Nr 236/7 kwietnia 2022

Z życia uczelni

Studenci dla Ukrainy! Koncert charytatywny w AKPG Kwadratowa

Studenci Politechniki Gdańskiej zapraszają na koncert charytatywny „Studenci dla Ukrainy”, który odbędzie się w niedzielę 24.04.2022 r. w Akademickim Klubie Kwadratowa. Organizatorzy w szczególności zapraszają wolontariuszy i wolontariuszki, którzy poświęcili swój czas na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Na scenie wystąpią m.in.: DORA, Agnieszka Brenzak, Łukasz Reks, Molend, Marek Piowczyk, Kina Pruś, Karolina Pruś, Jaremko Trio oraz Golden Gate String Quartet. Podczas wydarzenia studenci zaprezentują przybyłym wideo nakręcone podczas zbiórek na PG oraz poprowadzą PubQuiz dotyczący kultury ukraińskiej. Ważną częścią koncertu będzie również specjalna licytacja charytatywna.

Wstęp na koncert jest bezpłatny. Zachęcamy jednak do wpłacenia symbolicznej kwoty na zbiórkę online Fundacji Gdańskiej. Wszelkie fundusze zebrane w trakcie wydarzenia na PG zostaną przekazane dla uchodźców z Ukrainy.

Nauka

Bioaktywne szkła – w poszukiwaniu syntetycznych alternatyw

Mierzenie zmian pH roztworów spowodowanych rozpuszczaniem się szkieł. Fot. Dawid Linkowski/PG 

Dr Natalia Wójcik z Instytutu Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej poszukuje alternatywnych materiałów, a precyzyjniej bioaktywnych materiałów szklistych o zmienionym składzie, do produkcji kompozytów stosowanych w implantach kostnych. Badania mogą przyczynić się do powstania w przyszłości nowocześniejszych implantów regenerujących ubytki kostne, które nie będą zakłócać gospodarki biochemicznej w organizmie.

Materiały z których obecnie produkuje się implanty kostne mają w swoim składzie szkła bioaktywne. Dzięki nim implanty posiadają właściwości zmuszające kość do regeneracji dokładnie w miejscu, w którym się znajdują. 50 proc. składu wagowego tych szkieł stanowi tlenek krzemu, a pozostałość to domieszki tlenku fosforu, wapnia i sodu.

W składzie bioszkieł wytwarzanych i testowanych przez badaczkę poza fosforem znajdują się wapń i sód oraz niob i azot. Domieszkowanie niewielką ilością azotu nie powoduje negatywnych skutków dla organizmu, a wpływa na rozpuszczalność. Niob z kolei polepsza właściwości bioaktywne materiału i również wpływa na rozpuszczalność.

W kolejnym etapie dr Wójcik rozszerzyła swoje badania in vitro rozpuszczalności bioaktywnych szkieł o magnez i glin. Do tej pory opublikowała cztery artykuły na ten temat. Swoje badania prowadzi we współpracy z ośrodkami naukowymi ze Szwecji, Finlandii i Arabii Saudyjskiej oraz z pomocą inż. Stefanii Wolff.

Docelowym efektem badań miałby być kompozyt, z którego można wytwarzać nowoczesne implanty do wypełnień miniubytków w kościach i który będzie przyspieszał regenerację kości lub służył za powłokę dla stałych implantów np. tytanowych.

Projekt pn. “Niobium and. nitrogen containing bioactive glasses and glass-ceramics for bone-implant applications” realizowany jest w ramach programu Argentum Triggering Research Grants. Przyznane środki wynoszą 273 430 zł. Projekt realizowany jest w Centrum Materiałów Przyszłości.

Wyniki naboru do I edycji programu Startup School I

W naborze do I edycji programu Szkoły Startup pn. „Sprawdź swój pomysł” wzięło udział łącznie 28 zespołów, złożonych z 60 osób (studentów i doktorantów) ze wszystkich wydziałów PG. Do programu zakwalifikowano 12 zespołów:  

 1. UNIQ Cabins – architektura rekreacyjna” (WA)
 2. HydroCell – system wytwarzania paliwa wodorowego in situ (WFTiMS)
 3. SensiBio – system bezinwazyjnego monitorowania parametrów biometrycznych (WETI + WZiE)
 4. TODO – system dronowy (WETI/WEiA/WFTiMS)
 5. VEVA – system bezpieczeństwa drogowego (WZiE/ WIMiO)
 6. AIVision – system detekcji oparty na sztucznej inteligencji (WETI)
 7. (X)DDD – system wspomagający wykonywanie obmiarów (WILiŚ/WETI)
 8. SeaSentinel – dron portowy (WIMiO/WEiA/WETI)
 9. Flow – anonimowe świadczenie usług przy użyciu technologii blockchain (WETI)
 10. SoftTouch – biomechatronika (WETI)
 11. mArch – architektura estetyczna (WA/WETI)
 12. SlipON – detektory chemiczne (WZIE)

Szczegółowe informacje dot. uczestników I naboru dostępne są na stronie Szkoły Startup.

Osoby zainteresowane informacjami o kolejnych naborach oraz wydarzeniach i warsztatach wspomagających tworzenie innowacyjnych pomysłów mogą zasubskrybować newsletter Szkoły Startup.

Europejska Współpraca Terytorialna – webinarium dot. naborów w programie INTERREG

Dn. 12.04.2022 r. w godz. 9.00–12.00 odbędzie się webinarium dotyczące zasad kolejnego naboru w programach transnarodowych Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Spotkanie online zorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy programu INTERREG EUROPA w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej będzie poświęcone zagadnieniom związanym z pierwszym naborem w programie Interreg Europa 2021–2027.

Informacje organizacyjne:

Przedłużenie terminu naboru wniosków w programie Titanium do 25.04.2022 r.

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii zaprasza pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów PG do składania wniosków o dofinansowanie z programu Titanium, na pokrycie kosztów działań zmierzających do uzyskania lub rozszerzenia międzynarodowej ochrony prawnej wynalazków. Przedłużony nabór wniosków trwa do 25.04.2022 r. do godz. 12.00.

Głównym celem Programu Titanium jest wsparcie projektów wynalazczych, które powstały na PG i co do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo wdrożenia na rynkach międzynarodowych. Zgłaszane mogą być projekty wynalazcze, do których Uczelnia posiada w całości lub w części prawa majątkowe oraz nie ma ograniczeń w zakresie ich komercyjnego zastosowania.

Koszty kwalifikowane projektu obejmują:

 • badania patentowe (analizy stanu techniki);
 • opracowanie dokumentacji zgłoszenia wynalazków w procedurze międzynarodowej PCT lub w procedurze europejskiej;
 • tłumaczenia dokumentacji zgłoszeniowej;
 • opłaty urzędowe za zgłoszenie.

Wnioski należy składać w wersji papierowej do Centrum Transferu Wiedzy i Technologii i w wersji elektronicznej na adres: titanium@pg.edu.pl. Dodatkowe informacje na temat Titanium znajdują się na stronie programu

Spotkanie z doktorantami II roku Szkoły Doktorskiej na PG

Dn. 27.04.2022 r. (środa) o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla doktorantów II roku w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, prowadzonej wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN i Instytutem Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku, poświęcone ocenie śródokresowej. Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim i odbędzie się w formule online na platformie ClickMeeting.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej szkoły w Aktualnościach i zakładce Dla doktorantów > Ocena śródokresowa

Spotkanie z kandydatami do Szkoły Doktorskiej na PG

Dn. 17.05.2022 r. (wtorek) o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, prowadzonej wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN i Instytutem Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku, poświęcone rekrutacji do szkoły na rok akademicki 2022/2023. Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim i odbędzie się w formule online na platformie ClickMeeting  (hasło do wydarzenia: PhD).

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej szkoły w Aktualnościach i zakładce Dla kandydatów > Rekrutacja standardowa na r.a. 2022/2023, która jest w trakcie budowy i będzie na bieżąco aktualizowana. 

Spotkanie z promotorami w Szkole Doktorskiej na PG

Dn. 19.04.2022 r. (wtorek) o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie z promotorami (obecnymi i potencjalnymi) w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, prowadzonej wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN i Instytutem Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i odbędzie się w formule online na platformie MS Teams.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej szkoły w Aktualnościach i w zakładce > Dla promotorów (dostępnej po zalogowaniu).

Nabór w I edycji programu Cuprum Supporting Research Team Building in Emerging Areas

Celem Programu jest wzbogacenie potencjału naukowego PG poprzez stworzenie nowych zespołów badawczych kierowanych przez naukowców z PG prowadzących badania w dyscyplinie architektura i urbanistyka lub w dziedzinie nauk społecznych, z udziałem naukowców zagranicznych.

Budżet i warunki realizacji projektu:

 • planowany budżet projektu nie może przekraczać kwoty 300 tys. zł brutto,
 • okres realizacji projektu od 3 do 12 miesięcy.

W skład kosztów mogą wchodzić m.in.:

 • wynagrodzenia dla naukowców zagranicznych,
 • zakup lub wytworzenie infrastruktury badawczej,
 • podróże służbowe, wynajem sal i laboratoriów,
 • usługi obce.

Warunki aplikowania:

 • nabór wniosków będzie trwał od 1.04 do 13.05.2022 do godz. 23.59,
 • wnioski należy składać drogą elektroniczną pod adres granty@pg.edu.pl do Zespołu ds. realizacji projektu IDUB, oryginał wniosku należy wysłać pocztą wewnętrzną do Centrum Zarządzania Projektami (dawniej Dział Projektów),
 • więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie IDUB 

Konkurs LIDER XIII

Organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i potencjał wdrożeniowy.

Wymagania stawiane kandydatom na kierownika projektu LIDER:

 • doktorant lub nauczyciel akademicki (bez stopnia doktora albo posiadający stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, zatrudniony w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),
 • publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, patent lub wdrożenie,
 • osoba niepełniąca dotychczas roli kierownika projektu w programie LIDER,
 • pozyskanie do współpracy jednostki naukowej, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
 • obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo jest obywatelem Unii Europejskiej (pobyt zarejestrowany na terenie RP Polskiej dłuższy niż 3 miesiące).

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln zł. Kwota alokacji w konkursie wynosi 80 mln zł, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.

Informacje organizacyjne:

 • wnioski można składać wyłącznie w systemie LSI w dn. 23.05–30.06.2022 r. do godz. 16.15;
 • zgłoszenia do systemu elektronicznego MojaPG można składać najpóźniej do 16.06.2022 r.; pełen wniosek projektowy lub jego kosztorys należy złożyć w formie elektronicznej w terminie do 24.06.2022 r.;
 • dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie NCBiR;
 • kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma

Konkurs WFOŚiGW „Brodziec – adaptacja do zmian klimatu”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił 1.04.2022 r. konkurs dla uczelni wyższych z województwa pomorskiego na „Brodziec – adaptacja do zmian klimatu”. Wartość budżetu naboru wynosi 13,5 mln zł. Dofinansowanie można otrzymać na zadania mające na celu:

 • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i ciepła,
 • ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery,
 • zagospodarowane wód opadowych i roztopowych,
 • poprawę efektywności wykorzystania wody.

W zależności od rodzaju zadania, dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji albo pożyczkodotacji. Nabór wniosków jest ciągły, aż do wyczerpania środków.

Jedna uczelnia może złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie: jeden na zadanie inwestycyjne i jeden na zadanie nieinwestycyjne.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://wfos.gdansk.pl/index.php/wiadomosci/brodziec-adaptacja-do-zmian-klimatu. Osoba do kontaktu: Aleksandra Grajewska, Centrum Zarządzania Projektami.

NCBR ogłasza I konkurs NEON

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR i PKN ORLEN polegające na wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego. Pierwszy konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NEON obejmuje trzy zagadnienia badawcze:

 • I.1 – Systemy produkcji i selekcji biomasy z wykorzystaniem offset CO2;
 • I.2 – Technologie produkcji biokomponentów zaawansowanych z wykorzystaniem surowców wskazanych w Aneksie IXA do dyrektywy RED II i prognozowanych zmian w zapisach dyrektywy RED III;
 • I.3 – Biologiczne i biochemiczne technologie otrzymywania wodoru.

Budżet konkursu wynosi 35 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych w konkursie (dofinasowanie NCBR + środki finansowe płatne przez PKN ORLEN) wynosi:

 1. projekt dot. zagadnienia I.1 – 10 mln zł na dwa projekty;
 2. projekt dot. zagadnienia I.2 – 15 mln zł na dwa projekty;
 3. projekt dot. zagadnienia I.3 – 10 mln zł na dwa projekty;

Poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie dla jednostek naukowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, natomiast dla przedsiębiorstw zgodnie z pomocą publiczną.

Informacje dla wnioskodawców:

 • wnioski projektowe można składać wyłącznie w systemie LSI w dn. 18.05–4.07.2022 r. do godz. 16.00;
 • zgłoszenie projektu w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej do 20.06.2022 r.; pełen wniosek projektowy lub jego kosztorys powinien zostać przedstawiony w formie elektronicznej najpóźniej do 27.06.2022 r.;
 • dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie NCBiR;
 • kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.

RID II – wspólne przedsięwzięcie NCBR i GDDKiA

Wspólne przedsięwzięcie RID ukierunkowane jest na wsparcie badań, które mogą być wykorzystane do rozwoju i unowocześnienia procesów realizowanych w działalności podstawowej GDDKiA związanej z rozwojem sieci drogowej oraz utrzymaniem i rozbudową istniejących dróg krajowych. Celem głównym Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR–GDDKiA jest poprawa efektywności zarządzania planowaną, przygotowywaną, realizowaną oraz istniejącą siecią drogową w Polsce w perspektywie roku 2030.

Tematyka badawcza:

 • obszar tematyczny: technologia budowy oraz remontu dróg i obiektów inżynierskich – zagadnienie 1F: diagnostyka sprężonych oraz cięgnowych drogowych obiektów inżynierskich, z uwzględnieniem doboru systemów monitoringu;
 • obszar tematyczny: przygotowanie i realizacja inwestycji drogowych w oparciu o najefektywniejsze metody badawcze – zagadnienie 2C: wzorcowa metoda oceny inwestycji drogowej na etapie STEŚ uwzględniająca zasady zrównoważonego rozwoju w całym cyklu życia drogi; zagadnienie 2D: Metody prowadzenia badań i doboru rozwiązań geotechnicznych dotyczących inwestycji drogowych;
 • obszar tematyczny: metodyka projektowania i zarządzania siecią drogową – zagadnienie 4G: materiały, wyroby budowlane i technologie w inwestycjach drogowych, spełniające wymagania gospodarki w obiegu zamkniętym; zagadnienie 4H: Innowacyjne metody redukcji hałasu drogowego i zasady ich stosowania; zagadnienie 4I: metody pozyskiwania i wykorzystania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) zlokalizowanych w pasie drogowym.

Budżet konkursu: 11,6 mln zł, w tym: NCBR – 5,8 mln zł, GDDKiA – 5,8 mln zł.

Informacje organizacyjne:

 • wartość finansowania dla jednostek naukowych na realizację prac w projekcie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt realizowany jest w ramach ich działalności niegospodarczej;
 • wnioski projektowe można złożyć wyłącznie w systemie LSI w dn. 6.05–8.07.2022 r. do godz. 16.00;
 • zgłoszenia projektowe do systemu MojaPG można składać w terminie do 24.06.2022 r.; pełen wniosek projektowy lub jego kosztorys w formie elektronicznej należy złożyć w terminie do 1.07.2022 r.;
 • dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie NCBiR;
 • kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.

Komunikaty

Szkolenie „Podstawy zarządzania projektami”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza na szkolenie „Podstawy zarządzania projektami” organizowane w dniach 21–22.04.2022 r. w godzinach 9.00–14.00 w sali 106 Centrum Matematyki, budynek Nanotechnologii B. Spotkanie poprowadzi Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres: anna.wnuk@pg.edu.pl/ magdalena.drywa@pg.edu.pl/ projekty@pg.edu.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.04.2022 r. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Asystent studenta z ASD

Politechnika Gdańska dołączyła do projektu „Asystent Studenta z ASD”, który realizowany jest przez Fundację Sowelo i firmę DGA SA. Celem projektu jest wsparcie studentów w spektrum autyzmu (ASD) w funkcjonowaniu na uczelni. Oferowane wsparcie może obejmować:

 • pomoc w komunikacji z wykładowcami i pracownikami administracyjnymi uczelni,
 • pomoc w dostosowaniu form zajęć lub zaliczeń/egzaminów do potrzeb studenta,
 • pomoc w planowaniu i organizacji zadań w toku studiowania.

Udział w projekcie mogą wziąć studenci oraz osoby zakwalifikowane do rozpoczęcia studiów, którzy w okresie ostatnich 5 lat korzystały (lub korzystają) z pomocy specjalistycznej, psychologicznej bądź też są pod opieką organizacji zrzeszającej osoby z ASD. Nie jest potrzebna formalna diagnoza ani orzeczenie o niepełnosprawności; pewne formy pomocy będą jednak dostępne tylko dla studentów z ważnym orzeczeniem.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Asystenta studenta z ASD proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres tomasz.toloczko@pg.edu.pl.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. 

Kampania „Rowerem na Uczelnię”

Dn. 4.05.2022 r. Politechnika Gdańska wraz z Uniwersytetem Gdańskim rozpoczynają kampanię „Rowerem na Uczelnię”. Pilotażowa edycja potrwa do 30.09.2022 r. i skierowana będzie do pracowników obu uczelni. Uczestnicy kampanii będą mogli wygrać atrakcyjne upominki i nagrody.

Aby zgłosić udział, wystarczy zarejestrować kampanię na stronie internetowej w systemie MojaPG w terminie 27.04–30.09.2022. Po zakończeniu kampanii wszyscy uczestnicy spotkają się na gali finałowej z udziałem władz Uczelni, podczas której zostaną wręczone nagrody zwycięzcom.

Szczegóły akcji (regulamin, formularze i zasady rywalizacji) zostaną niebawem podane w osobnym komunikacie i na specjalnej stronie internetowej.

Kalendarium

8 kwietnia 10.00–13.00
https://ncn.clickmeeting.com/narodowe-centrum-nauki-szkolenie-dla-wnioskodawcow-08-04-2022/NHRPFX

NCN: Szkolenie dla Wnioskodawców

Celem szkolenia jest omówienie zasad aktualnych konkursów NCN i możliwości oraz zasad składania wniosków. Szkolenie poprowadzi dr inż. Ewelina Szymańska-Skolimowska, Koordynator Dyscyplin ST. Kontakt na PG: Joanna Baum.
8 kwietnia 13.15–15.00
https://cne.pg.edu.pl/aktualnosci/2022-03/wystarczy-ci-jedno-narzedzie-przeprowadzic-angazujacy-wyklad-wszystko-o

Angażujący wykład z Mentimeter – warsztat stacjonarny

CNE zaprasza na stacjonarne warsztaty do Sali Kreatywnej w Hydromechanice. Będziemy projektować wykłady w Mentimeter. Na warsztat obowiązują zapisy (link na stronie cne.pg.edu.pl). Szkolenie będzie transmitowane.
13 kwietnia 10.00–15.00
https://pg.edu.pl/biuro-karier/aktualnosci

Targoiowisko Wydziałowe Targi Pracy

Biuro Karier PG oraz Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa zapraszają na Targoiowisko – Wydziałowe Targi Pracy.
19 kwietnia 15.00–17.00
https://link.pg.edu.pl/O0IgI

Spotkanie online z promotorami w Szkole Doktorskiej

Spotkanie informacyjne z obecnymi i potencjalnymi promotorami w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, prowadzonej wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN i Instytutem Budownictwa Wodnego PAN.
20 kwietnia 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
22 kwietnia 13.15–15.00
https://cne.pg.edu.pl/aktualnosci/2022-03/japonskie-praktyki-dla-naszej-dydaktyki-0

Japońskie praktyki dla naszej dydaktyki

CNE zaprasza: jak uczyć naszych studentów refleksji nad swoim uczeniem się, szacunku do innych i podejmowania prób samodoskonalenia? 10 zasad kaizen. Prowadząca: dr Joanna Czerska. Więcej na stronie: www.cne.pg.edu.pl.