Nr 239/28 kwietnia 2022

Z życia uczelni

Najlepsi z najlepszych specjaliści od marketingu i promocji w świecie akademickim

Politechnika Gdańska zajęła III miejsce w Genius Universitatis 2022 – otwartym konkursie marketingowym organizowanym przez Fundację „Perspektywy”, adresowanym do wszystkich polskich uczelni, w tym również wydziałów i instytutów. W tegorocznej edycji wzięło udział 37 uczelni, a ocenionych zostało 79 projektów. Podium zdobyliśmy dzięki pomysłowi i realizacji Wirtualnego Dnia Otwartego, który odbył się 21.03.2021, w okresie pandemii i cieszył ogromną frekwencją zainteresowanych studiami na PG.

Konkurs Genius Universitatis, którego organizatorem jest Fundacja „Perspektywy”, ma na celu propagowanie nowoczesnych i nowatorskich praktyk oraz narzędzi marketingowych, stosowanych przez uczelnie przy wspieraniu rekrutacji na studia i promocji całej uczelni bądź danego wydziału/instytutu. Zgłoszenia oceniała kapituła, w której skład wchodzili eksperci marketingu pod kierownictwem prof. dr. hab. Artura Krajewskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

W siedmiu kategoriach konkursowych nagrodzono w sumie 17 uczelni z całej Polski. Wirtualny Dzień Otwarty zdobył nagrodę w kategorii Event. Na podium znalazły się także: Wydział Architektury Politechniki Białostockiej oraz Akademia Górniczo-Hutnicza.

Dodatkowe informacje, w tym relację z wydarzenia, można obejrzeć na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Potężny dźwig dostarcza agregaty na dach CK STOS Politechniki Gdańskiej

Realizacja Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) PG wkracza w decydującą fazę. Rozpoczęły się już pierwsze rozruchy instalacji w obiekcie. Aby jedna z najnowocześniejszych w Europie serwerowni była niezawodna, również w przypadku awarii prądu, potężny dźwig dostarcza na dach gmachu dwa 40-tonowe agregaty prądotwórcze. To jednak tylko jedno z wielu przedsięwzięć, jakie mają teraz miejsce na budowie.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Rowerem na Uczelnię – wspólna kampania PG i UG

Rusza kampania „Rowerem na Uczelnię” realizowana wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim. Kampania skierowana jest nie tylko do aktywnych rowerzystów, ale także dla tych, którzy nie są przekonani do roweru jako środka transportu. Zasady uczestnictwa można znaleźć na stronie: https://pg.edu.pl/zrownowazony-rozwoj/rowerem-na-uczelnie.

Udział w kampanii wymaga rejestracji na stronie https://rowery.pg.edu.pl/, w formularzu rejestracyjnym należy podać:

 • miejsce zamieszkania;
 • szacowaną odległość dom–praca;
 • środek transportu (do wyboru: rower, hulajnoga, rower elektryczny, hulajnoga elektryczna);
 • czy przejazd łączony z innym środkiem transportu (pociąg, autobus, tramwaj).

Kampania będzie trwać w dn. 4.05–30.09.2022 r. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach; pytania można kierować na adres rowery@pg.edu.pl

Spacer z okazji Dnia Ziemi

Dn. 23.04.2022 r. z okazji Dnia Ziemi nasi przyjaciele z Ukrainy mieszkający w domu studenckim PG w Brzeźnie, wzięli udział w spacerze przyrodniczym po plaży i parku. Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej 20.04.2022 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • zaopiniowania wniosków o nagrodę Prezesa Rady Ministrów,
 • nadania Audytorium (3/11) w centrum Nanotechnologii A, imienia prof. Olgierda Gzowskiego oraz umieszczenia tablicy upamiętniającej prof. Olgierda Gzowskiego,
 • przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, prowadzonej wspólnie przez Politechnikę Gdańską oraz Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk i Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk, obowiązującego od roku akademickiego 2022/2023,
 • wprowadzenia zmian w załączniku do Uchwały Senatu PG nr 135/2021/XXV z 16 czerwca 2021 r.: „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2022/2023”,
 • ustalenia programu studiów dla kierunku Zielone technologie prowadzonego na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej.

Prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji oraz mgr Anna Modrzejewska, kierownik Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej przedstawili Raport na temat umiędzynarodowienia uczelni. Prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju przekazał informacje na temat projektu Wspieranie procesów konsolidacji uczelni, a inż. Jakub Persjanow, przewodniczący SSPG, omówił działalność Samorządu Studentów PG.

Nauka

Naukowcy PG z nagrodami GTN i prezydenta Gdańska

Dr inż. Damian Głowienka (WFTiMS) oraz dr inż. Michał Bartmański (WIMiO) znaleźli się wśród laureatów nagród dla młodych pracowników nauki za wybitne osiągnięcia naukowe, przyznawanych przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe i Prezydenta Miasta Gdańska. O nagrodę mogli ubiegać się autorzy, którzy nie przekroczyli 35. roku życia, a ich samodzielne prace naukowe lub zespołowe zostały ukończone, bądź opublikowane do końca 2021 r.

Nagrody przyznano w następujących dziedzinach:

 • nauki matematyczno-fizyczno-chemiczne – za działalność naukową w roku 2021 r. przedstawioną w trzech artykułach naukowych dotyczących badań zjawisk zachodzących w ogniwach słonecznych na bazie materiałów perowskitowych (dr inż. Damian Głowienka);
 • nauki techniczne – za cykl publikacji pt. „Powłoki kompozytowe przeznaczone na implanty tytanowe o wysokiej i długotrwałej efektywności antybakteryjnej w stosunku do bakterii szpitalnych” (dr inż. Michał Bartmański).

Więcej informacji o przyznanych nagrodach dostępne znajduje się na stronie Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

Wyróżnienie i nagroda „Perspektywy Medycyny” dla prof. Andrzeja Czyżewskiego

CyberRadar – wynalazek skonstruowany przez prof. Andrzeja Czyżewskiego, kierownika zespołu Katedry Systemów Multimedialnych WETI PG, został wyróżniony podczas 3. Kongresu „Zdrowie Polaków” w konkursie „Perspektywy Medycyny”. Prof. A. Czyżewski otrzymał również nagrodę za całokształt działalności naukowej na rzecz rozwoju medycyny.

CyberRadar, nowatorski, bezkontaktowy aparat, który umożliwia bezpieczne monitorowanie oddechu u pacjentów uhonorowano w kategorii „telemedycyna i usługi e-zdrowia” .

W przygotowaniu i opracowaniu funkcjonalności CyberRadaru wzięli udział naukowcy:

W kategorii „Innowacje i wdrożenia” prof. Andrzej Czyżewski otrzymał również statuetkę i nagrodę za „wieloletnią, interdyscyplinarną działalność i prace wynalazcze na rzecz rozwoju zastosowań technik komputerowych w medycynie”.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

O przestrzeni publicznej słów kilka – cykl wykładów

Uczelnie Fahrenheita zapraszają na cykl dyskusji dotyczących roli i znaczenia miejsc powszechnie dostępnych w różnych aspektach. Dyskusje odbędą się na trzech uczelniach pod wspólnym hasłem „Przestrzeń publiczna. Jest miejsce na Twój głos”.

Wykłady ekspertów GUMed, PG i UG są zorganizowane wspólnie z Samorządem Województwa Pomorskiego, wpisując się w strategiczne przedsięwzięcie pod nazwą „Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej”. Spotkania z udziałem profesorów: Magdaleny Błażek, Mariusza Czepczyńskiego, Piotra Lorensa, Macieja Nyki i Lidii Wolskiej poprowadzi Jakub Pietruszewski, geograf i urbanista, dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

Spotkania odbędą się w formule hybrydowej, w siedzibie uczelni oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych. Transmisja każdego wykładu będzie dostępna na kanale YouTube Związku oraz Facebooku FarU.

