Nr 251/15 września 2022

Zaproszenie JM Rektora PG na Gdańskie Otwarcie Roku Akademickiego 2022/2023

Drodzy Studenci, Doktoranci i Pracownicy Politechniki Gdańskiej,

serdecznie zapraszam Was do udziału w uroczystym otwarciu gdańskiego roku akademickiego 2022/2023, pod hasłem „Niech żyje nauka!”.
Odbędzie się ono w sobotę 1 października br. o godz. 12 przy Złotej Bramie, w samym sercu Gdańska.

To wyjątkowe wydarzenie będzie świętem nauki i wszystkich jej miłośników, organizowanym przez Uczelnie Fahrenheita, skupiające Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Gdańską oraz Uniwersytet Gdański.

W uroczystym przemarszu, przy dźwięku carillonów odgrywających Gaudeamus Igitur, przejdziemy pod Ratusz Głównego Miasta, wraz z prezydent Aleksandrą Dulkiewicz, Władzami i Senatami oraz Radami Wydziałów gdańskich uczelni wyższych, a także przedstawicielami władz samorządowych oraz studentów. Zwieńczeniem parady będzie odczytanie Gdańskiego Manifestu Nauki.

Chcemy pokazać, że Gdańsk jest silnym ośrodkiem akademickim, a nauka jest jedną z jego sił napędowych, dlatego im więcej nas przybędzie, tym lepiej!

Zapraszam więc wszystkich pracowników, doktorantów i studentów naszej Uczelni wraz z rodzinami i przyjaciółmi do licznego uczestnictwa i wspólnego świętowania.

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na stronie internetowej.

Do zobaczenia na paradzie!


prof. Krzysztof Wilde
Rektor Politechniki Gdańskiej

Z życia uczelni

PG poszerza współpracę z PGE Baltica w zakresie morskiej energetyki wiatrowej

Od lewej: Mariusz Witoński, prezes PTMEW, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, Dariusz Lociński, prezes zarządu PGE Baltica. Fot. Krzysztof Krzempek/PG. 

PGE Baltica, spółka odpowiedzialna za realizację Programu Offshore Grupy PGE, będzie partnerem VI edycji studiów podyplomowych Morska Energetyka Wiatrowa prowadzonych na Politechnice Gdańskiej. List intencyjny podpisany z władzami uczelni 8.09.2022 r. otwiera też drogę do innych, kolejnych form współpracy, z których skorzysta tworzone przez PGE Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach

Konferencja Baltic Windustry – spotkanie biznesu i nauki

Pierwsze farmy wiatrowe mają pojawić się na Bałtyku w 2026 r., a jednym z głównych celów Politechniki Gdańskiej jest wzmocnienie szerokiej współpracy w obszarze morskiej energetyki wiatrowej.

Dn. 8.09.2022 r. na PG odbyła się międzynarodowa konferencja „BalticWindustry: Industrial Research in Offshore Wind”, podczas której naukowcy i przedstawiciele przemysłu dyskutowali na temat korzyści wynikających z połączenia nauki z biznesem.

Konferencja została podzielona na trzy sesje dotyczące administracji, biznesu i nauki. Uczestnicy poruszyli kwestie finansowania prac badawczo-przemysłowych, możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej w efekcie wdrożenia wyników prac badawczych w obszarze offshore, a także przykładów wspólnych projektów naukowo-przemysłowych.

Wydarzenie było skierowane również do studentów, którzy stoją przed wyborem swojej drogi zawodowej.

Energia odnawialna, pochodząca m.in. z morskich farm wiatrowych to jeden z obszarów gospodarczych o największym potencjale i najszybciej się rozwijających. Naszym celem jest zbudowanie pewnego rodzaju ekosystemu, w którym nauka jeszcze efektywniej będzie współpracować z biznesem – podkreślił prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

„Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” – III KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZA uczelni biorących udział w programie

III Konferencja sprawozdawcza dla uczelni biorących udział w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB) odbędzie się w dn. 15–16.09.2022 r. w Gdańsku. Konferencja organizowana jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Politechniką Gdańską.

Celem III Konferencji sprawozdawczej jest prezentacja działań uczelni w trzecim roku realizacji programu IDUB, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wdrażania opracowanych przez uczelnie planów rozwoju, a także przygotowanie uczelni do oceny śródokresowej programu IDUB.

W 2019 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadziło konkurs w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Wybór zwycięzców pierwszego konkursu IDUB był punktem zwrotnym dla systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Politechnika Gdańska zajęła w tym konkursie II miejsce w kraju i uplasowała się najwyżej wśród uczelni technicznych.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronach:

Nauka

Technologia i emocje. Badania na grafowych sieciach neuronowych

Dr inż. Teresa Zawadzka z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki prowadzi wraz ze swoimi studentami badania dotyczące możliwości odczytywania emocji za pomocą grafowych sieci neuronowych. Jest to rodzaj sztucznej inteligencji, zajmujący się przetwarzaniem danych zapisanych za pomocą struktury grafu. Struktury grafowe pozwalają na przechowanie bardzo różnorodnych danych i zależności między nimi – nie tylko emocji, ale również kontekstu ich wystąpienia.

W jakim celu konkretne maszyny posługujące się sztuczną inteligencją powinny umieć rozpoznawać ludzkie emocje?

Potrzeb i zastosowań jest mnóstwo – tłumaczy naukowczyni – Zacznijmy od osób chorych, np. w śpiączce, po udarze, które nie mogą wyrazić mimiką czy werbalnie, że odczuwają ból czy lęk. Odpowiednio przeprowadzona analiza pewnych parametrów monitoringu ich zdrowia, może pokazać z jakimi emocjami się zmagają. Innym przykładem może być samochód, gdzie już w tej chwili montowane są czujniki koncentracji. Taki czujnik, analizując np. ruch naszych gałek ocznych, temperaturę ciała, będzie wnioskował czy jesteśmy odpowiednio skoncentrowani na drodze, czy nie grozi nam zaśnięcie, czy nie powinniśmy odpocząć. A edukacja? Mamy dwoje dzieci, z których jedno motywują trudności, a drugie takie trudności zupełnie zniechęcają. Oboje grają w tę samą grę edukacyjną. Jeśli odpowiedni czujnik, zamontowany np. w komputerze wyłapie ich emocje – ekscytację czy też znudzenie, kolejne zadanie w grze będzie dostosowane do ich odczuć i potrzeb – pełne wyzwań dla pierwszego, odprężające dla drugiego. Można mnożyć takie przykłady.

Dalekosiężnym celem, nad którym pracują naukowcy, jest opracowanie wytycznych, w jaki sposób zapisywać zbiory danych, by były one jak najbardziej uniwersalne. Katalog nazewnictwa, format, rodzaje danych itd.

Projekt „Grafowe sieci neuronowe dla zintegrowanych sygnałów pochodzących z eksperymentów ukierunkowanych na rozpoznawanie emocji”, realizowanym w ramach programu Radium, jest podprojektem szerszego projektu realizowanego w ramach programu Technetium pn. „Rozszerzenie dla ontologii ROAD dla wybranych typów kanałów (jeden lub więcej) oraz rozwój metody analizy spójności rozpoznanych emocji w zbiorach danych opisanych".

Projekt pn. „Grafowe sieci neuronowe dla zintegrowanych sygnałów pochodzących z eksperymentów ukierunkowanych na rozpoznawanie emocji”
Przyznane środki: 21 400 zł; projekt realizowany w ramach Centrum Technologii Cyfrowych

Zmiana w panelach NCN

Rada Narodowego Centrum Nauki zmieniła wykaz paneli dziedzinowych, w ramach których ogłaszane są konkursy na projekty badawcze. W Narodowym Centrum Nauki podstawę procesu kwalifikacji i oceny projektów badawczych stanowi podział na 25 paneli dziedzinowych, tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych, w trzech głównych działach:

 • HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
 • ST – nauki ścisłe i techniczne oraz
 • NZ – nauki o życiu.

Rada NCN na mocy uchwały Rady NCN z dn. 7.07.2022 r. podjęła decyzję o reorganizacji paneli dziedzinowych w dziale ST. W trosce o zapewnienie najwyższych standardów oceny oraz lepszego podziału wniosków pomiędzy poszczególne panele został utworzony nowy panel ST11: Inżynieria materiałowa. Dodatkowo, wprowadzono uzupełnienia, zmianę terminologii i modyfikację niektórych pomocniczych określeń identyfikujących w panelach: ST4 Chemia, ST5 Synteza i nauka o materiałach, ST7 Inżynieria systemów oraz ST8 Inżynieria procesów i produkcji. Wprowadzone zmiany uwzględniają opinie i postulaty środowiska naukowego.

Nowy wykaz paneli NCN będzie obowiązywać od konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki 15.12.2022 r. oraz w wybranych konkursach międzynarodowych, których ogłoszenie ukaże się przed tym terminem, ale nabór wniosków będzie prowadzony w 2023 r.

Kontakt w ramach Centrum Zarządzania Projektami: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.

Propozycje projektów w nowej perspektywie finansowej programu FE RC

Mając na uwadze poznanie potrzeb dotyczących nowej perspektywy finansowej UE na Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021–2027, Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) prosi o przesyłanie pomysłów na kolejne projekty. Informacje należy przekazywać w formie tabeli zamieszczonej na stronie Centrum Zarządzania Projektami. Na podstawie zgłoszeń z poszczególnych jednostek PG zostaną opracowane informacje zbiorcze dla CPPC.

Dane kontaktowe:

 • tabele z listą nowych inicjatyw należy przesyłać do Centrum Zarządzania Projektami na adres e-mail patryk.zyla@pg.edu.pl do dn. 15.09.2022 r. do godz. 10.00;
 • osoba do kontaktu: Patryk Żyła, Centrum Zarządzania Projektami.

Uczelnie Fahrenheita

Przekazanie przewodnictwa podczas Zgromadzenia Uczelni Fahrenheita

Prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed oraz prof. Piotr Stepnowski, rektor UG. Fot. Paweł Sudara/GUMed

Podczas Zgromadzenia Związku Fahrenheita, które odbyło się 2.09.2022 r. prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, przekazał przewodnictwo Uczelni Fahrenheita prof. Marcinowi Gruchale, rektorowi Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Na spotkaniu obecni byli także:

 • prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego,
 • przewodniczący rad uczelni: Paweł Orłowski (GUMed), Sławomir Halbryt (PG) i prof. UW Maciej Duszczyk (Uniwersytet Gdański),
 • prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektorka Uczelni Fahrenheita,
 • prof. Michał Markuszewski (GUMed) i
 • prof. Dariusz Mikielewicz (PG).

Na początku obrad jednogłośnie przyjęto uchwałę dotyczącą potwierdzenia objęcia funkcji przewodniczącego Zgromadzenia Związku przez prof. Marcina Gruchałę, rektora GUMed.

Podczas Zgromadzenia omówiono również:

 • wspólne otwarcie roku akademickiego przez Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Gdańską i Uniwersytet Gdański; do udziału w wydarzeniu zaproszone zostały Władze Miasta oraz inne gdańskie uczelnie;
 • akcje promocyjne zaplanowane do końca bieżącego roku (m.in. udział FarU w konferencji technologicznej Infoshare w październiku i nagranie następnego podcastu Rozmów z Fahrenheitem);
 • projekt uchwały dotyczącej rozszerzenia Konwentu Gospodarczego, organizowanego dotychczas przez PG, o pozostałe uczelnie Związku Uczelni Fahrenheita; potwierdzono dalszą kadencję dr. Zbigniewa Canowieckiego, pełniącego funkcję przewodniczącego Wspólnego Konwentu Gospodarczego, a następnie jednogłośnie przyjęto uchwałę;
 • działania przeprowadzone w ramach projektu pt. „Wspieranie Procesów Konsolidacji Uczelni” oraz dalsze działania wspierające konsolidację Uczelni.

Następnie posiedzenie Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita zaplanowane jest na grudzień br.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Stypendium naukowe z zakwaterowaniem – Uczelnie Fahrenheita zapraszają!

Do 15.10.2022 r. można składać aplikacje i starać się o stypendium Fahrenheita. Z oferty mogą skorzystać młodzi naukowcy, którzy przygotowują rozprawę doktorską w zagranicznej uczelni  i chcą realizować naukowe zainteresowania na jednej z Uczelni Fahrenheita – Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, Politechnice Gdańskiej lub Uniwersytecie Gdańskim.

Program jest efektem porozumienia Prezydent Miasta Gdańska i Uczelni Fahrenheita.

Program stypendialny obejmuje:

 • odbycie rocznego stażu w jednej z Uczelni Fahrenheita,
 • prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych w ramach pracy doktorskiej,
 • zwrot kosztów podróży do kwoty 6500 zł,
 • stypendium w kwocie 6500 zł (netto) miesięcznie przez cały okres pobytu,
 • bezpłatne zakwaterowanie,
 • zdobycie doświadczenia międzynarodowego,
 • nawiązanie nowych kontaktów.

Wymagane kryteria:

 • autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowej,
 • przygotowywanie rozprawy doktorskiej w zagranicznej uczelni,
 • uzyskanie zaproszenie lub zgody na przyjęcie przez opiekuna naukowego/nauczyciela akademickiego zatrudnionego w jednej z Uczelni Fahrenheita.

Regulamin programu stypendialnego dla doktorantów określa wyciąg z Uchwały Nr LII/1300/22 Rady Miasta Gdańska z 30.06.2022 r. dotyczącej Programu stypendialnego Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów i doktorantów im. Daniela Gabriela Fahrenheita.

Termin składania aplikacji upływa 15.10.2022 r., dodatkowe informacje znajdują się na stronie https://faru.edu.pl/pl/stypendia: regulamin, formularz zgłoszeniowy, ulotka.

Zrównoważony rozwój

Kręcimy kolejne kilometry dla Gdańska. Dołącz do drużyny PG

Dn. 12.09.2022 r. rozpoczęła się 10. edycja rowerowej zabawy i sportowej rywalizacji „Kręć kilometry dla Gdańska”. Celem akcji jest popularyzacja jazdy rowerem jako zdrowego i przede wszystkim ekologicznego środka codziennej komunikacji.

Politechnika Gdańska, jak co roku dołączyła do akcji i zaprasza wszystkich amatorów dwóch kółek do wspólnego zbierania kilometrów, nie tylko na rowerze, ale również na hulajnodze, deskorolce i rolkach. Rywalizować można na poziomie indywidualnym lub pomiędzy firmami, uczelniami wyższymi, stowarzyszeniami i dzielnicami. Aby zdobywać punkty premiowane warto dołączyć do zorganizowanej drużyny. Należy wybrać tylko jedną grupę, natomiast można jednocześnie należeć do grupy dzielnicowej.

Aby dołączyć do drużyny PG należy:

 • zainstalować aplikację Activy wykorzystującą dane GPS na smartfona,
 • założyć w niej konto,
 • wybrać konkurs „Kręć kilometry dla Gdańska”,
 • dołączyć do drużyny PG.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w zakładce Zrównoważony rozwój.

Dzień Recyklingu Baterii

Z okazji Dnia Recyklingu Baterii, który obchodziliśmy 9.09.2022 r., przypominamy, że na Politechnice Gdańskiej już od 2018 r. zbieramy baterie do specjalnych zielonych kartonów, dostarczanych i odbieranych przez Organizację Odzysku REBA. Wiosną br. wysłaliśmy 21 kartonów z ponad 700 kg zużytych baterii i akumulatorów.

Pojemniki na baterie umieszczone są w wielu lokalizacjach na terenie kampusu PG, m.in. w okolicach portierni w Gmachu Głównym i w Centrum Matematyki, a także w akademikach. W przypadku zapotrzebowania na nowe pojemniki bądź konieczności odbioru już zapełnionych kartonów prosimy o kontakt z pełnomocnikiem rektora do spraw odpadów i odczynników chemicznych.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w zakładce Zrównoważony rozwój.

Komunikaty

Joga, mindfulness, warsztaty z mediacji – zajęcia dla pracowników w ramach projektu DMWA

Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej zaprasza do udziału w nowym projekcie pn. „Hej, wszystko OK?" którego celem jest wsparcie emocjonalne studentów, ze szczególnym uwzględnieniem studentów zagranicznych oraz pracowników zarówno administracyjnych, jak i akademickich.

Zaplanowane zostały różne działania, z których można skorzystać w zależności od tego, jakie wsparcie jest potrzebne:

 • dla studentów zagranicznych – spotkania z psychologiem, warsztaty z różnic kulturowych, zajęcia z radzenia sobie ze stresem;
 • dla studentów z Polski – warsztaty z mediacji;
 • dla wykładowców – warsztaty z różnic kulturowych;
 • dla pracowników administracji – warsztaty z mediacji;
 • dla wszystkich chętnych – joga, mindfulness.

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie DMWA.

Transgraniczne Warsztaty SOVtBAL (Gdański Park Naukowo-Technologiczny)

Dn. 21.09.2022 r. w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym (bud. C, sala FGH, godz. 9.00) odbędą się Transgraniczne Warsztaty SOVtBAL, podczas których polscy i europejscy eksperci będą rozmawiać o hybrydowych, niskoemisyjnych autonomicznych/półautonomicznych statkach do obsługi morskich farm wiatrowych. Będzie to również świetna okazja do nawiązania kontaktów biznesowych oraz uczestnictwa w europejskich projektach i inicjatywach realizowanych w ramach programów wsparcia finansowego z UE, np. Programu Interreg Południowy Bałtyk.

Warsztaty odbędą się w języku polskim i angielskim – organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

Partnerami projektu są:

 • Politechnika Gdańska,
 • Lotos Petrobaltic (partner stowarzyszony),
 • Gdański Park Naukowo-Technologiczny,
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte,
 • Klaipeda University,
 • Linnaeus University,
 • University of Applied Science Stralsund.

Zainteresowani udziałem proszeni są o rejestrację. Szczegółowa agenda zostanie wkrótce udostępniona. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.

Warsztaty „Zarządzanie ryzykiem w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami zaprasza na jednodniowe warsztaty pn. „Zarządzanie ryzykiem w projektach”, które odbędą się dn. 5.10.2022 r. w godz. 9.00–14.00.

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zapisanie się poprzez formularz. Liczba miejsc ograniczona. Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Warsztaty „Zarządzanie doświadczeniami w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami zaprasza na jednodniowe warsztaty pn. „Zarządzanie doświadczeniami w projektach”, które odbędą się 6.10.2022 r. w godz. 9.00–14.00.

Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zapisanie się poprzez formularz. Liczba miejsc ograniczona. Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia.czp@pg.edu.pl.

Kalendarium

15 września–16 września

Konferencja IDUB

III konferencja sprawozdawcza uczelni biorących udział w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”
28 września 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
1 października 12.00–15.30
https://faru.edu.pl/

Gdańskie otwarcie roku akademickiego 2022/2023

Pierwszego października, w sercu Gdańska, przy dźwięku carillonów odgrywających Gaudeamus igitur, kilkanaście gdańskich uczelni uroczyście otworzy rok akademicki 2022/2023.
4 października 11.15–13.15

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2022/2023