Nr 253/29 września 2022

Zaproszenie JM Rektora PG na Gdańskie Otwarcie Roku Akademickiego 2022/2023

Drodzy Studenci, Doktoranci i Pracownicy Politechniki Gdańskiej,

serdecznie zapraszam Was do udziału w uroczystym otwarciu gdańskiego roku akademickiego 2022/2023, pod hasłem „Niech żyje nauka!”.
Odbędzie się ono w sobotę 1 października br. o godz. 12 przy Złotej Bramie, w samym sercu Gdańska.

To wyjątkowe wydarzenie będzie świętem nauki i wszystkich jej miłośników, organizowanym przez Uczelnie Fahrenheita, skupiające Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Gdańską oraz Uniwersytet Gdański.

W uroczystym przemarszu, przy dźwięku carillonów odgrywających Gaudeamus Igitur, przejdziemy pod Ratusz Głównego Miasta, wraz z prezydent Aleksandrą Dulkiewicz, Władzami i Senatami oraz Radami Wydziałów gdańskich uczelni wyższych, a także przedstawicielami władz samorządowych oraz studentów. Zwieńczeniem parady będzie odczytanie Gdańskiego Manifestu Nauki.

Chcemy pokazać, że Gdańsk jest silnym ośrodkiem akademickim, a nauka jest jedną z jego sił napędowych, dlatego im więcej nas przybędzie, tym lepiej!

Zapraszam więc wszystkich pracowników, doktorantów i studentów naszej Uczelni wraz z rodzinami i przyjaciółmi do licznego uczestnictwa i wspólnego świętowania.

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na stronie internetowej.

Do zobaczenia na paradzie!


prof. Krzysztof Wilde
Rektor Politechniki Gdańskiej

Z życia uczelni

Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Gdańskiej

Uroczyste otwarte posiedzenie Senatu PG z okazji inauguracji roku akademickiego 2022/2023 odbędzie się 4.10.2022 r. o godz. 11.15 w Auli Gmachu Głównego (w formie stacjonarnej).

Program uroczystości:

 • przemówienie rektora PG prof. Krzysztofa Wildego;
 • wręczenie medali i odznaczeń, w tym nadanie tytułu „Osobowość Politechniki Gdańskiej” oraz przekazanie nagród dla najlepszych studentów;
 • emisja filmu przygotowanego przez władze wydziałów;
 • immatrykulacja studentów;
 • wykład inauguracyjny pt. „Wpływ rozwoju metod sztucznej inteligencji na życie człowieka” – dr hab. Joanna Sułkowska, prof. UW.

O oprawę muzyczną uroczystości zadba Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej pod dyrekcją prof. Mariusza Mroza.

W tym roku odbędą się także uroczystości w formule święta wydziałów. Szczegółowe informacje będą publikowane na stronach wydziałów. Studentów, którzy w tym roku rozpoczynają studia na Politechnice Gdańskiej zapraszamy także do zapoznania się z Samodzielnikiem Pierwszaka, który ułatwi pierwsze dni na uczelni.

Dn. 3.10.2022 r. o godz. 19.00 w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu zostanie odprawiona msza w intencji nowego roku akademickiego, pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Tadeusza Wojdy.

W dniu inauguracji, o godz. 9.15 zaplanowane zostało także złożenie wieńców pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

Konkurs BiodivMon

Narodowe Centrum Nauki (NCN) wraz z Europejskim Partnerstwem na rzecz Bioróżnorodności (BiodivERsA+) ogłasza konkurs „Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society” (BiodivMon) na projekty badawcze, których celem będzie doskonalenie systemu monitorowania różnorodności biologicznej i zmian w ekosystemach.

Założenia konkursu:

 • uczestnikami mogą być konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w programie;
 • kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora;
 • czas trwania projektu można zaplanować na okres 36 miesięcy;
 • tematy projektów badawczych realizowane przez polskie zespoły naukowe powinny obejmować jeden z poniżej wymienionych tematów:
 1. Innowacja i harmonizacja metod i narzędzi służących do gromadzenia danych dotyczących monitorowania różnorodności biologicznej i zarządzania nimi,
 2. Rozwiązanie problemu luk w wiedzy na temat stanu, dynamiki i tendencji różnorodności biologicznej w celu odwrócenia procesu utraty różnorodności biologicznej,
 3. Wykorzystanie dostępnych danych z monitorowania różnorodności biologicznej.

Wnioskodawcy mogą także składać wnioski łączące aspekty z kilku zaprezentowanych tematów.

Harmonogram konkursu

 • poziom międzynarodowy (dwuetapowy) – I etap: 19.11.2022 r. (15.00 CET) – termin składania wspólnych wniosków wstępnych tzw. pre-proposals; II etap: 5.04.2023 r. (15.00 CET) – termin składania wspólnych wniosków pełnych tzw. full proposals;
 • poziom krajowy (jednoetapowy) – 12.04.2023 r. (16.00 CET) – przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dot. polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wspólnych wniosków pełnych na poziomie międzynarodowym;
 • ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do dofinansowania – wrzesień/październik 2023;
 • realizacja projektów: 12.2023–1.04.2024.

Dodatkowych informacji udzielają: Agnieszka Głowacz-Różyńska, Małgorzata Łukaszewicz, Centrum Zarządzania Projektami.  

Konkurs CHIST-ERA Call Open & Re-usable Research Data & Software (CHIST-ERA ORD Call)

Narodowe Centrum Nauki (NCN) wraz z siecią CHIST-ERA European Coodinated Reserch on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze związane z otwartymi danymi badawczymi i oprogramowaniem z perspektywy ich możliwego ponownego wykorzystania.

Konkurs Open & Re-usable Research Data & Software (ORD) (Otwarte i wielokrotnego użytku dane i oprogramowanie badawcze) jest adresowany do przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych, nie tylko bezpośrednio związanych z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi. Temat może być również podjęty z perspektywy interdyscyplinarnej.

Wnioskodawcy powinni wykazać, w jaki sposób projekt odnosi się do jednego z docelowych efektów:

 • tworzenie, wzbogacanie lub przygotowywanie "zbiorów danych referencyjnych";
 • 'redagowanie' danych: Zmniejszenie dystansu między producentem danych a oczekiwanym lub nawet nieoczekiwanym ponownym użytkownikiem danych;
 • procesy i narzędzia do opisywania, udostępniania, referowania i archiwizowania kodu źródłowego oprogramowania w celu zwiększenia odtwarzalności wyników badań.

Założenia konkursu:

 • w konkursie uczestniczyć mogą konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w programie;
 • w konkursie CHIST-ERA ORD Call można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, jak również można pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego;
 • kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora;
 • do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o NCN;
 • czas trwania projektu można zaplanować na okres 24 miesięcy.

Harmonogram konkursu:

 • poziom międzynarodowy (jednoetapowy) – wspólny wniosek należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków sieci CHIST-ERA (ESS) w terminie do 14.12.2022 r., godz. 17.00 CET;
 • poziom krajowy (jednoetapowy) – przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dot. polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wspólnych wniosków pełnych na poziomie międzynarodowym w terminie do 21.12.2022 r.;
 • ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do dofinansowania – czerwiec 2023;
 • rozpoczęcie realizacji projektów – wrzesień 2023 r.

Dodatkowych informacji udziela Magdalena Urbanowicz, Centrum Zarządzania Projektami.

Konkurs DUT Call 2022 w ramach Driving Urban Transition

Międzynarodowy konkurs na projekty badawcze i/lub innowacyjne dotyczące wyzwań, z jakimi mierzą się miasta, aby przejść na bardziej zrównoważoną gospodarkę i funkcjonowanie został ogłoszony w ramach współfinansowanego partnerstwa Horyzont Europa Driving Urban Transitions. Konkurs jest otwarty dla wielu różnych dyscyplin naukowych oraz projektów interdyscyplinarnych. Jego celem jest wspieranie szerokiego zakresu działań, od badań po innowacje i wdrożenia rozwiązań. Ważnym elementem jest włączenie interesariuszy w projekty oraz o uwzględnienie potrzeb użytkowników przy określaniu celów projektu.

Tematyka konkursu podzielona jest na trzy ścieżki:

 • Positive Energy Districts (PED),
 • 15-minutes City Pathway (15mC),
 • Circular Urban Economies (CUE).

Warunki aplikowania:

 • przedmiot i cel dofinansowania: organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, gmina, powiat lub organizacja pozarządowa może otrzymać finansowanie na badania podstawowe (maksymalnie 10% wartości projektu krajowego), badania przemysłowe i prace rozwojowe, podczas gdy przedsiębiorca – na badania przemysłowe i prace rozwojowe;
 • procedura aplikacji jest dwuetapowa (wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie); szczegółowe informacje dotyczące sposobu aplikowania dostępne są na stronie NCBR;
 • zakończenie naboru wniosków: 21.11.2022, 14.00 CET;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami; osoba do kontaktu w CZP: Magdalena Urbanowicz.

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dn. 4.10.2022 r. o godz. 13.15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Dominika Knozowskiego pt.: “Composite Materials Based on Silicon Oxycarbide as Anodes for Lithium-Ion Batteries”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Monika Wilamowska-Zawłocka.

Dn. 6.10.2022 r. o godz. 11.15 w sali 114 Chemia C (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Rudnickiej pt.: „Zacienienie jako krytyczny warunek dokładności modelowania wydajności energii instalacji fotowoltaicznych”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronach proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 30.09.2022.

Kształcenie i dydaktyka

Oferta szkoleń dla nauczycieli akademickich na rok 2022/2023

W ramach powstającego systemu certyfikacji kompetencji dydaktyczno-metodycznych nauczycieli akademickich Centrum Nowoczesnej Edukacji zaprasza kadrę akademicką PG na 62 szkolenia w 7 obszarach tematycznych:

 • metodyka nauczania,
 • nowe technologie w edukacji,
 • neuronaukowe podstawy uczenia się,
 • komunikacja,
 • warsztat nauczyciela (emisja głosu, nagrywanie video, język angielski, wizualizacja treści, storytelling, team building, budowanie relacji w grupie),
 • praca z grupą wielokulturową,
 • dobrostan nauczyciela.

Nauczyciele mają do wyboru poziom zaawansowania w wybranej tematyce oraz czas trwania szkolenia (4, 8 lub 16 godzin). Każde szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu poświadczającego zdobycie wybranych kompetencji. Szkolenia odbywają się w sali 205 w gmachu głównym. Finansowane są w ramach projektu MEiN "Doskonałość Dydaktyczna Uczelni".

Karty szkoleń oraz linki do formularzy zapisów na semestr zimowy znaleźć można na interaktywnej mapie szkoleń.

VIII Konferencja „e-Technologie w Kształceniu Inżynierów” za nami

Dn. 28.09.2022 r. zakończyła się VIII ogólnopolska konferencja „e-Technologie w Kształceniu Inżynierów” (eTEE) organizowana przez Politechnikę Gdańską i Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W tym roku obrady odbywały się w murach Politechniki Gdańskiej, organizacją wydarzenia zajęło się Centrum Nowoczesnej Edukacji.

Uczestnicy konferencji dzielili się doświadczeniem w wykorzystaniu nowych technologii, Internetu, platform do nauki w formie zdalnej, wdrażaniem VR i AR do dydaktyki akademickiej, wymieniali się wiedzą w zakresie tworzenia e-podręczników, multimedialnych zasobów edukacyjnych, aplikacji webowych, projektowania gier i grywalizacji, organizowania pracy zespołowej inżynierów, tutoringu i wdrażania metody webquestu.

W wydarzeniu wzięło udział 170 nauczycieli akademickich z 31 uczelni, w tym 11 uczelni technicznych oraz przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych (8 instytucji). Konferencję otworzył JM Rektor PG prof. Krzysztof Wilde. Przez dwa dni uczestnicy wzięli udział w 2 sesjach plenarnych (4 wykłady w Auli), 2 sesjach warsztatowych (27 wystąpień równoległych), sesji plakatowej (20 plakatów) oraz kolacji integracyjnej na Dziedzińcu Fahrenheita. Nie zabrakło także głosu studentów, którzy wystąpili podczas drugiego dnia obrad. Podczas konferencji można było testować symulatory VR i ich potencjał dla edukacji. Identyfikację wizualną eTEE 2022 zaprojektował Radosław Wesołowski (CNE), a interaktywną aplikację, łączącą wszystkich uczestników konferencji motywującą do podejmowania wyzwań, zbudował Maciej Worwa (CNE).

Kolejna edycja konferencji odbędzie się we wrześniu 2023 r. w Krakowie.

Uczelnie Fahrenheita

Trzech rektorów o przyszłości FarU – nowy podcast z cyklu „Rozmowy z Fahrenheitem”

Od lewej: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed i prof. Piotr Stepnowski, rektor UG

O nowych inicjatywach Uczelni Fahrenheita, etapach federalizacji i korzyściach, jakie daje związek uczelni, rozmawiają rektorzy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego.

Teraźniejszość i przyszłość Uczelni Fahrenheita jest tematem trzeciego odcinka podcastu z cyklu „Rozmowy z Fahrenheitem”. W rozmowie z Dariuszem Szreterem, dziennikarzem tygodnika „Zawsze Pomorze”, o planach i wyzwaniach na najbliższe lata dyskutują prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed, prof. Piotr Stepnowski, członek korespondent PAN, rektor UG oraz prof. Krzysztof Wilde, członek korespondent PAN, rektor PG.

Komunikaty

Ostatnie dni rejestracji na konferencję o wellbeing

Upływa termin rejestracji na konferencję „Wellbeing, czyli jak zadbać o siebie (w pracy)?”, która odbędzie się w dn. 10–14.10.2022 r. w sali konferencyjnej w budynku nr 11 Hydromechaniki.

W programie wydarzenia:

 • projekt "Hej, wszystko OK?" (Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej),
 • wellbeing w pracy (Centrum HR),
 • aktywność fizyczna a dobre samopoczucie w pracy (Centrum Sportu Akademickiego),
 • zdrowy lunch w pracy, który pozwoli nam utrzymać energię przez cały dzień (spotkanie z dietetyczką).

Gościem specjalnym konferencji będzie dr Marcin Szulc, prof. UG, który wygłosi wykład pt. „Czy istnieje recepta na zdrowe i szczęśliwe życie? Kilka słów na temat psychologicznych wyznaczników zdrowia.”

Wydarzenie jest wspólną inicjatywą Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej, Centrum HR oraz Centrum Sportu Akademickiego. Więcej informacji znajduje się na stronie DMWA.

Informacje o ankiecie diagnozującej bariery w rozwoju młodych naukowców na PG

W czasie minionych wakacji młodzi naukowcy – w anonimowej ankiecie, a niektórzy również w czasie indywidualnych rozmów i wywiadów na wydziałach – wskazywali i opisywali bariery, które napotykają na co dzień w pracy na naszej Uczelni. Zagadnienia przygotował Zespół monitorujący warunki rozwoju i badań prowadzonych przez młodych naukowców, wsparty przez Centrum HR. Ankieta została skierowana do ponad 900 naukowców (doktorantów oraz nauczycieli akademickich, nieposiadających stopnia doktora albo posiadających, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat).

Na ankietę odpowiedziało 42% respondentów. Naukowcy wskazali problemy, z którymi spotykają się w obszarach: naukowym; organizacyjnym i administracyjnym; infrastrukturalnym i BHP; etycznym; interpersonalnym oraz dotyczącym ich dobrostanu i ogólnie rozumianego „life-work balance”. Aktualnie Zespół monitorujący analizuje odpowiedzi, agregujące dane i pracuje nad propozycjami rozwiązań. Wyniki analizy zostaną przedstawione na wydziałach i na posiedzeniu Senatu PG. Wybrane rozwiązania zostaną wdrożone, zaś niektóre zagadnienia znajdą swoje odzwierciedlenie w Strategii HR4R na lata 2022–2025.

Elektroniczne wnioskowanie o udostępnienie zbiorów

Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów uprzejmie informuje, że od 1.10.2022 r. dostępna będzie możliwość zamawiania materiałów ze zbioru Archiwum przez platformę ePUAP.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Działu Obiegu i Archiwizacji Dokumentów w Aktualnościach.

Warsztaty „Zarządzanie ryzykiem w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami zaprasza na jednodniowe warsztaty pn. „Zarządzanie ryzykiem w projektach”, które odbędą się dn. 5.10.2022 r. w godz. 9.00–14.00.

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zapisanie się poprzez formularz. Liczba miejsc ograniczona. Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Warsztaty „Zarządzanie doświadczeniami w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami zaprasza na jednodniowe warsztaty pn. „Zarządzanie doświadczeniami w projektach”, które odbędą się 6.10.2022 r. w godz. 9.00–14.00.

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zapisanie się poprzez formularz. Liczba miejsc ograniczona. Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Kalendarium

1 października 12.00–15.30
https://faru.edu.pl/

Gdańskie otwarcie roku akademickiego 2022/2023

Pierwszego października, w sercu Gdańska, przy dźwięku carillonów odgrywających Gaudeamus igitur, kilkanaście gdańskich uczelni uroczyście otworzy rok akademicki 2022/2023.
4 października 11.15–13.15

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2022/2023
6 października 18.00–20.00
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/2022-09/spotkanie-autorskie-z-prof-dr-hab-piotrem-dominiakiem

Spotkanie autorskie

Spotkanie autorskie z prof. dr. hab. Piotrem Dominiakiem na temat jego najnowszej książki - "Rejsy po gospodarce. Drugie żeglowanie"
11 października 10.00–13.00
https://www2.ncn.gov.pl/warsztaty-pazdziernik2022/

NCN: Szkolenie dla osób obsługujących projekty

Szkolenie on-line, platforma ClickMeeting
26 października–28 października
https://iwa-agro2022.org/

AGRO 2022

Tematyka konferencji dotyczy bezpieczeństwa żywnościowego oraz podjęcia działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.