inż. Zofia Mazerska oraz dr hab. inż. Błażej Kudłak.

Zrównoważony rozwój

Politechnika Gdańska – Naturalnie Odpowiedzialna [2/4]

Politechnika Gdańska od lat realizuje politykę efektywnego oszczędzania energii cieplnej. Wykonujemy działania wysokonakładowe, jak termomodernizacja budynków, wymiana stolarki okiennej, modernizujemy instalacje grzewcze. Obecna sytuacja mobilizuje nas do zintensyfikowania działań oszczędnościowych i ograniczania strat ciepła w sezonie grzewczym.

Możemy zrobić cztery proste kroki w trosce o nasze otoczenie:

 • przed przewietrzaniem pomieszczeń zakręcać grzejnik lub wyłączać klimatyzację; zamiast uchylenia okna, otwierać je szeroko; w jesienne i zimowe dni lepiej wietrzyć krótko, ale intensywnie, nie doprowadzając jednak do zbyt dużego wychłodzenia pomieszczenia;
 • w słoneczne dni odsłaniać okna, by promienie słoneczne w naturalny sposób ogrzewały pomieszczenie;
 • w chłodniejsze dni wybierać odpowiednio ciepły ubiór, aby czuć się komfortowo;
 • po zakończeniu pracy pamiętać o wyłączeniu klimatyzacji i zmniejszeniu temperatury w grzejnikach.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Zrównoważonego rozwoju. Wszelkie inicjatywy, pomysły, przemyślenia i uwagi związane z tym tematem można zgłaszać na adres sdgs@pg.edu.pl. Zachęcamy również do tworzenia w ramach Budżetu Obywatelskiego projektów wpisujących się w realizację celów zdefiniowanych w Planie Klimatycznym Politechniki Gdańskiej.

Sport

Gala Sportu Akademickiego – PG po raz trzeci Akademickim Mistrzem Polski

Na zdjęciu od lewej: Andrzeja Bussler, prezes AZS Politechniki Gdańskiej, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, Krzysztof Kaszuba, dyrektor Centrum Sportu Akademickiego PG. Fot. materiały prasowe

 

Dn. 21.10.2022 r. odbyła się w Lublinie uroczysta Gala Sportu Akademickiego, na której wręczono nagrody za miniony sezon. Po raz trzeci z rzędu Politechnika Gdańska została Akademickim Mistrzem Polski. Trofeum odebrali prof. Krzysztof Wilde, rektor PG w towarzystwie Krzysztofa Kaszuby, dyrektora Centrum Sportu Akademickiego PG oraz Andrzeja Busslera, prezesa AZS Politechniki Gdańskiej.

Prof. Krzysztof Wilde, rektor PG: Jesteśmy dumni, że przez trzy kolejne edycje Akademickich Mistrzostw Polski udało się nam osiągnąć i utrzymać pierwsze miejsce. Nasza siła polega głównie na współpracy i zaangażowaniu, udało się nam bowiem włączyć studentów praktycznie we wszystkie dyscypliny. Nasi studenci kochają sport i potrafią się nim bawić, a ja ogromnie się cieszę, że mamy w Centrum Sportu Akademickiego PG ekipę trenerów i opiekunów, która potrafi w nich to wzbudzić.

Wyniki w klasyfikacji generalnej:

I – Politechnika Gdańska (2907,5 pkt),
II – Uniwersytet Warszawski (2783 pkt),
III – Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa (2640,5 pkt).

PG została również najlepszą Uczelnią Techniczną w Polsce, natomiast w klasyfikacji medalowej nasza uczelnia zajęła VI miejsce.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Centrum Sportu Akademickiego oraz stronie głównej PG w Aktualnościach.

Komunikaty

Nabór wniosków do Programu Inkubator Innowacyjności 4.0 – spółki spin-off

Do 2.12.2022 r. do godz. 10.00 trwa nabór wniosków do Programu Inkubator Innowacyjności 4.0, których celem będzie założenie spółki spin-off. Nabór obsługiwany przez Excento, spółkę celową Politechniki Gdańskiej, skierowany jest zarówno do pracowników naukowych, jak i doktorantów, studentów oraz absolwentów uczelni.

W ramach Programu Excento oferuje wsparcie w procesie zakładania spółki spin-off, tj. sprawdzenie stanu techniki rozwijanej technologii, szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej, wycena technologii, badania rynkowe i marketingowe, analiza rynku dla zgłaszanego rozwiązania, koszty obsługi prawnej w procesie zakładania spółki, wsparcie merytoryczne przy powoływaniu spółki oraz promocja oferty spółki spin-off.

Zgłoszenia do Programu w postaci wypełnionej Karty Projektu wraz z kosztorysem należy składać na adres: inkubator.ctwt@pg.edu.pl.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Programu.

Nowe Stypendia Santander

 

Trwa nabór na Stypendia Santander, m.in. językowe, biznesowe i z umiejętności miękkich:

 • Stypendium Rozwojowe Santander | Biznes w Praktyce – 500 miejsc na cykl webinarów i warsztatów online dotyczących tajników skutecznej sprzedaży produktu, usługi oraz marki własnej. Termin naboru upływa 27.10.2022; formularz aplikacyjny;
 • Stypendium Konferencyjne Santander | VIII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych – to 300 miejsc na studencką konferencję naukową online, podczas której można zaprezentować wyniki prac naukowych w postaci referatów i posterów przed jury. Dodatkowo jest to okazja do  nawiązania cennych znajomości oraz zdobycia nagród. Wydarzenie jest otwarte zarówno dla twórców prac naukowych, jak i dla wolnych słuchaczy. Termin naboru upływa 30.10.2022; formularz aplikacyjny;
 • Stypendium Rozwojowe Santander | Akademia Sportu i Biznesu – 500 miejsc na cykl spotkań online z mistrzami sportu i praktykami biznesu. Jest to okazja do poznania świata sportu i dowiedzenia się m.in. od Otylii Jędrzejczak, Agnieszki Kobus-Zawojskiej i Aleksandry Mirosław jak wejść na szczyt swojej kariery zawodowej i sportowej. Termin naboru upływa 6.11.2022; formularz aplikacyjny;
 • Stypendium Rozwojowe Santander | Upskill your Talent 2022 – to 1000 miejsc na kursy online dla osób chcących rozwijać swoje umiejętności miękkie. Do wyboru są cztery kursy: przywództwo, komunikacja i wpływ, marka osobista i umiejętności cyfrowe; zajęcia odbywają się w języku hiszpańskim, angielskim lub portugalskim. Termin naboru upływa 7.11.2022; formularz aplikacyjny;
 • Stypendium Językowe Santander | English to Boost your Career – University of Pennsylvania – oferuje 1000 stypendiów online dla osób chcących rozwijać znajomość biznesowego i specjalistycznego języka angielskiego oraz swoją karierę na międzynarodowym rynku pracy. W ramach programu do wyboru są kursy: English for Professional Development, English for Business and Entrepreneurship, English for Science, Technology, Engineering and Mathematics. Termin naboru upływa 15.11.2022; formularz aplikacyjny.

Nabór na Stypendia Santander trwa przez cały rok. Więcej informacji można znaleźć na platformie santander-grants.com oraz profilu na Facebooku.

Powiedz swoim studentom i studentkom o projekcie „Hej, wszystko OK?”

Dział Współpracy Międzynarodowej zachęca pracowników akademickich i administracyjnych do przekazywania studentom i studentkom informacji o aktywnościach realizowanych w ramach projektu „Hej, wszystko OK?”, w tym:

 • konsultacjach z psychologiem (dla studentów zagranicznych);
 • warsztatach z różnic kulturowych (dla studentów zagranicznych);
 • zajęciach z radzenia sobie ze stresem (dla studentów zagranicznych);
 • warsztatach z mediacji (dla studentów z Polski).

W jaki sposób można poinformować studentów i studentki o projekcie?

 • bezpośrednio w trakcie zajęć;
 • bezpośrednio w trakcie wizyt studentów w dziekanatach i jednostkach PG;
 • poprzez umieszczenie informacji na stronach wydziałów/jednostek
 • poprzez dystrybucję plakatów i ulotek (na prośbę wydziału / jednostki pracownik DWM może dostarczyć plakaty i ulotki). 

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej.

Warsztaty z mediacji dla pracowników administracyjnych

Dział Współpracy Międzynarodowej zaprasza pracowników i pracowniczki administracji do udziału w warsztatach z mediacji. Na spotkania zapraszamy w szczególności osoby, które zajmują się bezpośrednią obsługą studentów zagranicznych (polsko- i anglojęzycznych), w tym pracowników i pracowniczki, którzy wcześniej uczestniczyli w warsztatach z różnic kulturowych.

Warsztaty, na które zaprasza DWM mają pomóc pracownikom administracji nauczyć się reagować w sytuacjach kryzysowych, również takich, w których znaczenie ma kontekst międzykulturowy.

Warsztaty odbędą się w następujących terminach:

 • grupa I: 16 i 17 listopada w godz. 9.00–13.00;
 • grupa II: 23 i 24 listopada w godz. 9.00–13.00.

Warsztaty odbędą się w ramach projektu „Hej, wszystko OK?” dofinansowanego ze środków programu „Welcome to Poland” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej.

Warsztaty z różnic kulturowych dla pracowników akademickich

Dział Współpracy Międzynarodowej zaprasza pracowników akademickich i pracowniczki akademickie do udziału w warsztatach z różnic kulturowych. Na spotkania zapraszamy w szczególności osoby, które prowadzą zajęcia ze studentami zagranicznymi (polsko- i anglojęzycznymi). 

Warsztaty, na które zaprasza DWM mają pomóc pracownikom akademickim, w planowaniu, organizacji i prowadzeniu zajęć w grupach międzykulturowych.

Warsztaty odbędą się w następujących terminach:

 • grupa I: 7, 21 i 28 listopada w godz. 9.00–14.00;
 • grupa II: 8, 22 i 29 listopada w godz. 9.00–14.00.

Zajęcia poprowadzi Anna Modrzejewska, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej. 

Warsztaty odbędą się w ramach projektu „Hej, wszystko OK?” dofinansowanego ze środków programu „Welcome to Poland” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej.

Warsztaty „Zarządzanie ryzykiem w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami zaprasza na jednodniowe warsztaty pn. „Zarządzanie ryzykiem w projektach”, które odbędą się dn. 3.11.2022 r. i 17.11.2022 r. w godz. 9.00–14.00. Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zapisanie się na jeden ze wskazanych terminów:

Liczba miejsc jest ograniczona. Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Warsztaty „Planowanie i komunikacja w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami zaprasza na jednodniowe warsztaty pn. „Planowanie i komunikacja w projektach” organizowane dn. 4.11.2022 r. w godz. 9.00–14.00.

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza. Liczba miejsc jest ograniczona. Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Szkolenie „Zarządzanie doświadczeniami w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami zaprasza na jednodniowe warsztaty pn. „Zarządzanie doświadczeniami w projektach”, które odbędą się dn. 18.11.2022 r. w godz. 9.00–14.00.

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zapisanie się poprzez formularz. Liczba miejsc jest ograniczona. Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Kalendarium

28 października 11.00–12.00
https://wimio.pg.edu.pl/aktualnosci/2022-10/otwarta-akademia-baltic-windustry-zaprasza-wyklad-mateusza-tredera

Wykład otwarty Mateusza Tredera

CMEW PG serdecznie zaprasza po wakacyjnej przerwie na wykład otwarty Mateusza Tredera pt. „Technologie cyfrowe w przemyśle offshore wind – rzeczywistość, przyszłość czy buzzword?”.
2 listopada–22 listopada
https://tiny.pl/w9fhz

Jazzowe zaduszki w Kwadratowej

2 listopada w Akademickim Klubie Politechniki Gdańskiej "Kwadratowa" odbędą się Jazzowe zaduszki. Na scenie klubu pojawi się ponad 20 muzyków jazzowych.
4 listopada 00.00–23.59
https://tiny.pl/w9fq9

Hackathon HackVision

Już 4 listopada o 10:00 na Politechnice Gdańskiej (aula w budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa – nr 40) rozpocznie się hackathon Hackvision – wydarzenie skierowane do studentów i doktorantów.
8 listopada 11.30–13.00
https://tiny.pl/w9fqc

NCN: Webinarium OPUS 24 + LAP/ Weave

Podczas wydarzenia zostaną przybliżone założenia programu Weave oraz szczegółowo omówione zasady składania wniosków. Szkolenie poprowadzą pracownicy NCN.
16 listopada 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej