Nr 234/ 24 marca 2022

Z życia uczelni

Wspólnota „Uczelnie Fahrenheita” ustanowiona

Prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG oraz prof. Piotr Stepnowski, rektor UG. Fot. P. Sudara/GUMed 

Dn. 17.03.2022 r. członkowie założyciele Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita zawarli umowę o utworzeniu wspólnoty „Uczelnie Fahrenheita” i współpracy w tworzeniu federacji „Uniwersytet Fahrenheita”.

W wydarzeniu wzięli udział:

 • rektorzy: prof. Marcin Gruchała (GUMed), Krzysztof Wilde (PG) i prof. Piotr Stepnowski, (UG),
 • dyrektor FarU prof. Adriana Zaleska-Medynska i zastępca Katarzyna Zygmunt,
 • wojewoda pomorski Dariusz Drelich,
 • marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk,
 • wiceprezydent Gdańska Alan Aleksandrowicz.

Podczas uroczystości uczczono minutą ciszy zmarłego prof. Tadeusza Dmochowskiego, dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG. Następnie odczytano listy okolicznościowe, które nadesłali minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Jak podkreślił Minister Edukacji, „bliska współpraca w ramach Związku Uczelni im. Daniela Fahrenheita stwarza skonsolidowanym ośrodkom dogodne warunki konkurowania z najlepszymi europejskimi i światowymi uczelniami. W bezpośredni sposób przekłada się także na podniesienie jakości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego”. Poparcie dla szeroko zakrojonej współpracy między Uczelniami Fahrenheita wyraził również podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Bromber.

Rektor PG prof. Krzysztof Wilde przybliżył zgromadzonym cele i wartości ustanowionej Wspólnoty. Dyrektor Uczelni Fahrenheita prof. Adriana Zaleska-Medynska zrelacjonowała główne działania 22 międzyuczelnianych zespołów, powołanych w celu opracowania scenariuszy konsolidacyjnych. Wśród najważniejszych inicjatyw wymieniła m.in. program stypendialny fundowany przez prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz oraz współpracę z Pomorską Koleją Metropolitalną w zakresie jej rozbudowy o nową linię. Dyrektor FarU zapowiedziała również najbliższe wydarzenia, w tym majowe obchody Dnia Fahrenheita i piknik Naukowy w Hevelianum, we wrześniu wspólny weekend integracyjny dla studentów I roku i wspólne uroczyste otwarcie kolejnego roku akademickiego z przemarszem przez miasto. Na zakończenie słowa do społeczności Uczelni Fahrenheita skierowali goście honorowi uroczystości – wojewoda, marszałek i wiceprezydent Gdańska.

Marszałek podziękował uczelniom i całej pomorskiej wspólnocie akademickiej za szerokie wsparcie udzielone tysiącom uchodźców szukających schronienia z Ukrainy, w szczególności ukraińskim studentom.

Szczegółowe informacje oraz galeria zdjęć znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

1 marca 2022 r. Centrum Nowoczesnej Edukacji obchodziło pierwsze urodziny

1.03.2022 r. o godz. 12.00 w Sali Kreatywnej w Hydromechanice odbyła się uroczystość obchodów pierwszej rocznicy powołania Centrum Nowoczesnej Edukacji.

Na uroczystości obecni byli rektorzy, dziekani, dyrektorzy centrów i jednostek administracji oraz aktywnie współpracujący z CNE nauczyciele akademiccy. Po przemowach JM Rektora PG prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Wilde i dyrektorki CNE, dr hab. Joanna Mytnik, prof. uczelni, nastąpiło wspólne zdmuchnięcie pierwszej świeczki na torcie przez gospodarzy spotkania. Dyplom Przyjaciela CNE, przyznawany po raz drugi, został wręczony dr hab. inż. Joannie Żukowskiej, prof. uczelni (WILIŚ) za wspieranie pracowników nowej jednostki w działaniach i współpracę wydziału z CNE. Następnie goście mogli obejrzeć film podsumowujący pierwszy rok działalności Centrum i złożyć życzenia. Film z uroczystości pierwszych urodzin Centrum Nowoczesnej Edukacji dostępny jest na kanale YouTube.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej dn. 16.03.2022 r. podjęto uchwałę w sprawie stanowiska Senatu Politechniki Gdańskiej w związku z rosyjską agresją na Ukrainę.

