Nr 249/7 lipca 2022

Z życia uczelni

Wielkie święto piosenki na PG. „Bazuna” zabrzmi po raz pięćdziesiąty

Przez cztery dni na kampusie Politechniki Gdańskiej rozbrzmiewać będzie muzyka na żywo – piosenka studencka, turystyczna, poezja śpiewana. Zapraszamy całą społeczność uczelni, mieszkańców Gdańska oraz turystów odwiedzających region na jubileuszową BAZUNĘ – wstęp wolny.

Wydarzenie rozpocznie się w czwartek, 7.07.2022 o godz. 17.00 koncertem pt. „W piosence słowo skrzydlate”, a zakończy w niedzielę, 10.07. Koncerty odbywać się będą na dużej scenie przed Gmachem Głównym oraz w Klubie Kwadratowa.

Przegląd ma charakter ogólnopolski, udział biorą wykonawcy z całego kraju. Integralną częścią 50. „Bazuny” jest konkurs piosenki, który odkrywa nowych wykonawców. W ciągu czterech dni koncertów wystąpi 55 zespołów, ponadto uczestnicy będą mogli odwiedzić 30 stoisk z rękodziełem, pyszną kociewską i kaszubską kuchnią.

Z okazji jubileuszu trwa plebiscyt na przebój 50-lecia oraz „złotą pięćdziesiątkę”, czyli piosenki, które przetrwały próbę czasu, najbardziej zapadły w pamięć i są śpiewane do dziś.

Dodatkowe informacje, w tym szczegółowy program można znaleźć na stronie https://www.bazuna.org.pl/.

Politechnika Gdańska przyjęła Kodeks etyki i procedurę dot. dyskryminacji i mobbingu

Na posiedzeniu Senatu dn. 15.06.2022 r. został przyjęty Kodeks etyki Politechniki Gdańskiej (Uchwała Senatu PG nr 231/2022/XXV) oraz Procedura antymobbingowa i antydyskryminacyjna (Uchwała Senatu PG nr 232/2022/XXV).

W odróżnieniu od poprzedniego kodeksu etyki, w nowym dokumencie uwzględniono wszystkich członków wspólnoty akademickiej, w tym obecnych pracowników, wolontariuszy, doktorantów i studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kursów, ale także aplikujących o pracę w procesie zatrudnienia lub ubiegających się o przyjęcie na studia wyższe podczas rekrutacji. Ponadto wymieniono w nim najważniejsze cechy podlegające ochronie przeciwdyskryminacyjnej.

Procedura antymobbingowa i antydyskryminacyjna określa z kolei zasady przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi na Politechnice Gdańskiej, procedurę i zasady postępowania w przypadku zaistnienia działań lub zachowań noszących cechy dyskryminacji, mobbingu, przestępstw o charakterze seksualnym oraz prawa i obowiązki przysługujące pracownikom w tych sytuacjach.

Powołano Biuro praw, wartości akademickich i równego traktowania

Rektor PG na mocy Zarządzenia nr 47/2022 z 29.06.2022 r. powołał Biuro praw, wartości akademickich i równego traktowania, zwane także Biurem Rzecznika. Zadaniem Biura jest m.in. koordynacja wszelkich kwestii związanych z zasadami równego traktowania oraz z uczelnianym standardem postępowania w przypadku mobbingu, dyskryminacji i molestowania seksualnego.

Szczegóły dotyczące funkcjonowania Biura Rzecznika dostępne są na stronie internetowej Rzecznika praw i wartości akademickich.

Nauka

Nowe edycje Journal Citation Reports oraz CiteScore

W czerwcu br. opublikowano nowe edycje Journal Citation Reports (JCR; http://han.bg.pg.edu.pl/han/jcr/) od Clarivate oraz CiteScore od firmy Elsevier (dostępny w bazie Scopus: http://han.bg.pg.edu.pl/han/scopus/):

 • baza JCR – zawiera w tegorocznej edycji 21 430 czasopism z 114 krajów, w tym 192 tytuły po raz pierwszy z przypisanym wskaźnikiem Journal Impact Factor (JIF); wśród indeksowanych czasopism znalazło się 5 300 czasopism publikowanych w modelu Gold Open Access;
 • CiteScore 2021 – zawiera 27 200 aktywnych tytułów, reprezentujących 332 dyscypliny naukowe.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Biblioteki PG w Aktualnościach: https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/2022-06/opublikowano-nowa-edycje-journal-citation-reports.

Konkurs MINIATURA 6 NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs MINIATURA 6, do którego można zgłaszać wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form:

 • badania wstępne/pilotażowe,
 • kwerenda,
 • staż naukowy,
 • wyjazd badawczy lub konsultacyjny.

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

W konkursie można uzyskać środki finansowe w wys. 5–50 tys. zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

 1. posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
 2. który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1.01.2010 r.; okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w 5 pkt 5 lit. a regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 6 w kwocie 20 mln zł.

Informacje organizacyjne:

IV konkurs INFOSTRATEG (NCBR)

Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Czwarty konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach czterech tematów z zakresu tematycznego programu:

 • TEMAT 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy,
 • TEMAT 5. Inteligentna maszyna do zbierania jabłek,
 • TEMAT 7. Inteligentny dyspozytor korespondencji,
 • TEMAT 8. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej (konkursem objęte są kontakty z jednym z wymienionych urzędów: Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego lub Urzędem Skarbowym).

Budżet konkursu wynosi 190 mln zł. Kwota została podzielona na tematy wskazane w zakresie tematycznym programu:

 • TEMAT 1 – 30 mln zł,
 • TEMAT 5 – 100 mln zł,
 • TEMAT 7 – 30 mln zł,
 • TEMAT 8 – 30 mln zł.

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych. Jednostki naukowe mogą realizować projekt wyłącznie w ramach działalności niegospodarczej.

Jak aplikować?

 • wnioski projektowe należy składać wyłącznie w systemie LSI w dn. 25.05–18.08.2022 r. do godz. 16.00;
 • zgłoszenia projektowe w systemie MojaPG można składać najpóźniej do 4.08.2022 r.; pełen wniosek projektowy lub jego kosztorys powinien zostać przedstawiony najpóźniej do 11.08.2022 r. w formie elektronicznej;
 • dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie NCBiR.

Kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: Joanna BaumAnita WiśniewskaBeata Toma

Konkurs MAESTRO 14

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs MAESTRO 14 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu MAESTRO 14 wynoszą 20 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF zgodnie z procedurą składania wniosków. Zasady składania wniosków wyjaśnione są w Wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie SONATA BIS 12 w systemie ZSUN/OSF.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w obecnej edycji konkursu MAESTRO 14 kierownik projektu, który kieruje lub kierował projektem badawczym finansowanym w ramach konkursu MAESTRO, może wystąpić z wnioskiem o finansowanie kolejnego projektu badawczego w konkursie MAESTRO pod warunkiem, że spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 • jest laureatem konkursu organizowanego przez European Research Council (ERC);
 • w okresie ostatnich 5 lat wystąpił z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego w konkursie organizowanym przez ERC, a wniosek ten uzyskał ocenę co najmniej w I etapie konkursu.

Jak aplikować?

 • nabór wniosków trwa do 15.09.2022 r. do godz. 16.00;
 • dodatkowe informacje i dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCN;
 • zgłoszenie w formie elektronicznej należy uzupełnić w systemie do 1.09.2022 r.; termin złożenia pełnego wniosku projektowego, wypełnionego w systemie OSF w Centrum Zarządzania Projektami – 8.09.2022 r.;
 • kontakt w ramach Centrum Zarządzania Projektami: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.

Konkurs SONATA BIS 12

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATA BIS 12 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

We wniosku jako kierownika projektu nie można wskazać osoby, która jest wskazana jako kierownik projektu we wniosku złożonym w konkursie OPUS dla którego decyzja dotycząca finansowania nie stała się ostateczna (nie dotyczy kierowników projektów we wnioskach OPUS LAP).

Zgodnie z Regulaminem do realizacji zaplanowanych zadań w projekcie nie można zaplanować:

 1. osób posiadających tytuł naukowy, tytuł profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub uprawnienia równorzędne (warunek musi zostać spełniony na dzień zakończenia naboru wniosków w konkursie, nie dotyczy on osób realizujących projekt, które tytuł naukowy, tytuł profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub uprawnienia równorzędne, uzyskają w trakcie realizacji projektu);
 2. osób, które dotychczas współpracowały ze sobą przy realizacji projektu badawczego finansowanego w drodze konkursu.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATA BIS 12 wynoszą 120 mln zł.

Jak aplikować?

GOSPOSTRATEG – IX konkurs (na projekty otwarte)

Dziewiąty konkurs w ramach Programu obejmuje cały zakres Programu GOSPOSTRATEG:

 • obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu,
 • obszar pułapki braku równowagi,
 • obszar pułapki demograficznej,
 • obszar pułapki słabości instytucji.

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się wyłącznie z przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz podmiotów wdrażających, przy czym:

 • w skład konsorcjum wchodzą co najmniej dwie jednostki naukowe albo co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo;
 • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jeden podmiot wdrażający inny niż podmiot prowadzący politykę rozwoju, o którym mowa w art. 3 pkt 2a i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (za wyjątkiem miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, które mogą odpowiadać za zastosowanie w praktyce wypracowanego rozwiązania), zobowiązany do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem projektu.

Informacje dla aplikujących:

 • konsorcjum może się składać z minimum 3 i maksimum 5 podmiotów;
 • dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych (obowiązkowych w projekcie);
 • budżet konkursu wynosi 80 mln zł;
 • wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu wynosi 1–8 mln zł;
 • poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie dla jednostki naukowej wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, jeśli realizują projekt w ramach działalności niegospodarczej;
 • terminy trwania naboru:20.06–20.09.2022 r., godz. 16.00;
 • wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI;
 • więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa na stronie NCBR;
 • informacja w Centrum Zarządzania Projektami: Joanna BaumAnita WiśniewskaBeata Toma

NUTRITECH – I konkurs

Zakres tematyczny:

 • T1. Nutrigenomika i biomedycyna jako narzędzie wspierające walkę z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi (m.in. Chorobami dietozależnymi);
 • T2. Żywność w leczeniu i zapobieganiu chorobom;
 • T3. Aspekty technologiczne i gospodarcze prawidłowego żywienia.

Do konkursu mogą przystąpić:

 • przedsiębiorstwa – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo
 • przedsiębiorstwa – wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie trzech przedsiębiorstw albo
 • przedsiębiorstwa i jednostki naukowe – wchodzące w skład konsorcjum, przy czym: w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa,

Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo. Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 50%. W skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych (działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce).

Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

Wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu wynosi 1–10 mln zł. Poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie dla jednostki naukowej wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, jeśli realizuje ona projekt w ramach działalności niegospodarczej.

Jak aplikować?

 • terminy naboru: 6.07–30.09.2022 r., godz. 16.00;
 • zgłoszenie projektu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 16.09.2022 r. w systemie MojaPG; pełen projekt należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 23.09.2022 r. do Centrum Zarządzania Projektami;
 • wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI;
 • więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa na stronie NCBR;
 • informacja w Centrum Zarządzania Projektami: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.

Wirtualny Instytut Badawczy 2/2022 – informacja o naborze

Sieć Badawcza Łukasiewicz PORT – Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jako Podmiot Zarządzający Programem Wirtualny Instytut Badawczy ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT nr 2/2022 na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego w obszarze biotechnologia medyczna – onkologia.

Przykładowa tematyka badawcza może dotyczyć:

 • onkologii precyzyjnej, w tym nowych terapii immuno-onkologicznych;
 • zapobiegania nawrotom chorób nowotworowych, przez poznanie ich mechanizmów i wypracowanie odpowiednich interwencji;
 • diagnostyki: wytworzenia selektywnych, specyficznych i kosztowo efektywnych markerów do wczesnej detekcji chorób nowotworowych;
 • wyjaśnienia mechanizmów i procesów kluczowych dla rozwoju nowotworów;
 • innych, istotnych terapeutycznie i społecznie tematów z obszaru biotechnologii medycznej – onkologii.

Informacje organizacyjne:

 • budżet konkursu: 450 mln zł;
 • pula finansowa na działalność naukową zespołu badawczego: 380 839 550,00 zł;
 • terminy trwania naboru: 19–30.09.2022 r. do godz. 16.00;
 • przewidywany termin rozstrzygnięcia Konkursu: marzec 2023 r.;
 • wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez skrzynkę ePUAP: /eitplus/wib;
 • więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie WIB – PORT Łukasiewicz;
 • kontakt w ramach Działu Projektów: Joanna BaumAnita WiśniewskaBeata Toma

Uczelnie Fahrenheita

Stypendia Naukowe Prezydent Miasta Gdańska im. Daniela Gabriela Fahrenheita

Prezydent Miasta Gdańska wspólnie z Uczelniami Fahrenheita ufundowała trzy prestiżowe stypendia naukowe imienia Daniela Gabriela Fahrenheita dla najlepszych doktorantów z zagranicy.  

Do skorzystania z oferty zachęcamy młodych naukowców, którzy przygotowują rozprawę doktorską w zagranicznej uczelni, są autorami lub współautorami publikacji naukowej i chcą realizować swoje naukowe zainteresowania na jednej z uczelni FarU.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15.10.2022 r.

Korzyści z uczestnictwa w programie stypendialnym:

 • odbycie rocznego stażu w jednej z uczelni FarU;
 • prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych w ramach pracy doktorskiej;
 • zwrot kosztów podróży do kwoty 6,5 tys. zł;
 • stypendium w kwocie 6,5 tys. zł (netto) miesięcznie przez cały okres pobytu;
 • bezpłatne zakwaterowanie;
 • zdobycie międzynarodowego doświadczenia;
 • nawiązanie nowych kontaktów.

Dodatkowe informacje, w tym regulamin programu stypendialnego i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Kolej na południe – nagrodzono najlepsze studenckie projekty w konkursie FarU i PKM

Wyłoniono zwycięzców konkursu organizowanego przez Uczelnie Fahrenheita i samorządową spółkę Pomorska Kolej Metropolitalna SA na przygotowanie studium architektoniczno-urbanistycznego kształtowania kolei pasażerskiej na odcinku planowanej przez pomorski samorząd linii PKM Południe.

Do opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznych planowanych przystanków PKM Południe w I etapie konkursu zostali zaproszeni studenci pierwszego semestru studiów magisterskich na kierunku architektura. Organizatorem technicznym konkursu był Wydział Architektury PG, a głównym koordynatorem dr inż. arch. Magdalena Podwojewska, prodziekan ds. studentów i promocji na Wydziale Architektury PG.

Finał I etapu konkursu odbył się 29.06.2022 na Politechnice Gdańskiej. Komisja konkursowa, w skład której wchodzili przedstawiciele PKM, Urzędu Marszałkowskiego oraz Politechniki Gdańskiej, podkreślali bardzo wysoki poziom prac konkursowych, ich różnorodność i odwagę w kreowaniu nowych rozwiązań.

Nagrodzone prace:

 • „Przesiądź się na kulturę”, autorki: Patrycja Stawska i Małgorzata Maina, nagroda w wys. 7 tys. zł;
 • „Połączenie”, autorki: Urszula Całusińska i Klaudia Chorobińska, nagroda w wys. 5 tys. zł;
 • „Żółta wstążka”, autorki: Ludmiła Matsisovich i Marta Kloch, nagroda w wys. 3 tys. zł;

Wyróżnienia otrzymali:

 • Natalia Buć, Milena Mroch, praca pt. „Równowaga”;
 • Robert Maskos, Jelizawieta Miakotina, praca pt. „Nowe centrum Oruni Górnej”;
 • Anna Pliszka, Agnieszka Kowalik, praca pt. „Kolej na relację z południem”;
 • Dominika Wodeńko, Sylwester Wilczak, praca pt. „Latający dywan”;
 • Joanna Kreft, Julia Lebioda, praca pt. „Fuzja”.

Przed nami II etap konkursu, w którym dla 8 wybranych w I etapie projektów studenci będą przygotowywać szczegółowe koncepcje innowacyjnych rozwiązań środowiskowych, społecznych i gospodarczych wzmacniających atrakcyjność kolei pasażerskiej dla użytkowników. Zadanie to będą realizować interdyscyplinarne zespoły, liczące co najmniej pięciu członków. We wszystkich drużynach obecny musi być reprezentant każdej z uczelni tworzących FarU – Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. W tym etapie dla zwycięskich zespołów PKM SA ufundowała nagrody finansowe o łącznej wartości 20 tys. zł. Szczegóły II etapu zostaną ogłoszone przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego 1.10.2022 r.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

O zanieczyszczeniach Morza Bałtyckiego w „Rozmowach z Fahrenheitem

O zanieczyszczeniach Morza Bałtyckiego, ich przyczynach, skali zagrożenia oraz perspektywach na poprawę sytuacji ekologicznej tego akwenu rozmawiali goście drugiego odcinka podcastu „Rozmowa z Fahrenheitem”.

Gośćmi odcinka byli:

 • prof. Magdalena Bełdowska z Zakładu Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego, przewodnicząca Sekcji Chemii Morza KBM PAN,
 • prof. Magdalena Gajewska z Katedry Technologii i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej, koordynatorka Centrum EkoTech oraz
 • dr hab. Michał Sobjanek z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Spotkanie prowadził Dariusz Szreter, dziennikarz tygodnika „Zawsze Pomorze”.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony Rozwój: Zbiorniki na deszczówkę na kampusie PG

Na terenie Politechniki Gdańskiej w ostatnim czasie zainstalowano 10 zbiorników o pojemności 360 litrów w celu zbierania wody deszczowej wykorzystywanej do podlewania. Zebrana woda jest już wykorzystywana do podlewania pobliskich terenów zielonych, niedawno posadzonych drzew oraz wolno stojących donic z kwiatami.

Zbiorniki znajdziemy w pobliżu następujących budynków:

 1. Gmach Główny – 2 szt.
 2. Dział Promocji (nr 2 na mapie kampusu) – 1 szt.
 3. Chemia A (nr 6 na mapie kampusu) – 2 szt.
 4. Chemia D (nr 13 na mapie kampusu) – 2 szt.
 5. Żelbet (nr 21 na mapie kampusu) – 1 szt.
 6. ETI A (nr 41 na mapie kampusu) – 2 szt.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Zrównoważony rozwój w Aktualnościach.

Komunikaty

Wydania Biuletynu Informacyjnego w okresie wakacji

Informujemy, że kolejne wydanie Biuletynu Informacyjnego PG ukaże się po przerwie wakacyjnej, we wrześniu. Zapraszamy do przekazywania treści do Biuletynu za pośrednictwem korespondentów.

Zespół Redakcyjny życzy wszystkim udanych wakacji i odpoczynku.

Kalendarium

7 lipca 10.00–13.35
https://www.gov.pl/web/ncbr/spotkanie-informacyjne-poswiecone-naborowi-wnioskow-w-konkursie-nutritech

NUTRITECH I – spotkanie informacyjne

Informacje podstawowe, finansowe i o generatorze wniosków. Podstawowe informacje o przeprowadzeniu oceny.
7 lipca–10 lipca
https://www.bazuna.org.pl/

Bazuna 2022 na Politechnice Gdańskiej

Jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Turystycznego Przeglądu Piosenki BAZUNA na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej w dniach od 7 do 10 lipca.
26 lipca 10.00–13.35
https://www.gov.pl/web/ncbr/spotkanie-informacyjne-poswiecone-naborowi-wnioskow-w-konkursie-hydrostrateg

HYDROSTRATEG I – spotkanie informacyjne

Informacje podstawowe, finansowe i o generatorze wniosków. Podstawowe informacje o przeprowadzeniu oceny.
11 września–14 września
https://ppam.edu.pl/

PPAM 2022

The PPAM 2022 conference, will cover topics in parallel and distributed computing, including theory and applications, as well as applied mathematics.