Harmonogram spotkań:

 • Uniwersytet Gdański

28.04.2022 r., godz. 14.00 – sala teatralna w budynku Neofilologii UG

Wykład „Przestrzeń publiczna jako dobro wspólne” wygłosi dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. UG – geograf kultury, wykładowca w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz na Uniwersytetu Tor Vergata w Rzymie.

 • Gdański Uniwersytet Medyczny

26.05.2022 r., godz. 14.00 – sala im. prof. Olgierda Narkiewicza w budynku Atheneum Gedanense Novum GUMed

WykładZdrowie i jakość życia w przestrzeni publicznej” wygłoszą: prof. dr hab. Lidia Wolska – chemik analityk, kierownik Zakładu Toksykologii Środowiska GUMed, dr hab. Magdalena Błażek – kierownik Zakładu Badań nad Jakością Życia GUMed, p.o. kierownika Katedry Psychologii GUMed oraz dr hab. Maciej Nyka, prof. GUMed, prof. UG – profesor w Zakładzie Toksykologii Środowiska GUMed oraz Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego I Ochrony Środowiska UG.

 • Politechnika Gdańska

23.06.2022 r., godz.14.00 – Gmach Główny, Dziedziniec im. Daniela Fahrenheita PG

Wykład „Urbanistyczne aspekty kształtowania przestrzeni publicznej” wygłosi prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens – kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury PG, architekt Miasta Gdańska.

Więcej informacji na stronie internetowej Uczelni Fahrenheita.

Rekrutacja kandydatów do Szkoły Doktorskiej na rok akad. 2022/2023

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akad. 2022/2023 odbędzie się wcześniej niż w roku ubiegłym. Nowy nabór obejmie 13 dyscyplin:

 • ekonomię i finanse,
 • nauki o zarządzaniu i jakości,
 • nauki chemiczne,
 • nauki fizyczne,
 • matematykę,
 • inżynierię lądowa i transport (w ramach PG i IBW PAN),
 • architekturę i urbanistykę,
 • inżynierię środowiska, górnictwo i energetykę,
 • inżynierię materiałową,
 • inżynierię mechaniczną (w ramach PG i IMP PAN),
 • automatykę, elektronikę i elektrotechnikę,
 • informatykę techniczną i telekomunikację

oraz po raz pierwszy

 • inżynierię biomedyczną.

Podstawy prawne tegorocznej rekrutacji:

Harmonogram rekrutacji:

 • 16–30.05.2022 r. – nabór kandydatów w systemie rekrutacyjnym, przyjmowanie dokumentów (po aplikowaniu w systemie rekrutacyjnym Polacy i cudzoziemcy przebywający w Polsce składają dokumenty w oryginale w Biurze Szkoły w godzinach jego pracy, a cudzoziemcy przebywający poza Polską – zamieszczają skany dokumentów w systemie rekrutacyjnym);
 • 20.05.2022 r. – egzamin ACERT z języka angielskiego na poziomie B2 dla kandydatów, którzy nie posiadają innych uprawnień językowych (zapisy do 6.05.2022 r. – szczegóły na stronie Centrum Języków Obcych).
 • 21–28 czerwca 2022 r. – rozmowy z kandydatami;
 • 7.07.2022 r. – ogłoszenie list rankingowych;
 • do 31.10.2022 r. – ostateczny termin dostarczenia dyplomu oraz podpisania aktu ślubowania doktoranta i przedłożenia dokumentów stwierdzających uprawnienia do stypendium doktoranckiego i związanych z objęciem obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym; ostateczny termin pojawienia się cudzoziemców w akademiku w przypadku wnioskowania o niego;
 • do 30.11.2022 r. – ostateczny termin złożenia oryginalnych dokumentów przez cudzoziemców.

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji wraz z listą potencjalnych promotorów będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej w Aktualnościach i w zakładce > Dla kandydatów > Rekrutacja standardowa na r.a. 2022/2023 oraz ich anglojęzycznych odpowiednikach (zakładka jest w trakcie budowy).

Informacje o Szkole Doktorskiej są także dostępne na portalach zagranicznych dot. rekrutacji cudzoziemców:

Rekrutacja kandydatów do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej na rok akad. 2022/2023

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej na rok akad. 2022/2023 odbędzie się wcześniej niż w roku ubiegłym. Nowy nabór obejmie 13 dyscyplin: 

 • ekonomię i finanse,
 • nauki o zarządzaniu i jakości,
 • nauki chemiczne,
 • nauki fizyczne,
 • matematykę,
 • inżynierię lądowa i transport
 • architekturę i urbanistykę,
 • inżynierię środowiska, górnictwo i energetykę,
 • inżynierię materiałową,
 • inżynierię mechaniczną
 • automatykę, elektronikę i elektrotechnikę,
 • informatykę techniczną i telekomunikację

oraz po raz pierwszy 

 • inżynierię biomedyczną.

Podstawy prawne tegorocznej rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

 • 25.04–6.05.2022 – uruchomienie elektronicznego naboru kandydatów w systemie rekrutacyjnym uczelni;
 • 11–17.05.2022 – rozmowy kwalifikacyjne (zdalne) z kandydatami;
 • 20.05.2022 – ogłoszenie wstępnych list rankingowych – wyników rekrutacji standardowej;
 • do 31.05.2022 – zgłaszanie przez uczelnie kandydatów, którzy pozytywnie przeszli I etap do MNiSW – wniosek o uczestnictwo w programie „doktorat wdrożeniowy”;
 • do 20.09.2022 – dopełnienie przez uczelnię wniosku do MNISW o uczestnictwo w programie „doktorat wdrożeniowy”;
 • do 30.09.2022 – przyjmowanie oryginałów dokumentów do szkoły doktorskiej wdrożeniowej (dot. zarejestrowanych skanów podpisanych dokumentów w ramach rekrutacji). 

Program specjalny NCN dla badaczek i badaczy uciekających przed wojną

Program specjalny NCN dla badaczek i badaczy z Ukrainy został ogłoszony pod koniec marca. Może z niego skorzystać około pięćdziesięciu osób. Narodowe Centrum Nauki sfinansuje ich roczny pobyt w polskich jednostkach akademickich i naukowych – zapewni środki na wynagrodzenia oraz na badania. Budżet programu wynosi 6 mln zł.

Wnioski rozpatrywane są w odstępach tygodniowych. Do tej pory do NCN wpłynęło ich ponad 140. Finansowanie otrzymało już ponad dwadzieścia osób, a kolejne decyzje pozytywne zostaną wydane w najbliższych dniach.

Wnioski można składać do 26.04.2022 r.    

Wszystkie inicjatywy dla badaczek i badaczy szukających schronienia w Polsce prezentowane są na stronie NCN dla Ukrainy. Kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.

Przedłużenie naboru w Cuprum Supporting Research Team Building in Emerging Areas

Centrum Zarządzania Projektami informuje, że nabór wniosków w programie Cuprum został przedłużony do 31.05.2022 r. Celem programu jest wzbogacenie potencjału naukowego PG w wyniku powstania nowych międzynarodowych zespołów badawczych kierowanych przez naukowców z PG prowadzących badania w dyscyplinie architektura i urbanistyka lub w dziedzinie nauk społecznych.

Budżet i warunki realizacji projektu:

 • budżet projektu nie może przekraczać kwoty 300 tys. zł brutto;
 • okres realizacji projektu od 3 do 12 miesięcy.

W skład kosztów mogą wchodzić m.in.:

 • wynagrodzenia dla naukowców zagranicznych,
 • zakup lub wytworzenie infrastruktury badawczej,
 • podróże służbowe, wynajem sal,
 • usługi obce.

Warunki aplikowania:

 • nabór wniosków będzie trwał do 31.05.2022 r.;
 • wnioski należy składać drogą elektroniczną pod adres granty@pg.edu.pl do Zespołu ds. realizacji projektu IDUB, oryginał wniosku należy wysłać pocztą wewnętrzną do Centrum Zarządzania Projektami;
 • więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie IDUB

EUREKA Photonics Call 2022 Mirror Group/Photonics21

W konkurs można aplikować o finansowanie badań i prac rozwojowych skoncentrowanych na zintegrowanych czujnikach fotonicznych nowej generacji.