Jednogłośnie podjęto decyzję o wstrzymaniu realizacji wszelkich form współpracy z rosyjskimi uczelniami i ośrodkami naukowymi.

Dodatkowo podjęto uchwały w sprawie:

 • wprowadzenia zmian w Statucie Politechniki Gdańskiej;
 • zmiany Uchwały Senatu PG nr 116/2021/XXV z 19 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji Zgromadzenia Związku Uczelni w Gdańsku imienia Daniela Fahrenheita dotyczącej przekazania przez Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny i Politechnikę Gdańską części subwencji na rzecz Związku Uczelni w Gdańsku imienia Daniela Fahrenheita;
 • pozytywnego zaopiniowania powołania jednostek ogólnouczelnianych: Centrum HR oraz Centrum Zarządzania Projektami;
 • przyjęcia Regulaminu studiów na Politechnice Gdańskiej;
 • ustalenia programów dla następujących studiów podyplomowych: Zamówienia publiczne oraz Zarządzanie w kulturze prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej;
 • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektu: Międzyregionalna Akceptacja dla Nowoczesnej Energii – WIND, akronim: TAME the WIND (WIMiO).

Prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju przekazał informacje na temat projektu Wspieranie procesów konsolidacji uczelni, a prof. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki, informacje na temat działalności Uczelni w ramach programu IDUB. Inż. Jakub Persjanow, przewodniczący SSPG, omówił działalność Samorządu Studentów PG. 

Nauka

Możliwość zatrudnienia badacza w ramach puli środków pozyskanych na projekt NCN

Narodowe Centrum Nauki przygotowało projekt specjalnego programu skierowanego do Ukrainek i Ukraińców oraz innych naukowców, bez względu na obywatelstwo, którzy schronili się lub schronią w Polsce. W projektach można będzie zatrudniać osoby, które mają co najmniej stopień naukowy doktora (w ukraińskim systemie kandydat nauk) i przed wybuchem wojny pracowały na ukraińskich uczelniach oraz w innych ośrodkach. Ich działalność i zainteresowania muszą być związane z tematyką projektów.

Z możliwości zatrudnienia naukowczyń i naukowców z Ukrainy będą mogli skorzystać laureaci grantów MAESTRO, OPUS, SONATA BIS, SONATA, HARMONIA, SYMFONIA oraz programów międzynarodowych OPUS LAP, SHENG, BEETHOVEN, DAINA, MOZART, ALPHORN, DIOSCURI i UNISONO.

Informacje organizacyjne:

 • maksymalna wysokość środków finansowych pochodzących z jednego grantu nie może przekroczyć 100 tys. zł;
 • maksymalny koszt wynagrodzenia jednej osoby w różnych projektach NCN nie może przekroczyć 100 tys. zł;
 • zatrudnienie w ramach środków z grantu nie może uniemożliwić realizacji zadań w projekcie.
 • osoba zatrudniana powinna przybyć do Polski 24.02.2022 r. lub później; osoba ta powinna zostać zatrudniona w jednostce naukowej najpóźniej do 30.06.2022 r.;
 • więcej informacji oraz list przewodni Rady i dyrektora NCN na stronie Centrum;
 • informacja w Dziale Projektów: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma, Małgorzata Łukaszewicz.

Solidarni z Ukrainą – nabór wniosków

Celem Programu jest umożliwienie uczestnikom Programu – studentom i doktorantom, którzy są obywatelami Ukrainy i przybyli do Polski po 24.02.2022 r. oraz byli studentami ukraińskich uczelni w roku akademickim 2021/2022 lub odbywali na Ukrainie studia doktoranckie (aspirantura) w roku akademickim 2021/2022 – kontynuowania studiów, prowadzenia prac nad rozprawą doktorską lub odbycia innych dowolnych form kształcenia w polskich uczelniach i instytutach, w okresie od marca do września 2022 roku.

