Nr 235/31 marca 2022

Z życia uczelni

Dni Otwarte Politechniki Gdańskiej 2022 przyciągnęły tłumy uczniów

Fot. Dawid Linkowski/PG 

Tegoroczne Dni Otwarte Politechniki Gdańskiej, dedykowane uczniom szkół średnich, którzy myślą o studiach technicznych cieszyły się dużym zainteresowaniem – zarówno stacjonarnie, jak i online. Po raz pierwszy wydarzenie odbyło się w formule hybrydowej: 21 marca uczniowie pomorskich szkół mogli zwiedzić kampus uczelni, porozmawiać z wykładowcami i studentami i poczuć prawdziwy klimat studiowania na PG, a 22 marca wirtualną Politechnikę odwiedzali uczniowie i nauczyciele nie tylko z Gdańska, ale i z całej Polski, a nawet świata.

Studenckie miasteczko przed Gmachem Głównym odwiedziły setki maturzystów, ponadto blisko 32 tys. użytkowników zapoznało się informacjami na stronie Wirtualna PG i ponad 2,5 tys. zarejestrowało na wydarzenia online. 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Eksperci z PG i POIIB wesprą ukraińskie miasta w odbudowie zniszczeń po wojnie

Eksperci z zakresu budownictwa, hydrotechniki, melioracji i wodociągów dyskutowali podczas spotkania z prof. Krzysztofem Wilde, rektorem PG, na temat opracowania wspólnego systemu działań pomocowych, które pomogłyby w odbudowie ukraińskich miast po zakończeniu działań wojennych. W spotkaniu, które odbyło się 23.03.2022 r. udział wzięli:

 • Alicja Loch-Dzido – prezeska Gdańskiej Fundacji Wody,
 • dr inż. Arkadiusz Ostojski, prof. PG – specjalista od instalacji wodociągowych,
 • Kazimierz Owedyk – przewodniczący OKR POIIB,
 • Jurij Żerlicyn z Ukraińskiego Stowarzyszenia Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej oraz koordynator pomocy technicznej w tym zakresie dla Ukrainy,
 • Ryszard Gajewski – prezes miejskiej spółki Gdańskie Wody,
 • Ryszard Trykosko – wiceprezes grupy NDI.

Z inicjatywą, która miałaby połączyć możliwości i kompetencje specjalistów w omawianym zakresie, wyszedł kilka dni wcześniej prezes miejskiej spółki Gdańskie Wody Ryszard Gajewski, który wystosował w tej sprawie odezwę do środowiska ekspertów poprzez media społecznościowe.

Reprezentujący podczas spotkania stronę ukraińską Jurij Żerlicyn podkreślił, że inicjatywa środowiska gdańskich ekspertów ma szansę być jedną z pierwszych, która realnie pomoże rządowi w Kijowie po ewentualnym wycofaniu się z Ukrainy wojsk rosyjskich.

Jeśli będziemy odpowiednio przygotowani i przedstawimy rządzącym konkretne propozycje, to te wypracowane przez nas rozwiązania mogą być wdrażane w pierwszej kolejności – podkreślał podczas spotkania Jurij Żerlicyn. – Już teraz wiadomo, że takie miasta jak Mariupol, Czernichów, Hostomel, Bucza czy Irpin będą potrzebowały szybkich i gotowych scenariuszy odbudowy. Bardzo ważne jest, żeby już teraz zacząć przygotowywać się na przyszłe potrzeby mieszkańców Ukrainy – dodał.

