Nr 247/23 czerwca 2022

Z życia uczelni

Kolejny rok na podium. PG wśród najlepszych uczelni technicznych w Polsce

W tegorocznej edycji rankingu szkół wyższych Fundacji „Perspektywy” Politechnika Gdańska zajęła 6. miejsce w klasyfikacji generalnej, zajmując jednocześnie najwyższą pozycję wśród uczelni w północnej Polsce. Natomiast w klasyfikacji polskich uczelni technicznych Politechnika Gdańska po raz drugi znalazła się na podium, zajmując 3. miejsce. Liderem pozostała Politechnika Warszawska, a druga pozycja przypadła Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W Rankingu Kierunku Studiów, który ogłaszany jest równocześnie z rankingiem uczelni, kierunek inżynieria środowiska, prowadzony na WILiŚ został uznany najlepszym kierunkiem w swojej kategorii w kraju (w ubiegłych latach była to trzecia pozycja w 2020 r. i druga w 2021 r.)

Na drugim miejscu w zestawieniu znalazła się architektura, natomiast trzecią pozycję w kraju przyznano kierunkom: automatyka i robotyka, chemia, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika i technologia chemiczna. Na czwartym miejscu uplasowały się kierunki: budownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, mechatronika oraz zarządzanie.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

„Politechnika Gdańska. Uczelnia i ludzie”

Staraniem działającej przy Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Fundacji PZITB ukazała się dwutomowa publikacja „Politechnika Gdańska. Uczelnia i ludzie” pod red. Szczepana Gapińskiego. Nawiązuje ona do wydanego wcześniej cyklu albumów „Absolwenci Politechniki Gdańskiej i ich osiągnięcia”, prezentującego dokonania architektów i inżynierów budownictwa, chemików, mechaników i okrętowców oraz elektrotechników i elektroników.

Zakres tematyczny publikacji:

 • tom I – cz. 1 „Z kart historii Politechniki Gdańskiej”, cz. 2 „Ku przyszłości. Politechnika Gdańska uczelnią badawczą”;
 • tom II – „Absolwenci Politechniki Gdańskiej i ich osiągnięcia”.

Publikację można nabyć w sklepiku PG i stacjonarnie w budynku Hydromechaniki (nr 11 na mapie kampusu) oraz w siedzibie wydawnictwa – Fundacji PZITB, w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14.

Nauka

Polimery – od algorytmu do spersonalizowanej terapii medycznej

Prof. Justyna Kucińska-Lipka. Fot. Dawid Linkowski/PG

Dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka, prof. PG z Katedry Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego wraz ze swoim zespołem prowadzi badania nad projektowaniem nowych biomateriałów, które są bezpieczne dla organizmów. Materiały te są w wielu wypadkach biodegradowalne i zdolne, w określonym czasie, uwalniać substancje aktywne wspomagające leczenie precyzyjnie w miejscu ich wszczepienia. Polimery mogą być stosowane w wielu dziedzinach medycyny: chirurgii, kardiologii, laryngologii czy stomatologii.

Zespół badawczy dr hab. inż. Justyny Kucińskiej-Lipki współpracuje z naukowcami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego m.in. przy tworzeniu wielowarstwowych hybrydowych opatrunków do głębokich uszkodzeń skórnych czy baloników do wspomagania lewej komory serca, powlekanych heparyną. Projekty te są realizowane w ramach pracy doktorskiej Pawła Szarleja przy wsparciu dr Mileny Deptuły z Zakładu Embriologii Katedry Anatomii GUMed i współfinansowane z projektu Inkubator Innowacyjności MEiN.

Trwają również prace nad implantem nosowym używanym po zabiegu korekcji krzywej przegrody nosowej, jak również implantem umieszczanym w zatoce nosowej po operacji zatok. Projekt ten jest realizowany w ramach pracy doktorskiej Przemysława Gnatowskiego, a konsultantem ze strony GUMed-u jest prof. Andrzej Skorek z Kliniki Otolaryngologii.

Badania nad nowymi materiałami prowadzone są w ramach kilku projektów m.in. projektów  „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”: Radium i Palladium, w których biorą udział dyplomantki: Karolina Gwizdała, Zuzanna Cemka i Aleksandra Myślak.

Wszystkie badania prowadzone są na konkretne zapotrzebowanie ze strony lekarzy. W badaniach materiałowych, patentowych oraz wdrożeniowych zespół jest wspierany przez dr. inż. Macieja Sienkiewicza, który jest członkiem Komisji ds. innowacji PG.

Projekt pn. „Modelowanie komputerowe systemów uwalniania leków oraz porównanie modelowych właściwości do rzeczywistych wydruków 3D" jest realizowany w ramach programu Radium Learning Through Research Programs. Przyznane środki wynoszą 23 980 zł. Projekt realizowany w ramach Centrum BioTechMed

Projekt pn. „Poprawa jakości obrazowania mikroskopowego na Katedrze Technologii Polimerów" jest realizowany w ramach programu Palladium Supporting New R&D Services. Przyznane środki wynoszą 135 000 zł. 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach

Dlaczego 5G straszy? Naukowcy PG obalają mity

Już ok. 2 mln internautów obejrzało pierwsze trzy odcinki popularnonaukowego cyklu wideo pt. „Dlaczego?”, którego koproducentem jest Politechnika Gdańska, a który dystrybuuje na swojej głównej stronie Gazeta.pl – jeden z największych portali informacyjnych w Polsce.

W sobotę odbyła się premiera 4. odcinka, w którym główną rolę odegrali tym razem doktoranci PG z kierowanej przez prof. Michała Mrozowskiego Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej: mgr inż. Luiza Leszkowska i mgr inż. Damian Duraj. Tandem młodych naukowców, których opiekunem jest prof. PG Łukasz Kulas, pomógł twórcom cyklu w obalaniu najpopularniejszych mitów dotyczących rozwoju sieci 5G.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Przedłużenie naboru do programu VHR w obszarze technologii wodorowych

Centrum Zarządzania Projektami informuje, że termin naboru wniosków w programie VHR dotyczący obszaru technologii wodorowych zostaje przesunięty do 30.09.2022 r. Termin naboru dla pozostałych obszarów tematycznych pozostaje bez zmian tj. 30.06.2022 r.

Program VHR stanowi element realizacji zadań projektu IDUB, którego celem jest wsparcie badań o charakterze wdrożeniowym prowadzonych w szczególności dot. energetyki wiatrowej, technologii wodorowych oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Jak aplikować?

 • Obszar energetyki wiatrowej, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz pozostałe obszary – nabór wniosków trwa do 30.06.2022 r., godz. 23:59;
 • Obszar technologii wodorowych – nabór wniosków trwa do 30.09.2022 r., godz. 23:59.

Wnioskodawca składa wniosek w wersji elektronicznej (granty@pg.edu.pl) oraz komplet dokumentów do Zespołu ds. realizacji projektu IDUB (pocztą wewnętrzną do Centrum Zarządzania Projektami lub osobiście pok. 407 gmach B PG).

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Uczelni Badawczej.

Konkurs MAESTRO 14

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs MAESTRO 14 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu MAESTRO 14 wynoszą 20 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF zgodnie z procedurą składania wniosków. Zasady składania wniosków wyjaśnione są w Wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie SONATA BIS 12 w systemie ZSUN/OSF.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w obecnej edycji konkursu MAESTRO 14 kierownik projektu, który kieruje lub kierował projektem badawczym finansowanym w ramach konkursu MAESTRO, może wystąpić z wnioskiem o finansowanie kolejnego projektu badawczego w konkursie MAESTRO pod warunkiem, że spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 • jest laureatem konkursu organizowanego przez European Research Council (ERC);
 • w okresie ostatnich 5 lat wystąpił z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego w konkursie organizowanym przez ERC, a wniosek ten uzyskał ocenę co najmniej w I etapie konkursu.

Jak aplikować?

 • nabór wniosków trwa do 15.09.2022 r. do godz. 16.00;
 • dodatkowe informacje i dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCN;
 • zgłoszenie w formie elektronicznej należy uzupełnić w systemie do 1.09.2022 r.; termin złożenia pełnego wniosku projektowego, wypełnionego w systemie OSF w Centrum Zarządzania Projektami – 8.09.2022 r.;
 • kontakt w ramach Centrum Zarządzania Projektami: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma

Konkurs SONATA BIS 12

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATA BIS 12 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

We wniosku jako kierownika projektu nie można wskazać osoby, która jest wskazana jako kierownik projektu we wniosku złożonym w konkursie OPUS dla którego decyzja dotycząca finansowania nie stała się ostateczna (nie dotyczy kierowników projektów we wnioskach OPUS LAP).

Zgodnie z Regulaminem do realizacji zaplanowanych zadań w projekcie nie można zaplanować:

 1. osób posiadających tytuł naukowy, tytuł profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub uprawnienia równorzędne (warunek musi zostać spełniony na dzień zakończenia naboru wniosków w konkursie, nie dotyczy on osób realizujących projekt, które tytuł naukowy, tytuł profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub uprawnienia równorzędne, uzyskają w trakcie realizacji projektu);
 2. osób, które dotychczas współpracowały ze sobą przy realizacji projektu badawczego finansowanego w drodze konkursu.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATA BIS 12 wynoszą 120 mln zł.

Jak aplikować?

HYDROTECH – I konkurs

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Obszar tematyczny: Woda w środowisku: bioróżnorodność/ bioproduktywność
 2. Obszar tematyczny: Woda w mieście
 3. Obszar tematyczny: Żegluga śródlądowa

Do konkursu mogą przystąpić:

 • przedsiębiorstwa,
 • jednostki naukowe,
 • inne podmioty (podmioty niebędące jednostką naukową ani przedsiębiorcą), posiadające zdolność do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem realizacji Projektu rozumianej dla tych podmiotów jako zastosowanie w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu, jak również posiadający zdolność prawną lub zdolność do czynności prawnych, mogący występować w konkursie i działać w ramach konsorcjum,
 • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa.

Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo albo jednostka naukowa. Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 40%. W skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie pięć podmiotów.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych (działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce).

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.

Budżet konkursu wynosi 200 mln zł. Wysokość kosztów kwalifikowalnych dla projektu wynosi 3–25 mln zł.

Jak aplikować?

 • termin naboru: 18.07–31.10.2022 r., godz. 16.00;
 • zgłoszenie projektu należy złożyć do 16.10.2022 r. w systemie MojaPG; pełen wniosek projektowy w formie elektronicznej należy złożyć do 23.10.2022 r. do Centrum Zarządzania Projektów;
 • wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI;
 • dodatkowe informacje i dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCBR;
 • informacja w Centrum Zarządzania Projektów: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dn. 30.06.2022 r. o godz. 12.15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr inż. Jolanty Kamińskiej pt. "Research on molecular mechanisms of epigenetically activated tissue regeneration". Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Paweł Sachadyn.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronie proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dn. 24.06.2022.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej 15.06.2022 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • powołania przedstawicieli doktorantów w skład Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów na okres do 30 czerwca 2023 r.;
 • przyjęcia Kodeksu Etyki Politechniki Gdańskiej;
 • zaopiniowania uczelnianego standardu w przypadkach mobbingu, molestowania seksualnego i dyskryminacji;
 • zaopiniowania zmian w Regulaminie organizacyjnym Politechniki Gdańskiej;
 • ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego oraz drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2023/2024;
 • ustalenia programu studiów dla kierunków: Technologie wodorowe i elektromobliność prowadzonego na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, Fizyka techniczna oraz Nanotechnologia prowadzonych na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Inżynieria Środowiska prowadzonego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz międzywydziałowego kierunku Inżynieria materiałowa prowadzonego na Wydziale Chemicznym; na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa;
 • ustalenia programu dla studiów podyplomowych: Energetyka jądrowa prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, Fizyka dla nauczycieli oraz Matematyka dla nauczycieli prowadzonych na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Prawno-menedżerskie oraz Zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji przekazał informacje o proponowanych zmianach w Statucie PG. Mgr Katarzyna Dzięcielewska, dyrektor Centrum HR, poinformowała o działalności Centrum na uczelni. Prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju przekazał informacje dotycząca zmiany Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz projektu Wspieranie procesów konsolidacji uczelni. Prof. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki przedstawił informacje o działalności Uczelni w ramach programu IDUB, a inż. Jakub Persjanow, przewodniczący SSPG, omówił działalność Samorządu Studentów PG. 

Współpraca

Siemens Energy na Politechnice Gdańskiej

Dn. 27.05.2022 studenci III roku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG uczestniczyli w wykładzie na temat turbin parowych przeprowadzonym przez inżynierów biura projektowego Siemens Energy ze Zgorzelca. Studenci zapoznali się z procesem projektowania poszczególnych podzespołów turbiny, mieli również okazję rozwiązać kilka problemów technicznych, z którymi projektanci spotykają się w codziennej pracy.

Spotkanie było pierwszym z serii pt. „Cykl życia turbiny”, który będzie przeprowadzany przez pracowników Siemens Energy dla studentów PG.

Kształcenie i dydaktyka

Zaproszenie do współpracy z Centrum Nauki Experyment w Gdyni

Centrum Nauki Experyment jest samorządową instytucją kultury, zajmującą się upowszechnianiem nauki. Centrum poszukuje wśród jednostek PG partnerów do współpracy poprzez wspólne działania projektowe.

Centrum upowszechnia naukę poprzez następujące działania edukacji nieformalnej:

 • wydarzenia i programy naukowe z udziałem naukowców: dla młodzieży, dorosłych, w tym seniorów oraz rodzin – wykłady, warsztaty, dyskusje;
 • interaktywne wystawy – pokazy naukowe, zwiedzanie z edukatorem, scenariusze lekcji dla szkół, animacja i edukacja z wykorzystaniem eksponatów, ścieżek zwiedzania oraz gier i quizów również przy pomocy aplikacji multimedialnych;
 • zajęcia edukacyjne: dla grup zorganizowanych, szkół, przedszkoli – pokazy naukowe, eksperymenty oraz gry czy quizy;
 • programy dla nauczycieli oraz coroczna konferencja środowisk edukacyjnych – „Edukacja w Akcji”;
 • duże coroczne wydarzenia takie jak Noc Naukowców czy ScienceCom – adresowane do środowisk naukowych, studentów czy innowacyjnych przedsiębiorców – poświęcone komunikacji naukowej.

Centrum Nauki Experyment uczestniczyło w międzynarodowych projektach upowszechniających naukę:

 • w programie Erasmus+ jako lider międzynarodowego konsorcjum centrów nauki,
 • dwukrotnie w programie Interreg jako lider oraz partner,
 • dwukrotnie w programie Horyzont 2020 jako partner stowarzyszony europejskiej sieci ECSITE.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z pracownikiem Centrum – p. Aleksandrem Pelką, e-mail: a.pelka@experyment.gdynia.pl.

Zrównoważony rozwój

Specjalne dystrybutory z wodą – ograniczamy zużycie plastiku

Dostarczanie organizmowi odpowiedniej ilości wody jest niezwykle ważne. Warto o tym pamiętać szczególnie w czasie upalnych dni, kiedy łatwo o odwodnienie. W ramach współpracy z Saur Neptun Gdańsk na Politechnice Gdańskiej w ubiegłym roku pojawiły się pierwsze specjalne dystrybutory, z których można napełnić wodą kubek lub butelkę wielokrotnego użytku.

W ostatnich miesiącach zdroje pojawiły się w kolejnych miejscach:

 • w Gmachu Głównym (na parterze, I i II piętrze),
 • w Gmachu B (na pierwszych czterech kondygnacjach),
 • w Auditorium Novum,
 • w budynku WETI B oraz
 • w Centrum Sportu Akademickiego.

Łącznie jest ich 15 i na każdym z nich możemy sprawdzić, ile zaoszczędziliśmy plastikowych butelek.

Jako Uczelnia od kilku lat dążymy do ograniczenia naszego wpływu na zmiany klimatyczne poprzez wprowadzenie efektywnej segregacji odpadów oraz prowadzenie działań zmierzających do ograniczenia ich wytwarzania. Dzięki zamontowanym na PG dystrybutorom już kilka tysięcy plastikowych butelek nie trafiło do śmieci.

Ograniczmy zużycie plastiku i pijmy wodę z kranu.

Komunikaty

Dostęp testowy do podręczników Cambridge University Press

Zapraszamy do korzystania z dostępu do platformy Higher Education wydawnictwa Cambridge University Press, która oferuje elektroniczne podręczniki z zakresu inżynierii, fizyki i astronomii, informatyki, matematyki, nauk o ziemi i środowisku. Dostęp potrwa do 31.07.2022 r. i jest możliwy z sieci PG i zdalnie przez system HAN: https://han.bg.pg.edu.pl/han/cambridge/.

W celu skorzystania z pełnej treści publikacji należy wybrać opcję „Read online” (znajdującą się pod opisem wybranej książki) i kliknąć „Continue with read-only access”.

Szkolenie powtórne z obsługi podpisu kwalifikowanego w systemie EZD

W związku z dużym zainteresowaniem tematyką podpisów kwalifikowanych Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów zaprasza pracowników, którzy nie mogli uczestniczyć w pierwszym szkoleniu online, na szkolenie powtórne z tego zakresu.

Szkolenie odbędzie się 5.07.2022 r. w godz. 10.00–11.30 i będzie realizowane poprzez narzędzie Microsoft Teams. Dołączenie do spotkania będzie możliwe przy pomocy linku udostępnionego na stronie https://pg.edu.pl/doad/ezd/szkolenia-online. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja na szkolenie.

Zakres tematyczny:

 • podpis kwalifikowany i jego rodzaje,
 • przygotowanie dokumentu do podpisu podpisem kwalifikowanym,
 • przekazanie dokumentu do podpisu w EZD,
 • samodzielne podpisanie dokumentu w EZD,
 • weryfikacja faktu złożenia podpisu na dokumencie,
 • pobranie i wydruk dokumentu z podpisem z EZD.

DOAD zaprasza również na cyklicznie szkolenia stacjonarne z obsługi podstawowej systemu EZD PUW (wymagana rejestracja za pomocą formularza).

Dane kontaktowe: Zespół EZD, e-mail ezd@pg.edu.pl, tel. +48 58 348 66 35.

Szkolenie „Podstawy zarządzania projektami”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na dwudniowe szkolenie „Podstawy zarządzania projektami” organizowane w dn. 20–21.07.2022 r. w godz. 9.00–14.00. Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 15.07.2022 do godz. 14.00 (obowiązuje formularz rejestracyjny). Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty „Zarządzanie ryzykiem w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza na warsztaty „Zarządzanie ryzykiem w projektach” organizowane w dniu 24.08.2022 r. w godz. 9.00–14.00. Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 19.08.2022 do godz. 14.00 (obowiązuje formularz rejestracyjny). Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty „Planowanie i komunikacja w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza na warsztaty „Planowanie i komunikacja w projektach” organizowane dn. 25.08.2022 r. w godz. 9.00–14.00. Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 25.08.2022 do godz. 14.00 (obowiązuje formularz rejestracyjny). Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Książka na wakacje – zabawa konkursowa

Z okazji zbliżającego się okresu wakacyjno-urlopowego Biblioteka PG przygotowała dla studentów i pracowników PG wyjątkową ofertę, dotyczącą beletrystyki oraz księgozbioru popularnonaukowego: reportaży, biografii, literatury faktu, poradników, albumów itp. Maksymalny termin wypożyczenia jednej–dwóch pozycji z wyżej wymienionych kategorii obejmuje okres aż do 7.10.2022 r. Ponadto każdy, kto napisze jedną opinię – obejmującą co najmniej trzy zdania – na temat wypożyczonej książki popularnonaukowej lub z zakresu literatury pięknej, weźmie udział w październikowym losowaniu nagród. Dodatkowe niespodzianki zostaną przyznane autorom trzech najciekawszych recenzji. Opinie pt. „Polecam tę książkę/ Nie polecam tej książki, gdyż…” należy przesyłać do 7.10.2022 r. na adres nano.bpg@pg.edu.pl. Po zakończeniu zabawy zostaną one – za zgodą ich autorów – umieszczone na stronie Biblioteki PG oraz w mediach społecznościowych.

W zabawie biorą udział: Wypożyczalnia, wszystkie filie Biblioteki, Czytelnia Sekcji Historycznej.

Kalendarium

23 czerwca 14.00–15.30
https://faru.edu.pl/pl/aktualnosci/o-przestrzeni-publicznej-slow-kilka

Urbanistyczne aspekty kształtowania przestrzeni publicznej

Wykład wygłosi prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens – kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury PG, architekt Miasta Gdańska.
28 czerwca 10.00–14.30
https://www.gov.pl/web/ncbr/neon--i-konkurs

NEON I – spotkanie informacyjne

Informacje podstawowe, finansowe i o generatorze wniosków. Podstawowe informacje o przeprowadzeniu oceny. Szkolenie poprowadzą eksperci NCBR przy obecności przedstawiciela PKN Orlen. Kontakt: urszula.sakowicz@ncbr.gov.pl
5 lipca 10.00–11.30
https://pg.edu.pl/doad/ezd/szkolenia-online

Podpis kwalifikowany w EZD – powtórne szkolenie online

DOAD zaprasza osoby, które nie mogły uczestniczyć w pierwszym szkoleniu online, mającym na celu poszerzenie wiedzy w zakresie obsługi modułu podpisów kwalifikowanych, na powtórne szkolenie z tej tematyki.
6 lipca 11.15–13.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
7 lipca 10.00–13.35
https://www.gov.pl/web/ncbr/spotkanie-informacyjne-poswiecone-naborowi-wnioskow-w-konkursie-nutritech

NUTRITECH I – spotkanie informacyjne

Informacje podstawowe, finansowe i o generatorze wniosków. Podstawowe informacje o przeprowadzeniu oceny.
7 lipca–10 lipca
https://www.bazuna.org.pl/

Bazuna 2022 na Politechnice Gdańskiej

Jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Turystycznego Przeglądu Piosenki BAZUNA na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej w dniach od 7 do 10 lipca.
26 lipca 10.00–13.35
https://www.gov.pl/web/ncbr/spotkanie-informacyjne-poswiecone-naborowi-wnioskow-w-konkursie-hydrostrateg

HYDROSTRATEG I – spotkanie informacyjne

Informacje podstawowe, finansowe i o generatorze wniosków. Podstawowe informacje o przeprowadzeniu oceny.