Wniosek do NAWA mogą składać:

 • uczelnie nadzorowane przez MEiN lub MZ, w których liczba studentów studiów stacjonarnych wynosi przynajmniej 150 osób oraz
 • instytuty PAN,
 • instytuty sieci Łukasiewicz,
 • instytuty badawcze.

We wniosku podmioty deklarują liczbę studentów/doktorantów z Ukrainy, których są gotowe przyjąć, zapewniając im bezpłatnie możliwość kontynuowania studiów, przygotowania rozprawy doktorskiej, odbycia kursów językowych lub innych dowolnych form kształcenia w dn. 1.03–30.09.2022 r. Uczestnicy będą zwolnieni z opłat za kształcenie, ponadto otrzymają  stypendium, każdemu też zostanie zapewniona pomoc psychologiczna oraz prawna. Uczestnicy mogą być przyjmowani w dowolnym momencie w dn. 1.03–30.09.2022 r.

Informacje organizacyjne:

 • wniosek do systemu NAWA składają ww. podmioty, nie indywidualnie studenci bądź doktoranci;
 • instytucja może złożyć jeden wniosek w naborze;
 • nabór wniosków potrwa do 31.03.2022 do godz. 1500 (czasu lokalnego dla Warszawy); wnioski można składać jedynie poprzez system teleinformatyczny NAWA.
 • wnioski należy składać w Dziale Projektów najpóźniej do 24.03.2022 r.; projekt należy również zgłosić w systemie MojaPG – możliwość w pełni elektronicznego zgłoszenia i akceptacji zgłoszenia projektu;
 • dodatkowe informacje znajdują się na stronie NAWA;
 • konkurs obsługuje Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej, e-mail: international@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 12 89.

M-ERA.NET Call 2022

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią M-ERA.NET 3 ogłasza konkurs M-ERA.NET Call 2022 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.

Warunki uczestnictwa:

 • uczestnikami mogą być konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w programie;
 • kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora;
 • zgłoszone projekty badawcze powinny dotyczyć jednego z następujących tematów: materiały dla energetyki, innowacyjne powierzchnie, powłoki i interfejsy, kompozyty o wysokiej wydajności, materiały funkcjonalne, nowe strategie dla zaawansowanych materiałów – stosowane w ochronie zdrowia, materiały dla elektroniki.

Harmonogram konkursu

 • poziom międzynarodowy (dwuetapowy):

I etap: 15.06.2022 r. (12.00 CET) – termin składania wniosków wstępnych, tzw. pre-proposals (polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów),
II etap: 17.11.2022 r. (12.00 CET) – termin składania wniosków pełnych, tzw. full proposals;

 • poziom krajowy

24.11.2022 (16.00 CET) – termin złożenia wniosków krajowych NCN UNISONO przez polskie zespoły badawcze;

 • luty/marzec 2023 r. – ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Łukaszewicz, Dział Projektów PG.

M-ERA.NET 3 Call 2022

Celem programu M-ERA.NET 3 jest koordynacja badań naukowych i prac rozwojowych, co przyczyni się do zbudowania silnego środowiska naukowego i wzmocnienia europejskiej gospodarki dzięki wykorzystaniu innowacyjnych materiałów i technologii materiałowych. Międzynarodowe projekty finansowane w ramach M-ERA.NET 3 będą łączyć badania materiałowe z potrzebami przemysłowymi poprzez stymulowanie nowych produktów i procesów produkcyjnych oraz rozwijanie synergii, które mogą być bardzo skuteczne w osiąganiu symbiozy przemysłowej.

Warunki aplikowania:

 • przedmiot i cel dofinansowania: projekty badawcze w zakresie tematycznym:
  • Materials for energy
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces
  • High performance composites
  • Functional materials
  • New strategies for advanced material-based technologies for health applications
  • Materials for electronics
 • zakończenie naboru wniosków wstępnych: 15.06.2022 r.;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;
 • informacje o konkursie znajdują się na stronie Działu Projektów.

Osoby do kontaktu: Aleksandra Dubiella-Jackowska, Magdalena Urbanowicz Dział Projektów.

2022 JOINT FACCE-JPI SUSCROP CALL ON AGROBIODIVERSITY

Celem inicjatywy jest stworzenie zintegrowanej przestrzeni badawczej skupiającej się na powiązanych ze sobą wyzwaniach dotyczących zrównoważonego rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego i skutków zmian klimatycznych.

Warunki aplikowania:

 • przedmiot i cel dofinansowania: projekty badawcze w zakresie tematycznym:
  • Agricultural genetic resources,
  • Agricultural practices and farm models,
  • Agrobiodiversity and territorial systems;
 • zakończenie naboru wniosków wstępnych: 4.05.2022 r.;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Działu Projektów; osoby do kontaktu: Aleksandra Dubiella-JackowskaMagdalena Urbanowicz Dział Projektów.  

Konkurs OPUS 23

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs OPUS 23 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. W konkursie OPUS 23 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
 • bez udziału partnerów zagranicznych;
 • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych.

UWAGA: w konkursie OPUS 23 nie ma możliwości ubiegania się o finansowanie w procedurze LAP, czyli we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, którzy ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej. Nie można też ubiegać się o współpracę Weave, gdzie agencją wiodącą jest jedna z agencji zagranicznych, współpracujących z NCN.

W ramach kosztów bezpośrednich nie można planować wydatków związanych z Open Access.

Informacje organizacyjne;

 • budżet konkursu wynosi 400 mln zł;
 • wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF zgodnie z procedurą składania wniosków;
 • wnioski w systemie ZSUN/OSF zostaną udostępnione w planowanym terminie 28.03.2022 r.;
 • termin składania wniosków upływa 15.06.2022 r. o godz. 16.00;
 • zgłoszenie projektu w systemie Moja PG w formie elektronicznej należy złożyć w systemie MojaPG do 1.06.2022 r.; pełen wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w systemie ZSUN/OSF odpowiednio do 8.06.2022 r.
 • dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie NCN;
 • kontakt w Dziale Projektów: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.

Konkurs PRELUDIUM 21

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 21 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora.

Informacje o konkursie:

 • wysokość grantu wynosi maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy;
 • zespół badawczy może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego;
 • budżet konkursu wynosi 30 mln zł;
 • wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF zgodnie z procedurą składania wniosków; wnioski w systemie ZSUN/OSF zostaną udostępnione w planowanym terminie 28.03.2022 r.;
 • termin składania wniosków upływa 15.06.2022 r. o godz. 16.00;
 • ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej w grudniu 2022 r.;
 • zgłoszenie projektu w systemie MojaPG w formie elektronicznej należy złożyć do podpisu w systemie MojaPG do 1.06.2022 r.; pełen wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w systemie ZSUN/OSF odpowiednio do 8.06.2022 r.;
 • dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie NCN.
 • kontakt w Dziale Projektów: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.

Konkurs POLONEZ BIS 2

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs POLONEZ BIS 2 na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy. Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie.

W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenie dla kierownika projektu oraz członków zespołu badawczego, w tym stypendia dla studentów lub doktorantów, oraz na pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego, tj. aparatury oraz drobnego sprzętu naukowo-badawczego, materiałów, usług obcych, wyjazdów służbowych, udostępniania publikacji w otwartym dostępie i innych.

Do wnioskowania szczególnie zachęcamy naukowców, których życie, wolność lub kariera naukowa są zagrożone, a także tych, którzy są zmuszeni do ucieczki lub zostali przesiedleni z powodu takich zagrożeń.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu POLONEZ BIS 2 to 55 mln zł.

Warunki aplikowania:

Szkolenie w języku polskim i angielskim dotyczące programu POLONEZ BIS 2

Narodowe Centrum Nauki zaprasza na webinarium badaczy i instytucje zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy do udziału w webinariach:

 • dla instytucji przyjmujących (w języku polskim) – 29.03.2022 r. w godz. 10.00–12.00 CEST; rejestracja na wydarzenie poprzez formularz rejestracji na platformie ClickMeeting;
 • dla wnioskodawców (w języku angielskim) – 5.04.2022 r. w godz. 14.00–16.00 CEST; rejestracja na wydarzenie poprzez formularz rejestracji na platformie ClickMeeting.

Więcej informacji o konkursie i wydarzeniach znajduje się na stronie NCN. Kontakt w Dziale Projektów: Joanna Baum.

Kształcenie i dydaktyka

Nagradzamy aktywnych naukowo studentów PG

Uruchomiony został kolejny program stypendialny we współpracy z Santander Bank Polska SA, dedykowany wyłącznie studentom PG. Na studentów zaangażowanych w projekty naukowe, badawcze i wdrożeniowe czeka 20 nagród w wysokości 1750 zł brutto.

Warunki aplikowania:

 • termin składania aplikacji na platformie Santander Scholarships – 20.04.2022 r.;
 • termin rozpatrzenia wniosków – 17.05.2022 r.;
 • udowodnione działania w przynajmniej jednym projekcie; zgłaszać się mogą osoby, które są w trakcie realizacji projektu, a także te, które prace nad projektem ukończyły, ale w trakcie bieżącego roku akademickiego zostały zrealizowane aktywności z nim związane (np. publikacja, wystąpienie na konferencji naukowej);
 • szczegóły i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: https://app.becas-santander.com/en/program/nagroda-pg-projekt.

Nadesłane zgłoszenia będą oceniane m.in. według stopnia zaangażowania studenta w projekt, innowacyjności badań i wykorzystania ich wyników, a także zasięgu i rozpoznawalności publikacji oraz konferencji.  

Kalendarium

24 marca 12.00–13.00
https://pg.edu.pl/biuro-karier

„Rozpocznij karierę z firmą Aptiv” – SPOTKANIE ONLINE

Biuro Karier PG wraz z przedstawicielami firmy Aptiv zaprasza na spotkanie ”Rozpocznij karierę z firmą Aptiv”.
24 marca 15.00–16.30
http://bityl.pl/61JKf

Ze świata Lean: Małe zmiany w świecie wielkich gabarytów

Zapraszamy na spotkanie Ze Świata Lean, Małe zmiany w świecie wielkich gabarytów, czyli Lean w produkcji jednostkowej pociągów.
25 marca 13.00–15.00
https://tinyurl.com/46ckrdn7

Webquest w nauczaniu. Dlaczego warto stosować tę metodę?

Webquest to metoda pracy projektowej zorientowanej na badanie w oparciu o instrukcję umieszczoną na stronie internetowej i dobór wiarygodnych źródeł informacji. Jak wykorzystać tę metodę w przedmiotach akademickich?
29 marca 10.00–12.00
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez-bis2

Szkolenie dotyczące konkursu POLONEZ BIS 2 NCN

Celem szkolenia jest omówienie zasad konkursu i możliwości, jakie oferuje NCN w ramach składania wniosków do konkursu POLONEZ BIS 2. Szkolenie poprowadzą pracownicy NCN. Kontakt na PG: Joanna Baum, Dział Projektów.
5 kwietnia 14.00–16.00
https://ncn.gov.pl/en/ogloszenia/konkursy/polonez-bis2

Webinar about the call POLONEZ BIS 2 NCN

The aim of this webinar is to overview the rules of the call POLONEZ BIS 2 and what it offers to the researchers and institutions. The webinar will be conducted by the experienced employees of NSC.
8 kwietnia 10.00–13.00
https://ncn.clickmeeting.com/narodowe-centrum-nauki-szkolenie-dla-wnioskodawcow-08-04-2022/NHRPFX

NCN: Szkolenie dla Wnioskodawców

Celem szkolenia jest omówienie zasad aktualnych konkursów NCN i możliwości oraz zasad składania wniosków. Szkolenie poprowadzi dr inż. Ewelina Szymańska-Skolimowska, Koordynator Dyscyplin ST. Kontakt na PG: Joanna Baum.