Warunki aplikowania:

 • przedmiotem dofinansowania są projekty badawcze o tematyce:
  • PICs (photonic integrated circuits),
  • QPICs (photonic quantum sensors),
  • Hybrid sensing;
 • zakończenie naboru wniosków: 06.2022 r.;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej do 13.06.2022 r. – przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie NCBiR. Osoba do kontaktu: Małgorzata Łukaszewicz, Centrum Zarządzania Projektami.

Granty Interwencyjne NAWA – nabór wniosków 2022

Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

Wnioski składane w Programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Uzyskanie środków finansowych (grantu) możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikatowej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

Udział w Programie umożliwi naukowcom podejmowanie badań interwencyjnych we współpracy międzynarodowej oraz wypracowanie rozwiązań istotnych dla reagowania na przełomowe wydarzenia.

W ramach programu mogą być finansowane następujące działania:

 • koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działań w projekcie;
 • koszty podróży i utrzymania poniesione w związku z realizacją projektu;
 • koszty pozyskania ekspertyz, opracowań, zlecenia zadań o charakterze badawczym, analitycznym, statystycznym;
 • koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu.

Wniosek należy sporządzić w języku angielskim.

Instytucja może złożyć maksymalnie 3 wnioski w naborze. Nabór będzie prowadzony w dwóch rundach:

 • 28.03–30.06.2022 do godz. 15.00,
 • 1.09–15.11.2022 do godz. 15.00.

lub do wyczerpania alokacji. Aplikować można jedynie poprzez system teleinformatyczny NAWA.

Wnioski należy składać w Centrum Zarządzania Projektami najpóźniej:

 • w I rundzie do 20.06.2022 r.,
 • w II rundzie do 3.11.2022 r.

Projekt należy również zgłosić w systemie MojaPG – możliwość w pełni elektronicznego zgłoszenia i akceptacji zgłoszenia projektu.

Więcej informacji znajduje się na stronie NAWA. Osoba do kontaktu: Magdalena Drywa, Centrum Zarządzania Projektami.

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Francją – nabór wniosków NAWA

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez Wnioskodawców z Polski i partnerów z Francji, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi.

Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie – każda ze stron składa wniosek do instytucji wyznaczonej w tym celu w swoim kraju, tj. partnerzy z Francji do Campus France, a partnerzy z Polski do NAWA. Wnioski złożone w Polsce i we Francji powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki.

Pierwszeństwo finansowania będą miały projekty, których tematyka odpowiada priorytetom Partnerstwa strategicznego między Republiką Francuską a Rzecząpospolitą Polską oraz programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont Europa.

Informacje dla aplikujących:

 • wnioski należy składać w terminie do 30.06.2022 do godz. 15.00;
 • aplikować można wyłącznie poprzez system teleinformatyczny NAWA;
 • wnioski należy składać w Centrum Zarządzania Projektami najpóźniej do 20.06.2022;
 • projekt należy również zgłosić w systemie MojaPG;
 • więcej informacji znajduje się na stronie NAWA;
 • osoba do kontaktu: Magdalena Drywa, Centrum Zarządzania Projektami.

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Niemcami – nabór wniosków NAWA

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi.

Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie – każda ze stron składa wniosek do instytucji wyznaczonej w tym celu w swoim kraju, tj. partnerzy z Niemiec do DAAD, a partnerzy z Polski do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Niemczech. Wnioski złożone w Polsce i w Niemczech powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki.

Informacje dla aplikujących:

 • wnioski należy składać w terminie do 30.06.2022 do godz. 15.00;
 • aplikować można wyłącznie poprzez system teleinformatyczny NAWA;
 • wnioski należy składać w Centrum Zarządzania Projektami najpóźniej do 20.06.2022;
 • projekt należy również zgłosić w systemie MojaPG;
 • więcej informacji znajduje się na stronie NAWA;
 • osoba do kontaktu: Magdalena Drywa, Centrum Zarządzania Projektami.

ERC Mentoring Initiative

ERC Mentoring Initiative to nowe narzędzie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, która przygotowała bazę mentorów, w skład której wchodzą naukowcy, którzy wcześniej uczestniczyli w panelach oceniających ERC oraz laureaci grantów ERC, i udostępniła tę bazę państwom członkowskim.

Zainteresowani naukowcy (aplikujący) zgłaszają się do KPK w NCBR poprzez wypełnienie formularza wskazując, jaki grant krajowy realizują. KPK po zweryfikowaniu tej informacji będzie wskazywać mentorów z bazy udostępnionej przez ERC i inicjować kontakt pomiędzy aplikującym a mentorem.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego.

Opiekunowie projektów – Centrum Zarządzania Projektami

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Architektury

Dn. 10.05.2022 r. o godz. 13.00 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Anny Rubczak pt. „Kształtowanie nowej tożsamości regionalnej w przestrzeniach dominacji wody na Żuławach Delty Wisły”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka

Obrona odbędzie się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronie proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres sylwia.chodubska@pg.edu.pl.

Z treścią rozprawy doktorskiej można się zapoznać w Bibliotece PG, streszczenia i recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału Architektury

Kształcenie i dydaktyka

PG na targach w Turcji

Politechnika Gdańska była obecna na International Educations Fairs Turkey w Stambule (16–17.04.2022), wydarzenia zorganizowanego przez Fundację Perspektywy w ramach „Study in Poland”.

Studenci i ich rodzice, którzy spotkali się z przedstawicielami PG na targach byli najbardziej zainteresowani studiami II stopnia na kierunkach takich jak: informatyka, zarządzanie, budownictwo i inżyniera mechaniczna. Spora część studentów była również zainteresowana wymianami studenckimi w ramach programu Erasmus+. Nie brakowało pytań o szkoły letnie przygotowujące do podjęcia studiów na konkretnych kierunkach oraz o kursy języka angielskiego. 

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej

Nowa podstrona DMWA z ciekawymi raportami

Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej uruchomił nową podstronę, na której publikowane będą raporty i opracowania dotyczące szeroko rozumianego procesu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Publikacje (w języku polskim i angielskim) dotyczyć będą m.in. sytuacji studentów zagranicznych oraz stopnia umiędzynarodowienia uczelni wyższych w Polsce, oddziaływania pandemii COVID-19 na edukację (nauczania online, wpływu pandemii na zdrowie psychiczne i dobrostan studentów i pracowników) oraz najnowszych trendów w zakresie promocji i marketingu na zagraniczne rynki. 

Więcej informacji znajduje się na stronie Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej.

Komunikaty

Projekt PG z dofinansowaniem NAWA

Ponad 120 tys. zł udało się pozyskać Działowi Międzynarodowej Współpracy Akademickiej na realizację projektu „Stworzenie systemu wsparcia emocjonalnego dla studentów zagranicznych studiujących na Politechnice Gdańskiej”. Pierwsze działania zaplanowano wraz z początkiem nowego roku akademickiego.

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Narodowej Agencji Współpracy Akademickiej (NAWA) „Welcome to Poland”, którego celem jest wzmacnianie zdolności instytucjonalnych uczelni w obszarze obsługi zagranicznych studentów i pracowników.

W ramach projektu zaplanowano:

 • wsparcie psychologiczne dla studentów zagranicznych;
 • warsztaty z mediacji rówieśniczych dla studentów oraz warsztaty z mediacji dla pracowników administracji;
 • otwarte seminaria z radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
 • warsztaty z różnic kulturowych i szoku kulturowego dla studentów zagranicznych oraz pracowników akademickich;
 • trening uważności (mindfulness) dla studentów zagranicznych;
 • zajęcia jogi dla studentów i pracowników.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej.