Efektem spotkania na PG była m.in. deklaracja, że specjaliści z PG, POIIB oraz Gdańskich Wód opracują już wkrótce wspólny system wolontaryjnej pomocy, który pozwoli na dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem oraz szeroko pojętym know-how z włodarzami ukraińskich miast. Specjaliści z omawianych branż, chętni do dołączenia do projektu, mogą już teraz zgłosić swój akces wysyłając deklarację na adres: pomocdlaukrainy@gdanskiewody.pl.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

Poszukują związków, które pomogą opracować nowy lek na COVID-19 w ramach IDUB

Prof. Sebastian Demkowicz. Fot. Bartosz Bańka / Politechnika Gdańska

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej pracują nad otrzymaniem nowych związków blokujących działanie enzymów odgrywających kluczową rolę w procesie namnażania koronawirusa SARS-CoV-2. W niedalekiej przyszłości ma to pozwolić na opracowanie skutecznego, bezpiecznego i taniego polskiego leku eliminującego ciężki przebieg COVID-19. Wstępne badania są obiecujące, a odkryte dotychczas na PG związki mogą nie wykazywać niepożądanych działań ubocznych.

Projekt pt. „Projektowanie, synteza oraz badania aktywności biologicznej nowych inhibitorów proteazy SARS-CoV-2 Mpro jako potencjalnych chemoterapeutyków w leczeniu COVID-19” realizowany w ramach programu Curium – Combating Coronavirus. Zespołem badawczym kieruje dr hab. inż. Sebastian Demkowicz, prof. PG z Katedry Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PG. Na projekt realizowany w ramach Centrum BioTechMed przyznano środki w wysokości 195 585 PLN.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nabór wniosków dla naukowców z Ukrainy na kontynuowanie badań w Polsce

Narodowe Centrum Nauki ogłasza program skierowany do naukowców z Ukrainy, którzy w wyniku agresji Rosji na Ukrainę schronili lub schronią się w Polsce. Celem programu jest wsparcie naukowców poprzez stworzenie im możliwości zatrudnienia w polskich instytucjach naukowych i kontynuowania prowadzonych przez nich badań.

Naukowiec przystępujący do programu musi spełniać łącznie następujące wymagania:

 • posiadać co najmniej stopień doktora lub uprawnienia równorzędne (w ukraińskim systemie Candidate of Science);
 • przed wybuchem wojny pracować w jednostce naukowej w Ukrainie;
 • w wyniku wojny opuścić Ukrainę 24.02.2022 (lub później) albo planować opuszczenie Ukrainy.

Zatrudnienie naukowca należy zaplanować na okres 12 miesięcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem w łącznej wysokości 100 tys. zł. Dodatkowo, można zaplanować środki finansowe na badania naukowe w wysokości nieprzekraczającej 30 tys. zł. Opiekun naukowy musi być zatrudniony przez wnioskodawcę i prowadzić badania w tej samej lub pokrewnej dziedzinie reprezentowanej przez naukowca.

Budżet konkursu wynosi 6 mln zł.

Informacje dla aplikujących:

 • wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej NCN: /ncn/SkrytkaESP zgodnie z procedurą składania wniosków;
 • wnioski projektowe można składać od 28.03.2022 r.;
 • rozstrzygnięcie nastąpi w ciągu 1 miesiąca;
 • dokumentacja konkursowa w języku polskim i ukraińskim jest dostępna na stronie NCN;
 • kontakt w Dziale Projektów: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.

Informacja o zawieszeniu współpracy naukowej z Rosją

W zawiązku z rosyjską inwazją na Ukrainę współpraca z jednostkami naukowymi w Rosji w ramach projektów finansowanych przez NCN powinna być zawieszona do odwołania. Obecnie nie można składać wniosków do NCN, w których planuje się współpracę z rosyjską jednostką naukową.

Wnioski, które są w trakcie oceny i zaplanowano w nich współpracę z rosyjską jednostką naukową, będą rozpatrzone. W przypadku pozytywnej decyzji o finansowaniu, jeśli do osiągniecia celów projektu wymagana jest współpraca międzynarodowa, kierownik projektu powinien zmienić jednostkę, z którą będzie współpracował, na jednostkę z innego kraju niż Rosja.

W trwających projektach wszelka współpraca z rosyjskimi jednostkami naukowymi powinna być zawieszona. Wyjazdy na konferencje, warsztaty, wizyty naukowe w rosyjskich jednostkach oraz przyjazdy naukowców z Rosji powinny być odwołane.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem projektu lub wysłanie zapytania na adres informacja@ncn.gov.pl.

Więcej informacji oraz list przewodni Rady i dyrektora NCN znajdują się na stronie Centrum. Informacja o NCN w Dziale Projektów: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma, Małgorzata Łukaszewicz.

Spotkanie informacyjne z promotorami w Szkole Doktorskiej na PG

Dn. 19.04.2022 r. (wtorek) o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie informacyjne z promotorami (obecnymi i potencjalnymi) w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, prowadzonej wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN i Instytutem Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku. Spotkanie odbędzie się w formule online na platformie MS Teams.

Więcej informacji pojawi się wkrótce na stronie internetowej szkoły w Aktualnościach i w zakładce > Dla promotorów (dostępnej po zalogowaniu).

Inkubator wniosków Live – możliwość pozyskania do 80 tys. zł na przygotowanie wniosku

W programie LIFE 2021–2027 wyróżniono dwa podprogramy:

1) obszar Środowisko (64% środków):

 • podprogram „Przyroda i różnorodność biologiczna” – ochrona przyrody, zatrzymanie i odwrócenie utraty różnorodności biologicznej,
 • podprogram „Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia” – ułatwienie transformacji w kierunku zrównoważonej, wolnej od toksyn, energooszczędnej, odpornej na zmiany klimatu gospodarki oraz ochronę i odnowę środowiska;

2) obszar Działania na rzecz klimatu (36% środków):

 • podprogram „Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej” –przyczynienie się do transformacji społeczeństwa UE w kierunku neutralności klimatycznej i odporności oraz przygotowanie UE w kontekście wyzwań klimatycznych, które nadejdą w najbliższym czasie,
 • podprogram „Przejście na czystą energię” – ułatwienie transformacji gospodarki na energooszczędną, opartą na odnawialnych źródłach energii, neutralną dla klimatu oraz odporną.

Beneficjenci (zarejestrowani na terenie Rzeczypospolitej Polskiej):

 • osoby prawne;
 • jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną;
 • państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, niebędące państwowymi jednostkami budżetowymi;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Beneficjent Inkubatora wniosków LIFE musi być beneficjentem koordynującym przedsięwzięcia LIFE.

Wnioski w naborze ciągłym należy składać do 29.07.2022 r.:

a) etap I – 16.03–29.04.2022 r.
b) etap II – 30.04–15.06.2022 r.
c) etap III – 16.06–29.07.2022 r.

W przypadku podprogramu CET – Przejście na czystą energię, NFOŚIGW zachęca do składania wniosków w II etapie naboru, z uwagi na fakt, że tematyka szczegółowa CET będzie znana po ogłoszeniu przez Komisję Europejską naboru LIFE 2022, czyli w połowie maja 2022 r.  

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Łukaszewicz, Dział Projektów PG. 

Komunikaty

Plany Zarządzania Danymi w konkursach NCN

W związku z otwartymi konkursami Narodowego Centrum Nauki, m.in. POLONEZ BIS 2, OPUS 23 i PRELUDIUM 21 Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG przypomina o obowiązku przesłania do sprawdzenia i akceptacji Planów Zarządzania Danymi (PZD), które od 2019 r. stanowią element wszystkich wniosków konkursowych. Wszelkie pytania oraz gotowe plany należy przesyłać na adres open-data@pg.edu.pl.

Pomocne materiały oraz przykładowe PZD znajdują się na stronie Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG. 

Baza Statista w kolekcji e-zasobów Politechniki Gdańskiej

Biblioteka PG poszerzyła kolekcję zasobów elektronicznych o bazę Statista. Jest to jedna z największych na świecie platform, gromadząca dane statystyczne obejmujące 80 tys. zagadnień z ponad 22 tys. źródeł. Baza zawiera:

 • dane statystyczne i rynkowe,
 • prognozy,
 • dokumentację,
 • raporty branżowe,
 • prognozy rynku cyfrowego i rynku konsumenckiego (reklamy, media, sportu i rekreacji, technologii i telekomunikacji, transportu i logistyki).

Oprócz statystyk serwis zawiera profile firm, raporty krajowe, prognozy ekonomiczne i rynkowe, opisy badań opinii publicznej i trendów demograficznych.

Dostęp do bazy Statista możliwy jest w sieci PG oraz zdalnie poprzez system HAN. Więcej informacji znajduje się na stronie Biblioteki PG.

Zmiana lokalizacji Zespołu ds. realizacji projektu IDUB

Biuro Zespołu ds. realizacji projektu IDUB od 7.03.2022 r. znajduje się w gmachu B, pok. 407.

Zmiana lokalizacji Sekcji Krajowych Programów Badawczych

Sekcja Krajowych Programów Badawczych Działu Projektów od 21.03.2022 r. znajduje się w gmachu B, pok. 405. Osoby do kontaktu: Joanna BaumAnita WiśniewskaBeata Toma.

Karnety na basen w semestrze letnim r. akad. 2021/2022

Centrum Sportu Akademickiego informuje, że 23.03.2022 r. rozpoczęła się sprzedaż karnetów dla pracowników, studentów oraz doktorantów Politechniki Gdańskiej na korzystanie z dużego basenu w okresie 7.04–30.06.2022 r.

Terminy i koszt karnetów:

PIĄTEK

godz. 20.00–20.40, koszt karnetu: 132,00 zł (11 wejść × 12,00 zł)
godz. 20.40–21.20, koszt karnetu: 132,00 zł (11 wejść × 12,00 zł)

SOBOTA

godz. 11.00–11.40, koszt karnetu: 132,00 zł (11 wejść × 12,00 zł)
godz. 15.00–15.40, koszt karnetu: 132,00 zł (11 wejść × 12,00 zł)

NIEDZIELA

godz. 9.40–10.20, koszt karnetu: 108,00 zł (9 wejść × 12,00 zł)
godz. 19.40–20.20, koszt karnetu: 108,00 zł (9 wejść × 12,00 zł)
godz. 20.20–21.00, koszt karnetu: 108,00 zł (9 wejść × 12,00 zł)

CYKL RODZINNY

NIEDZIELA
11.40–12.20, koszt karnetu: 108,00 zł (9 wejść × 12,00 zł)

W poszczególnych cyklach uwzględnione zostały przerwy: 15–18.04.2022, 1–3.05.2022 i 5.06.2022. Nieobecność na basenie będzie można „odrobić” jedynie raz w terminie podanym przez pracowników Centrum Sportu Akademickiego.

Rezerwacje należy zgłaszać mailem na adres: agnieszka.glowacka@pg.edu.pl lub telefonicznie:  58 347 15 89. Po dokonaniu rezerwacji należy uiścić płatność przelewem wpisując w tytule: opłata za karnet na basen – imię i nazwisko, ze wskazaniem dnia rezerwacji. Potwierdzenie przelewu prosimy przesłać na adres agnieszka.glowacka@pg.edu.pl. Karnety będą przygotowane do odbioru w szatni basenowej przed pierwszym wejściem na basen.

Nr konta Politechniki Gdańskiej:
Nr 41 10901098 0000 0000 0901 5569 

Kalendarium

8 kwietnia 10.00–13.00
https://ncn.clickmeeting.com/narodowe-centrum-nauki-szkolenie-dla-wnioskodawcow-08-04-2022/NHRPFX

NCN: Szkolenie dla Wnioskodawców

Celem szkolenia jest omówienie zasad aktualnych konkursów NCN i możliwości oraz zasad składania wniosków. Szkolenie poprowadzi dr inż. Ewelina Szymańska-Skolimowska, Koordynator Dyscyplin ST. Kontakt na PG: Joanna Baum.
19 kwietnia 15.00–17.00
https://link.pg.edu.pl/O0IgI

Spotkanie online z promotorami w Szkole Doktorskiej

Spotkanie informacyjne z obecnymi i potencjalnymi promotorami w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, prowadzonej wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN i Instytutem Budownictwa Wodnego PAN.
20 kwietnia 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej