Nr 252/22 września 2022

Z życia uczelni

Trzy lata uczelni badawczych w Polsce. W Gdańsku odbyła się konferencja IDUB

Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska

Na Politechnice Gdańskiej w dn. 15–16.09.2022 r. odbyła się konferencja sprawozdawcza uczelni wyróżnionych w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnie Badawcze”. Jej organizatorem było Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z PG. Konferencja umożliwiła prezentację dotychczasowych działań uczelni w trzecim roku realizacji programu IDUB oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

Dzięki programowi IDUB czołowa dziesiątka uczelni wyłonionych w ministerialnym konkursie otrzymuje co roku (do 2026 r. włącznie) subwencję zwiększoną o 10 proc., a uczelnie, które zajęły miejsca 11–20, otrzymują dodatkowe 2 proc.

Uczelnie wykorzystują dodatkowe środki głównie na otwieranie programów wspierających kompetencje naukowców oraz na realizację ich projektów badawczych. Politechnika Gdańska do tej pory na wszystkie działania w ramach IDUB wykorzystała już ponad 30 mln zł, m.in. na:

 • utworzenie 30 programów wspierających naukowców i ich prace badawcze;
 • zorganizowanie trzech międzynarodowych konferencji;
 • stworzenie międzynarodowych zespołów badawczych, nawiązanie szerszej współpracy badawczej z krajami regionu Morza Bałtyckiego;
 • unowocześnienie infrastruktury badawczej i dydaktycznej.

W pierwszej części konferencji w wystąpieniach wprowadzających głos zabrali, oprócz rektora PG, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Wojciech Murdzek oraz prof. Lauritz Broder Holm-Nielsen, przewodniczący zespołu ekspertów w ramach programu IDUB i współautor raportu o polskim systemie nauki i szkolnictwa wyższego.

­– Kiedy jest się w samym środku procesu zmian, czasami trudno ocenić, czy wszystkie działania idą w zaplanowanym kierunku – zaznaczył prof. Lauritz Broder Holm-Nielsen, od początku związany z tworzeniem programu IDUB. – Spotykamy się zatem w szerokim gronie, żeby spojrzeć na nie z różnych perspektyw. IDUB to długofalowy proces i wymagający dużego zaangażowania, ale też bardzo dobrze przygotowany i już teraz widzimy, że jego podstawowe założenie, czyli stymulacja do rozwoju i zmian, działa doskonale. Nie jesteśmy nawet na półmetku, a udało się poczynić progres na poziomie zarządzania uczelniami, kreowania środowiska naukowego sprzyjającego badaczom, czy sposobu przekazywania wiedzy – dodał.

Pierwszego dnia konferencji odbyły się cztery panele dyskusyjne, w których wzięło dwudziestu naukowców – przedstawicieli polskich uczelni badawczych oraz zagranicznych ekspertów z Danii, Węgier, Rumunii, Norwegii i Wielkiej Brytanii.

Tematy paneli:

 1. Wzmacnianie współpracy z globalną społecznością akademicką.
 2. Poszukiwanie odpowiedniego pola badawczego: zmiana profilu badawczego ze względu na potencjał uczelni, aktualne, globalne wyzwania oraz pojawiające się możliwości.
 3. Dążenie do zrównoważonego postępu w procesie realizacji misji uczelni.
 4. Wypracowanie skutecznych i efektywnych programów rozwoju dla pracowników.

Prof. Peter Maassen z Uniwersytetu w Oslo, prowadzący pierwszą dyskusję mówił na wstępie: – Nauka nie jest ani lokalna, ani narodowa. Jest globalna. A my musimy pracować na przedefiniowaniem modeli międzynarodowej współpracy, kreować wielostronność, tworzyć nowe relacje z kolejnymi instytucjami. Współpraca równych parterów w równym świecie nauki – do tego powinniśmy dążyć i nad tym pracować.

W drugim dniu konferencji naukowcy rozmawiali m.in. o integracji i konsolidacji polskiego systemu nauki i szkolnictwa wyższego. Prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk, przewodniczący Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Edukacji i Nauki przedstawił priorytety polityki naukowej państwa.

Następnie prof. Simon Gaskell poprowadził panel dyskusyjny „Integracja i konsolidacja polskiego systemu nauki i szkolnictwa wyższego”, w którym udział wzięli prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek, prorektor ds. projektów badawczych i doktorantów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Marcin Moniuszko, prorektor ds. nauki i rozwoju z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej oraz prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński, przewodniczący zespołu koordynującego IDUB z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas panelu dyskutowano m.in. o dotychczasowych doświadczeniach uczelni związanych z procesem integracji, a także o sieciach współpracy i tworzeniu sojuszy z europejskimi uczelniami.

Prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, omówił doświadczenia Gdańska w zakresie konsolidacji uczelni, przedstawiając poszczególne działania realizowane w ramach Uczelni Fahrenheita, w tym m.in. debaty na trzech uczelniach, pracę nad logo FarU, organizację Pikniku Fahrenheita.

W panelu eksperckim, który poprowadził prof. Lauritz Holm-Nielsen udział wzięli: prof. Éva Kondorosi, prof. Peter Maassen, dr Mariana Chioncel, prof. Simon Gaskell. Eksperci dyskutowali m.in. o postępach dokonanych przez uczelnie uczestniczące w programie IDUB, rozwiązaniach wypracowanych w innych krajach, a także o wyzwaniach, jakie stoją przed polskimi uczelniami badawczymi. W trakcie dyskusji podkreślono, że IDUB dał uczelniom motywację do zintensyfikowania działań badawczych, a podczas konferencji wysłuchano wiele przykładów innowacji uniwersyteckich.

Następnie, po rekomendacjach ekspertów dla uczelni biorących udział w programie, rektor Krzysztof Wilde jako gospodarz wydarzenia podziękował uczestnikom za udział konferencji, w szczególności ekspertom, członkom międzynarodowego komitetu efektywności badawczej oraz przedstawicielom ministerstwa i pracownikom uczelni zaangażowanym w organizację wydarzenia.

Na zakończenie drugiego dnia konferencji głos zabrał Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Jestem przekonany, że wszystkie wnioski, uwagi, refleksje, które stały się udziałem tegorocznej konferencji podsumowującej, poprzednich w Warszawie i Krakowie oraz kolejnych, pozwolą jeszcze lepiej przygotować się do oceny międzyokresowej i budować dobre doświadczenia całego programu. [….] Dziękuję za wykonaną pracę i kontynuujmy tę misję doskonałości, misję uczelni badawczych – podsumował Wojciech Murdzek.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Kpt. Zbigniew Sulatycki patronem „szkoły kapitanów” w Iławie

Od lewej: Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski, Jacek Nowicki, dyrektor ośrodka, Karol Nawrocki, prezes IPN, kpt. ż. w. Zbigniew Sulatycki, premier RP Mateusz Morawiecki, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, prof. PG Marek Dzida, Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej, prof. kpt. ż. w. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Dawid Kopczewski, burmistrz Iławy.  Fot. Krzysztof Krzempek/PG.

Kpt. ż.w. Zbigniew Sulatycki został patronem Badawczo-Szkoleniowego Ośrodka Manewrowania Statkami w Iławie, którego współwłaścicielem jest Politechnika Gdańska. Uroczystość odsłonięcia tablicy z nazwiskiem patrona odbyła się 19.09.2022 r. na terenie ośrodka położonego nad jeziorem Slim w miejscowości Kamionka k. Iławy. Gośćmi wydarzenia byli m.in. premier Mateusz Morawiecki, minister Marek Gróbarczyk, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki i burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski.

Badawczo Rozwojowy Ośrodek Manewrowania Statkami, prowadzony przez Fundację Bezpieczeństwa Żeglugi z Iławy, nazywany jest popularnie „szkołą kapitanów”. Ośrodek powstał w 1980 roku, a założycielami były: Politechnika Gdańska, Akademia Morska w Gdyni (obecnie: Uniwersytet Morski w Gdyni) oraz miasto Iława. Ośrodkiem kieruje Fundacja Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska z siedzibą w Iławie.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

Konkurs SONATA

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs SONATA 18 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe. Czas trwania projektu: 12, 24 lub 36 miesięcy. Budżet konkursu wynosi 120 mln zł.

Informacje dla aplikujących:

 • wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF zgodnie z procedurą składania wniosków.
 • nabór wniosków trwa do 15.12.2022 r. do godz. 16.00; rozstrzygnięcie konkursu – do czerwca 2023 r.;
 • więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCN;
 • zgłoszenia w systemie MojaPG należy przesłać do weryfikacji do 1.12.2022 r.; pełen wniosek w systemie ZSUN/OSF należy przedstawić do weryfikacji formalnej do 8.12.2022 r.;
 • kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.

Konkurs OPUS

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs OPUS 24 na projekty badawcze. Konkurs OPUS 24 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Budżet konkursu wynosi 350 mln zł.

Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:

 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych (wniosek OPUS);
 • z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o te środki finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które nie są współorganizowane przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej w programie Weave (wniosek OPUS);
 • przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave oraz z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych (wniosek OPUS);
 • w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) w programie Weave – tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec, Szwajcarii, Luksemburga i Belgii-Flandrii, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG, SNSF, FNR lub FWO (wniosek OPUS LAP);
 • w ramach współpracy LAP w programie Weave przy równoczesnym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych (wniosek OPUS LAP).

Współpraca międzynarodowa w konkursie OPUS 24 nie jest obowiązkowa, a wnioski z udziałem partnerów zagranicznych nie są traktowane preferencyjnie w stosunku do wniosków, które takich partnerów nie angażują.

Informacje dla aplikujących:

 • wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF zgodnie z procedurą składania wniosków.
 • nabór wniosków trwa do 15.12.2022 r., do godz. 16.00; rozstrzygnięcie konkursu OPUS – do czerwca 2023 r.; rozstrzygnięcie konkursu OPUS LAP do listopada 2023 r.;
 • więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCN;
 • zgłoszenia w systemie MojaPG należy przesłać do weryfikacji do 1.12.2022 r.; pełen wniosek w systemie ZSUN/OSF należy przedstawić do weryfikacji formalnej najpóźniej do 8.12.2022 r.
 • kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.

Konkurs POLONEZ BIS

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs POLONEZ BIS 3 na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdzających z zagranicy. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie. Budżet konkursu wynosi 27 mln zł.

Informacje dla aplikujących:

 • cel konkursu: rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach;
 • w konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenie dla kierownika projektu i członków zespołu badawczego, w tym stypendia dla studentów lub doktorantów, oraz na pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego, tj. aparatury oraz drobnego sprzętu naukowo-badawczego, materiałów, usług obcych, wyjazdów służbowych, udostępniania publikacji w otwartym dostępie i innych;
 • wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF;
 • nabór wniosków trwa do 15.12.2022 r. do godz. 16.00; rozstrzygnięcie konkursu – do czerwca 2023 r.;
 • więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCN;
 • zgłoszenia w systemie MojaPG należy przesłać do weryfikacji do 1.12.2022 r.; pełen wniosek w systemie ZSUN/OSF należy przedstawić do weryfikacji formalnej do 8.12.2022 r.
 • kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: Joanna BaumAnita WiśniewskaBeata Toma.

Konkurs PRELUDIUM BIS

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM BIS 4 skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Budżet konkursu wynosi 30 mln zł.

Informacje dla aplikujących:

 • cel projektu: wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich;
 • budżet projektu może obejmować środki na badania w wysokości do 300 tys. zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie;
 • w konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy;
 • opiekun naukowy składa wniosek projektowy i jest kierownikiem projektu; dopuszczalna jest jednokrotna zmiana doktoranta w okresie trwania projektu;
 • wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF zgodnie z procedurą składania wniosków;
 • nabór wniosków trwa do 15.12.2022 r. do godz. 16.00; rozstrzygnięcie konkursu – do maja 2023 r.;
 • więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCN;
 • zgłoszenia w systemie MojaPG należy przesłać do weryfikacji do 1.12.2022 r.; pełen wniosek w systemie ZSUN/OSF należy przedstawić do weryfikacji formalnej do 8.12.2022 r.;
 • kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma

Obrona pracy doktorskiej na WZiE

Dn. 6.10.2022 r. o godz. 9.30 w Audytorium II (s.107) na Wydziale Zarządzania i Ekonomii (budynek nr 50 na mapie kampusu) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. Piotra Kasprzaka pt. Stymulacyjna funkcja podatku dochodowego na przykładzie ulg i zwolnień. Promotorem pracy jest dr hab. Wojciech Wyrzykowski, prof. PG, recenzentami: prof. dr hab. Jan Komorowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), dr hab. Grażyna Węgrzyn, prof. UEW (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12. Informację o obronie, recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszczono na stronie Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG.

Kształcenie i dydaktyka

Niemal milion złotych na nowe działania Centrum Nowoczesnej Edukacji

Centrum Nowoczesnej Edukacji otrzymało dofinansowanie w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni” Ministerstwa Edukacji i Nauki ze środków POWER. Projekt CNE znalazł się na trzeciej pozycji listy rankingowej MEiN wśród 52 zakwalifikowanych do dofinansowania wniosków.

Informacje o projekcie:

 • liderka: dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG;
 • cel projektu: wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego;
 • główne zadania:
 1. opracowanie kompleksowego systemu certyfikacji kompetencji nauczycieli akademickich, który zostanie wdrożony w roku akademickim 2023/2024,
 2. stworzenie oferty szkoleń dla wykładowców w 7 obszarach: metodyka nauczania, neuronaukowe podstawy uczenia się, nowe technologie, komunikacja, praca z grupą wielokulturową, warsztat narzędziowy nauczyciela oraz dobrostan nauczyciela (zapisy na szkolenia zostaną otwarte 26.09.2022 r. o godz. 10.00 na stronie cne.pg.edu.pl w zakładce Szkolimy),
 3. opracowanie i wdrożenie programu wsparcia studentów I roku wszystkich wydziałów PG w uczeniu się fizyki.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach

Komunikaty

Konferencja “Wellbeing, czyli jak zadbać o siebie (w pracy)?”

Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej, Centrum HR oraz Centrum Sportu Akademickiego zapraszają pracowników i studentów PG do udziału w konferencji „Wellbeing, czyli jak zadbać o siebie (w pracy)?”, która odbędzie się w dn. 10–14.10.2022 r. w budynku Hydromechaniki (nr 11 na mapie kampusu).

W programie wydarzenia m.in.:

 • prezentacje,
 • spotkanie z dietetyczką,
 • gimnastyka na zdrowy kręgosłup oraz
 • wykład gościa specjalnego.

Konferencja zainauguruje projekt „Hej, wszystko OK?", którego celem jest wsparcie szeroko rozumianego dobrostanu pracowników i studentów PG. Koordynatorem projektu jest Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej.

Na wydarzenie obowiązuje rejestracja; liczba miejsc jest ograniczona. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej DMWA.

Kalendarium

27 września–28 września
https://event.mostwiedzy.pl/event/13/page/56-program

Konferencja

8. ogólnopolska konferencja "e-Technologie w Kształceniu inżynierów" organizowana przez Politechnikę Gdańską i Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie pod patronatem JM Rektora PG.
28 września 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
1 października 12.00–15.30
https://faru.edu.pl/

Gdańskie otwarcie roku akademickiego 2022/2023

Pierwszego października, w sercu Gdańska, przy dźwięku carillonów odgrywających Gaudeamus igitur, kilkanaście gdańskich uczelni uroczyście otworzy rok akademicki 2022/2023.
4 października 11.15–13.15

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2022/2023
11 października 10.00–13.00
https://www2.ncn.gov.pl/warsztaty-pazdziernik2022/

NCN: Szkolenie dla osób obsługujących projekty

Szkolenie on-line, platforma ClickMeeting
26 października–28 października
https://iwa-agro2022.org/

AGRO 2022

Tematyka konferencji dotyczy bezpieczeństwa żywnościowego oraz podjęcia działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.