Szkolenie pn. Planowanie i komunikacja w projektach

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza na szkolenie pn. "Planowanie i komunikacja w projektach" dn. 4.05.2022 r. i 18.05.2022 r. w godz. 9.00–14.00. Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie zgłoszenia na jeden z wybranych terminów szkolenie pod adres: anna.wnuk@pg.edu.pl, magdalena.drywa@pg.edu.plprojekty@pg.edu.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29.04.2022 r., godz. 15.00. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie pn. Zarządzanie ryzykiem w projektach

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza na szkolenie pn. „Zarządzanie ryzykiem w projektach” organizowane w dniu 5.05.2022 r. oraz 19.05.2022 r. w godz. 9.00–14.00. Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Chętne osoby proszę o przesłanie e-maila ze zgłoszeniem na jeden z wybranych terminów szkolenie pod adres: anna.wnuk@pg.edu.plmagdalena.drywa@pg.edu.plprojekty@pg.edu.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29.04.2022 r., godz. 15.00. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty EKO PG – opracowanie działań informacyjno-edukacyjnych z obszaru ekologii

Dział Zarządzania Jakością zaprasza osoby zainteresowane ekologią i udziałem w opracowaniu działań edukacyjno-informacyjnych dotyczących ekologii skierowanych do społeczności PG na warsztaty realizowane zgodnie z metodyką service design.

Warsztaty odbędą się w dn. 12 i 19.05.2022 r. w godz. 9.00–13.00 i stanowią całość (osoba zgłaszająca się na warsztaty zobowiązuje się wziąć udział w dwóch częściach). Po ich zakończeniu odbędzie się testowanie rozwiązań i przygotowanie do wdrożenia.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres sdgs@pg.edu.pl do 4.05.2022 r.; liczba miejsc jest ograniczona. Informacje nt. pierwszej edycji warsztatów znajdują się na stronie https://pg.edu.pl/zrownowazony-rozwoj/2022-03/warsztaty-ekopg.

Bliższych informacji udziela Dział Zarządzania Jakością – tel. 58 348 63 54, e-mail sdgs@pg.edu.pl.

Kalendarium

28 kwietnia 14.00–15.30
https://faru.edu.pl/pl/aktualnosci/o-przestrzeni-publicznej-slow-kilka

Przestrzeń publiczna jako dobro wspólne

Wykład wygłosi dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. UG – geograf kultury, wykładowca w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz na Uniwersytetu Tor Vergata w Rzymie.
6 maja 09.00–15.30
https://event.mostwiedzy.pl/event/16/

Konferencja Na Rynek

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Popularyzatorskiej pt.:“Na Rynek! Regeneracja targowisk miejskich”, która odbędzie się stacjonarnie na dziedzińcu Heweliusza w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej
9 maja–10 maja
https://eti.pg.edu.pl/2022-04/specjalna-edycja-targow-pracy-weti

Trójmiejskie Targi Pracy 2022

Specjalna edycja Trójmiejskich Targów Pracy na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
9 maja 10.00–14.30
https://www.gov.pl/web/ncbr/rid-ii2

RID II – spotkanie informacyjne

Informacje podstawowe, finansowe i o generatorze wniosków. Podstawowe informacje o przeprowadzeniu oceny. Kontakt w sprawie szkolenia: urszula.sakowicz@ncbr.gov.pl, do dnia 4.05.2022 r. do godz. 12:00.
17 maja 15.00–17.00
https://webinarium500.webinar.pg.edu.pl/phd-school-meeting-17-05

Spotkanie z kandydatami do Szkoły Doktorskiej na PG

Spotkanie informacyjne dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, prowadzonej wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN i Instytutem Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku, poświęcone rekrutacji.
18 maja 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
26 maja 15.00–23.55
https://sn70eti.sp2pzh.pl

Radiostacja okolicznościowa SN70ETI

Radiostacja ze znakiem wywoławczym SN70ETI przydzielonym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej z okazji obchodów rocznicy 70-lecia Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki