Nr 256/20 października 2022

Z życia uczelni

Dodatkowe dofinansowanie dla wszystkich pracowników PG

W związku z trudną sytuacją ekonomiczną w kraju i na świecie, w tym wysokimi cenami produktów, usług, paliw i innych, rektor PG, prof. Krzysztof Wilde, zdecydował o wypłacie jednorazowego dodatku finansowego dla wszystkich osób zatrudnionych na Politechnice Gdańskiej.

Dodatek będzie wypłacany z tzw. „rezerwy rektorskiej” utworzonej m.in. w celu wspierania pracowników PG.

Dr Tadeusz Szymański, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” działającej na uczelni i reprezentującej interesy pracowników napisał w liście skierowanym do rektora PG: „(…) W imieniu pracowników Politechniki Gdańskiej wyrażam podziękowanie za podjęcie decyzji i sprawną realizację inicjatywy o wypłacie jednorazowego dodatku (…)”.

Pracownicy PG mogą spodziewać się wypłat jeszcze w październiku – najprawdopodobniej pod koniec miesiąca. Wysokość dodatku będzie uzależniona od bieżących zarobków, a jedną z głównych zasad programu wypłaty dodatku jest założenie, by pracownicy o najniższym uposażeniu otrzymali najwyższy możliwy dodatek.

Uzgodnienia dotyczące wypłaty dodatku otrzymają kierownicy jednostek PG.

Politechnika Gdańska – Naturalnie odpowiedzialna [1/4]

Obecna sytuacja energetyczna i ekonomiczna stawia przed naszą społecznością akademicką nowe wyzwania. W związku z tym wszyscy podejmujemy wysiłek na rzecz oszczędzania zasobów naturalnych i energii.

Możemy zrobić cztery proste kroki w trosce o nasze otoczenie:

 • gasić światło przed wyjściem z pomieszczenia;
 • wyłączać komputer po skończeniu pracy;
 • gotować w czajniku odmierzoną ilość wody – tyle, ile rzeczywiście jest potrzebne do kawy / herbaty;
 • korzystać z oświetlenia punktowego i włączać światło tylko w tej części pomieszczenia, w której przebywamy.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Zrównoważonego rozwoju. Wszelkie inicjatywy, pomysły, przemyślenia i uwagi związane z tym tematem można zgłaszać na adres sdgs@pg.edu.pl. Zachęcamy również do tworzenia w ramach Budżetu Obywatelskiego projektów wpisujących się w realizację celów zdefiniowanych w Planie Klimatycznym Politechniki Gdańskiej.

Plan klimatyczny

Plan klimatyczny stworzony na Politechnice Gdańskiej to realne działania na rzecz ochrony klimatu w obszarze edukacji i badań naukowych, ale także zwiększanie świadomości ekologicznej i zaangażowania społeczności akademickiej i inicjatywy wewnętrzne związane z wykorzystywaniem zasobów naturalnych. Ma za zadanie kształtować i ukierunkowywać zaangażowanie uczelni zarówno jako instytucji, jak i w działania pro środowiskowe.

Politechnika Gdańska jest częścią europejskiej i światowej wspólnoty akademickiej. Uczelnia aktywnie uczestniczy w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i Europejskiego Zielonego Ładu Komisji Europejskiej.

W październiku 2022 zakończone zostały prace nad Planem Klimatycznym Politechniki Gdańskiej obowiązującym do 2030 r. Jest to dokument, który określa cele i działania uczelni związanych z ochroną środowiska i szeroko pojętą ekologią i ma charakter ramowy. Planowane działania realizacji zadań zawartych w dokumencie będą podlegać bieżącemu monitorowaniu oraz cyklicznej weryfikacji.

Prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju, inicjator procesu wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju na PG: „W Planie Klimatycznym skupiliśmy się na zadaniach realizowanych w czterech głównych obszarach: jakości kształcenia, badań naukowych, działań wewnętrznych uczelni oraz zaangażowania społeczności akademickiej”.

Politechnika Gdańska będzie prowadziła coroczną kalkulację śladu węglowego i monitorowała jego postęp. W planach jest wdrożenie systemu monitorowania zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody w budynkach na kampusie i na bieżąco identyfikowanie obszarów wymagających poprawy. Uczelnia chce również promować wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji, a także zrównoważonych dojazdów, podróży i zarządzania terenem kampusu. Ważnym elementem Planu Klimatycznego jest też dydaktyka. Tworzone są nowe programy nauczania związane ze zrównoważonym rozwojem, tak by studenci Politechniki Gdańskiej otrzymywali praktyczną wiedzę na jego temat i byli zdolni w przyszłości do podejmowania działań w najważniejszych kwestiach globalnych.

7. edycja Budżetu Obywatelskiego

Po raz siódmy studenci i pracownicy PG zadecydują o tym, jak spożytkowana zostanie część funduszy uczelni w ramach Budżetu Obywatelskiego Politechniki Gdańskiej. Obie grupy mogą zgłaszać, a następnie wybierać zakwalifikowane do głosowania projekty, dzięki którym nauka i praca na PG staną się jeszcze przyjemniejsze.

Na realizację zwycięskich projektów przeznaczonych jest 500 tysięcy zł.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego PG:

 • 24.10, godz. 9.00 – rozpoczęcie przyjmowania propozycji projektów
 • 7.11, godz. 12.00 – zakończenie przyjmowania propozycji projektów
 • 21.11, po godz. 12.00 – ogłoszenie wstępnej listy projektów przeznaczonych do głosowania
 • 28.11, godz. 0.00 – rozpoczęcie głosowania
 • 5.12, godz. 23.59 – zakończenie głosowania
 • 12.12, po godz. 12.00 – ogłoszenie listy rankingowej projektów
 • 19.12, do godz. 12.00 – termin składania pisemnych odwołań
 • 5.01.2023, po godz. 12.00 – ogłoszenie ostatecznej listy projektów do realizacji.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Wizyta Komisji Oceniającej ACEEU

Komisja Oceniająca ACEEU (Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities) w dn. 6–7.10.2022 r. wizytowała Politechnikę Gdańską. ACEEU jest jedyną międzynarodową organizacją ds. zapewniania jakości, która koncentruje się na ocenie stopnia zaangażowania i przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym.

Proces międzynarodowej akredytacji ACEEU ma na celu wykazać, że Politechnika Gdańska może zaliczać się do grona uczelni przedsiębiorczych i zaangażowanych społecznie zgodnie ze standardami organizacji certyfikującej.

Raport dotyczący wyników akredytacji ACEEU ma być gotowy za ok. osiem tygodni.

Politechnika Gdańska realizuje projekt „Akredytacje zagraniczne”, którego celem jest uzyskanie akredytacji ACEEU. Jest on dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach projektu POWER.03.03.00-00-P004/16 w kwocie 117 794, 36 zł. Uzyskanie akredytacji ACEEU ma przyczynić się do rozwoju uczelni, szczególnie w aspekcie umiędzynarodowienia.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Debata na PG o bezpieczeństwie krytycznej infrastruktury morskiej na Bałtyku

Od lewej: Paweł Zariczny, dyrektor Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności, kmdr ppor. rez. Aleksander Gierkowski (WIMIO PG), prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, , Monika Kozakiewicz, prezeska Stoczni Remontowej „Nauta”, Cezary Cierzan, dyrektor programu „Miecznik” (Polska Grupa Zbrojeniowa)Paweł Lulewicz, prezes PGZ Stocznia Wojenna i Marcin Wiśniewski (OBR CTM). Fot. Krzysztof Krzempek/PG

Dn. 13.10.2022 r. na Dziedzińcu im. Jana Heweliusza odbyła się debata ekspercka pt. „Bezpieczeństwo krytycznej infrastruktury morskiej na polskich wodach Bałtyku”. W spotkaniu udział wzięli: Marcin Ociepa – wiceminister obrony narodowej, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, kmdr ppor. rez. Aleksander Gierkowski (WIMiO PG), Cezary Cierzan, dyrektor programu „Miecznik” (Polska Grupa Zbrojeniowa), Monika Kozakiewicz, prezeska Stoczni Remontowej „Nauta” oraz Paweł Lulewicz, prezes PGZ Stocznia Wojenna i Marcin Wiśniewski (OBR CTM). Moderatorem debaty był Paweł Zariczny, dyrektor Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności Politechniki Gdańskiej, które było gospodarzem wydarzenia.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia wiceministra Marcina Ociepy (Ministerstwo Obrony Narodowej), który wygłosił wykład pt. „Świat od nowa. Wnioski z rosyjskiej agresji na Ukrainę dla polskiej polityki zagranicznej i obronnej”. Podczas dyskusji eksperci wskazywali m.in. na szczególną rolę środowiska naukowego zarówno w aspekcie pracy nad zapewnieniem bezpieczeństwa istniejącej infrastruktury, jak również w aspekcie opracowywania innowacyjnych i nowoczesnych technologii militarnych, które mogą znaleźć zastosowanie na polskich wodach Bałtyku w przyszłości.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Międzynarodowy Tydzień Otwartego Dostępu w Bibliotece PG (24–30.10.2022)

Open Access Week znany w Polsce jako Tydzień Otwartego Dostępu (a także Tydzień Otwartej Nauki), to międzynarodowe wydarzenie, którego inicjatorem jest organizacja SPARC (The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition). Celem wydarzenia jest budowanie świadomości Otwartej Nauki, pozyskanie nowych zwolenników otwartości w nauce oraz edukowanie na temat Otwartego Dostępu. Koordynatorem Tygodnia Otwartego Dostępu w Polsce jest Koalicja Otwartej Edukacji.

Tegoroczne hasło przewodnie, wybrane przez Komitet Doradczy Tygodnia Otwartego Dostępu, brzmi: „Otwartość dla sprawiedliwości klimatycznej”.

Tydzień Otwartego Dostępu stanowi bezcenną szansę na połączenie globalnego postępu w działaniach na rzecz otwartego dzielenia się wiedzą z kierunkiem zmian politycznych i znaczeniem problemów społecznych dotykających ludzi na całym świecie. Dzielenie się wiedzą jest prawem człowieka, a walka z kryzysem klimatycznym wymaga szybkiej wymiany wiedzy ponad granicami geograficznymi, gospodarczymi i dziedzinowymi.

Z okazji zbliżającego się Tygodnia Otwartego Dostępu Biblioteka PG przygotowała:

 • zabawę konkursową z nagrodami – grę paragrafową w wersji on-line, w której udział będą mogli wziąć wszyscy członkowie społeczności akademickiej; termin: 24–30.10.2022; https://pg.edu.pl/biblioteka-pg;
 • serię postów, promujących Open Access oraz prezentujących publikacje naukowe na temat sprawiedliwości klimatycznej; termin: 24–30.10.2022; media społecznościowe Biblioteki PG;
 • zabawę, polegającą na zapisywaniu przez czytelników na udostępnionych w agendach bibliotecznych tablicach, co oznacza pojęcie „sprawiedliwość klimatyczna”; termin: 24–28.10.2022; miejsce: Biblioteka Główna oraz wszystkie filie biblioteczne;
 • webinarium dla naukowców i doktorantów, organizowane przez Bibliotekę PG i firmę Elsevier: Mądry wybór czasopisma jako istotny składnik sukcesu autora (więcej informacji na stronie BPG: https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/2022-10/madry-wybor-czasopisma-jako-istotny-skladnik-sukcesu-autora-webinarium); termin: 27.10.2022; gdzie: platforma Zoom.

Dzień Kariery OFFSHORE 2022 – Catch the big fish!

Z okazji I edycji Dnia Kariery OFFSHORE na Politechnice Gdańskiej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa zaprasza studentów i absolwentów oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką morskiej energetyki wiatrowej, które chcą budować zawodową karierę w jednym z najszybciej rozwijających się obecnie sektorów energetyki w Europie. Podczas wydarzenia będzie można porozmawiać z przedstawicielami firm działających w sektorze odnawialnych źródeł energii i zasięgnąć informacji nt. ścieżki kariery.

Wydarzenie odbędzie się 26.10.2022 r. w godz. 10.00–14.00 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, w holu budynku nr 30 (Instytut Oceanotechniki i Okrętownictwa), na pierwszym piętrze.

Organizatorami Dnia Kariery OFFSHORE są:

 • Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej Politechniki Gdańskiej,
 • Pracodawcy Pomorza,
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG oraz
 • Biuro Karier i Absolwentów PG.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej WIMiO.

Nauka

Naukowcy PG w gronie Top 2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie

Pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej po raz kolejny znaleźli się w prestiżowym gronie 2% najbardziej wpływowych na świecie. W zestawieniu znalazło się łącznie 53 naukowców i naukowczyń związanych z PG.

Lista Top 2% najbardziej wpływowych naukowców opracowywana jest przez kalifornijski Stanford University we współpracy z wydawnictwem Elsevier oraz firmą SciTech Strategies. Do zestawienia trafiają badacze z całego świata. Lista tworzona jest w oparciu o ich dorobek naukowy, a kryteriami oceny są m.in. liczba cytowań przez innych autorów, indeks Hirscha czy też pozycja i rola danego badacza na liście autorów publikacji.

Stanford University tworzy dwa rodzaje rankingu. Pierwszy bierze pod uwagę dorobek całej kariery naukowca (do końca 2021 r.), drugi dotyczy cytowań z danego roku kalendarzowego, w tym przypadku roku 2021.

Łącznie na obu listach znalazło się 53 uczonych z Politechniki Gdańskiej.

Granty na granty – promocja jakości IV (Horyzont Europa)

Ministerstwo Edukacji i Nauki ustanowiło przedsięwzięcie pn. „Granty na granty – promocja jakości IV (Horyzont Europa)”; jest to swojego rodzaju kontynuacja finansowania „Granty na granty”. Celem jest wspieranie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zwiększaniu efektywności ubiegania się o granty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programów badawczych UE.

Informacje dla aplikujących:

 • nabór prowadzony jest w systemie ciągłym od 26.09.2022 r.;
 • maksymalna wysokość dofinansowania zależy od roli instytucji w danym projekcie, składanym do konkursu organizowanego przez KE lub ERC i może wynosić od 15 tys. do 40 tys. PLN;
 • wniosek składa się w terminie 60 dni od dnia otrzymania ostatecznej oceny wniosku projektowego dokonanej przez KE albo zaproszenia do II etapu konkursu o grant ERC;
 • w przypadku wniosku projektowego, którego ocenę KE (albo zaproszenie do II etapu konkursu o grant ERC w ramach programu ramowego pn. Horyzont Europa) wnioskodawca otrzymał przed 26.09.2022 r., wniosek składa się w terminie 60 dni od dnia rozpoczęcia przyjmowania wniosków;
 • zgłoszenia projektów w formie elektronicznej poprzez system MojaPG należy przekazać do Centrum Zarządzania Projektami do weryfikacji najpóźniej do 14 dni przed terminem złożeniem wniosku;
 • wnioski do programu należy składać wyłącznie za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF; pełny wniosek należy przedstawić w Centrum Zarządzania Projektami 7 dni przed jego planowanym złożeniem w systemie;
 • dodatkowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie MEiN;
 • kontakt w ramach Centrum Zarządzania Projektami: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.

Program stypendialny Polonium International Doctoral Fellowships

Celem programu jest zwiększenie efektywności uczelni w pozyskiwaniu najzdolniejszych na studia w Szkole Doktorskiej na PG.

Informacje dla aplikujących:

 • wnioski o stypendium uzupełniającego mogą składać osoby przyjęte do Szkoły Doktorskiej PG, rozpoczynające kształcenie na I roku, których opiekunem naukowym jest pracownik PG i którzy nie byli wcześniej doktorantami studiów doktoranckich na PG;
 • stypendium wynosi maks. 2 500 PLN brutto miesięcznie i przyznawane jest na maksymalnie 12 miesięcy;
 • termin naboru wniosków: 17.10–1.11.2022, godz. 23.59;
 • wniosek powinien zostać podpisany przed złożeniem i wysłany z skrzynki email doktoranta @student.pg.edu.pl lub @pg.edu.pl;
 • wnioski należy składać w wersji elektronicznej (pdf) do Biura Szkoły Doktorskiej na adres polonium@pg.edu.pl; w tytule maila należy wpisać nazwę programu: POLONIUM oraz imię, nazwisko, rok i skrót dyscypliny kształcenia;
 • dodatkowe informacje znajdują się na stronie Uczelni badawczej w zakładce Programy.

Granty Interwencyjne NAWA – nabór wniosków w ramach drugiej rundy 2022

Celem Programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach Programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu.

Wnioski składane w Programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie środków finansowych (grantu) możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utraty unikatowej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

W ramach programu mogą być finansowane następujące działania:

 • koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działań w projekcie;
 • koszty podróży i utrzymania poniesione w związku z realizacją projektu;
 • koszty pozyskania ekspertyz, opracowań, zlecenia zadań o charakterze badawczym, analitycznym, statystycznym;
 • koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu.

Wniosek należy sporządzić w języku angielskim.

W związku z ograniczeniem konkursowym dot. liczby składanych wniosków przez jednego wnioskodawcę (Politechnika Gdańska może złożyć maksymalnie 3 wnioski) o finansowanie projektów w ogłoszonym konkursie, należy zgłosić zamiar uczestnictwa poprzez zgłoszenie projektu w systemie MojaPG Projekty do dn. 25.10.2022 r. W przypadku większej liczby aplikacji zostanie przeprowadzona preselekcja.

Informacje dla aplikujących:

 • wnioski w Centrum Zarządzania Projektami należy składać najpóźniej do 3.11.2022 r.;
 • ostateczny termin przesłania wniosku do NAWA upływa 15.11.2022 r. o godz. 15.00; aplikować można wyłącznie poprzez system teleinformatyczny NAWA;
 • dodatkowe informacje znajdują się na stronie NAWA;
 • osoba do kontaktu: Magdalena Drywa, Centrum Zarządzania Projektami. 

Konkurs POIR 1.1.1: Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe

W dn. 19.10–4.11.2022 do godz. 16:00 NCBR prowadzi nabór wniosków w konkursie „Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe” (POIR 1.1.1).

Kto może aplikować?

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw (składające się z maks. 3 podmiotów),
 • konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z maks. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej); liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Realizowane projekty powinny obejmować prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie, przetestowanie, a także docelowo wdrożenie konkretnych produktów i technologii we wskazanych obszarach badawczych:

 • cyberbezpieczeństwo,
 • cyfryzacja przemysłu,
 • cyfrowe technologie kreacyjne.

Informacje dla aplikujących:

 • minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 5 mln zł; budżet konkursu wynosi 645 mln zł;
 • projekty mogą być realizowane w regionach lepiej i słabiej rozwiniętych;
 • konkurs organizowany jest ze wsparciem Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój;
 • szczegółowe informacje o konkursie oraz dokumentacja znajdują się na stronie NCBR;
 • kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: Patryk Żyła, Aleksandra Meksuła.

Konkurs Actinium Supporting Most Talented Candidates

Celem programu jest zwiększenie efektywności Politechniki Gdańskiej w konkurowaniu o najzdolniejszych kandydatów na studia, na kierunkach odpowiadających tematyce Centrów POB. Drogą do osiągnięcia celu są stypendia dla szczególnie uzdolnionych, na podstawie osiągnięć uzyskanych na poprzednim etapie edukacyjnym, studentów rozpoczynających studia stacjonarne I lub II stopnia na Politechnice Gdańskiej.

Środki w ramach Programu przyznawane są w trybie konkursowym. Konkurs skierowany jest do studentów studiów I i II stopnia przyjętych na pierwszy rok studiów na Politechnice Gdańskiej od semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą być składane przez studentów I roku przyjętych na studia stacjonarne I lub II stopnia, którzy osiągnęli wysokie wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz wykazali się szczególną aktywnością i wybitnymi dokonaniami w okresie dotychczasowego kształcenia.

Informacje dla aplikujących:

 • stypendium w programie ACTINIUM wynosi miesięcznie 1 000 PLN i przyznawane jest na okres 10 miesięcy;
 • nabór wniosków trwa w dn. 14.10–14.11.2022 r. do godz. 23.59;
 • wnioski wraz dokumentacją należy składać drogą elektroniczną na adres actinium@pg.edu.pl do Działu Spraw Studenckich;
 • wnioski powinny być wysłane z konta studenckiego (@student.pg.edu.pl).

Wnioski wraz z dokumentacją powinny być wysłane, w ramach możliwości, w jednym spójnym pliku w formacie PDF. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Uczelni Badawczej w zakładce Programy.

III edycja programów Argentum Triggering Research Grants

W ramach Programu możliwe jest uzyskanie grantu przeznaczonego na sfinansowanie badań naukowych oraz rozwój młodych naukowców, finasowanie może także zostać przyznane beneficjentom programu NAWA im. Stanisława Ulama.

Dofinansowanie i czas trwania projektu:

 • kwota finansowania wynosi 150 tys. zł brutto, a w przypadku programu NAWA – 100 tys. zł brutto;
 • okres realizacji projektu wynosi 24 miesięcy, a w przypadku beneficjentów programu NAWA 12 miesięcy.

W skład kosztów mogą wchodzić m.in.:

 • wynagrodzenie zespołu projektowego,
 • zakup sprzętu oraz materiałów,
 • zakup aparatury badawczej,
 • upowszechnianie wyników;
 • usługi obce.

Jak aplikować?

 • nabór wniosków trwa w dn. 20.10–2.12.2022;
 • wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system MojaPG w Module Granty;
 • dodatkowe informacje dostępne są na stronie Uczelni badawczej w zakładce Programy.

III edycja programów Aurum Supporting International Research Team Building

Celem Programu jest zwiększenie i wzbogacenie potencjału naukowego PG w wyniku powstania nowych zespołów badawczych z udziałem naukowców zagranicznych

Dofinansowanie i czas trwania projektu:

 • planowany we wniosku budżet projektu nie może przekraczać kwoty 500 tys. zł brutto;
 • okres realizacji projektu może wynosić od 3 do 12 miesięcy.

W skład kosztów mogą wchodzić m.in.:

 • wynagrodzenia dla naukowców zagranicznych;
 • zakup lub wytworzenie infrastruktury badawczej;
 • wydatki związane z funkcjonowaniem międzynarodowej współpracy badawczej, m.in. podróże służbowe, delegacje, wynajem sal i laboratoriów oraz zakup usług zewnętrznych.

Jak aplikować?

 • nabór wniosków trwa w dn. 20.10–2.12.2022;
 • wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system MojaPG w Module Granty;
 • dodatkowe informacje dostępne są na stronie Uczelni badawczej w zakładce Programy.

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dn. 28.10.2022 r. o godz. 11.15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Jana Alfutha pt. „Wykorzystanie wiązań niekowalencyjnych do otrzymywania jedno- i dwuskładnikowych struktur supramolekularnych”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Teresa Olszewska, prof. PG.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronie proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl w terminie do 21.10.2022.

 

Dn. 4.11.2022 r. o godz. 11.00 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Karola Biernackiego pt. „Projektowanie, synteza oraz badanie aktywności biologicznej nowych inhibitorów sulfatazy steroidowej (STS) na bazie amidosiarczanowych pochodnych triazoli i oksadiazoli”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Sebastian Demkowicz, prof. PG.

Dn. 4.11.2022 r. o godz. 13.15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr inż. Emilii Gontarek-Castro pt. “Preparation and characterization of hydrophobic membranes based on PVDF and graphene and evaluation of their applicability in the membrane distillation process”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Marek Lieder, prof. PG.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronach proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl w terminie do 28.10.2022.

Uczelnie Fahrenheita

„Mistrzowie współpracy Fahrenheita” – konkurs dla kół naukowych. Zgłoszenia do 20 listopada

Uczelnie Fahrenheita zapraszają studentów oraz doktorantów zrzeszonych w kołach naukowych do wzięcia udziału w konkursie „Mistrzowie współpracy Fahrenheita”. Celem konkursu jest  zachęcenie studentów i doktorantów Uczelni Fahrenheita do nawiązywania współpracy międzyuczelnianej, a także przybliżenie idei i misji FarU.

Ideą oraz głównym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest realizacja wspólnego projektu kół naukowych z przynajmniej dwóch uczelni – członków Uczelni Fahrenheita. Do wygrania są nagrody finansowe trzech rektorów na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów realizacji zgłoszonego projektu. Dla zwycięzców przewidziano nagrody:

 • I miejsce – 10 000 zł,
 • II miejsce – 7 000 zł,
 • III miejsce – 5 000 zł.

Uczestnicy mogą zgłosić projekt w następujących kategoriach:

 • aktywizacja studenckiego życia kulturalnego lub sportowego, 
 • działania na rzecz promocji zdrowego stylu życia,
 • działania na rzecz ochrony środowiska,
 • innowacje, nowe technologie,
 • działalność na rzecz środowiska lokalnego,
 • popularyzacja nauki,
 • inna

lub dyscyplinach naukowych:

 • nauki humanistyczne,
 • inżynieria i technologia,
 • nauki medyczne i o zdrowiu,
 • nauki rolnicze,
 • nauki społeczne,
 • nauki przyrodnicze,
 • teologia,
 • sztuka.

Harmonogram konkursu:

 • 15.10–20.11.2022 – przyjmowanie zgłoszeń,
 • 21.11–7.12.2022 – ocena prac, obrady komisji konkursowej,
 • 16.12.2022 – ogłoszenie wyników.

Dodatkowe informacje, w tym regulamin, formularz zgłoszeniowy, harmonogram konkursowego projektu, budżet konkursowego projektu, pytania i odpowiedzi itp. znajdują się na stronie FarU.

Projekty, które mogą zmienić rzeczywistość. Prezentacja FarU na Infoshare

W dn. 6–7.10.2022 r. odbyła się kolejna edycja największej konferencji technologicznej w Europie Środkowo-Wschodniej – Infoshare, w której wzięły udział Uczelnie Fahrenheita, zaproszone przez InvestGDA (Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego).

Aktywności na stoisku przygotowały Centra Transferu Technologii, koła naukowe i studenci trzech członkowskich uczelni. Oprócz projektów naukowych przedstawione zostały także efekty współpracy FarU z Pomorską Koleją Metropolitalną, czyli prace studentów nagrodzone w konkursie na przystanki nowej linii PKM Południe.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Zrównoważony rozwój

Spotkanie konsorcjum projektu „Przesiadka bez barier”

W dn. 28–30.09.2022 r. w siedzibie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej odbyło się spotkanie konsorcjum projektu „Przesiadka bez barier”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele konsorcjantów: Akademii WSB – Lidera konsorcjum, Politechniki Gdańskiej i Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.

Przebieg spotkania:

 • omówiono główne założenia i cele projektu;
 • przedstawiono aktualny stan i stopień postępu w realizacji poszczególnych zadań, wśród których znalazły się m.in.: koncepcja bazy danych zasilającej aplikację mobilną oraz struktura funkcjonalno-użytkowa mapy dostępności;
 • zaprezentowano rezultaty zakończonych zadań wraz z opracowanymi kamieniami milowymi.

Wśród dotychczasowych osiągnięć znajdują się m.in.: katalog barier dostępności ZWP, katalog osób ze szczególnymi potrzebami, standardy dostępności, mapa zidentyfikowanych obiektów badań, wstępny projekt aplikacji. Zespół ekspertów dyskutował także nad możliwościami rozwoju tematyki dostępności zintegrowanych węzłów przesiadkowych dla osób ze szczególnymi potrzebami w najbliższej przyszłości.

Finał kampanii „Rowerem na Uczelnię” (21.10.2022)

Przypominamy, że finał kampanii „Rowerem na Uczelnię” odbędzie się 21.10.2022 r. (piątek) o godz.14.00 w Audytorium w Centrum Nanotechnologii B (parter). W trakcie spotkania zostaną wręczone nagrody finałowe, a na wszystkich uczestników wydarzenia czekają  niespodzianki, w tym możliwość zdobycia dodatkowych nagród.

Prosimy o zabranie ze sobą telefonów z dostępem do Internetu. 

W przypadku pytań i uwag prosimy o kontakt – rowery@pg.edu.pl.

Nasiona roślin z kampusu PG

Uczestnicy konferencji „E-Technologie w Kształceniu Inżynierów” (eTEE), która odbyła się na Politechnice Gdańskiej w dn. 27–28.09.2022 r. otrzymali szczególny upominek: nasiona roślin rosnących na terenie kampusu PG.

Zamiast wyjeżdżać z Gdańska z tradycyjnymi, zwykle nieekologicznymi, gadżetami konferencyjnymi, mogli zabrać ze sobą – właściwie dosłownie – cząstkę naszej uczelni. Cieszy nas, że nasiona lokalnej roślinności wykiełkują w innych miejscach w Polsce i przyczynią się do zwiększenia bioróżnorodności. Być może zagoszczą też na stałe wśród pamiątek wręczanych gościom PG.

Więcej informacji o tej inicjatywie można znaleźć na stronie Zrównoważony Rozwój w Aktualnościach.

Komunikaty

THE Academic Reputation Survey 2023

Zachęcamy wszystkich naukowców naszej Uczelni do wypełnienia corocznej ankiety Times Higher Education’s Global Academic Reputation Survey. Zaproszenia do udziału w ankiecie będą rozsyłane przez THE bezpośrednio do pracowników PG w ciągu najbliższych 3 miesięcy.

Kluczowe wyniki badania zostaną udostępnione pracownikom, którzy wypełnią ankietę, zaś bardziej szczegółowa analiza zostanie następnie opublikowana w formie THE World Reputation Rankings w 2023 r., a także będzie częścią danych dla potrzeb przygotowania THE World University Rankings z 2024 r.

Reputacja ma znaczenie – bardziej niż kiedykolwiek.

Zachęcamy pracowników akademickich Politechniki Gdańskiej do wyrażenia swojej eksperckiej opinii.

Szkolenie powtórne z obsługi podpisu kwalifikowanego w systemie EZD

W związku z dużym zainteresowaniem tematyką podpisów kwalifikowanych Centrum Obiegu Dokumentów zaprasza pracowników, którzy nie mogli uczestniczyć w poprzednich szkoleniach online, na szkolenie powtórne z tego zakresu.

Szkolenie odbędzie się 26.10.2022 r. w godz. 10.00–11.30 i będzie realizowane poprzez narzędzie Microsoft Teams. Dołączenie do spotkania będzie możliwe przy pomocy linku udostępnionego na stronie https://pg.edu.pl/doad/ezd/szkolenia-online. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja na szkolenie.

Zakres tematyczny:

 • podpis kwalifikowany i jego rodzaje,
 • przygotowanie dokumentu do podpisu podpisem kwalifikowanym,
 • przekazanie dokumentu do podpisu w EZD,
 • samodzielne podpisanie dokumentu w EZD,
 • weryfikacja faktu złożenia podpisu na dokumencie,
 • pobranie i wydruk dokumentu z podpisem z EZD.

COD zaprasza również na cyklicznie szkolenia stacjonarne z obsługi podstawowej systemu EZD PUW (wymagana rejestracja za pomocą formularza). Dane kontaktowe: Zespół EZD, e-mail ezd@pg.edu.pl, tel. +48 58 348 66 69.

Mądry wybór czasopisma jako istotny składnik sukcesu autora – webinarium

Dn. 27.10.2022 r. o godz. 1100 na platformie Zoom odbędzie się szkolenie dla naukowców i doktorantów zorganizowane przez Bibliotekę PG i firmę Elsevier.

Program szkolenia:

 • dobre praktyki w wyborze czasopism do publikowania swoich artykułów naukowych;
 • modele publikowania w czasopismach naukowych z uwzględnieniem Open Access;
 • Scopus jako źródło informacji o dobrej jakości czasopismach;
 • narzędzia i wskaźniki bibliometryczne wspierające wybór oraz ocenę czasopism naukowych w bazie Scopus;
 • inne narzędzia identyfikacji najlepszych tytułów czasopism do publikacji oraz wspierania autorów, oferowane przez Elsevier.

Informacje organizacyjne:

 • udział w szkoleniu jest bezpłatny, wymagana jest wcześniejsza rejestracja z użyciem adresu e-mail z domeny pg.edu.pl;
 • przewidywany czas szkolenia wynosi 75 minut;
 • szkolenie poprowadzi Paulina Milewska, Customer Consultant, Research Solutions Elsevier;
 • uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w szkoleniu oraz dostęp do nagrania webinarium.

Warsztaty „Zarządzanie ryzykiem w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami zaprasza na jednodniowe warsztaty pn. „Zarządzanie ryzykiem w projektach”, które odbędą się dn. 3.11.2022 r. i 17.11.2022 r. w godz. 9.00–14.00. Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zapisanie się na jeden ze wskazanych terminów:

Liczba miejsc jest ograniczona. Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Warsztaty „Planowanie i komunikacja w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami zaprasza na jednodniowe warsztaty pn. „Planowanie i komunikacja w projektach” organizowane dn. 4.11.2022 r. w godz. 9.00–14.00.

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza. Liczba miejsc jest ograniczona. Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Szkolenie „Zarządzanie doświadczeniami w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami zaprasza na jednodniowe warsztaty pn. „Zarządzanie doświadczeniami w projektach”, które odbędą się dn. 18.11.2022 r. w godz. 9.00–14.00.

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zapisanie się poprzez formularz. Liczba miejsc jest ograniczona. Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Kalendarium

20 października 16.00–17.00
https://bit.ly/3CQdRTo

Spotkanie informacyjne ws. naboru do programu Szkoły Startup

Szkoła Startup zaprasza na spotkanie informacyjne online (MS Teams) dotyczące otwartego naboru do drugiej edycji programu Startup School I w ramach Molybdenum Startup School.
21 października 14.00–15.00
https://pg.edu.pl/zrownowazony-rozwoj/2022-10/final-kampanii-rowerem-na-uczelnie

„Rowerem na Uczelnię”

Finał kampanii „Rowerem na Uczelnię”
26 października 10.00–14.00
https://wimio.pg.edu.pl/aktualnosci/2022-10/dzien-kariery-offshore-2022-catch-big-fish

Dzień Kariery OFFSHORE 2022 – Catch the big fish!

Warsztaty, spotkania z pracodawcami i wyjątkowe atkacje. Zbliża się pierwsza edycja Dnia Kariery OFFSHORE na Politechnice Gdańskiej. Chcesz budować swoją przyszłość w branży offshore? Odwiedź aż 13 stoisk.
26 października 10.00–11.30
https://pg.edu.pl/doad/ezd/szkolenia-online

Podpis kwalifikowany w EZD – powtórne szkolenie online

COD zaprasza osoby, które nie mogły uczestniczyć w poprzednich szkoleniach online, mających na celu poszerzenie wiedzy w zakresie obsługi modułu podpisów kwalifikowanych, na powtórne szkolenie z tej tematyki.
28 października 11.00–12.00
https://wimio.pg.edu.pl/aktualnosci/2022-10/otwarta-akademia-baltic-windustry-zaprasza-wyklad-mateusza-tredera

Wykład otwarty Mateusza Tredera

CMEW PG serdecznie zaprasza po wakacyjnej przerwie na wykład otwarty Mateusza Tredera pt. „Technologie cyfrowe w przemyśle offshore wind – rzeczywistość, przyszłość czy buzzword?”.
16 listopada 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej