Nr 242/19 maja 2022

Z życia uczelni

PG w czołówce polskich uczelni w rankingu The Impact 2022

Politechnika Gdańska po raz kolejny znalazła się w czołówce uczelni z Polski w rankingu Times Higher Education Impact Ranking 2022. Jest to jedyny światowy ranking, który opiera się na Celach Zrównoważonego Rozwoju stworzonych przez ONZ.

W najnowszym zestawieniu PG została sklasyfikowana w rankingu ogólnym oraz sześciu szczegółowych Celach Zrównoważonego Rozwoju. W klasyfikacji ogólnej utrzymana została ubiegłoroczna pozycja w przedziale 601–800. W tym samym przedziale co PG znalazły się również Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski oraz Politechnika Łódzka. Sześć polskich uczelni sklasyfikowano w przedziale 801–1000, pięć w przedziale 1001+. Na czele zestawienia znalazły się uczelnie z Australii (Western Sydney University), Stanów Zjednoczonych (Arizona State University) oraz Kanady (Western University).

Wyniki Politechniki Gdańskiej w sześciu szczegółowych Celach Zrównoważonego Rozwoju:

 • Innowacyjność, przemysł, infrastruktura (cel nr 9) – pozycja PG 401–600;
 • Zrównoważone miasta i społeczności (cel nr 11) – pozycja PG 301–400;
 • Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja (cel nr 12) – pozycja PG 301–400;
 • Działania w dziedzinie klimatu (cel nr 13) – pozycja PG 401–600;
 • Pokój, sprawiedliwość i silne instytucja (cel nr 16) – pozycja PG 401–600;
 • Partnerstwo na rzecz celów (cel nr 17) – pozycja PG 301–400.

W porównaniu do ubiegłorocznej edycji rankingu, w której udział brało 1117 uczelni, w tym roku w rankingu znalazło się już 1406 uczelni z całego świata, przy czym PG utrzymała swoją pozycję i uplasowała się w tym samym przedziale co rok temu (601–800). Poprawie uległ także wynik ogólny uzyskany przez PG, który w tym roku wzrósł z 50,8 do 59,5 pkt.

„Politechnika Gdańska stawia na morską energetykę wiatrową” (gospodarkamorska.pl)

Politechnika Gdańska – jako jedyna uczelnia w Polsce, nieprzerwanie od 118 lat – kształci inżynierów na potrzeby szeroko rozumianego okrętownictwa i branży morskiej. Absolwenci PG są cenionymi specjalistami i bardzo często stanowią o jej sile, aktywnie wspierając rozwój czołowych firm projektowo-konstrukcyjnych oraz stoczni (zarówno produkcyjnych, jak i remontowych). Są ekspertami z zakresu zarówno projektowania i konstrukcji współczesnych statków oraz ich wyposażenia i systemów obsługi, jak również ich późniejszej eksploatacji na morzach i oceanach całego świata. Uczelnia szeroko pojętą branżę morską wspiera również na innych obszarach. Jednym z priorytetów jest dla nas dzisiaj inwestycja w aktywny rozwój morskiej energetyki wiatrowej.

Kształcenie na najwyższym poziomie specjalistów branży morskiej to jeden z głównych priorytetów Politechniki Gdańskiej, uczelni z największymi w Polsce tradycjami w tym zakresie, sięgających 1904 roku – mówi rektor PG prof. Krzysztof Wilde. – Prace, które uczelnia podjęła w ostatnich kilkunastu miesiącach, mają na celu przede wszystkim ukierunkowanie głównego nurtu działań na nowoczesne kształcenie inżynierów na rzecz gospodarki morskiej, jak również na prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie.

Pełna treść artykułu dostępna jest na portalu gospodarska.morska.pl.

Prof. Andrzej Seweryn z tytułem doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej

Fot. Michał Pytlak/SAF PL

Prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa uhonorowany tytułem doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej. Senat uczelni nadaje ten zaszczytny tytuł osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, gospodarki lub współpracy międzynarodowej. Uroczystość odbyła się 13.05.2022 r.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

Pięć faz i brak magnesów trwałych. Naukowcy z PG stworzyli nowy typ generatora

Na zdjęciu od lewej dr inż. Grzegorz Kostro, dr inż. Krzysztof Blecharz, dr inż. Roland Ryndzionek oraz dr inż. Michał Michna. Fot. Krzysztof Krzempek/PG

Zespół naukowców z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki pod kierownictwem dr. inż. Rolanda Ryndzionka w składzie: dr inż. Krzysztof Blecharz, dr inż. Filip Kutt, dr inż. Grzegorz Kostro oraz dr inż. Michał Michna, opracował prototyp nowego generatora pięciofazowego. Jest to generator indukcyjny o wzbudzeniu wielofazowym do zastosowania w elektrowni wiatrowej, wodnej czy gazowej. Może też służyć na potrzeby wojska i być używany np. w czołgach bądź samochodach opancerzonych. Innowacyjne w prototypie jest zastosowanie pięciofazowego uzwojenia sterującego.

Projekt “Design and. development of a multiphase Brushless Doubly-Fed Ind.uction Generator” realizowany jest w ramach programu Argentum Triggering Research Grants. Przyznane środki wyniosły 299 521 zł; projekt zrealizowano w ramach Centrum EkoTech.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej (do 30.05.2022)

W dn. 16–30.05.2022 trwa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, prowadzonej wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych i Instytutem Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. W tegorocznej ofercie jest aż 13 dyscyplin, w tym po raz pierwszy inżynieria biomedyczna.

Więcej informacji znajduje się na stronie głównej PG w Aktualnościach i na stronie Szkoły Doktorskiej w zakładce > Dla kandydatów.

Wydłużony termin zakończenia przewodów doktorskich

Dział Spraw Naukowych informuje, że wydłużono termin ostatecznego zakończenia przewodów doktorskich wszczętych na podstawie poprzednich przepisów ustawy z dn. 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki o rok, tj. do 31 grudnia 2023 r. Oznacza to, że wydłużony zostaje termin złożenia prac doktorskich i zakończenia przewodów w przypadku doktorantów broniących się na tzw. „starych” zasadach.

Źródło: ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022 poz. 1010)

EIG CONCERT – Japan 9. konkurs

European Interest Group (EIG) CONCERT – Japan jest międzynarodową wspólną inicjatywą wspierającą i rozwijającą współpracę w zakresie nauki, technologii i innowacji (STI) między krajami europejskimi a Japonią. W ramach tej inicjatywy odbyło się do tej pory 8 konkursów. Konsorcjum międzynarodowe powinno być złożone przynajmniej z trzech podmiotów: jednego z Japonii i dwóch z różnych krajów europejskich.

Partnerzy projektu: Bułgaria, Czechy, Japonia, Litwa, Polska, Słowacja, Hiszpania, Turcja, Węgry.

Wnioskodawcami po stronie polskiej mogą być:

 • organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę,
 • mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa,
 • grupy podmiotów.

Przedmiot dofinansowania:

 • organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę – badania podstawowe, badanie przemysłowe, prace rozwojowe
 • przedsiębiorca – badanie przemysłowe, prace rozwojowe

Zakres tematyczny: design of materials with atomic precision.

Budżet i harmonogram konkursu:

 • budżet wynosi 800 tys. EUR (kurs EBC z dnia ogłoszenia konkursu: 1 euro = 4,6985 zł);
 • dofinansowanie udziału partnera(-ów) polskiego(-ich) nie powinno przekroczyć 200 tys. EUR na projekt; poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie;
 • zakończenie naboru wniosków – 18.07.2022 r. (godz. 10.00 CEST);
 • wyniki konkursu i Publikacja listy rankingowej – grudzień 2022 r.

Jak aplikować:

 • nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny PT-Outline;
 • wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania. Kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Centrum Zarządzania Projektami do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu zgłoszeń;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć w Centrum Zarządzania Projektami najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;
 • maksymalny czas trwania projektu wynosi 3 lata (kwiecień 2023 – marzec 2026);
 • szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie NCBiR;
 • osoba do kontaktu w Centrum Zarządzania Projektami: Małgorzata Łukaszewicz.

Konkurs MINIATURA 6 NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs MINIATURA 6, do którego można zgłaszać wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form:

 • badania wstępne/pilotażowe,
 • kwerenda,
 • staż naukowy,
 • wyjazd badawczy lub konsultacyjny.

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

W konkursie można uzyskać środki finansowe w wys. 5–50 tys. zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

 1. posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
 2. który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1.01.2010 r.; okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w 5 pkt 5 lit. a regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 6 w kwocie 20 mln zł.

Informacje organizacyjne:

Konkurs OPUS 23

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs OPUS 23 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. W konkursie OPUS 23 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
 • bez udziału partnerów zagranicznych;
 • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych.

UWAGA: w konkursie OPUS 23 nie ma możliwości ubiegania się o finansowanie w procedurze LAP, czyli we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, którzy ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej. Nie można też ubiegać się o współpracę Weave, gdzie agencją wiodącą jest jedna z agencji zagranicznych, współpracujących z NCN.

W ramach kosztów bezpośrednich nie można planować wydatków związanych z Open Access.

Informacje organizacyjne:

 • budżet konkursu wynosi 400 mln zł;
 • wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF zgodnie z procedurą składania wniosków;
 • wnioski w systemie ZSUN/OSF zostaną udostępnione w planowanym terminie 28.03.2022 r.;
 • termin składania wniosków upływa 15.06.2022 r. o godz. 16.00;
 • zgłoszenie projektu w systemie Moja PG w formie elektronicznej należy złożyć do 1.06.2022 r.; pełen wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w systemie ZSUN/OSF odpowiednio do 8.06.2022 r.
 • dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie NCN;
 • kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma

Konkurs POLONEZ BIS 2

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs POLONEZ BIS 2 na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy. Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie.

W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenie dla kierownika projektu oraz członków zespołu badawczego, w tym stypendia dla studentów lub doktorantów, oraz na pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego, tj. aparatury oraz drobnego sprzętu naukowo-badawczego, materiałów, usług obcych, wyjazdów służbowych, udostępniania publikacji w otwartym dostępie i innych.

Do wnioskowania szczególnie zachęcamy naukowców, których życie, wolność lub kariera naukowa są zagrożone, a także tych, którzy są zmuszeni do ucieczki lub zostali przesiedleni z powodu takich zagrożeń.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu POLONEZ BIS 2 to 55 mln zł.

Warunki aplikowania:

Konkurs PRELUDIUM 21

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 21 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora.

Informacje o konkursie:

 • wysokość grantu wynosi maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy;
 • zespół badawczy może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego;
 • budżet konkursu wynosi 30 mln zł;
 • wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF zgodnie z procedurą składania wniosków;
 • termin składania wniosków upływa 15.06.2022 r. o godz. 16.00;
 • ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej w grudniu 2022 r.;
 • zgłoszenie projektu w systemie MojaPG w formie elektronicznej należy złożyć do podpisu do 1.06.2022 r.; pełen wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w systemie ZSUN/OSF odpowiednio do 8.06.2022 r.;
 • dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie NCN.
 • kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma

Komunikaty

Kurs języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy

W ramach wsparcia oferowanego przez Politechnikę Gdańską uchodźcom z Ukrainy, Centrum Języków Obcych zorganizowało bezpłatny, intensywny kurs podstaw języka polskiego. W zajęciach od połowy marca do końca kwietnia wzięło udział około czterdziestu uczestniczek, które wraz z dziećmi zamieszkały w Domu Studenckim nr 11 w Gdańsku Brzeźnie. W założeniu były to ćwiczenia obejmujące zarówno naukę zwrotów przydatnych w różnych sytuacjach życia codziennego, jak i wymowy. W trzydziestogodzinnym programie znalazły się:

 • formy powitania / pożegnania,
 • zwroty formalne i nieformalne;
 • wymowa;
 • liczebniki;
 • orientacja w terenie (np. pytanie o drogę);
 • zakupy - artykuły żywnościowe;
 • zdrowie – umiejętność przedstawienia symptomów, wizyta u lekarza, zakup leków;
 • praca – umiejętność przedstawienia siebie, swojego doświadczenia itd.

Każdemu z tematów towarzyszyły ćwiczenia komunikacyjne odzwierciedlające codzienne sytuacje, uzupełniane aktywnościami na uczelnianej platformie e-learningowej.

Kurs poprowadziły wolontariuszki, lektorki języka polskiego jako obcego w CJO PG: mgr Anita Mieszkowska i mgr Anna Soczyńska.

Majowe szkolenia od Clarivate Analytics

Biblioteka PG zaprasza na serię szkoleń online „Research Smarter” organizowanych przez firmę Clarivate Analytics. Celem szkoleń jest prezentacja narzędzi m.in. Web of Science i InCites oraz pokazanie ich praktycznego zastosowania w działalności naukowej.

Najbliższe szkolenia:

 • 20.05.2022, godz. 11.00–12.00 – EndNote online I – tworzenie i zarządzanie biblioteką rekordów (rejestracja);
 • 23.05.2022, godz. 13.00–14.00 – EndNote online II – wykorzystanie w pisaniu publikacji naukowych (rejestracja);
 • 30.05.2022, godz. 13.00–14.00 – Wykorzystaj InCites do wnikliwej analizy SWOT i innych analiz porównawczych (rejestracja);
 • 31.05.2022, godz. 11.00–12.00 – Jak efektywnie tworzyć przegląd literatury (rejestracja).

Szczegółowe informacje o szkoleniach znajdują się na stronie Biblioteki PG.

Szkolenie „Podstawy zarządzania projektami”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza na dwudniowe szkolenie „Podstawy zarządzania projektami”, które odbędzie się w dn. 2–3.06.2022 r. w godz. 9.00–14.00. Szkolenie przeprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza. Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do dnia 30.05.2022 r., do godz. 15.00. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

„Zarządzanie doświadczeniami w projektach”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza na jednodniowe szkolenie ”Zarządzanie doświadczeniami w projektach”, które odbędzie się w dn. 29 i 30.06.2022 r. w godz. 9.00–14.00. Szkolenie przeprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza ze wskazaniem jednego z terminów. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 24.06.2022 r., do godz. 15.00. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kalendarium

20 maja 13.15–15.00
https://cne.pg.edu.pl/aktualnosci/2022-05/czy-oprawa-kursu-jest-wazniejsza-od-tresci-pomysl-i-zart-sposobem-na-powazne

Czy oprawa kursu jest ważniejsza od treści? Pomysł i żart

Odpowiednio przygotowane materiały dodatkowe mogą być elementem humorystycznym, który pozytywnie wpływa na atmosferę współpracy nauczyciel–student, szczególnie w sytuacji weryfikacji zdobytej wiedzy (kolokwia, egzaminy).
21 maja 16.00–00.00
https://www.facebook.com/events/445561380699318

Juvenalia Gdańskie 2022

Zapraszamy na Juvenalia 2022 – święto studentów w Gdańsku.
24 maja 10.00–14.00
https://pg.edu.pl/biuro-karier/aktualnosci

I Wydziałowe Targi Pracy dla WA i WILiŚ

Biuro Karier Politechniki Gdańskiej wraz z Wydziałem Architektury oraz Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska zapraszają studentów i absolwentów Politechniki Gdańskiej do udziału w I Wydziałowych Targach Pracy.
24 maja 10.00–12.00
https://pg.edu.pl/doad/ezd/szkolenia-online

Podpis kwalifikowany w EZD – szkolenie online

Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów zaprasza osoby, które odbyły szkolenie podstawowe z systemu EZD PUW, na spotkanie online mające na celu poszerzenie wiedzy w zakresie obsługi modułu podpisów kwalifikowanych.
25 maja 10.00–14.00
https://pg.edu.pl/biuro-karier/aktualnosci

Base Group Sp. z o.o. na PG – spotkanie stacjonarne

25 maja br. Biuro Karier PG oraz Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa zaprasza studentów i absolwentów PG na spotkanie z przedstawicielami firmy produkcyjnej Base Group Sp. z o.o.
26 maja 14.00–15.30

Zdrowie i jakość życia w przestrzeni publicznej

Wykład wygłoszą: prof. dr hab. Lidia Wolska, GUMed, dr hab. Magdalena Błażek, GUMed oraz dr hab. Maciej Nyka, prof. GUMed, prof. UG
26 maja 15.00–23.55
https://sn70eti.sp2pzh.pl

Radiostacja okolicznościowa SN70ETI

Radiostacja ze znakiem wywoławczym SN70ETI przydzielonym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej z okazji obchodów rocznicy 70-lecia Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
29 maja 11.00–18.00
https://faru.edu.pl/fahrenheit

Piknik Nauki Fahrenheita

Zapraszamy na Piknik Nauki Fahrenheita! Zabierzcie rodziny i przyjaciół.